De “heilige” Koran Zegt. Deel 1 met video.

De linkse moslimbroeder die het tot president van de USA geschopt heeft verklaarde in een reactie op een zoveelste islamitische gewelddaad met een opgestoken vingertje “The holy Quran says…”, en even later “ islam is what it is, and not what it is not.” (Islam is wat het is en is niet wat het niet is.)
Hiermee bedoelde hij dat de islam geen bedreiging vormt en dat islamcritici per definitie verkeerd zijn. Nu mogen wij ons als Vlamingen en West-Europeanen gelukkig prijzen dat bijna elke autochtoon gealfabetiseerd is en kan lezen. Tenminste als men niet te lui is om dat te doen, zoals vele politici met leidinggevende functies.
Aan hen geef ik de raad onmiddellijk door te gaan om de video te bekijken en dan het hoofdstuk en vers te controleren. Benieuwd of ze dan nog zo gelukzalig zullen kunnen liegen.

In “De Sharia voor niet-moslims” of islamitisch recht (zie het boekenkastje van Nageltjes) wordt gebruik gemaakt van de trilogie: Sira, Koran en Hadith. De claim van de islam die beweert een religie te zijn is echter vooral gebaseerd op de Koran. Het zou gaan om een geopenbaarde tekst van goddelijke oorsprong.

Daarom deze bijdragen over de “heilige “ koran met een aantal thematisch gerangschikte verzen. Hieruit blijkt nogmaals hoe gevaarlijk totalitair dit boek wel is. De inhoud die volgt wordt dagelijks in tienduizenden moskeeën gepredikt als zijnde “heilig” en in evenveel Koranscholen (madrassa’s) onderwezen aan àlle minderjarigen waaronder kleuters en peuters. Ook bij ons!

Deze moskeeën die elk minstens een madrassa onder zich hebben werden in de seculiere democratieën van het westen toegestaan en in vele gevallen zelfs gefinancierd door de overheden van seculiere rechtsstaten. Nietwaar mijnheer Bourgeois?

Elke vrijheid die verworven werd moet zich kunnen handhaven. De koran en de islam kennen geen vrijheid van Godsdienst. In geen enkele islamitische staat wordt overwogen de wederkerigheid voor de hier bij ons aan moslims toegekende vrijheid toe te passen.

Integendeel andere godsdiensten worden er niet gedoogd en langzaam maar zeker geëlimineerd dikwijls door het vervolgen en doden van andersdenkenden waaronder zeer vele christenen, hindoes en boeddhisten. En dit alles op basis van zeer lang geleden heilig en onveranderlijk verklaarde teksten, gecompileerd in de koran.

Deze eerste en beslissende oorkonde, waarin de binnenste kern van de islam bindend voor alle moslims en voor eeuwig is vastgelegd, laat daar niet de minste twijfel over bestaan:

Koran 6-115: “En het woord van uw Heer is in waarheid en rechtvaardigheid vervuld. Niemand kan Zijn woorden veranderen; Hij is de Alhorende, de Alwetende.

Koran 7-2/3: “(Dit is) een (volmaakt) Boek, dat aan u is geopenbaard – laat er daarom in uw hart geen twijfel zijn om er mee te waarschuwen; – dit is een aanmaning voor de gelovigen. Volgt hetgeen u van uw Heer is neer gezonden en volgt geen andere vrienden, dan Hem. Hoe gering is de lering, die gij trekt.

De totalitaire aanspraak van de koran

Koran 32-2: “De openbaring van het Boek is zonder twijfel van de Heer der Werelden.

Het offeren van de menselijke waardigheid op het altaar van de goddelijke waardigheid in de islam

De goddelijke waardigheid is zó belangrijk, dat er voor welke soort menselijke waardigheid dan ook maar weinig overblijft: Koran 17-37: “En wandel niet hoogmoedig op aarde rond want je kunt de aarde niet doen splijten, noch kun je de bergen in hoogte evenaren.

Koran 19-93: “Er is niemand in de hemelen en op de aarde die niet als een dienaar tot de Barmhartige zal komen.

De ontkenning van de menselijke waardigheid van alle niet-moslims door de islam

Niet-moslims nemen niet deel aan de menselijke waardigheid. Zij moeten buiten blijven:

Koran 2-90: “…Daardoor brachten zij toorn op toorn over zich en er is een vernederende kastijding voor de ongelovigen.

Koran 37-98: “En zij hadden een complot tegen hem gesmeed, maar Wij vernederden hen.

Koran 95-4 t/m 6: “Voorzeker, Wij hebben de mens in de beste vorm geschapen, daarna laten Wij hem vervallen tot het allerlaagste, Behalve degenen die geloven en goede werken doen; hunner is een oneindige beloning.

Koran 76-4: “Voorwaar, Wij hebben voor de ongelovigen ketenen, ijzeren halsbanden en een laaiend Vuur bereid.

Koran 43-32: “Delen deze de barmhartigheid van uw Heer uit? Wij zijn het, Die in het tegenwoordige leven middelen van bestaan onder hen uitdelen en Wij verheffen sommigen hunner boven anderen in graden, opdat sommigen hunner anderen te werk mogen stellen. En de barmhartigheid van uw Heer is beter dan hetgeen zij vergaren.” En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit (…) want vervolging is erger dan doden. (…) zo is de vergelding voor de ongelovigen.

Koran 47-4: Wanneer gij dan een ontmoeting hebt met hen die ongelovig zijn, houwt dan in op de nekken en wanneer gij onder hen een bloedbad hebt aangericht bindt hen dan in boeien.

Koran 4-91: “… grijpt hen dan aan en doodt hen waar gij hen ook vindt.

Koran 4-47: “… Gelooft (…)voordat Wij uw leiders vernietigen en neerwerpen of hen vervloeken (…) Allah’s gebod zal volbracht worden.

Koran 7-166: “En toen zij overtraden, hetgeen hun was verboden, zeiden Wij tot hen: ´Weest verachte apen´.

Koran 5-60: “Dezen zijn het, die Allah heeft vervloekt en over wie Hij Zijn toorn heeft uitgestort en van wie Hij apen, zwijnen en duivelsdienaren heeft gemaakt.

Koran 5-103: “…maar de ongelovigen verzinnen een leugen tegen God en de meesten hunner begrijpen dit niet.

Koran 8-22: “Voorzeker, erger dan de beesten zijn in de ogen van God de doven en de stommen [d.w.z. de ongelovigen] die niet willen begrijpen.

Koran 25-44: “Denk je dat de meesten hunner horen of begrijpen? Zij zijn slechts als vee – neen, zij zijn verder afgedwaald.

Koran 9-28: “O, jij die gelooft, de afgodendienaren zijn voorzeker onrein.

Koran 5-33/34: “De vergelding op hen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen. Dit, met uitzondering van hen die berouw tonen, voordat gij hen in uw macht hebt.

De pedofiele paradijsfantasieën van de islam

Koran 56-17: “Daar zullen jonge mannen onder hen rondgaan die niet zullen verouderen.

Koran 76-19: “En jonge mensen, die niet verouderen, zullen om hen rondgaan (om hen te bedienen). Wanneer gij hen ziet, denkt gij dat zij verstrooide paarlen zijn.

De weigering van de mensenrechten door de islam

Koran 5-33/34: “De vergelding der genen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen. Dit, met uitzondering van hen die berouw tonen, voordat gij hen in uw macht hebt.

Koran 47-4: “Wanneer gij dan een ontmoeting hebt met hen die ongelovig zijn, houwt dan in op de nekken en wanneer gij onder hen een bloedbad hebt aangericht bindt hen dan in boeien.

De binding van recht, staat, politiek aan de koran

Koran 7-2/3: “(Dit is) een (volmaakt) Boek, dat aan u is geopenbaard – laat er daarom in uw hart geen twijfel zijn om er mee te waarschuwen; – dit is een aanmaning voor de gelovigen. Volgt hetgeen u van uw Heer is neergezonden en volgt geen andere vrienden, dan Hem. Hoe gering is de lering, die gij trekt.

Koran 7-158: Zeg: “O mensdom, ik ben u allen tot een boodschapper van Allah, aan Wie het koninkrijk der hemelen en der aarde behoort. Er is geen God naast Hem. Hij geeft het leven en doet sterven. Gelooft daarom in Allah en Zijn boodschapper, de reine Profeet, die in Allah en Zijn woorden gelooft en volgt hem opdat gij recht geleid moogt worden.”

Koran 8-1: “Zij vragen u over de oorlogsbuit. Antwoord: “De oorlogsbuit behoort aan Allah en de boodschapper. Vreest daarom Allah en regelt (uw geschillen) onderling inschikkelijk en gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper als gij gelovigen zijt.

Koran 96-1: “Verkondig de naam van uw Heer, de Schepper.

De vurige haat tegen de westerse vrijheid en losse westerse moraal van de kant van de islam

Koran 8-1: “De oorlogsbuit behoort aan Allah en de boodschapper. Vreest daarom Allah en regelt (uw geschillen) onderling inschikkelijk en gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper als gij gelovigen zijt.

Koran 24-2: “Gesel iedere echtbreekster en echtbreker met honderd slagen. En laat medelijden met hen u van de gehoorzaamheid aan Allah niet afhouden indien je in Allah en de Laatste Dag gelooft. En laat een groep gelovigen getuigen zijn van hun afstraffing.

Koran 2-219: “Zij vragen je omtrent wijn en kansspel. Zeg hen: “In beide is groot nadeel en ook enig voordeel voor de mensen, maar het nadeel is groter dan het voordeel.

Koran 5-90: “O gij die gelooft, wijn en het hazardspel en afgoden en toverpijlen zijn niet anders dan gruwelen, door Satan gewrocht. Vermijdt ze dus, opdat gij voorspoedig moogt zijn.

Koran 4-29: “O, gij die gelooft, gebruikt elkanders eigendom niet met leugen en bedrog maar handelt bij onderlinge overeenkomst. En pleeg geen zelfmoord. Voorzeker, Allah is u Genadevol.

De heilige drie-eenheid van angst, bedreiging en moord als 6e zuil van de islam

Koran 51-10: “Vervloekt zijn zij die vermoedens uiten.

Koran 4-92: “Het betaamt een gelovige niet, een andere gelovige te doden, tenzij dit bij vergissing gebeurt.

Koran 2-178: “O jij die gelooft, vergelding inzake doodslag is je voorgeschreven: de vrije man tegen de vrije man, de slaaf tegen de slaaf en de vrouw tegen de vrouw.

Koran 2-191: “En doodt hen, waar je hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. Maar indien zij je bevechten, bevecht hen dan – zo is de vergelding voor de ongelovigen.

Koran 4-89: “En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden.

Daar komt de verplichting van iedere moslim bij om de normale menselijke remming om te doden of te verwonden in zichzelf te overwinnen om in de jihad te trekken: Koran 2-216: “Vechten is je geboden ofschoon je er afkerig van bent; maar het kan zijn, dat je tegenzin hebt in iets terwijl het goed voor je is en het kan zijn, dat je iets behaagt terwijl het slecht voor je is. Allah weet het en jij weet het niet.

Geen recht op leven voor niet-moslims:

Koran 3-141: “Opdat Allah de gelovigen moge louteren en de ongelovigen vernietigen.

Koran 3-181: “En voorzeker, God heeft de uiting gehoord van degenen, die zeiden: “Allah is arm en wij zijn rijk.” Wij zullen hetgeen zij hebben gezegd en hun pogingen om de profeten onrechtvaardig te doden, optekenen en Wij zullen zeggen: “Ondergaat de straf van het branden.

Koran 4-14: “En wie Allah en Zijn boodschapper niet gehoorzaamt en Zijn grenzen overschrijdt zal Hij het Vuur doen binnengaan; hij zal daarin verblijven en dit zal voor hem een vernederende straf zijn.

Koran 4-56: “Gewis, degenen die Onze tekenen verwerpen zullen Wij weldra het Vuur doen binnengaan. Wij zullen hen telkens, wanneer hun huiden zijn verbrand, andere huiden er voor in de plaats geven; opdat zij de straf ten volle zullen ondergaan. Waarlijk, Allah is Almachtig, Alwijs.

Koran 32-20: “Maar het tehuis van de ongehoorzamen zal het Vuur zijn. Telkens wanneer zij er uit willen komen, zullen zij er weer in worden teruggedreven en hun zal worden gezegd: “Ondergaat de straf van het Vuur dat ge ontkende.” ; zo is een 9/11 moeiteloos te legitimeren.

En zo: Koran 41-27/28: “Maar Wij zullen zeker de ongelovigen een strenge straf doen toekomen en Wij zullen hun slechtste daden vergelden. Dat is het loon van Allahs vijanden: het Vuur. Daar zullen zij een langdurig tehuis hebben; een vergelding, omdat zij Onze tekenen niet erkenden.

Iedere nog zo voorzichtige kritiek op de islam staat de moslims moord, verminking en verdrijving toe: Koran 5-33/34: “De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen. Dit, met uitzondering van hen die berouw tonen, voordat gij hen in uw macht hebt. Weet derhalve, dat Allah Vergevensgezind, Genadevol is.

Koran 5-45: “En Wij schreven hen daarin voor: Een leven voor een leven, oog om oog, neus om neus, oor om oor, tand om tand en (rechtvaardige) vergelding voor wonden.

De Jodenpogroms van de islam

Koran 7-167: “En toen verkondigde uw Heer dat Hij dezulken zou zenden, die hen (de Joden) met een marteling zouden kwellen tot de dag der Opstanding. Voorzeker, uw Heer is vlug in vergelding en Hij is Vergevensgezind, Genadevol.

Koran 9-29: “Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.

De christenvervolging van de islam

Koran 8-12: “Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: “Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.

Koran 8-67: “Een profeet kan geen gevangenen maken voordat hij tot geregeld vechten in het land komt. Gij wenst de goederen van deze wereld terwijl Allah het Hiernamaals voor u wenst. En Allah is Almachtig, Alwijs.

De wrede moord-, martelaars- en oorlogsideologie van de islam

Koran 9-111: “Voorzeker, Allah heeft van de gelovigen hun persoon en hun bezittingen gekocht in ruil voor het paradijs – zij vechten voor de zaak van Allah en zij doden en worden gedood.De cijfers 9 en 11 zijn geen toeval, want het was deze Koran die de daders van 9/11 heeft geïnspireerd:

Koran 16-33: “Zij (de ongelovigen) wachten op niets anders dan dat de engelen over hen komen of dat het gebod van uw Heer zal worden uitgevoerd. Degenen, die vóór hen waren deden dat evenzo. Allah deed hun geen onrecht aan, maar zij deden zichzelf onrecht aan.

Koran 47-4: “Wanneer gij dus een ontmoeting hebt met hen die ongelovig zijn (niet-moslims dus), houwt dan in op de nekken en wanneer U onder hen een bloedbad hebt aangericht, bindt hen dan in boeien.

De sadistische marteling, verminking, vernietiging in de islam

Koran 2-104: “… Er is voor de ongelovigen een pijnlijke straf.

Koran 2-175: “Zij zijn het, die dwaling in ruil voor leiding hebben aanvaard en straf voor vergiffenis. Hoe groot is hun overmoed tegenover het Vuur!

Koran 3-56: “Doch de ongelovigen zal Ik in deze wereld en in de volgende streng straffen en zij zullen geen helpers hebben.

Koran 3-127: “Opdat Hij een deel der ongelovigen kon afsnijden en hen vernederen, zodat zij onverrichter zake zouden teruggaan.

Koran 5-33/34: “De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen. Dit, met uitzondering van hen die berouw tonen, voordat gij hen in uw macht hebt. Weet derhalve, dat Allah Vergevensgezind, Genadevol is.

Koran 8-12: “Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: “Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.

Het spreekt voor zich dat wat dagelijks in tienduizenden moskeeën wordt gepredikt en in evenveel koran-scholen wordt onderwezen ook in de praktijk wordt toegepast.
Hierna een typisch voorbeeld wat betreft het gevolg van deze indoctrinatie.
Opgelet het betreft gruwelijke beelden.

Tevreden om gesmost te hebben met belastinggeld mijnheer Bourgeois? Wilt U dit allemaal inclusief Koran 8-12 inburgeren op Vlaams grondgebied mijnheer Viceminister-president?*  Of wou U alleen een procentje meepikken van de moskeebouw en bent U verder gewoon te dom om te helpen donderen?

* Geert Bourgeois is stichtend lid van de NVA alsook Viceminister-president van Vlaanderen en Vlaams Minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme, Onroerend Erfgoed en Vlaamse Rand.

***
Wordt vervolgd.
Kopieer en bewaar deze bijdragen voor uw nageslacht. Niemand garandeert immers het voortbestaan van vrije sites en blogs.

image_pdfimage_print
Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *