Het openbaar ministerie tegen Mohammed

Ontleend aan “Waarom haten ze ons eigenlijk?

Elke religie en ideologie heeft een essentie; zéker de islam, en die is niet moeilijk te achterhalen. De essentie is namelijk de betekenis van de term ‘islam’: onderwerping (en dus islamisering).

Islamitische Staat gooit die hatelijke essentie open en bloot op tafel: de islam zoals hij door de islamitische profeet Mohammed, al-insan al-kamil (de perfecte mens), werd belichaamd – door en door islamitisch dus.

Islamitische rechtsscholen, leiders, rechtsgeleerden, predikers en geestelijken, zitten dan ook met de handen in het haar. In wezen hebben ze geen enkel ideologisch verweer tegen IS. Hoogstens kunnen ze misleidend taqiyya plegen en paaiend de wreedheid en het geweld van IS afkeuren, maar dus louter op strategische en niet op ideologische gronden.

Voor vele westerlingen is het hatelijke karakter van de islam om voor de hand liggende redenen een bijzonder ongemakkelijke waarheid. De consequenties hiervan, de stappen die zouden moeten worden genomen en het beleid dat zou moeten worden gevoerd, zijn zo ingrijpend en liggen zo ver van de gangbare, politiek correcte dogma’s, dat alles uit de kast wordt gehaald om de politiek correcte riedel te verspreiden dat Islamitische Staat ‘onislamitisch is’, ‘niets met de islam heeft te maken’ of ‘een extreme interpretatie is’.

Men zou de islam nu eens eindelijk serieus moet nemen en wetenschappelijk bestuderen maar dat gebeurt niet. De oorzaak van de terreur wordt in de sociale of psychologische, en veel te weinig in de theologische hoek gezocht. Daardoor wordt de terreur los gezongen van de islam. Waarom? Burgers verwachten van de overheid dat er beleid wordt gevoerd ter bestrijding van de terreur. Als de oorsprong van de terreur de islam zelf is, is er geen beleid mogelijk. Van overheidswege kan immers niemand op zijn geloofsovertuigingen worden aangesproken.

Daarom werken politici en veiligheidsdiensten liever met categorieën als ‘salafisme’ en ‘jihadisme’. Het standaardparadigma luidt dat de islam door salafisten verkeerd wordt begrepen, en dat sommige salafisten ‘radicaliseren’ tot jihadisten. Met het woord ‘radicalisering’ wordt in feite wel gesuggereerd dat er een verband bestaat met de islam, maar het woord ‘jihadisme’ saves the day.

Jihadisme’ kun je bestrijden door middel van sociale programma’s of met het leger en de politie. Je kunt er beleid op maken. Maar jihadisme bestaat helemaal niet als aparte islamitische stroming. Men gaat als goede moslim eenvoudig op jihad.”

Terwijl IS van de daken schreeuwt (en onderbouwt) hoe hatelijk de islamitische leer in elkaar zit, regeert de politiek correcte leugen. Zo deed op het moment dat het glasheldere IS-artikel ‘Why we hate you & why we fight you’ verscheen, ook de paus nog eens zijn politiek correcte duit in het zakje van het establishment: “De islam is geen gewelddadige religie. Slechts een minderheid van de moslims is fundamentalistisch.”

Dat zijn twee zinnen die elkaar eigenlijk tegenspreken. Fundamentalistisch betekent immers: de oorspronkelijke, eigenlijke leerstellingen omarmend, strikt vasthouden aan de grondbeginselen. Je kunt niet zeggen dat de islam niet hatelijk en niet gewelddadig is, en vervolgens als geruststelling poneren dat slechts een minderheid van de moslims naar de hatelijke fundamenten van de islam grijpt. De waarheid is: de islam is in essentie hatelijk, gewelddadig en terroristisch en dus mogen we van geluk spreken dat zoveel zelfverklaarde moslims eigenlijk slechte moslims zijn, of de facto apostaten.

En zelfs al mocht de tweede zin van de paus – “Slechts een minderheid van de moslims is fundamentalistisch.” – waar zijn (wanneer ‘fundamentalistisch’ zou slaan op ‘terroristisch’, in casu jihadistisch’): ook in het nationaalsocialisme was slechts een kleine minderheid fanatiek-gewelddadig, et alors? De geschiedenis wordt vrijwel nooit bepaald door meerderheden.

In 1929 telde de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij 178 duizend leden, slechts 0,25 procent van de Duitse bevolking. De ‘zwijgende’ of ‘vredelievende’ meerderheid is irrelevant: “Het zijn de fanatici die marcheren. Het zijn de fanatici die elk van de 50 gewapende conflicten wereldwijd uitlokken. Het zijn de fanatici die christenen en tribale groepen in Afrika systematisch afslachten en geleidelijk het hele continent in een islamitische golf overnemen. Het zijn de fanatici die bombarderen, onthoofden, moorden, of eerwraak plegen. Het zijn de fanatici die moskee na moskee overnemen. Het zijn de fanatici die ijverig stenigen en ophangen.

Het is een hard en meetbaar feit dat de ‘Vredelievende meerderheid’ de ‘zwijgende meerderheid’ is, en die is bang en onbelangrijk. Bovendien, wanneer moslims oprecht en fel van zich laten horen, is dat doorgaans eerder om te protesteren tegen Geert Wilders, tegen een ‘islamofobe’ (lees: islamkritische) film of boek, tegen het ‘terroristische’ Israël, tegen ‘beledigende’ Mohammedcartoons, tegen een ‘discriminerend’ minaretten-, hoofddoeken-, boerka- of boerkiniverbod of tegen een geplande Koranverbranding.

Waar zijn ze om te protesteren tegen de nakende steniging van een vrouw? Of tegen de verschrikkelijke sharia-wetgeving in verschillende moslimlanden, tegen het mensonterende lot van Afghaanse vrouwen, tegen de dreigende en islamiserende sultan Erdogan, tegen Islamitische Staat en jihad-aanslagen, tegen de haatpreken in moskeeën en op de Arabische televisie, tegen de hatelijke inhoud van schoolboeken in Saoedi-Arabië en Gaza, tegen Al Qaida en Hamas, tegen de antisemitische uitlatingen van menig islamitisch leider, tegen de islamitische vervolging van Ahmadiyya en andere minderheidsgroepen, tegen de doodsbedreigingen aan het adres van cartoonisten, seculiere bloggers en vrouwenrechtenactivistes, tegen de voortdurende jihad-dreiging, tegen het dhimmitude-lot van christenen in Egypte, Soedan en Irak, enzovoort? Waar zijn ze?

Wel, wanneer zogenaamd ‘extreemrechtse’ politici de Koran bekritiseren en terecht bestempelen als een ‘license to kill’ (en een ‘license to hate’), dan komen ze verontwaardigd uit hun holen gekropen. Of bijvoorbeeld wanneer, echt waar, een Koranvers in beeld verschijnt van een animatieserie voor kinderen: dan wordt door de ophef de verantwoordelijke animatiestudio aan de kant gezet.

Of de al dan niet zwijgende meerderheid van de moslims, hoewel niet jihadistisch, er niet hatelijke, vredelievende ideeën op nahoudt, is dus nog maar de vraag. Los van het feit dat de geschiedenis niet wordt bepaald door de zogenaamde ‘gematigde meerderheid’ — die doorgaans laf, bang en stil is — tonen onderzoeken steeds opnieuw aan dat het dogma ‘gematigde moslimmeerderheid’ op zijn minst kort door de bocht is. Om te beginnen kan men moslims niet simplistisch indelen in ‘gematigd’ en ‘niet gematigd’.

Een van de grootschaligste onderzoeken ooit, ‘I Who Speaksfor Islam? What a Billion Muslims Really Think’ van Dalia Mogahed en professor John Esposito (mensen die de islam een bijzonder warm hart toedragen), had als conclusie dat ongeveer één derde van de moslims wereldwijd in meer of mindere mate jihadistische aanslagen goedkeurt.

Dat zijn circa 500 MILJOEN moslims. Begrijpen die de islam allemaal verkeerd? Talloze onderzoeken in belangrijke moslimlanden, met name van het PEW Research Center, tonen bovendien aan dat ze voor de doodstraf voor afvalligen en het stenigen van overspeligen zijn.

Hebben zij allen de islam verkeerd begrepen? Arme moslims, zou je kunnen zeggen, want de islam heeft vanaf hun geboorte hun breinen vergiftigd met hatelijke ideeën, net zoals het nationaalsocialisme in de jaren dertig de breinen van de Duitse bevolking vergiftigde. Hoe zou het dan ook kunnen verbazen dat de OIC (Organization of the Islamic Cooperation), de grootste intergouvernementele organisatie na de Verenigde Naties bestaande uit 57 islamitische en islamiserende landen, expliciet heeft gestipuleerd dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) ondergeschikt is aan de sharia, waardoor de UVRM dus compleet wordt verworpen en wordt vervangen door islamitische haat?

Heeft de OIC en hebben al de OIC-lidstaten de islam verkeerd begrepen? Hoe kan het dat in het Westen aan zo’n ostentatieve, fundamentele boodschap van haat kennelijk zo weinig gewicht wordt toegekend? Wanneer de Indonesische provincie Atjeh stap voor stap de hatelijke sharia invoert, met stokslagen of steniging voor overspeligen en een strikte sluiersplicht voor vrouwen, is dat dan niet puur islamitisch?

Ook in Europa bevindt zich een meerderheid van moslims met zorgwekkende denkbeelden die gemakkelijk tot een afkeer van of regelrechte haat jegens ons kunnen leiden. Uit een onderzoek van het Centrum voor Sociaal Onderzoek uit Berlijn (het ‘Wissenschaftszen- trum Berlin für Sozialforschung’ of  ‘WZB’) bij Turkse en Marokkaanse moslims in zes Europese landen (Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Zweden) blijkt immers dat:

  • 66 procent van de Europese moslims de regels van de Koran belangrijker vindt dan de wetten van het land waarin ze leven;
  • 75 procent van de Europese moslims stelt dat er maar één interpretatie van de Koran is die dwingend zou moeten gelden voor alle moslims;
  • 60 procent van de Europese moslims vindt dat moslims moeten terugkeren naar hun ‘islamitische wortels’.

Moslims in Europa die op alle drie deze stellingen bevestigend antwoordden, werden door het WZB gekwalificeerd als ‘consistente fundamentalisten’, en dat is maar liefst 44 procent (evenredig verdeeld onder jongere en oudere moslims). Andere zorgwekkende conclusies uit dit onderzoek zijn dat 60 procent van de moslims in Europa homoseksuelen als vriend weigert te zien, 45 procent Joden onbetrouwbaar acht en 54 procent van de Europese moslims gelooft dat het een doel is van het westen om de islam kapot te maken

De uitkomsten zijn duidelijke tegengestelden van wat we vaak horen, namelijk dat islamitisch fundamentalisme een marginaal verschijnsel is in West-Europa en dat de fundamentalistische graad niet verschilt van die onder de christelijke meerderheid. Beide blijken overduidelijk onwaar, aangezien bijna de helft van de Europese islamieten wil terugkeren naar de islamitische wortels en denkt dat er slechts één interpretatie is van de Koran en dat de daarin opgetekende wetten belangrijker zijn dan seculiere wetten.”

De ongemakkelijke conclusie is dat:

  • a) ware vrijdenkers met islamitische achtergrond een ultrakleine en niet zelden met de dood bedreigde minderheid uitmaken (ex-moslims en oprechte islamhervormers);
  • b) de gewelddadige jihadisten met meer en steeds meer zijn; en
  • c) dat daartussen een meerderheidsgroep zit van redelijk tot zeer orthodoxe moslims die in meer of mindere mate hatelijke denkbeelden koesteren en soms dito daden stellen ten opzichte van andersdenkenden, andersgeaarden, vrouwen en/of kinderen. Die grootste groep, die tegelijkertijd hartstochtelijk blijft liegen dat de islam geen hatelijke leer is en dus bewust of onbewust de doctrine van de ‘taqiyya’ (bedrog, misleiding) in de praktijk brengt, spreidt het bedje voor de jihadisten: ze islamiseren onze samenleving.

Dat veel moslims tegelijkertijd ook bang zijn, is logisch: de islamitische doctrine is sektarisch van aard en — net zoals dat geldt voor communisme en nationaalsocialisme — genadeloos hatelijk voor wie de islam bespot, bekritiseert of afvalt. En afvallig, dat kan men snel zijn, want naast elke orthodoxe moslim staat een orthodoxere moslim die de Koran en de Hadith aan zijn zijde vindt. Op afvalligheid staat in de islam in principe de doodstraf. Maar ook zonder dat door een islamitisch land — of door moslims die eigenrichting toepassen, geen zeldzaamheid — de doodstraf of een andere (lijf)straf wordt toegepast, geldt dat diegene die als afvallig wordt beschouwd of de islam wil verlaten de nodige fysieke of mentale haat en terreur (dreigementen, intimidatie, chantage) kan verwachten, vaak ook afkomstig van familie, vrienden of kennissen.

Dat maakt uittreden vrijwel onmogelijk, enkele oersterke uitzonderingen (die niet zelden moeten worden beveiligd) daargelaten. Dat is dus de reden waarom de meeste slachtoffers van islamhaat en geweld moslims zijn en het is dus niet zo, zoals de politiek correcteling en de mainstream moslim zo vaak beweren, dat een jihad-aanslag onislamitisch is omdat (ook) (zelfverklaarde) moslims het slachtoffer zijn, integendeel: het is de meedogenloze islam ten voeten uit.

Misschien wel de grootste misvatting en gepropageerde leugen, is de riedel dat islam eigenlijk een soort jodendom of christendom is dat als ‘jongste’ geloof’ gewoon de verlichting nog moet doormaken.

Dat is even vals als gevaarlijk misleidend, want het resultaat is dat de hatelijke en gewelddadige, totalitaire natuur van de islam niet wordt (h)erkend of wordt gerelativeerd. Die idee wordt gepropageerd door atheïstische lieden die aan elke religie een even grote hekel hebben en alle religies simplistisch op een hoop gooien — alsof ze in de kern allemaal (even) hatelijk zijn. Ook gelovigen, niet in de laatste plaats moslims, zijn erg bedreven in het hanteren van die leugen, met name wanneer ze worden geconfronteerd met onverdedigbare daden die rechtstreeks voortkomen uit de islamitische leer. Het relativerings- en vergoelijkingsmechanisme — “Ja maar, de kruistochten!”, “Ja maar, de ultraorthodoxe Joden!”, “Ja maar, (de christelijke) Breivik!”, “Ja maar, (het Joodse) Israël!” — treedt dan in werking.

Het is ook een beproefde strategie om het gigantische westerse schuldcomplex en de ziekelijke zelfhaat die daarvan het gevolg is (daarover later meer), warm te houden en zo islamkritiek te neutraliseren en zelfs mensen die islamkritiek leveren te intimideren: “Jullie kruistochten waren zo verschrikkelijk dat jij moet zwijgen over onze jihad.” “Elke godsdienst is gelijkwaardig,” beweert ook de invloedrijke leider van de grootste partij in Vlaanderen, Bart De Wever, die nota bene historicus is en geroemd wordt als intellectueel. Wat een gotspe!

Net zoals het ridicuul en simplistisch is om alle aanhangers van een systeem of religie over dezelfde kam te scheren, zo is het ook van de pot gerukt om te stellen dat alle religies of alle drie de monotheïsmen gelijk(waardig) zijn. Er zijn fundamentele verschillen tussen enerzijds jodendom en christendom en anderzijds de islam, en die bepalen in belangrijke mate hoe de wereld eruitziet. De Joodse staat en het Westen, die onder andere geworteld zijn in het christendom, kennen een bijzonder grote mate van individuele vrijheid, wat een ongezien welvaartsniveau mogelijk heeft gemaakt; de islamitische wereld wordt daarentegen gekenmerkt door onvrijheid, racisme, discriminatie, clangedrag, dogmatisch denken en dictatoriaal en tiranniek beleid, met drie a’s tot gevolg: armoede, achterlijkheid, analfabetisme.

Welke fundamentele verschillen tussen jodendom en christen­dom enerzijds en islam anderzijds liggen daaraan ten grondslag? De Koran lijkt in heel wat passages eerder op het reglement voor de krijgstucht van een oorlogvoerende natie dan op een religieus boek. De Koran bevat 164 jihadverzen. In essentie gaat deze ‘grondwet van de islam’ dan ook over de plicht tot jihad (strijd) tegen de ongelovigen en het ongeloof. Verzen zoals “O gij Profeet, spoort de gelovigen aan tot de strijd.” (Koran 8:65), “Doodt de afgodendienaars waar ge hen maar vindt, neemt hen gevangen en belegert hen en bereid hun alle soorten hinderlaag.” Koran 9:5. Strijdt tegen hen. Allah zal hen door uw handen straffen en hen vernederen’ (Koran 9:14) en “Wanneer gij de ongelovigen tegenkomt, houwt dan in op hun nek en wanneer gij onder hen een bloedbad aangericht hebt, bindt hen (=de overlevenden) dan in de boeien’ (Koran 47:4) zijn typerend.

Het algemene islamitische beginsel luidt: “Strijdt tegen hen tot de afgodendienst niet meer bestaat en de religie geheel aan Allah behoort’ (Koran 2:193, herhaald in 8:39). De talloze letterlijke oproepen in de Koran om jihad te voeren tegen de ongelovigen, zijn niet plaats- en tijdsgebonden maar onbegrensd in ruimte en tijd; ze zijn universeel. In de Bijbel worden daarentegen specifieke plagen en straffen in specifieke omstandigheden beschreven, gebonden aan tijd en ruimte. Bovendien is de Bijbel een grote verzameling van verschillende boeken geschreven door meerdere auteurs over een bijzonder lange periode; de Bijbel is erkend mensenwerk, terwijl de Koran het rechtstreekse, eeuwige en onveranderlijke woord is van Allah. Daardoor is het gebruik van de Rede wel mogelijk (geworden) in het christendom, maar niet in de islam.

Historica Machteld Allan stelt: “Dat je als moslim leert datje niet-islamitische medemens je vijand is totdat hij is onderworpen, is afschuwelijk. Het christendom zegt: heb je vijanden lief en behandel je naaste zoals je zelf behandeld wilt worden. Dat leert de islam niet. De Koran zegt tegen de moslim: word niet bevriend met een niet-moslim.”

Het feit dat de Koran een boek vol tegenstrijdigheden lijkt te zijn dat ook vredelievende verzen bevat, die veelvuldig worden geciteerd in een poging om zogenaamd aan te tonen dat de islam een religie van de vrede’ is, is bijzonder misleidend. De oorzaak van deze tegenstrijdige Koranverzen is dat profeet Mohammed in de beginperiode in Mekka, toen hij nog zwak stond, de islam op vreedzame wijze probeerde te verspreiden (de zogenaamde ‘Mekkaanse’ Koranverzen). Later ging Mohammed echter over tot de verspreiding van de islam met het zwaard: hij trok van Mekka naar Medina (de zogenaamde ‘hijra’) en ging, toen hij macht verwierf en nadat hij zich sterk genoeg voelde, agressief en gewelddadig te werk (de zogenaamde ‘Medinese’ Koranverzen).

Een Arabisch spreekwoord illustreert deze strategie: “Als jouw vijand jou de hand reikt, hak je hem af. Als je daarvoor te zwak bent, neem je hem aan.” Mohammed is in die ‘Medinese fase’ een oorlogszuchtige krijgsheer die in tientallen oorlogen en overvallen op karavanen duizenden mensen doodde. Heel wat Mekkaanse, vredelievende Koranverzen enerzijds en Medinese, gewelddadige Koranverzen anderzijds zijn dus op het eerste gezicht tegenstrijdig, maar dat is slechts schijn.

Volgens de koran is de koran immers een perfect boek zonder fouten en tegenstrijdigheden. Het principe van “naskh” of opheffing in de islam, beschreven in zowel de Koran zelf (Koran 2:106) als in elk professioneel shariahandboek, bepaalt dan ook dat latere, gewelddadige (Medinese) Koranverzen vroegere, vredelievende (Mekkaanse) Koran­verzen opheffen. Dat is goed te begrijpen, want de oude Mohammed is voor zijn gelovigen per slot van rekening rijper en wijzer dan de jonge. Met het principe van de opheffing is de islam precies datgene wat hij is: een politieke ideologie van terreur tegen andersgelovigen en de enige religie’ ter wereld met een goddelijk vastgelegde licentie tot bedriegen en doden.

Dit wordt bevestigd door de niet minder belangrijke ‘soenna’, beschreven in de Hadith: de manier van leven van de islamitische profeet Mohammed, die in de islam als de perfecte mens, de ideale moslim wordt beschouwd en dus hét na te volgen voorbeeld voor elke moslim. Daaruit blijkt dat Mohammed een totalitair politicus en krijger was, alsook een bedrieger, overvaller, (racistische) slavenhandelaar, verkrachter en moordenaar. Afshin Ellian stelt dat “de profeet Mohammed het gebruik van geweld een heilige status gaf”. Het is de logica zelve: de Koran is een hatelijk handboek om oorlog te voeren, te veroveren en te islamiseren en Mohammed was dus een krijgsheer en veroveraar, een (seksgeobsedeerde) oorlogshitser. Jezus was precies het tegengestelde: Mohammed liet moorden; Jezus liet zich vermoorden.

De Amerikaans-Syrische psychiater Dr. Wafa Sultan, die een boek over de islam schreef met als titel A God Who Hates, verwoordt het als volgt: “Het probleem met christenen is dat ze niet zo goed als Jezus zijn. Maar goddank zijn de meeste moslims beter dan Mohammed.” Ferm stelt Sultan: “Durf me niet te vertellen dat ISIS geen islam is of dat islam niet ISIS is. ISIS stapt in de voetsporen van Mohammed en de leerstellingen van de islam. (…) Islam is geen religie. Het is een politieke ideologie die zichzelf oplegt door middel van angst en geweld.” Geheel in tegenstelling tot de Bijbel, maar in overeenstemming met de opvattingen en handelingen van Mohammed, zet de Koran aan tot haat en roept hij op tot geweldpleging tegen andersdenkenden (‘de ongelovigen’).”

Het christendom is in wezen een inclusieve godsdienst van liefde, terwijl de islam een exclusieve leer van haat is: ze zijn tegengesteld aan elkaar. Het Westen streeft dan ook voortdurend naar inclusie, die overigens ook totaal is doorgeslagen: de westerse ‘gutmensch’ wil zelfs de recidiverende crimineel en jihadist ‘deradicaliseren’ en ‘re-integreren’. De islam is eigenlijk alleen goed nieuws – een topinstrument – voor psychopathische, megalomane door seks geobsedeerde tirannieke haters als Mohammed.

Dat al de hypocriete vrijzinnigen en valse atheïsten hier maar eens een puntje aan zuigen!
De Cocof Kwaliteit!

Gestolen bij Guvaal  (Dank!)

Bij het federaal zomerakkoord van vorig jaar werd het project van de N-VA, de vennootschapsbelasting, goedgekeurd en moesten de twee andere Vlaamse meerderheidspartijen zien dat hun dada’s – voor CD&V de effectentaks en voor de liberalen het onbelast bijklussen tot 500 euro – uitgesteld worden tot na de Kerstvakantie. Daar zijn we nu beland en de bedoeling was daar werk van te maken. De liberalen zullen daarbij nog even geduld moeten hebben want de Cocof, het “parlement’ van de Franstalige Brusselaars (jaja, dat bestaat ook al, voluit: ‘Commission Communautaire Française’), heeft daarvoor een belangenconflict ingeroepen, wat automatisch met zich meebrengt dat de zaak voor twee maanden ‘on hold’ gezet wordt. Opgeschort, zeg maar. Elk parlement heeft het recht dat te doen, alhoewel het in dit geval alleen maar leidt tot tijdverlies. De officiële reden waarom de Franstalige ketjes dat belangenconflict nu inroepen zou zijn omdat ze vinden dat het onbelast bijklussen de kwaliteit van een aantal jobs zou verminderen. Concrete voorbeelden worden daarbij niet gegeven…

‘Ze’ dat zijn alle Franstalige partijen buiten de MR, ook die van de oppositie, want zo’n statement is pas geldig bij een drievierden meerderheid. Alles wijst erop dat het hier gewoon gaat om de MR te pesten. In de twee maanden dat de zaak geschorst is, moeten beide partijen, regering en Cocof, trachten tot een vergelijk te komen. Doet zo’n beetje denken aan de discussie over de begroting in de States, met dit verschil dat het in Hellhole City om minder dan peanuts gaat. Lukt het niet dan verhuist de hele zaak naar de Senaat – nog zo’n nutteloos politiek vehikel – die binnen de 30 dagen een advies moet voorleggen, waardoor de schorsing nog een maand langer kan duren. Dat advies wordt dan voorgelegd aan een Overlegcomité van alle regeringen dit dit landje ‘rijk’ is. Lukt ook dat niet, dan verhuist het terug naar de Kamer, waar het gewoon kan worden goedgekeurd alsof er niets gebeurd is, zodat in feite deze hele zaak een wind in een fles is en alleen maar voor twee tot maand tijdverlies zal zorgen.

Gelukkig land dat geen andere problemen kent!

Vraag van de redactie: Wanneer gaan we met zijn àllen en een kalashjnikov plus zeven laders naar de Wetstraat om al dat politiek gespuis af te schieten en kalt te stellen?
Groen is de vlag van de islam.

Ooit werden collaborateurs met de bezetters voor minder geëxecuteerd.
Onze overtuiging !

Wij respecteren ieders overtuiging, ook de religieuze, behalve die van de mohammedanen want zij zijn alleen uit op overheersing, onderwerping, slavernij, seksueel sadisme en volstrekt machtsmisbruik.

Maar nu de Vlaamse tjeven maar liefst officieel 400 miljoen euri (!) proberen te stelen en af te persen van de weerloze modale braafjes belasting betalende Vlaamse burgers, om de opgelichte Arco-gokkers onder hen totaal onrechtmatig te vergoeden, terwijl hun misdadige oplichters van ‘beweging punt net’ – want christelijk paste inderdaad niet in hun aCv logo- vrijuit gaan en wandelen en paraderen nabij de Knokse ‘place m’a tu vus?”, gaan we deze keer voluit voor onze overtuiging.

Ingevolge de geopenbaarde tekst van de ‘heilige koran’ zouden we branden in het eeuwige hellevuur. Meer nog, telkens onze huid zal zijn afgebrand zal ze opnieuw groeien om steeds opnieuw en telkens opnieuw te worden afgebrand. Zegt de ‘heilige koran’!

Wijlen George Carlin!
Moreau Stéphane $o$ du PS

Dexia, Arcopar, Optima, Ethias, Publilec, Publifin, Publipart, Samucocial…
Hoeveel schandalen zijn er nodig om het patroon vast te stellen? Hoeveel zieken zijn er nodig om te mogen spreken over een epidemie? Hoe lang kan je volhouden dat het schaamteloze gegraai bij Samusocial een geïsoleerd of alleenstaand geval is? Wie zelfs van de daklozen steelt, zal zonder twijfel ook graaien in de échte vetpotten. Dit soort graaicultuur komt niet tot bloei in een vacuüm: dit kan alleen ontstaan in een algemeen klimaat van politiek zedenbederf. En wat gedacht van onderstaand geval? Niet verschieten!

“Bonjour, voici le pedigree de Stephane Moreau:

Afin d’aider nos amis pour leur petite enquête sur Publifin, Moreau, ses amis, ses mandataires et la mafia politico Wallone, voici le bel exemple de ce quest un vrai socialiste protégé par sa famille P$. Il a , disons le, quelques mandats, juste de quoi survivre. Rappelons nous que le seul mandat de Nethys lui rapporte 960.000/an.

Afbeeldingsresultaat voor waals socialisme cumul Voici la liste officielle. (Source Company web, site payant qui donne tout sur les sociétés et les administrateurs)

Moreau Stéphane, Avenue De L’europe 89 4430 Ans

Administrateur Edf Luminus SA
Administrateur Innodem SA
Administrateur Namur Invest SA
Administrateur Preface SA
Administrateur Start-Up Invest SA
Gérant C.I.P.CONSTRUCT SPRL
Administrateur Innodem2 SA
Administrateur Epimede SA
Administrateur Société dInvestissement du Bassin liégeois SA
Administrateur Innodem3 SA
Administrateur Invest Services SA
Administrateur Fonds Dinvestissement Et De Croissance Industrielle SA
Administrateur Liege Airport Business Park SA
Administrateur Science Park Services SA
Administrateur Société dInvestissement du Bassin liégeois SA
Administrateur délégué Spinventure SA
Administrateur Start-Up Invest SA
Administrateur La Societe De Logements Du Plateau SCRL
Administrateur délégué Nethys SA
Administrateur Applications Cable Multimedia SA
Administrateur Chaudfontaine Hydro SA
Administrateur NeWIN SA
Administrateur délégué Resa SA
Administrateur Taxshelter.Be SA
Administrateur Parti Socialiste Federation De Liege ASBL
Administrateur Publifin IC
Administrateur Resa SA
Administrateur Virtualis SA
Administrateur Promocell SA
Administrateur Publilec SCRL DPU
Administrateur Societe De Developpement Et De Participation Du Bassin De Liege SA
Administrateur 2g Projects SA
Administrateur Accessia Gmp SA
Administrateur Actif Industries International SA
Administrateur Advanced Mechanical And Optical Systems SA
Administrateur Another Sound SA
Administrateur Aquatic Science SA
Administrateur Artialis SA
Administrateur Asit Biotech SA
Administrateur Ateliers de Construction de Herstal SA
Administrateur AviaPartner Liège SA
Administrateur Balteau Non Destructive Testing SA
Administrateur Belgagri SA
Administrateur Belrive SA
Administrateur Bio-Sourcing SA
Administrateur Broers-Bois SA
Administrateur Bureau dEtudes Pierre Berger SA
Administrateur Ce+t Telecommunication SA
Administrateur Centre Dinnovation Medicale SA
Administrateur Constructions Electroniques + Telecommunications SA
Administrateur Covamen SA
Administrateur Creativenture SA
Administrateur D.K.D. SA
Administrateur Delta Group SA
Administrateur Delta Thermic SA
Administrateur Design Metal SA
Administrateur D-Tech Electronic SA
Administrateur Dumoulin Aero SA
Administrateur EcoRCe Economiser lénergie Respecter lenvironnement Certifier vos bâtiments SA
Administrateur Emerit SA
Administrateur Enerwood SA
Administrateur Etablissements Gustave Marcq SCRL
Administrateur Etablissements Wouters SA
Administrateur Ets LECLERCQ SA
Administrateur Euroquartz SA
Administrateur Evinox SA
Administrateur Eyed Pharma SA
Administrateur Fonderie Gaston Fallais SA
Administrateur délégué Fonds Dinvestissement Et De Croissance Industrielle SA
Administrateur Franki SA
Administrateur Franki Construct SA
Administrateur Froid Invest SA
Administrateur Gabriel SCRL
Administrateur Gabriel Danneels SA
Administrateur Gestion Management Commercialisation SA
Administrateur Hd Metal SA
Administrateur i-Care Management SA
Administrateur Immo T.N. SA
Administrateur Innovation Fund SA
Administrateur Jaspar Valves And Maintenance SA
Administrateur Les Ateliers de la Meuse SA
Administrateur Liege Airport Business Park SA
Administrateur Liege Logistics Intermodal SA
Administrateur Liege Startair SA
Administrateur Light Alloys Group SA
Administrateur Magnésium & Aluminium Technologies SA
Administrateur Mecalub Holding SA
Administrateur Mithra Pharmaceuticals SA
Administrateur Namur Innovation & Growth SA
Administrateur Network Infrastructure Inventory SA
Administrateur Nsi It Software & Services SA
Administrateur Paumelles Liegeoises SA
Administrateur Precical SA
Administrateur Procoplast SA
Administrateur R Hotel Experiences SA
Administrateur Safibel SA
Administrateur Sf Sans Frontiere SA
Administrateur Sifec SA
Administrateur Simonis Plastic SA
Administrateur Sô Wines SA
Administrateur Socialcom SA
Administrateur délégué Société dInvestissement du Bassin liégeois SA
Administrateur Spacebel SA
Administrateur Srb Holding SA
Administrateur Symbiose Biomaterials SA
Administrateur Technem SA
Administrateur Tercofin SA
Administrateur Thb Immo SA
Administrateur Transport Colis Livraison Service SA
Administrateur Transport Fluvial De Conteneurs SA
Administrateur Vb Holding SA
Administrateur Wood-Pool SA
Administrateur Genalyse Partner SA
Administrateur Le Pole Image De Liege SA
Administrateur Quality Partner SA
Administrateur Swiss Hotels Leasing Company SA
Administrateur Unixray SA
Administrateur Ateliers Debenisterie Baumans SA
Administrateur Bfan SA
Administrateur Broyeurs Soudron-Sacre SA
Administrateur Actys Holding SA
Administrateur Bouvier Technofour SA
Administrateur C.E. +T. TECHNICS SA
Administrateur Centre Wallon De Telecommunications SA
Administrateur Co Toon SA
Administrateur délégué Conserverie Viaka SA
Administrateur King Freeze SA
Liquidateur Liege Consulting SA
Administrateur Lug SPRL
Administrateur Nanoshape SA
Administrateur Nouvelles Forges Longree SA
Administrateur S.T.M.L. SA
Administrateur Tds SA
Administrateur Techno Consulting SA
Administrateur Socofe SA
Administrateur C Power SA
Administrateur Rentel SA
Administrateur Seastar SA
Administrateur Ventis SA
Administrateur Wtce Services SA
Administrateur Otary RS SA
Administrateur Publisolar SA
Administrateur Start-Up Invest SA
Administrateur Promocell SA
Administrateur Taxshelter.Be SA Administrateur Shelter Prod SA
Administrateur Wallonie Bruxelles Contact Center SA
Administrateur Spe Power Company SA
Administrateur NewlCo SCRL

Voilà, le socialisme dans toute sa splendeur Et Elio et sa clique demande simplement à ce brillant homme daffaire de faire un petit pas de côté

Vous ne rêvez pas, vous êtes en Walballonie
Bienvenue dans le monde merveilleux de Stéphane Moreau, roi de Liège”

h/t Geronimo

ter ondersteuning van

 
Mop van de dag !

Salutem Belgorum! Este quid-quid ? …
Eerlijke Kerstboodschap van het westerse volk voor de moslims.

Beste moslims

Je zal waarschijnlijk niet verwachten een uitzettingsbevel in de bus te ontvangen.
Erger nog, als je zo een brief alsnog mocht ontvangen zal je zeer zeker uit de lucht vallen.
Het isolement waarin je jezelf opgesloten hebt draagt daar toe bij,  je weet niet wat leeft onder jullie gastheren,  jullie imams zorgen daar wel voor.

Het feit van je plotseling ongeloof zo een brief te ontvangen bevestigt de noodzaak van de inhoud ervan. Na al die jaren onderhoud, bescherming, toegevingen door uw gastland lukt het je niet een minimale vorm van integratie te bewerkstelligen.

Nochtans hebben we ons in alle bochten gewrongen om je het hier naar je wens te maken.
Dat deden we al eerder met andere nationaliteiten, tot grote voldoening van beide partijen.
We hebben hen veel minder faciliteiten aangeboden dan aan de moslims, en nog steeds eten ze het voedsel van hun voorvaderen, nog steeds aanbidden ze hun goden, nog steeds koesteren ze hun cultuur van hun vaderland, daar kregen ze net zoals jullie alle vrijheid voor. Dat is de verrijking voor ieder land, mensen die zonder hun eigenwaarde en achtergrond te verliezen hun gastland mee een toekomst helpen opbouwen.

Dat we spreken over nationaliteiten van andere landen die hier neergestreken zijn dan doelen we echt op mensen van specifieke wereldlanden, met hun cultuur en eigenheid.
Moslims echter komen van alle uithoeken van Azië en met Middsen-Oosten, verschillende landen dus, maar brengen die ene gemeenschappelijke deler mee die voor herrie en problemen zorgt namelijk de islam. Daarom zullen zij allen ook, in een niet zoverre toekomst, een uitzettingsbevel ontvangen, gelijk welk hun nationaliteit ook is. Geen flutbevel van een flutrechter zoals nu, maar met een dreiging dit te laten uitvoeren door de staatsveiligheid.

Wij wensen de agressiviteit die dat totalitair regime meebrengt niet. Dat je jezelf nog geen moeite getroost om onze manier van leven te vergelijken met die van jullie landen van herkomst, om daaruit toch enige waarde te distilleren, laat ons geen andere conclusie dan dat je niet wil integreren. Mocht je als reactie hebben dat je geen andere keus hebt, dan versterkt dat ook onze mening dat islam niet samen met of in een democratie kan functioneren.

Wij willen die vrijheid van keuze niet opgeven .
Voor de miljarden die in jullie geloofsgenoten gestoken is hebben we nog geen enkele meerwaarde mogen ontvangen, enkel haat en misprijzen.Dat democratie, onze manier van omgaan met anderen, het minst erge is van alle politieke systemen, bewijst onze moderne samenleving, een samenleving, ja met gebreken, maar die we gul met ieder willen delen, daar hebben ook de moslims massaal ge(mis)bruik van gemaakt.

Geen ander volk is in deze lange tijd van vrede zo dagelijks in de kijker met agressiviteit als moslims, waar ook ter wereld, wij wensen dat terrorisme dan ook niet meer lont te geven door jullie rijkelijk te onderhouden om zo jullie alle tijd te gunnen intern onze democratie te ondermijnen.
Kom na dit gelezen te hebben niet met de dooddoener van deportatie, we zijn geen totalitair regime, we zullen dat democratisch beslist hebben, omdat we jullie zat zijn.

Wil je geen uitzettingsbrief ontvangen, doe zoals gasten betaamt, we bieden er je alle vrijheid toe. De tijd dringt. Veertien eeuwen achterstand inhalen is een grote stap maar met wat moeite moet het kunnen, niet? Zoniet….

La ”Solution finale” dat klinkt minder erg, een oplossing echter die jullie, naar ik kon lezen in dat haatboek van jullie, toewensen aan alle niet moslims, apen, varkens en meer van dat fraais dus. Met zo een brainwashing vrees ik voor jullie het ergste, want wij hebben wel de moeite genomen om jullie te bestuderen en dat geprezen boek te lezen, en daar danken wij voor.
Je ziet, we zullen alles doen om jullie gelukkig te maken.
Gefeliciteerd Amerika, rot op De Gucht!

Eergisteren waren we, in de grootste democratie ter wereld, getuige van een politieke revolutie. Het Amerikaanse volk stuurde een krachtige boodschap naar de wereld: Genoeg is genoeg, we willen weer vrij zijn, we willen weer een geweldig land zijn! Tegen de media in, tegen de gevestigde orde in, tegen de elites in, tegen alle verwachtingen in won Donald Trump de Amerikaanse verkiezingen. En wat voor overwinning! Een verbijsterende en werkelijk historische prestatie, waarbij het Witte Huis, het Huis van Afgevaardigden [het parlement] én de Senaat voor het eerst sinds 1928 volledig in Republikeinse handen zijn. 

Nageltjes hebben er nooit aan getwijfeld dat Trump zou winnen. We zijn aan beide zijden van de Atlantische Oceaan getuige van dezelfde revolte. De Patriottische Lente beweegt zich snel over de westerse wereld. De mensen staan op en bevrijden zichzelf. Eergisteren heeft het Amerikaanse volk heel duidelijk gemaakt dat het niet in de voetsporen van West-Europa wil treden. Het wil zijn land niet weggeven. Het wil zijn land, zijn vrijheden, zijn welvaart behouden. Het zag in dat de tijd voor de bevrijding was gekomen.

De Amerikaanse kiezers willen zich niet langer laten vertegenwoordigen door politici die hun zorgen niet serieus nemen. Ze beseften dat Donald Trump de enige is die naar hen luistert. Ze willen liever hun banen beschermen dan dat zij moeten aanzien dat die naar het buitenland verhuizen, als gevolg van de handelsovereenkomsten waarvan andere landen meer profiteren dan hun eigen land.

Ze hebben er schoon genoeg van dat hun belastinggeld wordt besteed aan buitenlandse behoeften/noden, terwijl de binnenlandse behoeften groeien. Zij verzetten zich tegen het immigratiebeleid dat massa’s mensen aantrekt, die veelal ongeschoold zijn en uit culturen komen die onverenigbaar zijn met de westerse beschaving. Ze eisen een herstel van de rechtsorde in plaats van dat ze moeten aanzien dat het geweld en de onveiligheid steeds maar groter worden.

Het is niet alleen Hillary Clinton die eergisteren werd verslagen; de media en de standen van de praatjesmakers werden allemaal verslagen. Het is geweldig om te zien hoe, zowel in Amerika als in Europa, de opinieleiders/experts van de media en de elites totaal werden verrast.

Jarenlang hebben ze koppig geweigerd om het leed, dat de gewone mensen door massa-immigratie en islamisering is aangedaan, te erkennen. De elites zijn volledig het contact met de problemen, de zorgen en de angsten van gewone mensen kwijt. Ze reageren met neerbuigendheid op de verkiezing van Donald Trump op precies dezelfde manier als zij in 1980 reageerden op de verkiezing van Ronald Reagan.

Na zijn verkiezing zou Ronald Reagan de grootste president van onze tijd worden. Hij versloeg het rijk van het kwaad, het communisme. Hij deed dat zonder geweld. Hij stond voor wat hij zei, sprak de waarheid en gaf niet op/capituleerde in niets.

Op deze manier inspireerde hij vrijheidslievende mensen in Oost-Europa om zich te bevrijden van de Sovjet-tirannie.

Onze hoop – en verwachting – is dat Donald Trump in de voetsporen van Reagan zal treden, dat hij zal staan voor wat hij zegt, de waarheid zal spreken, geen concessies zal doen, en op die manier West-Europa zal inspireren om haar vrijheden te beschermen tegen de islamisering.

Amerika heeft zich zojuist bevrijd van de politieke correctheid. Het Amerikaanse volk heeft daarmee uiting gegeven aan haar wens om een vrij en democratisch volk te blijven. Nu is de tijd voor Europa aangebroken. Wij kunnen en zullen hetzelfde doen!

Bron:
www.breitbart.com

h/t: E.J. Bron

N.v.d.r.: Wij zouden geen nageltjes zijn als we hier geen postscriptum aan toe zouden voegen. Derhalve aan alle vrijheidlievende patriotten: geef bij de eerstvolgende gelegenheid het hele journaille-schorem van VTM, VRT, ARD, RTL en NOS, Angela Merkel, Donald Rutte, ‘kapo’ Martin Schultz, Karel von der Klucht, Franswa Hollande, en niet te vergeten het nepotistenzoontje van baron von Toeback uit Leive, een stevige stamp recht en krachtig op hun onedele delen. Driemaal is scheepsrecht en dat rendeert! Niet voor hùn portemonnee, maar voor de ùwe!
Muziek verzacht de zeden

En een beetje satire kan ook nooit kwaad.

Wij, de hierboven afgebeelde personen, willen ten eerste E.J. Bron bedanken voor de gelegenheid om op zijn blog ons zegje te mogen doen. Ons appel is simpel: verkrachting legaliseren, maar uiteraard alleen voor moslims. Laat ons a.u.b. uitleggen waarom wij dat willen. Al vele decennia lang zijn wij Nederlanders met trots een links volk geweest. Als een moslim ons een klap geeft, tonen wij er altijd begrip voor en keren hem onze andere wang toe. Sterker nog, wij steken onszelf in de rug alleen opdat de moslim zich niet schuldig voelt over zijn daad.

Lees verder op E.J. Bron >>>
Vandaag wensen we alle Vlamingen

een zinvolle 11 juli.

Les in hoofdrekenen. 1.854 euro schenkt iedere Vlaming (0 tot 99 jaar) jaarlijks aan onze Waalse medeburgers zo attesteert jong NVA. Hoog tijd om de mensen te sensibiliseren.
9.270 euro schonk ik dit jaar dus samen met mijn vrouw en 3 kinderen al aan Wallonië + Bruxelles, en u ?

foto van Jong N-VA.

Brexit in Belgisch perspectief. De transfers van Vlaanderen naar Wallonië zijn 13 keer zo groot als die van Groot-Brittannië naar de EU, volgens jong NVA, die België in navolging van Bart DW ook leukweg ziet verdampen in de EU. Voor de islamofiele opvang-iftar-maattijden van minister-president Geert Bourgeois, die alleen op TV stoere taal spreekt, komt daar per jaar nog minstens eens 2 miljard Euri bij. Subtotaal 14 miljard euro.

En als we alle criminele illegalen per veilige privé-jet -zodat ze niet kunnen terugkeren- willen terugsturen aan 40.000 euri per jihad-kop zouden we daarbij nu 0,4 miljoen x 40.000 euri = 16 miljard euri moeten bij tellen. Dit is dus samen 30 miljard euro of omgerekend 4.636 euri die iedere Vlaming ( 0 tot 99 jaar) zou moeten ophoesten om gewoon orde op zaken te stellen.

Wanneer zijn ze weg en sturen we de iftar-maattijd-nuttiger ook de laan uit??

Ziet U het bedrog? 4636-1854 = 2.782 euri of 112.000 bef (voor mijn gezin dus 13.910 euri of 561.000 bef!) die niemand jaarlijks meer kàn ophoesten als hij of zij zoals vorig jaar tot 18 augustus 2016 verplicht voor de BELGISCHE staat moet werken én de iftar-maaltijden van de Vlaamse minister-president met Mohammedaanse jihadisten mee moet sponsoren.

Men moet dus over een jaarlijks inkomen van meer als +/- 20.000 euri per jaar te beschikken alvorens men een eerste laagje margarine op een eerste boterham van zijn gezinnetje kan smeren én openbaar orde op zaken wil houden zonder loslopende criminelen, roofmoordenaars en verkrachters van alles wat blank is.

We maken ons geen illusies dat dit met andere politieke partijen aan de macht een beetje anders zou zijn maar deze waanzin moet gewoon stoppen! Dit is onze boodschap voor 11 juli 2016. Deze waanzin moet stoppen of er komen uiterst ernstige en voorspelbare economische ongelukken van.