De Belgicistische VRT stinkt als een (uiteraard linkse) beerput, trek zelf uw besluit !
Mondkapjes zijn geen neuskapjes mondkapjesgekken zijn zelfbenoemde dictators

Ook de moeite om eens even bij stl te staan en in overweging te nemen! Ieder levend wezen heeft het niet onderhandelbare recht op onbelemmerde frisse lucht teneinde zijn immuunsysteem in stand te houden en te ondersteunen met ingeademde zuurstof, niet met de door onze ademhaling uitgestoten toxische CO2.
Open brief aan Jan Hesp

Open brief van Dr. Frank Van Tussenbroek (UZ Brussel)

(Must/Long Read voor wie verder wil kijken dan MSM storylines)

Geachte mijnheer Minister-President Jan Jambon,

graag zou ik tien minuten van uw tijd willen vragen om mijn mail of brief met enkele bedenkingen mijnentwege te lezen.
Allereerst zou ik me willen voorstellen. Ik ben werkzaam in het UZ Brussel sinds 1984 waar ik mij gespecialiseerd heb tot angiografist en interventionele neuroradioloog, een hele mond vol, maar het komt erop neer dat ik via lies of arm met zeer fijne katheters tot bv. in de hersenen ga om aneurysmata en arterio-veneuze malformaties te behandelen met bv. zeer kleine veertjes en spiraaltjes of soms zelfs lijm. Deze technieken zijn enorm geëvolueerd sinds de laatste 20 jaar en als zodanig draag ik de ervaring mee van meer dan 20 jaar om dergelijke pathologieën te behandelen alsook de complicaties of tekortkomingen van het materiaal dat we gebruiken. Ik durf mij toch voorzichtig een expert te noemen in mijn domein. Er zijn slechts weinig artsen in België die dezelfde expertise hebben en als voorzitter van de BSITN (Belgian Society for Therapeutical and Interventional Neuroradiology) ben ik samen met enkele collega’s ook gevraagd als expert in de commissies van het RIZIV ofschoon men hier veel minder naar onze expertise luistert bij het opstellen van de S2-stroke centra of bij het herzien van de terugbetaling van het zeer kostbare materiaal dat wij gebruiken, dan wel het geval is bij de virologen en co..

Met toenemende frustratie zie ik sinds maart dit jaar hoe de overheid en de politici blindelings de ‘experts’ volgen.
Plots zie ik uit alle hoeken artsen, vooral professoren in virologie, microbiologie, epidemiologie, vaccinologie en zelfs biostatistici opduiken met allemaal hun ‘expertise’. In de eerste plaats zou ik willen stellen dat al deze mensen eigenlijk nooit met patiënten in contact komen tenzij voor de microbiologen de dagelijkse toer op de patiëntenafdelingen om de antibiotica aan te passen volgens de labo-resultaten. Ik wil maar zeggen dat de core business van deze artsen vooral in de laboratoria plaatsvindt met studies en testen meestal in het voorbereiden van papers of publicaties.

Wij zien deze collega’s zelden of nooit.

Marc Van Ranst zal verwijzen naar de Mexicaanse griep, 11 jaar geleden, maar ondanks wereldwijde verspreiding kon deze influenza-vorm geen zoden aan de dijk zetten en is dan ook werkelijk in rook opgegaan. De WHO blijft bij haar standpunt om deze griep een pandemie te noemen en daarom wordt de bewuste stam nog in het influenza-vaccin gestopt terwijl wij al die jaren deze influenza-vorm niet meer gezien hebben. Dus tot zover de expertise van collega Van Ranst. Erika Vlieghe berust haar expertise op de ervaringen met het Ebolavirus, een virus dat via bloedbaan/contact verder verspreid wordt en zeker een geducht gevaar betekent voor de volksgezondheid. Als je niet zeer vlug ingrijpt bij een besmette patiënt, kun je hem/haar niet meer helpen en is de afloop dodelijk. Covid-19, het corona-virus of het sars-CoV-2 is een virus dat via de respiratoire wegen wordt overgedragen en dat is een compleet ander verhaal dan Ebola. Covid-19 wordt overgedragen via de speekseldruppels bij bv. hoesten, niezen of zelfs spreken waarop de WHO de social distancing van 1,5m heeft voorgesteld ofschoon het eigenlijk maar 1m hoeft te zijn.

Het is echter niet zo dat elke persoon, die in contact gekomen is met het corona-virus, besmet wordt, laat staan ziek wordt. Van de mensen met symptomen, m.a.w. die zeker besmet zijn, weten we dat 80% zeer milde klachten hebben die sterk aan klassieke griep doen denken, 14% vertoont ernstige klachten en 6% zeer ernstige klachten met kans op ziekenhuisopname, respiratoire nood en orgaanfalen waarvoor opname op Intensive Care met ook hier de overlijdens.

Wat betreft de andere collega’s, zoals Pierre Van Damme en Herman Goossens, is er al helemaal geen sprake van ervaring met een pandemie, die Covid-19 absoluut is.
Toch voelen al deze artsen zich geroepen om dagelijks via de media hun visie, adviezen enz. te verspreiden zonder dat ze ook maar enige expertise in deze hebben. Marc Van Ranst, gezien zijn bekendheid van 11 jaar geleden, en Erika Vlieghe, gezien haar betrokkenheid bij het behoeden van Ebola-verspreiding naar België op vraag van Maggie De Block enkele jaren terug, worden dan door de politici gevraagd voor de GEES met Erika als voorzitter.

Het gebrek aan expertise vertaalt zich in de hele ris tegenstrijdige adviezen en maatregels gedurende bijna vijf maanden, als je rekent van de carnavalsperiode en de krokusvakantie. Het mondmasker-verhaal is hier het beste voorbeeld. De allereerste verklaringen over het mondmasker waren juist, waarbij de verschillen tussen de mondmaskers werd uitgelegd, zoals deze informatie ook terug te vinden is op de bijsluiters van de professionele producten. Alleen de FFP2 maskers zijn beschermend in twee richtingen voor de (micro)druppels, waarbij de besmette patiënt ze moet dragen om anderen niet te besmetten en waarbij de zorgverleners, artsen, verpleegkundigen, die rechtstreeks in contact komen met zo’n besmette patiënt zichzelf moeten beschermen. Om die reden moesten deze zorgverleners ook de speciale pakken dragen, daar vermoed werd dat het virusmateriaal nog enkele uren overdrachtelijk kon zijn.

Probleem was toen dat er te weinig FFP2 maskers, beschermende pakken of ander beschermend materiaal voorradig was, waarbij de schuld net zo goed bij de ziekenhuizen lag dan bij de overheidsinstanties. Nochtans werd door de media veel aandacht geschonken aan de schuldvraag, iets waar natuurlijk niemand mee opschoot tenzij de media zelf.

Ik ga niet teveel in op de het verhaal van de WC-deksels die gesloten moesten zijn bij het doorspoelen, maar dagelijks werd we overspoeld met dergelijke adviezen met als gevolg dat de burger steeds banger werd gemaakt met groeiend wantrouwen niet alleen naar de politici maar ook naar de medeburger.
Ik had soms het gevoel dat de periode van de collaboratie weer was aangebroken met het verklikken van je naaste gebuur.

Ondertussen zijn we dus vijf maanden verder met al die tijd meer dan 99, 5% van de Belgen die gezond waren en zijn.
Niemand bij onze experts stelt zich de vraag waarom dit zo is, terwijl dit toch zeer besmettelijke virus, zo leek het toch, een drietal weken onbeperkt zijn/haar gang kon gaan in de periode vanaf half-februari. Als we het You Tube-filmpje van Professor Van Ranst zagen om aan te tonen hoe snel een onzichtbare kleurstof zich kon verspreiden onder studenten in een kantine of de speciale App van een BBC-programma die in een simulatie de snelheid van een virusverspreiding liet zien in Groot-Brittannië over enkele uren tot enkele dagen, moeten we inzien dat een verspreiding heel snel kan gaan.
Dit in acht genomen, moeten we toch vermoeden dat veel van de burgers in contact gekomen zijn met viraal materiaal, maar zonder enig ziektebeeld of symptoom. Niemand van onze experts die dit beaamt of zich geroepen voelt om dit te verklaren.

Als je ziet hoe de mensen in de winkels, maar ook daar buiten, aan het stuntelen waren met handschoentjes, mondmaskertjes ed. tijdens de lockdown, ook opgemerkt door collega Van Krunkelsven, dan kun je alleen maar vaststellen dat dit zeker niet zou bijdragen in de bescherming tegen het virus. Integendeel, dit kan alleen maar bijdragen tot besmetting, wat trouwens in de beginfase nog correct werd opgemerkt door Steven Van Gucht.

Ik heb enkele malen persoonlijk naar de heer Jan Segers, journalist bij de DPG met column in de HLN, geschreven, met dezelfde vraagstelling of bedenkingen om ergens toch een klankbord te vinden.

Zo vind ik cijfers op 17 mei dat 14.630 mensen genezen waren, ca. 0,125% van de bevolking; 1622 opgenomen patiënten of ca. 0,01386%; 9052 overlijdens of ca. 0,07736% waarbij meer dan 50% uit de WZC met de opmerking dat bij meer dan 70% het om niet-bevestigde Covid-19 patiënten ging.

Toen vermoedde men dat 6% of 702.000 mensen immuun zou zijn op basis van een steekproef. Toch waren toen 99,5 à 99,7% van de Belgen niet ziek.
Dan hoorde je het verhaal van de asymptomatisch besmette patiënt die, zonder het te weten anderen kon besmetten, wat ook al voor de ‘normale’ besmette patiënt in de incubatieperiode het geval zou zijn. Men stelde dat de besmette patiënt eerst twee, later weer drie dagen voor het begin van de symptomen en de week daarop besmettelijk was. Hoe wil jij dan de besmettelijkheid uitleggen bij de asymptomatische besmette patiënt, als die dus nooit symptomen gaat krijgen?

Als een besmette patiënt asymptomatisch blijft, betekent dit dat het viraal materiaal niet de kans krijgt om binnen te dringen in het DNA van de cel en kun je toch alleen maar aannemen dat dit viraal materiaal vernietigd wordt. Hoe zou dit kunnen gebeuren als je nog nooit met Covid-19 in contact gekomen bent. De enige plausibele uitleg is een kruisimmuniteit. Er bestaan zeer veel corona-virussen net zoals influenza multipele soorten of stammen kent. Net zoals bij influenza heb je bij het corona-virus een basisproteïne met daarrond a.h.w. de specifieke uitsteeksels of receptoren of hoe je het ook wilt noemen. De reden dat er meer dan 99,5% mensen niet echt iets mankeert, heeft te maken met een weerstand of immuniteit die men opgebouwd heeft tegen het basisproteïne zodat, vooraleer het virus kan toeslaan, dit herkend en vernietigd wordt. Dit gebeurt op dezelfde wijze bij influenza, want het zal zeker niet door het influenza-vaccin komen. In juni wordt er hier namelijk een keuze voor de virusstammen gemaakt uit honderden soorten met dan elk jaar toch weer 5000 à 6000 doden juist bij de doelgroep van de vaccinatie, de bewoners van de WZC, die door hun specifieke situatie niet kunnen ontkomen aan deze vaccinatie. “Het is niet de ‘Rolls Royce’ onder de vaccins”, durft Marc Van Ranst dan te zeggen, wat op zijn minst een understatement is. Zo’n kruisimmuniteit is de manier hoe de mens sinds de Neanderthaler, als we die mogen meenemen, de tijd overleefd heeft.

Pierre Van Damme kwam dan weer recent uitleggen dat de mensen, die ernstig ziek zijn geweest met opname op IC en zelfs beademing, nog een lange tijd positief kunnen testen, waarbij de verklaring, volgens hem, kan liggen bij het feit dat de patiënt nog een beetje virusmateriaal ophoest, zodat dit dan bij de PCR-test opgepikt wordt. Maar, zegt hij erbij, de patiënt is niet meer besmettelijk. Laat dit nu de uitleg geweest zijn, die men gebruikte waarom de zg. asymptomatisch besmette patiënt toch besmettelijk was. Begrijpe wie begrijpe kan!

Het verhaal van de schoolsluiting past ook in de onlogica van experts en co.. Al van bij het begin werd vastgesteld dat kinderen tot 12 jaar en eigenlijk gaat het zelfs tot 14, 15 jaar, niet ziek worden en de besmetting niet doorgeven. Waarom dit zo is, heeft nog niemand ons komen vertellen. Maar dan komt ‘de’ viroloog van Duitsland ons vertellen dat op basis van zijn vaststellingen, dit niet zo is, juist op het moment dat men in België wil beslissen de scholen terug op te starten. Anderhalve maand later toont een grondig(ere) studie, alweer in Duitsland, aan dat de oorspronkelijke bevindingen juist waren, dus kinderen worden zelden ziek en geven het virus eigenlijk niet door. Leg dan de voorzorgsmaatregelen in het onderwijs dan eens uit? Vier m2 voor elk kind en acht m2 voor de leerkracht. Als je anderhalve meter moet respecteren, betekent dit voor ieder een cirkel met een straal van 0,75m. De formule van een cirkel of Pi (3,14) xRxR geeft ons een oppervlakte van 1,766m2 per kind!

Hoe kun je met enige logica begrijpen dat, indien de scholen op 1 september kunnen beginnen, men één dag, waarschijnlijk woensdag, niet naar school moet komen? Zeker voor het lager onderwijs slaat dit nergens op. Wie geeft dit advies? De GEES?

Ondertussen herhaal ik nog maar eens dat al die tijd minstens 99,5% niet ziek is.

Nadat men mondjesmaat de versoepelingen invoert, waarbij ook weer het nodige gebrek aan logica, geïnspireerd door de leden van de GEES, kun je toch verwachten, zoals bij een gedegen (respiratoire) virale infectie, dat men weer meer besmette mensen gaat zien. Er wordt ook veel meer getest, maar men vergeet de verhouding uitgevoerde/positieve testen weer te geven.

Elke besmetting betekent niet noodzakelijk een zieke, m.a.w. zou ik graag weten hoe die nieuwe besmettingen zijn, hoe evolueren zij, worden ze uiteindelijk opgenomen in het ziekenhuis en wat gebeurt er dan nadien. Ondertussen hebben we zeker genoeg besmettingen die we op die manier kunnen traceren. Gebeurt dit? Zo ja, waarom geeft men dan niet aan hoe deze besmettingen zich gedragen? Zijn ze terug beter na negen, tien of veertien dagen.

De ziekenhuisopnames over heel België nemen (voorlopig) amper toe; er wordt niets gezegd over nieuwe opnames op IC of nood aan beademing.

Wel komt de media met een lichte toename van het sterftecijfer nl. van 2 naar 3.. , wat natuurlijk onzin is, omdat de overlijdens zich pas manifesteren na een lang ziekteproces met IC en beademing. Dus dit ruikt een beetje naar fake news, om de burger wat bang(er) te maken. Op dezelfde manier kun je de berichtgeving van de media verklaren bij het overlijden van dat meisje van drie jaar oud. Het gaat om een uitzonderlijk geval met comorbiditeiten. Om hier dan als nieuwsanker te verklaren dat dit overlijden toch maar aantoont dat iedereen kan sterven, is pure bangmakerij.

Het is ook opmerkelijk hoe de media de kant gekozen heeft van onze vermeende experts tegenover de politiek of de overheid, zonder dat ze de nodige kritische kijk vertonen ondanks alle tegenstrijdige verklaringen en/of adviezen. Alleen Steven Van Gucht had een beetje de boter gegeten i.v.m. de mondmaskers, maar hij was de enige die het juist voor had, maar op het einde moest hij dan toch zwichten voor de tandem Van Ranst-Vlieghe, die bij het volk dus blijkbaar niets verkeerd kunnen doen. Ik vermoed dat hij toch op vakantie naar Oostenrijk is vertrokken, terwijl Marc Van Ranst het interessanter vond om de tweede golf toe te lichten op de Nederlandse publieke omroep.

Wanneer zien de burgers en de politici in dat deze mensen geen experts in deze zijn?

Het verhaal van de mondmaskers, opnieuw!

Daar waar we de mondmaskers, gekregen van de overheden, gemeentes, zelf aangekocht of de zelfgemaakte stoffen versies, die moesten gedragen worden door mensen van de Horeca, marktkramers, winkelpersoneel, leerkrachten enz. of door iedereen wanneer de social distancing van 1,5m niet gegarandeerd kon worden, tot voor kort dienden om de anderen te beschermen, omdat je toch besmet kon zijn zonder symptomen te vertonen, is door onze ‘experts’ (Marc, Erika en Pierre voorop) via de GEES en de Veiligheidsraad, een kleine twee weken geleden, beslist om de mondmaskers te verplichten, eerst in de winkels, bioscopen, theaters, bibliotheken ed., maar vanaf nu ook op alle publieke ruimtes , Horeca bij het binnen- en buitengaan of bij een eventueel WC-bezoek ed. Waar zit trouwens de logica als je aan tafel dan wel zonder mondmasker mag zitten? Maar goed!

De rationale was gebaseerd op een advies van de WHO, n.a.v. een publicatie van ca. 200 specialisten, die hadden aangetoond dat het corona-virus zich ook via de zg. aërosols, microdruppels, zoals bij airco- en ventilatie-systemen, kon verspreiden. Toen de Hoge Gezondheidsraad dan ook haar steentje bijdroeg met een communicatie en advies was dit voor de experts en zelfs voor een enkele burgemeester de reden om de mondmaskerplicht op te leggen zoals hierboven beschreven. Wat ze niet genoeg benadrukten – naar mijn mening – was, dat de nu reden jezelf beschermen voor die microdruppels zou zijn!

Wat ze ook even vergeten waren, was het feit dat al de hierboven vernoemde mondmaskers NIET beschermen tegen deze microdruppels. Alleen de zg. FFP2 mondmaskers doen dit (cfr. supra wat betreft hun toepassing). Kan iemand mij dan eens uitleggen waarom ze dan gedragen moeten worden?
Dit toont nog maar eens wat het niveau van onze experts is!
Na het debacle van de burgemeester van Deinze tegenover Minister De Crem, halen de burgemeesters nu hun gram thuis met het instellen van eigen maatregels waarbij bv. in Leuven en in Gent men mondmaskerplicht heeft in heel de binnenstad, zelfs voor fietsers en in Gent ook voor mensen die willen sporten, zoals bv. joggen. Pure absurditeit die alle wetenschappelijke studies tart!

Aan de kust wordt dan ook beslist om de mondmaskers te verplichten als men wandelt op de dijkboulevards. Dit is correct als het heel druk zou zijn, maar hadden we ook weer niet gesteld dat social distancing van 1,5m de richtlijn is en dat we drukte dienen te vermijden.

Nee, nu mag het wel druk zijn, maar met een mondmaskertje op zijn we veilig. Niet dus!

De recente mondmaskerplicht dateert van ca. 14 dagen terug, precies de periode waarbij we nu de dagelijks, oplopende stijging van het aantal besmettingen zien. Vreemd, niet?
Al die tijd daarvoor, zien we daling van alle cijfers, terwijl er geen mondmaskers gedragen werden, tenzij door enkele mensen die waarschijnlijk echt bang waren.

Zou het stijgen van de besmettingen toch niet anders in zijn werk gaan? Voor de experts is het vijf voor twaalf, zo niet vijf na twaalf, maar objectief zien we weinig gebeuren in de ziekenhuizen. De besmettingen zitten ook bij andere leeftijdsgroepen. De meeste hebben milde symptomen of zelfs niets.

Dit lijkt meer op het verhaal van de jaarlijkse griepepidemie, waarbij dagelijks minstens tien patiënten in de wachtzaal van elke huisarts zitten. Heeft men al eens bekeken hoeveel besmettingen we dan per dag zien, maar ja, die worden nooit getest.

Vandaag, volgens de statistieken van de befaamde Johns Hopkins University, die ik dagelijks krijg, zie ik wereldwijd 15.762.007 besmettingen op een bevolking van 7,7 miljard mensen. Het sterftecijfer is 640.276 mensen, ca. 4,1% van het aantal besmettingen, maar slechts 0,008315% van de totale wereldbevolking, die trouwens elke dag met meer dan 225.000 toeneemt!

Voor België zien we nu een sterftecijfer van ca. 9817 wat 0,0839% inhoudt, maar met een overschatting van het aantal overlijdens door Covid-19 in de WZC. Het reële cijfer, vergelijkbaar met de manier van tellen in onze buurlanden, ligt waarschijnlijk rond 6.370 of 0,0544%.

Ondertussen hebben we geen griepdoden geteld, zijn er in mijn specialiteit geen ischemische beroertepatiënten geweest en zo zijn er nog voorbeelden.

Ischemische beroertes kun je niet uitstellen, die doe je gewoon. Dus die mensen liggen ook op het Covid-19 kerkhof!
Pas op het einde van dit jaar of zelfs pas volgend jaar zullen we het exacte oversterftecijfer door Covid-19 kennen.
Het aantal officiële besmettingen wordt geschat op 65.199 wat 0,557% van de Belgische bevolking is. Er wordt vaak gezegd dat dit aantal veel hoger zou zijn, maar zoals er nu getest wordt bij een populatie die bang gemaakt werd door alle media-aandacht met tendentieuze berichtgeving, denk ik niet dat er veel gevallen gemist worden. Wel onthouden we de schatting van 6% immuniteit bij de bevolking op 17 mei. Dit cijfer werd naderhand nooit meer gecontroleerd. Waarom niet?

Cru gesteld, moet men al de maatregels tegenover het echte dodenaantal zetten en berekenen hoeveel miljoenen euro’s werden uitgegeven per dode, die meestal hoogbejaard was met een zeer beperkte leeftijdsgrens of anderzijds met ernstige comorbiditeiten (vaak cardiaal, Diabetes, nierfalen maar ook oncologische pathologie). Hoeveel Qualies hadden deze mensen eigenlijk?

Ik stel voor dat men dit moet meenemen bij het verstrengen van de maatregels, zeker als men een tweede lockdown zou overwegen. Dit is pas dodelijk, namelijk voor de hele economie en op die manier voor onze jeugd, onze toekomst . Ik zou dit niet graag op mijn geweten willen hebben en ik zou me zeker niet laten sturen door een groep van experts die in mijn ogen absoluut geen experts zijn in deze omstandigheden.
Erika Vlieghe zei in het virtuele symposium ‘Medische Wereld’ dat zij, de virologen, als een kapitein op een schip zijn zonder enige navigatie terwijl het pikdonker is en, naar ik mag aannemen, ook nog eens bewolkt! Zou u op dit schip willen zitten? Ik in ieder geval niet!

Ik zou mijn logisch verstand gebruiken, zoals Marc Van Ranst zelf zo vaak aanhaalt. Alleen is hij het nu een beetje vergeten, denk ik, en zien we eerder een soort paniekvoetbal, waarbij dagelijks nieuwe, niet-wetenschappelijk onderbouwde maatregels.

Even terug stelden diezelfde virologen en co. voor om bij een volgende lockdown dat alleen zij samen met enkele ambtenaren het voor het zeggen zouden moeten hebben, zonder de politici. Dit getuigt van een behoorlijke arrogantie als je al hun adviezen , uitspraken ed. overschouwt. Dit zou een echt technocratische dictatuur kunnen worden, een nieuwe orde, het nieuwe normaal.

Met beleefde groeten,

Hoogachend,

Frank Van Tussenbroek

Afd Hoofd Angio & NeuroInterventionele Radiologie
UZ Brussel

frank.vantussenbroek@uzbrussel.be

N.v.d.r.: nog nooit een diagnostische beslissing hebben genomen, geen één, en toch dictator kunnen spelen. Only in Belgium! Onze politici zijn totaal onbekwaam!
Wij worden belogen, bedrogen, gemanipuleerd, gehersenspoeld en geïndoctrineerd. Allemaal op onze kosten!

‘ALLE patiënten die worden behandeld met hydroxychloroquine genezen, NIEMAND hoeft aan Covid te sterven’ – Natural News: CEO’s Facebook, YouTube/Google en Twitter moeten worden gearresteerd en aangeklaagd wegens medisch verraad’ De gecensureerde video!

https://www.breitbart.com/politics/2020/07/28/watch-live-silenced-frontline-doctors-hold-capitol-hill-press-conference-to-challenge-big-tech Het internet wemelt actueel van lasterlijke anti-propaganda gefabriceerd door de MSM, Google, YouTube, Facebook, Twitter enz.!

Vrijheid en rechtvaardigheidsgevoel lijken bij sommige Amerikaanse professionals nog niet te zijn verdwenen, getuige enkele journalisten en regionale TV-zenders die openlijk de corona pandemie hoax aan de kaak zijn gaan stellen. Minstens zo belangwekkend is dat een groep artsen zich verenigd heeft in America’s Frontline Doctors, die het publiek wil informeren met de echte Covid-19 feiten. Nadat hun drie kwartier durende persverklaring in enkele uren tijd 17 miljoen keer werd bekeken, en daarmee de nr.1 video van gisteren was, werd deze door Facebook, en daarna ook door YouTube (Google) en Twitter verwijderd. Het is opnieuw bewijs dat de door Bill Gates gecontroleerde ‘big tech’ en ‘big pharma’ tot elke prijs willen voorkomen dat het grote publiek massaal in verzet komt tegen de frontale, meedogenloze aanval op hun gezondheid door lockdowns, social distancing, mondkapjes en vaccins.

De persverklaring van de artsen is nog wel te zien op Brighteon, het alternatieve videokanaal dat zich niet heeft laten onderwerpen aan de almaar strenger wordende censuur. De woordvoerder begint deze verklaring met erop te wijzen dat de Amerikanen niets te horen hebben gekregen van al die experts in het land, die net als hen wèl het gewone volk willen helpen te genezen.

‘Gevangen in web van angst, artsen het zwijgen opgelegd’

‘Amerikanen zijn op dit moment verlamd en gevangen genomen door angst. We worden niet onderdrukt door het virus, maar door het spinnenweb van angst. Dat spinnenweb is overal om ons heen, beknelt ons, en zuigt het levensbloed uit ons volk, onze samenleving en onze economie weg,’ vervolgt de arts. ‘Dit slaat nergens op. ‘

Dan legt ze uit dat er zeker voor de eerste fase van Covid-19 uitstekende behandelingen zijn (met o.a. hydroxychloroquine). ‘Maar duizenden artsen is het zwijgen opgelegd, zodat ze het volk niet over dit goede nieuws kunnen vertellen. We kunnen het virus managen, maar we kunnen niet met dit spinnenweb en deze angst, die ons land in zijn greep heeft, leven.’

‘Kinderen amper besmet en verspreiden het virus niet’

Vervolgens geeft ze het woord aan dr. Hamilton, een kinderarts met 36 jaar ervaring. ‘Het goede nieuws is dat kinderen dit virus over het algemeen heel erg goed aankunnen. Er worden er maar weinig besmet, en van degenen die wel besmet raken, hoeven er maar weinig naar het ziekenhuis. Het sterftepercentage is gelukkig maar één vijfde van één procent. Kinderen tolereren deze infectie dus heel goed, en zijn vaak asymptomatisch.’

Dan legt hij uit dat inmiddels is vastgesteld dat kinderen het virus NIET verspreiden naar hun ouders en leraren, zoals valselijk door de media en medische autoriteiten wordt beweerd. ‘Dr. Mark Woolhouse uit Schotland, een pediatrische infectieziekten specialist en epidemioloog, heeft gezegd dat er in de hele wereld niet één gedocumenteerd geval is waarbij Covid werd overgedragen van een leerling op een leraar. In de hele wereld! Deze infectie verspreidt zich niet door kinderen, maar ouderen.’

Kinderen kunnen daarom zonder enige zorgen weer gewoon naar school gaan, betoogt hij. Wie dit tegenhouden? De leraren vakbonden en organisaties. Die hebben allerlei absurde eisen gesteld, zoals het ‘defunden van de politie’. Dr. Hamilton: ‘Wat heeft dat met onderwijs te maken? Ook willen ze dat alle privé scholen worden gesloten. Dat zijn juist de scholen waar de kinderen nog echt onderwezen worden*. Er zijn dus blokkades, maar niet van de wetenschap, en niet ten bate van de kinderen. Daarom moeten we terug vechten.’

(* Net als op de meeste scholen en universiteiten in Nederland krijgen Amerikaanse scholieren en studenten vrijwel uitsluitend nog neomarxistische staatspropaganda te horen – X.)

‘ALLE patiënten worden beter door HCQ’

Een collega arts uit Houston stapt dan voor de microfoon, en zegt dat ze persoonlijk meer dan 350 Covid patiënten heeft behandeld. ‘Patiënten met diabetes, met hoge bloeddruk, met astma. Mijn oudste patiënt is 92. Het resultaat van het gebruik van hydroxychloroquine, zink en azitromycine is steeds hetzelfde: ze worden allemaal beter. Ik heb niet één patiënt verloren, niet één!’

‘Bovendien ben ik mezelf en mijn staf ter preventie hydroxychloroquine gaan geven. In een vroeg stadium werkt dit preventief. Wij zien iedere dag 10 tot 15 patiënten. Niemand van ons is ziek geworden. Dus het werkt! Mijn boodschap aan Amerika is dus dat NIEMAND hoeft te sterven.’ Ze haalt een officiële NIH studie uit 2005 aan (= de Amerikaanse RIVM, toen dr. Fauci daar directeur was), waarin de werking van HCQ werd bevestigd.

‘Stop met fake science; mondkapjes zijn niet nodig’

‘Ik ben boos! Waarom? Ik zie mensen die geen adem kunnen halen. Ik zie ouders en mensen met diabetes binnenkomen, denkende dat ze een doodsvonnis hebben gekregen. Maar als wij hen behandelen, worden ze weer beter, en kunnen weer naar huis. NIEMAND is gestorven. Dus die zogenaamde studies die nu beweren dat HCQ niet werkt, zijn absoluut FAKE science! Ik wil weten wie daar achter zitten, want hoe kan het dan dat ik al meer dan 350 patiënten heb behandeld, en niemand is gestorven? Ze zijn allemaal beter geworden!’

‘U zegt: en mondkapjes dan?? Hallo, die heeft u NIET nodig! Er is een geneesmiddel. Mensen hoeven niet in een lockdown te zitten. Ik zeg tegen die al die fake artsen die het hebben over ‘dubbelblinde’ testen: ik ben een echte arts. Hebben jullie zelf wel eens een Covid patiënt gezien? Hebben jullie ooit iemand met HCQ behandeld die (daardoor) aan een hartkwaal is gestorven**? Als dat zo is, zeg het me maar! Want ik zie dagelijks doodsbange patiënten binnenkomen, soms van honderden mijlen afstand, die van hun eigen arts deze medicijnen niet krijgen.’

(** een door de media verspreidde, maar allang gedebunkte hoax)

‘Jullie zijn net de Duitsers die toekeken toen de Joden werden vermoord’

‘Tegen al die artsen, die nu zitten toe te kijken hoe Amerikanen sterven, zeg ik: jullie zijn als die ‘goede’ Duitsers die toekeken hoe Joden werden vermoord, en hun mond niet open deden. Ik heb allerlei bedreigingen gehad, maar dat kan me niet schelen. Doe met me wat jullie willen, geef me aan, vermoord me, maar ik laat de mensen NIET doodgaan!’

‘Dus Amerika: er is een geneesmiddel voor Covid! deze idioterie (lockdowns, social distancing, mondkapjes) is NIET nodig! Het wordt tijd om in opstand te komen, om te zeggen dat wij dit niet langer pikken.’ Ze verkettert daarom artsen en officials die eerst maandenlang onderzoek willen doen, terwijl in die tussentijd mensen onnodig zullen sterven.

‘Grote medische gevolgen van lockdowns’

Dr. Dan Erickson spreekt dan over de grote medische gevolgen van de lockdowns. De zelfmoord hulplijnen staan roodgloeiend (+ 600%), verslavingen, mishandelingen, alles is enorm toegenomen. Hij wijst op het vastgestelde grote verschil tussen Zweden en andere landen zoals Groot Brittannië. Zweden heeft met geen lockdown veel minder doden per miljoen inwoners dan Groot Brittannië, dat wel een strenge lockdown oplegde.

Hij pleit er dan ook voor om de mensen geen dictaten meer op te leggen, maar aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid, hen alle informatie te geven, en hen voor zichzelf te laten beslissen of ze bijvoorbeeld een mondkapje willen dragen of niet.

‘Arresteer en berecht CEO’s’

Mike ‘Natural News’ Adams vindt dat de grote tech media met het blokkeren van deze video van artsen die mensenlevens willen redden, de samenleving willen herstellen en de economie weer op gang willen helpen voordat deze totaal is verwoest door de internationale klimaat/coronasekte, zich dermate misdadig gedragen, dat hun CEO’s zouden moeten worden gearresteerd, en moeten worden aangeklaagd wegens medisch verraad.

En doe daar wat ons betreft alle internationale beleidsmakers en -uitvoerders die willens en wetens meewerken aan deze feitelijke staatsgreep tegen onze vrijheid en mensenrechten, en deze corona pandemie hoax nog één dag langer misbruiken om hun frontale aanval op de volksgezondheid te rechtvaardigen, maar meteen bij. Misschien wordt het zo zoetjes aan tijd om aan volkstribunalen te gaan denken?

Xander
De nagel ,op de kop

https://www.facebook.com/watch/live/?v=3517303391641017&notif_id=1594738902800598&notif_t=live_video
Covid19 en Bill Gates, ALARM !

Dr. Carrie Madej

https://www.bitchute.com/video/LFvWQuBTYnle/?fbclid=IwAR0UEjy_3GW_RtggDTm2kPUZwpr8J4wDZRiaupDjhg-aH9wYc3rYOUdEBp8

Udo Ulfkotte overleed, korte tijd na de publicatie van zijn boek “Gekochte Journalisten” dat geen enkele Duitse politieker spaarde, in uiterst verdachte omstandigheden. De kans dat hij in opdracht van de heersende elites werd vermoord lijkt een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Ook inzake vaccinatie tegen het Corona virus speelden en spelen de pers en de media een verwoestende immorele rol.

Wij zijn niet bij machte bovenstaande video van Birdieproduction (door YouTube gecensureerd !) hier weer te geven. Maar de inhoud is verbijsterend en alarmerend. Meer dan de moeite om helemaal te bekijken. Klik op de foto van Dr. Carrie Madej of op het bruggetje.

Vlamingen teken dan ook de petitie tegen verplichte vaccinatie tegen Covid19.
11 juli een feestdag?

Zaterdag 11 juli 2020; precies 580 dagen geleden viel de regering MICHEL over het zogezegd niet afdwingbare MARRAKESH-akkoord: of hoe de waarheid geweld wordt aangedaan. De goedkeuring van het MARRAKESH-akkoord diende als opstap voor de toenmalige premier naar Europa; de goede kant van de MICHEL-geschiedenis!

De verkiezingen van 26 mei 2019 liggen ondertussen 412 dagen achter ons. VANDELANOTTE-REYNDERS, BOURGEOIS-DEMOTTE, Paul MAGNETTE, COENS-BOUCHEZ, Koen GEENS, DEWAEL-LARUELLE, ROUSSEAU-MAGNETTE zijn er niet in geslaagd de door de tegenstellingen tussen noord en zuid een uitvoerbaar federaal regeerakkoord samen te stellen.

COENS, LACHAERT en BOUCHEZ zijn voorlopig de laatste in de eindeloze rij die pogingen ondernemen om de kwadratuur van de Belgische cirkel te vinden. 

Onrespektvol worden zij met de DRIE KONINGEN vergeleken. De wijzen uit het oosten, CASPAR, MELCHIOR en BALTHAZAR volgden de opgaande ster en hadden goud, wierook en mirre bij in hun zoektocht naar de Heiland.

De Belgische “Koningen” hebben noch geschenken, noch een Heiland; enkel kommer en kwel begeleid hen in hun pogingen om het amechtig Belgisch voertuig door de technische controle te krijgen.

Bovendien zijn de Franstaligen niet te spreken over initiatieven die leiden tot een daling van de financiële transfers, het overdragen van de sociale zekerheid, inclusief de budgetten, aan de gemeenschappen en een financieringswet die de deelgebieden verantwoordelijkheden oplegt.

De “Drie Koningen” zullen toch eens moeten uitleggen waarom zij de helft van het Vlaams electoraal uitsluiten, dat wel goed is om jaarlijks om en bij de 12 miljard euro op te hoesten om het Waalse links politiek kliëntelisme te financieren. Over de besteding van deze gigantische overdracht van financiële middelen, die Vlaanderen onherroepelijk verarmen, mag zelfs geen vraag gesteld worden. 

Ecolo, met haar Groen aanhangsel, drijft de arrogantie ten top door te weigeren de vertegenwoordigers van de grootste Vlaamse partij in dezelfde ruimte te ontmoeten. Indien Vlamingen maar zouden durven overwegen dezelfde houding aan te nemen zouden ze voor racisten worden uitgescholden. Bij UNIA blijft het intussen oorverdovend stil.

In dit kader zal de bestaande staatsschuld bijkomend belast worden door de maatregelen om de corona crisis te bestrijden. Belastingen verhogen wordt zo goed als onvermijdelijk. Deze zullen vooral Vlaanderen treffen: geen probleem voor het linkse zuiden zolang ze maar hun kliëntelisme kunnen financieren en politiek overleven.

Recent merkt de gouverneur van de Nationale Bank (de Tijd van 2 juli 2020) op dat de economische structuur van het zuiden des lands afhangt van de financiële Vlaamse transfers. De overheidsuitgaven in het zuiden des lands bedragen 70% van het bruto regionaal product; de perfecte vertaling van de linkse ideologie over de taalgrens. De linkse beleidsvoerders maken zich evenmin zorgen over de vaststelling dat de productiviteit van de Waalse economie onvoldoende is om hun sociale uitgaven te financieren. 

Geen probleem echter, om te voorzien in de onstelpbare nood aan financiering van hun kliëntelisme, worden deze uitgaven met leningen gefinancierd. Deze leningslast wordt aan de federale staatschuld toegevoegd die door de Vlaamse belastingbetaler afgelost wordt. Hierdoor wordt Vlaanderen meegezogen in het financieel moeras van de Waalse linkerzijde.

Als toppunt van de arrogantie vond Elio DI RUPO, Waalse minister-president, het nodig de gouverneur van de Nationale Bank te schofferen in plaats van in eigen boezem te kijken en vast te stellen dat zijn beleid een blijvende achteruitgang van zijn bevolking in de hand werkt. Dit bewijst andermaal, voor zover nog nodig, dat de Waalse linkerzijde niet bij machte is een geloofwaardig herstelbeleid te voeren omdat het hiermede het eigen bestaan hypothekeert. 

De federale rompregering, die ééndrachtig beslist zolang het uitgaven betreft, zal onvermijdelijk geconfronteerd worden met ideologische keuzes van zodra het ontvangsten (nieuwe belastingen) betreft. Tenzij de Vlamingen andermaal door de knieën gaan is een kortsluiting niet uit te sluiten, hetgeen tot vervroegde verkiezingen zou kunnen leiden.

Vlaanderen, dat het grootste deel van deze crisis zal moeten financieren, moet kunnen beschikken over doeltreffende middelen om de besteding van de financiële middelen voor het Waals gewest en de Franse gemeenschap op hun accuraatheid te controleren en er kunnen op toezien dat deze niet afgeleid worden om hun politieke comfortzones te financieren.

De economische en financiële gevolgen van de corona crisis beletten de Waalse linkerzijde, hierin gevolgd door de SPa, echter niet een lans te breken voor hogere minimumlonen en sociale uitkeringen, investeringen in openbare voorzieningen, een staatsgeleide economie en nationaliseringen. Hoe dit zal gefinancierd worden blijft gehuld in de nevelen tussen Samber en Maas.

De huidige staatsstructuur, met een grondwet die de Vlaamse demografische meerderheid tot een politieke minderheid gedegradeerd heeft, moet worden verlaten. 

Behoudens een deus ex machina zullen de “Drie Koningen” de onderhandelingen voeren binnen het huidige grondwettelijke kader, hetgeen betekent dat de Vlaamse onderhandelaars op ieder ogenblik kunnen geconfronteerd worden met een arsenaal van blokkeringen.

Deze blokkering kan doorbroken worden door artikel 35 van de grondwet toe te passen, hetgeen inhoudt dat alle bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen worden toevertrouwd en de residuaire bevoegdheden aan de federale staat, ofwel de grondwet herschrijven, die uitgaat van een Vlaamse en een Waalse natie die autonoom beslissen over de organisatie van hun staatsverband, rechten en plichten van de burgers, en de middelen die ervoor dienen gevraagd te worden en de verantwoording voor het gebruik ervan. 

Dat is de echte opdracht van de “Drie Koningen”: kiezen voor Vlaamse welvaart in een Vlaamse natie en zich niet langer laten verdrukken tot onderhorigen van de Franstalige minderheid en er op de koop toe nog voor betalen.

Daar is noch goud, wierook of mirre voor nodig; enkel politieke moed en onverzettelijke Vlaamse vastberadenheid.

Dan pas zal 11 juli het voor Vlaanderen een feestdag zijn.

In niet mis te verstane bewoordingen schreef Willem ELSSCHOT in 1947:  ‘Gij dacht, o lijdzaam volk, dat ’t gruwelijk getij der oude tirannie voor immer was voorbij.

Weet dat uw stem door niemand wordt aanhoord, zolang gij stamelend bidt of bedelt aan de poort.

h/t Willy DE WAELE Ere burgemeester
Het toppunt van arrogantie, misdadigheid en onbekwaamheid

h/t Kerstin Huygelen op het smoelenboek

Eindresultaat van het mondmaskerdrama: giftige maskers in opdracht van Philippe De Backer en Maggie De Block (Open VLD ) en Philippe Goffin van de Waalse ‘liberale’ familie MR.
Meerdere duistere maffiabendes waaronder zelfs een dubbele nationaliteitsgenieter, de Turkse Belg Mahmut Öz, partijgenoot van De Backer en De Block, werden door dit duo onder de arm genomen en onder de ‘ons kent ons’ paraplu in de doofpot gestoken.

Wie echter denkt dat iedereen verslaafd is aan Sporza, Thuis, Familie of andere stompzinnige indoctrinatiepropaganda, die onderschat ons, de waakzamen, wij waken en vergeten niet.

Zo vergeten wij natuurlijk ook nooit dat de minister van volksgezondheid, die eveneens minister van Asiel en Migratie is, maar liefst 57,5 miljoen chirurgische FFP2 maskers VERNIETIGDE om plaats te maken voor asielzoekers!!!

Men kon de levensreddende mondkapjes elders stockeren of met de hulp van het Rode Kruis de asielzoekers elders huisvesten.
Neen, De Block verkoos om ONS te vernietigen!

Na veel mislukte pogingen om een nieuwe stock op te bouwen zodat in de eerste plaats mensen uit de zorgsector niet hoefden te sterven bij gebrek aan…, kreeg een zeer dubieuze postbus firma AVROX van Open VLD en MR de miljoenen opdracht.
Een spookfirma die niet eens mondmaskers maakte, ipv de Vlaamse BETROUWBARE en GOEDKOPERE textielbedrijven. Vanzelfsprekend op kosten van de brave applaudisserende en TV-kijkende belastingbetaler!

15 miljoen nutteloze en giftige maskers voor 40 miljoen euro (of meer?) !!! 🤬🤯🤑

Deze maffiamaskers van AVROX zijn niet alleen giftig en nutteloos, maar ook gevaarlijk, want zonder filter en erger nog, te wassen op 30°C.
Toch zijn ze af te halen bij uw apotheek die eigenlijk instaat voor de gezondheid en niet voor volksvergiftiging of het bevorderen van een pandemie. ☠️☠️☠️
Op 30°C doodt dit nog geen vlieg, laat staan een hardnekkig dodelijk virus!
En pittig detail : de instructies zijn ENKEL IN HET FRANS!
Et pour les Flamands la même chose dus.

Is het verwonderlijk dat weinig mensen deze ziekte verspreidende “geschenkjes” betaald met ons belastinggeld niet gingen afhalen?

De Belzieke satire prachtig samengevat door Michel Berger 👇

Symboolpolitiek. Of ze echt nut hebben of integendeel problemen vergroten, is niet de vraag. Wie weet dat nog na al de tegengestelde beweringen? Maar nu de besmettingen afnemen en de overheid haar impact via de nodige ongerustheid ziet afnemen, verplicht ze mondmaskers, die ze eerst onnodig enz. vond. Dat is zoals een condoom met gaatjes in verplichten na de daad. Om zeker niet te vergeten dat zwangerschap altijd mogelijk is. En te laten voelen dat men u bij uw pietje heeft.

Verplicht de overheid dat bij betogingen, bij samenscholingen van jongeren, in cafés waar veel volk tegen mekaar hangt? Legt ze zulke regels op aan wie naar oranje buitenland reist? Nee hoor, de ziekenkas zal daar wel tussenkomen. De symboolregel geldt enkel voor het binnenland – waar reizen hevig gepromoot wordt omdat het daar nu veilig is – en voor plaatsen waar enkel brave onnozelaars komen die makkelijk te beboeten zijn wanneer ze het nieuwe normaal nog niet zo normaal vinden. De symbolische oma op het bankje zal de coronafondsen wel spijzen, niet degenen die vinden dat zwarte levens gered worden door standbeelden omver te halen en winkels te plunderen. Die zijn sacrosanct wat de volksgezondheid betreft.

Een regering die haar machteloosheid en overbodigheid per se wil duidelijk maken, kan dat niet beter dan met deze verplichting van een symbolische muilband. ‘En toch zult ge luisteren’. En een satiricus die zijn regering wil belachelijk maken, kan het zo niet bedenken. Wat ze zelf doen, doen ze duidelijk beter.

De reconstructie van de bocht der leugens en de waanzin.

Hoe mondmaskers op enkele maanden tijd van ‘gevaarlijk’ naar ‘verplicht’ gingen

Begin dit jaar werd u door de experts en politici stellig afgeraden om mondmaskers te dragen in winkels en openbare plaatsen. Dat heette weinig zinvol en zelfs gevaarlijk. “Ze geven een vals gevoel van veiligheid”, werd u aangeleerd. Vier maanden later zegt de Hoge Gezondheidsraad dat mondkapjes iedereen kunnen beschermen en verplicht het Overlegcomité u er een te dragen in winkels, bioscopen, zalen en andere drukke plaatsen. Voortschrijdend inzicht? Of een bocht van 180 graden? Een reconstructie.

Jeroen Bossaert 9 juli 2020 17u47

JANUARI – FEBRUARI: het valse gevoel van veiligheid

Het is eind januari wanneer de VRT in een apotheker een reportage draait over mondmaskers. Van corona is in ons land dan nog lang geen sprake, maar de apothekers merken een ‘rush’ op mondmaskers. Het zijn niet de Belgen die ze massaal inslaan, maar de Chinezen die hier wonen. Zij kopen de apotheken leeg en sturen ze op naar familie in China. Als een oud vrouwtje haar medicijnen komt ophalen in de apotheek waar de VRT de reportage draait, vraagt de reporter aan de dame of zij al mondmaskers heeft gekocht. “Bah nee”, schokschoudert ze. “Ik zou niet weten waarom. Ik heb gehoord op tv dat het toch niet helpt.” We schrijven 29 januari 2020 en een deel van onze bevolking is er dan al heilig van overtuigd dat mondmaskers nutteloos zijn.

Mantra

De overtuiging van de bejaarde vrouw in de apotheek en miljoenen andere Belgen is de weken daarop alleen maar gevoed. Zowel door de overheid als door wetenschappers. De FOD Volksgezondheid verstuurt adviezen naar alle apothekers waarin duidelijk gesteld wordt dat mondmaskers voor de globale bevolking niet aangewezen zijn als bescherming tegen Covid-19. Handen wassen en in de elleboog hoesten zijn veel nuttiger. Dan al duikt hét zinnetje op dat de maskers moet ontraden: “Ze kunnen een vals gevoel van veiligheid geven.”

Die zin wordt een heus mantra. De apothekers, maar ook steden en gemeenten plaatsen de boodschap als een waarschuwing op hun websites. Bij de apothekersbond sturen ze enkele weken na de VRT-reportage een persbericht uit om aan te geven dat het ‘niet aangewezen is’ om mondmaskers te kopen want… ze kunnen een vals gevoel van veiligheid veroorzaken. Viroloog Marc Van Ranst zegt in die periode: “Het virus is hier niet. Dus in België maskers dragen heeft eigenlijk totaal geen zin.” Die uitleg is feitelijk correct, maar zendt een negatief signaal over mondmaskers. In de weken die volgen zal dat signaal nog versterkt worden. Belgen zullen via verschillende kanalen te horen krijgen dat mondmaskers weinig zin hebben.

MAART: maskers worden ‘gevaarlijk’

In verschillende nieuwsuitzendingen en kranten benadrukken virologen dat we geen mondmaskers moeten dragen op openbare plaatsen of in winkels. Ook Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) sluit zich daarbij aan. De reden? U raadt het al: “Ze kunnen een vals gevoel van veiligheid geven.” Zelfs wanneer de lockdown midden maart ingaat, blijft men herhalen dat mondmaskers niet gedragen moeten worden.

In VTM Nieuws zegt spoedarts Ignace Demeyer dat te veel maskers slecht gedragen worden en dat mensen meer risico’s zullen nemen als ze ze toch correct dragen. Van Ranst doet er in dezelfde uitzending een schep bovenop. Voor een miljoen tv-kijkers zegt hij: “Dat zijn maskertjes voor de hersenen en niet zozeer voor de luchtwegen.” Hij minimaliseert het belang. “Als mensen daar deugd van hebben, dan is dat oké. Wanneer dat om een paar procent van de bevolking gaat, dan wordt dat geen infectueus gegeven en dan gaat de rest dat ook niet dragen.” Vrij vertaald: hoe minder mensen zo’n maskertje opzetten, hoe beter.

Collega Steven Van Gucht zaait zelfs angst. “Mondmaskers kunnen een vals gevoel van veiligheid geven. Het zorgt ervoor dat de drager zijn gezicht extra moet aanraken. Door het masker op en af te zetten, verhoog je eigenlijk het risico om besmet te raken met het coronavirus.” Plots worden maskers ronduit gevaarlijk. Wie zoiets hoort in volle crisis – eind maart vallen er dagelijks 80 coronadoden – denkt twee keer na vooraleer hij of zij een mondmasker opzet.

Als Oostenrijk op 30 maart beslist om mondmaskers verplicht te maken in supermarkten, geven de experts in België geen krimp. Van Gucht op Radio 2: “In België moeten wij een aantal maatregelen volgen tijdens een bezoek aan de supermarkt en die zijn eigenlijk heel effectief.” In dat radio-interview geeft de viroloog wel voor het eerst toe waaróm de maskers zo afgeraden worden. “We hebben er te weinig.”

APRIL: de bocht wordt ingezet

Op 31 maart zal ook Van Ranst in Het Laatste Nieuws en bij ‘Terzake’ toegeven dat de boodschap rond mondmaskers deels ingegeven is door een gebrek aan voorraad. “We zaten in een slechte positie, dan kan je niet zeggen dat iedereen snel mondmaskers moet halen voor zichzelf. Laat staan dat je adviseert om de mondmaskers verplicht te maken voor iedereen die de deur uit moet.” Van Ranst begint in die periode wel een opening te maken. “Op plaatsen waar mensen elkaar zien en tegenkomen, kan het dragen van een mondmasker zin hebben.”

Minister De Block houdt de deur evenwel nog stevig dicht. “Als we nu maskers zien opduiken, dan heeft dat meer te maken met emotie. Alsof men iets doet dat bescherming biedt”, zegt De Block zuchtend in het VRT-journaal. “We weten evenwel dat het u niet beschermt. Integendeel: het geeft soms een vals gevoel van veiligheid.” Ook Van Gucht sluit zich daarbij aan. En Van Ranst windt zich op 4 april in ‘De Zevende Dag’ zelfs een beetje op als hij de opmerking krijgt dat ook Donald Trump eraan denkt om mondmaskers in de VS te verplichten. “Wanneer je niks kan doen en je hebt te laat gereageerd, zoals in de VS, dan grijp je naar mondmaskers. Je krijgt nu een opbod aan maatregelen. Iedereen wil de strafste zijn.”

In Het Laatste Nieuws haalt Pierre Van Damme nog eens het beproefde mantra boven: “Je zou kunnen denken: baat het niet, dan schaadt het niet. Maar dat is niet helemaal waar. Er zijn ook risico’s aan verbonden. Het mondmasker geeft mensen een vals gevoel van veiligheid.”

Merkwaardig
In april gebeurt er echter iets merkwaardigs. Hoezeer de meeste virologen in het begin van de maand nog tegenstribbelen, tegen het einde ervan lijkt een aantal onder hen helemaal bijgedraaid. Van Damme, die op 2 april nog spreekt over een vals gevoel van veiligheid, zegt op 28 april in ‘De Afspraak’: “Mondmaskers zullen het nieuwe normaal worden in onze maatschappij. Ik draag er zelf ook eentje.” In tussentijd is Van Ranst ambassadeur geworden van de website maakjemondmasker.be en lanceert hij mee de Nationale Naaiactie die burgers er toe moet aanzetten om massaal stoffen mondmaskers te stikken. “Een mondmasker dragen zal een vorm van beleefdheid worden”, schrijft hij op Facebook.

Ook de overheid zet de bocht in. Op de Nationale Veiligheidsraad midden april zegt premier Wilmès (MR): “Mondmaskers zullen een sleutelrol spelen in onze exit-strategie. We weten dat ze extra bescherming kunnen bieden.” Al is niet iedereen in haar regering ondertussen al zover om dat toe te geven. Minister De Block blijft op haar lijn en herhaalt in ‘Terzake’ dat het virus over bergen en oceanen reist. “Dus denken dat zo’n mondmasker u zal beschermen, is een utopie.” Ook Erika Vlieghe, voorzitter van de GEES, zegt eind april nog in De Morgen dat een mondmasker eigenlijk niks meer is dan “een laagje vernis”. Ze benadrukt het belang van de andere maatregelen zoals afstand houden en handen wassen. Niettemin is de kentering ingezet en worden mondmaskers al verplicht gemaakt op het openbaar vervoer.

MEI – JUNI: ‘Maak mondmaskers verplicht in winkels!’

Terwijl begin mei Van Gucht tijdens een gesprek met De Morgen nog trots de stelling inneemt dat hij geen mondmasker draagt in de supermarkt, lijkt er onder de experten stilaan een consensus te ontstaan dat die mondmaskers zo slecht nog niet zijn. Van Ranst maakt een promofilmpje op TikTok en ook Vlieghe en Van Damme laten zich steeds positiever uit. Als de WHO op 6 juni uitpakt met het advies dat alle overheden hun bevolking zouden moeten aanraden om mondmaskers te dragen op plaatsen waar ze geen afstand kunnen bewaren, is iedereen klaar om de bocht van 180 graden af te ronden.

Eind juni voeren alle virologen openlijk campagne om mondmaskers in supermarkten en andere winkels te verplichten. Zowel Vlieghe als Van Ranst en zelfs Van Gucht zeggen daarvoor gewonnen te zijn. In kranten en tv-studio’s voeren ze de druk op de regering op. Eén iemand wijkt maar moeizaam: Maggie. In een interview met Het Laatste Nieuws noemt de minister de verplichting van mondmaskers in winkels een ‘idee-fixe’. “Mensen denken: ik heb een masker op, dus ik ben beschermd. Dat is het valse gevoel van veiligheid waarvoor ik altijd al waarschuwde.” Enkele dagen later zet ze bij de VRT de deur toch op een kier. “Als de cijfers negatief evolueren, dan zullen we maskers moeten verplichten.”

De Block beseft dat ze stilaan geen keuze meer heeft. Zeker nu de Hoge Veiligheidsraad het advies heeft gegeven waar de virologen op zaten te wachten: “Maak de mondmaskers verplicht in winkels.” Dat advies werd op gejuich onthaald door alle experts die u begin 2020 nog vertelden dat het dragen van een mondmasker voor een vals gevoel van veiligheid zorgt. Op 9 juli volgt dan de echte verplichting, vanaf 11 juli. Ze zijn de bocht door. Maar niet zonder kleerscheuren.

N.v.d.r.: Weg met dit dictatoriaal politiek gespuis! Liefst nog aan de galg.
Morgen
Een der grootste presidenten

Björn Soenens van de leugenzender VRT zal het niet graag horen maar na George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Ulysses Grant, Theodore Roosevelt, Dwight Eisenhower en Ronald Reagan is Donald Trump zonder de geringste twijfel een van de allergrootste Amerikaanse presidenten aller tijden.