De “heilige” Koran Zegt. Deel 2 mét video.

Iemand die niet weet dat de hoofdstukken in de koran gerangschikt zijn op hun lengte heeft niet de mogelijkheid om met kennis van zaken verzen uit de koran te citeren en kan zelfs onmogelijk een succesvolle poging ondernemen om de koran begrijpend te lezen.
Dit komt omdat de islam gebruik maakt van takiyya (heilige misleiding), onderwerping, dualisme en abrogatie van het voorgaande waarbij een geschiedkundig later gesitueerd vers een vroeger “geopenbaard” vers overtreft, daar waar dit geschiedkundig eerdere vers evenwel ook van kracht blijft en mag geciteerd worden om de argumentatie van de niet-moslim in elke dialoog te kelderen en alzo het zicht op de echte waarheid te vertroebelen.
Uiteraard komt dit neer op bedrog van het zuiverste gehalte waardoor het begrijpelijk wordt dat sommigen de heilige koran een leugenboek noemen.

Maar er is meer aan de hand met de heilige koran. De inhoud van de niet meer geabrogeerde en dus niet meer overtroffen verzen is de finale versie van de Koran en geldt als laatste woord van de god Allah. Laat het nu juist deze laatste verzen en dus de laatste en finale versie van de koran zijn, die bulken van wreedheid, onverdraagzaamheid, discriminatie, haat en sadisme.

De islam is helemaal geen religie van de vrede maar een ideologie van oorlog, imperialisme en extreme onverdraagzaamheid. Dat en niets anders wordt er gepredikt in elke moskee en onderwezen in elke koranschool. Oordeel zelf.

Verkrachting binnen het huwelijk en vrouwenmishandeling in de islam

Koran 2-223: Uw vrouwen zijn een akker voor u – komt daarom tot uw akker, zoals het je behaagt en doet goed voor jezelf en vrees Allah en weet, dat je Hem zult ontmoeten en geef goede tijdingen aan de gelovigen.”

Koran 4-34: Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot.”

Koran 38-43: Neem een handvol gedroogde stengels in uw hand en sla er mee, en breek uw eed niet.”

Hierna een voorbeeldje van de toepassing in de realiteit van gedroogde stengels uit de Koran 38-43 in Syrië anno 2013 bij het begin van het derde millennium.

 https://www.youtube.com/watch?v=lYCsAof1-2Y  

Voelt U zich niet al een beetje onwel worden mijnheer de Viceminister-president Bourgeois? U (*) subsidieert namelijk de integratie en de verspreiding van dit soort waanzin in Vlaanderen.

De lichamelijke straffen in de islam

Koran 5-38: En snijdt de dief en de dievegge de hand af, als straf voor wat zij misdeden, een voorbeeldige straf van Allah. Allah is Almachtig, Alwijs.”

Koran 5-45: “…Een leven voor een leven, oog om oog, neus om neus, oor om oor, tand om tand en (rechtvaardige) vergelding voor wonden…”

Koran 24-2:Gesel iedere echtbreekster en echtbreker met honderd slagen. En laat medelijden met hen u van de gehoorzaamheid aan Allah niet afhouden indien je in Allah en de Laatste Dag gelooft. En laat een groep gelovigen getuigen zijn van hun afstraffing.”

Koran 24-63: Behandelt de uitnodiging van de boodschapper onder u niet zoals je de uitnodiging van elkander behandelt. Allah kent degenen uwer die wegsluipen en zich verbergen. Laat daarom degenen die tegen Zijn gebod ingaan, zich in acht nemen opdat hen geen rampspoed overkome of een pijnlijke straf hen achterhale.”

Koran 45-11: Dit is de leiding. En voor degenen die de tekenen van hun Heer verwerpen, is de kwelling van een pijnlijke straf gereed.”

Terreur als belangrijkste fundament van de islam

Koran 8-2: Ware gelovigen zijn slechts degenen wier hart vol vrees klopt, wanneer de naam van Allah wordt genoemd en wanneer Zijn tekenen hun worden voorgelezen, doet dit hen in geloof toenemen en op hun Heer vertrouwen.”

De genocide als programma van de islam

Koran 4-104: En toont geen zwakheid in de vervolging van dit (vijandige) volk. Als gij lijdt, lijden zij ook zoals gij lijdt. Maar gij verwacht van Allah, wat zij niet verwachten. En Allah is Alwetend, Alwijs.”

De vrouw als broedmachine en seksspeeltje van de man in de islam

Koran 42-11: Hij is de Schepper der hemelen en der aarde. Hij heeft u tot paren gemaakt, evenals het vee, te uwen behoeve. Daardoor vermenigvuldigt Hij u. Er is niets aan Hem gelijk en Hij is de Alhorende, de Alziende.”

Koran 2-25: “…En zij zullen er reine metgezellen hebben en zij zullen er vertoeven.”

Koran 44-54: Zo zal het zijn. En Wij zullen hen met schone meisjes die grote, mooie ogen hebben, verenigen.”

Koran 52-20: “…En Wij zullen hen met schone meisjes verenigen die grote, mooie ogen hebben.”

Koran 78-33: En jeugdige gezellen, gelijk in leeftijd.”

Koran 37-48/49: En naast hen zullen vrouwen zijn van bescheiden blik met mooie ogen. Rein, alsof zij zorgvuldig bewaarde eieren waren.” Duizenden jihadisten wereldwijd, ook in ons land, zijn bereid om voor zo´n zorgvuldig bewaard pornografisch ei hun leven op te offeren.

Koran 2-223: Uw vrouwen zijn een akker voor u – komt daarom tot uw akker, zoals het je behaagt en doet goed voor jezelf en vrees God en weet, dat je Hem zult ontmoeten en geef goede tijdingen aan de gelovigen.”

Onbeschermdheid en rechteloosheid van de vrouw in de islam

Koran 2-228: “…de mannen hebben voorrang boven haar, Allah is Machtig, Alwijs.”

Koran 2-282: “… En roept van onder uw mannen twee getuigen en als er geen twee mannen zijn, dan één man en twee vrouwen van degenen, die je als getuigen aanstaan…”

Koran 4-34: Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn…”

Koran 2-229: Is de echtscheiding twee keer geschied, behoud haar dan op behoorlijke wijze of zend haar met vriendelijkheid weg.”

Koran 65-1: O, profeet, indien gij van de vrouwen scheidt, scheidt dan van haar voor de vastgestelde periode en berekent de periode, en vreest Allah uw Heer.”

Koran 4-3: En als gij vreest dat gij niet rechtschapen zult zijn bij het behandelen der wezen, huwt dan vrouwen die u behagen, twee of drie, of vier…”

Koran 4-11: Allah gebiedt u aangaande uw kinderen: voor het mannelijke kind evenveel als het deel van twee vrouwelijke kinderen…”

Koran 4-176: En als er meer zijn – zowel mannen als vrouwen – dan zal de man evenveel als het aandeel van twee vrouwen ontvangen. Allah legt u dit uit, opdat gij niet zult afdwalen; Allah heeft kennis van alle dingen.”

Koran 4-34:En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar.”

Koran 38-44: Neem een handvol gedroogde stengels in uw hand en sla er mee, en breek uw eed niet.”

Koran 24-31: En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen…”

Discriminatie, volksophitsing en genocide als lot van de niet-moslim in de islam

Koran 2-14:En wanneer zij de gelovigen ontmoeten, zeggen zij: “Wij geloven”, doch wanneer zij naar hun leiders gaan, zeggen zij: “Wij zijn waarlijk met u, wij spotten slechts (met hen).” Koran 2-89: “Allahs vloek rust derhalve op de ongelovigen.”

Koran 2-161: Voorzeker, die verwerpen en als ongelovigen sterven, over hen zal de vloek komen van Allah en van de engelen en van alle mensen.”

Koran 2-171: De ongelovigen (…) zijn doof, stom en blind.”

Koran 3-87: De vergelding van dezulken is slechts, dat de vloek van Allah, de engelen en de mensen, op hen rust.”

Koran 3-118: O gij die gelooft, neemt buiten uw volk geen ander tot intieme vrienden; zij zullen niet in gebreke blijven u te benadelen. Zij houden van leedvermaak. Nijd laten zij blijken en wat hun innerlijk verbergt is nog erger.”

Koran 4-50/52: Zie, hoe zij een leugen tegen Allah smeden. Dezen zijn degenen die Allah heeft vervloekt en die Allah vervloekt voor hen zul je geen helper vinden.”

Koran 4-101: Voorwaar, de ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u.”

Koran 8-35: En hun gebed in het Huis (de Kaaba) is niet anders dan fluiten en klappen in de handen.”

Koran 2-34: “… onderwierpen zich allen, behalve Iblies (de duivel). Hij weigerde, hij was hoogmoedig. Hij behoorde tot de ongelovigen.”

Koran 7-11: “…en zij onderwierpen zich, behalve Iblies; hij behoorde niet tot degenen die zich onderwierpen.”

Koran 15-30/31:De engelen onderwierpen zich allen tezamen. Maar Iblies weigerde tot degenen te behoren die zich onderwierpen.”

Koran 17-61: En toen Wij tot de engelen zeiden: “Betuigt eer aan Adam”, betuigden zij eer, behalve Iblies.”

Deze demonisering van het weigeren van de islamitische gebedshouding keert constant terug: Koran 18-50: Toen Wij tot de engelen zeiden: “Buigt voor Adam”, zij bogen, doch Iblies niet.”

Koran 20-116: En toen Wij tot de engelen zeiden: “Bewijst Adam eer,” bewezen zij allen eer, doch niet Iblies. Hij weigerde.”

Koran 38-73/74: Derhalve vielen alle engelen neder, doch Iblies niet, hij toonde hoogmoed en behoorde tot de ongelovigen.”

Islamitische gebedshouding is voor iedereen plicht: Koran 13-15: En wie in de hemelen en op aarde is, onderwerpt zich willens of onwillens aan Allah en hun schaduwen doen ’s morgens en ’s avonds hetzelfde.”

Vandaar het openbare gebed in binnensteden op vrije plaatsen als machtsdemonstratie van de islam. Koran 22-77: O, gij die gelooft, buigt u neder en werpt u ter aarde, en aanbidt uw Heer, en doet goed, opdat je moge slagen.”

Koran 32-15: Slechts zij geloven in Onze tekenen (de koranverzen), die, wanneer zij er aan herinnerd worden, zich met het gelaat ter aarde werpen en hun Heer verheerlijken met de lof die Hem toekomt, en die niet hoogmoedig zijn.”

Koran 53-62: Werpt u voor Allah neder en aanbid (Hem).”

Antisemitische haattirades in de islam

Koran 2-75: Verwacht je, dat zij je zullen geloven, terwijl een aantal hunner het woord van Allah heeft vernomen en het verdraait, nadat zij het hebben begrepen, tegen beter weten in.”(opnieuw de beschuldiging dat de Joden de schrift vervalst zouden hebben).

Koran 2-141: Dit is een volk, dat is heengegaan: voor hen is, hetgeen zij verdienden en voor u is, hetgeen je verdient; en je zult niet worden ondervraagd over hetgeen zij deden.”

Daarom is iedere Holocaust herdenkingsdag voor moslims een aanleiding om feest vieren. Koran 3-71: O, mensen van het Boek, waarom verwar je de waarheid met de leugen en verbergt de waarheid tegen beter weten in?”

Koran 3-75: Dat komt, omdat zij (de Joden) zeggen: “Wij zijn niet aansprakelijk voor de zaak van de ongeletterden. Daarmee uiten zij tegen beter weten in een leugen tegen Allah.”

Koran 4-45/46: Allah kent uw vijanden goed. Allah is voldoende als Vriend en Allah is toereikend als Helper.Er zijn onder de Joden, die woorden uit hun verband rukken. En zij zeggen: ” Wij horen en gehoorzamen niet” en “luister je, zonder te horen” en “Raainaa”, terwijl zij woorden verdraaien en het geloof zoeken te schenden. En indien zij gezegd hadden: “Wij horen en wij gehoorzamen” en “hoort toe” en ,,Kijk ons aan” het dit beter en oprechter voor hen zijn geweest. Maar Allah heeft hen wegens hun ongeloof vervloekt, zij geloven dus slechts weinig.”

Koran 4-160: En wegens de onrechtvaardigheid van de Joden en hun weerhouden van God’s weg, verboden Wij hen de reine dingen die hen (voordien) waren toegestaan.”

Het nazi-stereotype van de joodse woekeraar komt uit de islam. Koran 7-169: Na hen kwam er een boos geslacht dat het Boek erfde. Zij namen de goederen van deze wereld en zeiden: “Het zal ons worden vergeven.” Maar als meer dergelijke goederen tot hen kwamen zouden zij deze ook hebben genomen.”

Koran 5-41: O gij boodschapper, laat degenen, die gemakkelijk in het ongeloof vervallen u niet verdrieten, n.l. zij die met hun mond zeggen: “Wij geloven,” maar in hun hart hebben zij niet geloofd. En onder de Joden zijn er die naar een leugen zouden willen luisteren, dezen luisteren terwille van een ander volk dat niet tot u is gekomen. Zij verdraaien woorden, nadat zij op hun juiste plaatsen waren gezet en zeggen: “Als u dit wordt gegeven, neemt het dan aan, maar als het u niet wordt gegeven, past dan op.” En wie Allah wenst te beproeven, gij zult hem tegen Allah stellig niets baten. Dit zijn degenen, wier hart het Allah niet heeft behaagd te louteren; er zal voor hen schande in deze wereld en een grote straf in het Hiernamaals zijn.”

Koran 5-64: En de Joden zeggen: “De hand van God is gebonden.” Hun handen zijn gebonden en zij zijn vervloekt voor hetgeen zij zeggen.”

Koran 5-82: Waarlijk, gij zult de Joden en de afgodendienaren het meest vijandig jegens de gelovigen vinden.”

Koran 16-118: En Wij verboden voordien de Joden al hetgeen Wij u hebben vermeld. En Wij deden hun geen onrecht aan doch zij handelden onrechtvaardig jegens zichzelf.”

Dat is de oorsprong van de nazi-argumentatie dat het de eigen schuld van de Joden is als ze door pogroms worden getroffen. Koran 62-5: Degenen die belast zijn met de Torah en deze niet naleven, zijn als een ezel die boeken draagt. Slecht is de staat van het volk dat de tekenen van Allah verwerpt. En Allah leidt het onrechtvaardige volk niet.”

Koran 62-6/8: Zeg: “O gij Joden als gij denkt dat gij met uitsluiting van andere mensen de vrienden van Allah zijt, wenst dan de dood als gij de waarheid spreekt.”Maar zij zullen deze nooit wensen vanwege hetgeen hun handen hebben uitgevoerd. En Allah kent de onrechtvaardigen goed. Zeg: “De dood waarvoor gij vlucht zal u zeker treffen. Dan zult gij tot de Kenner van het onzichtbare en zichtbare teruggebracht worden, en Hij zal u inlichten over hetgeen gij placht te doen.”

Koran 2-109: Velen van de mensen van het Boek, wensen, nadat je gelovig geworden bent, je uit afgunst weer tot ongelovigen te maken, nadat de Waarheid hen is duidelijk geworden. Maar vergeef en wees toegeeflijk totdat Allah Zijn gebod uitbrengt. Voorzeker, Allah heeft macht over alle dingen.”

Omgangsverboden voor moslims met niet-moslims in de islam

Koran 3-28: Laat de gelovigen geen ongelovigen als vrienden verkiezen boven de gelovigen – en wie dat doet heeft geen deel aan Allah, tenzij gij u zorgvuldig voor hen hoedt. En Allah waarschuwt u voor Hemzelf en tot Allah zullen allen weerkeren.”

Koran 3-118: O gij die gelooft, neemt buiten uw volk geen ander tot intieme vrienden; zij zullen niet in gebreke blijven u te benadelen.”

Koran 4-89:Zij wensen dat gij verwerpt, evenals zij hebben verworpen, zodat gij aan hen gelijk zult worden. Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak van Allah werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden.”

Koran 4-144: O, gij die gelooft, neemt geen ongelovigen tot vrienden boven de gelovigen. Wil je Allah een duidelijk bewijs tegen uzelf geven?”

Koran 5-51: O, gij die gelooft, neemt de Joden en de christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.”

Koran 5-57: O, gij die gelooft, neemt niet degenen tot vrienden die een spotternij en een spel maken van uw godsdienst, uit de kring dergenen wie het Boek was gegeven vóór u, noch van de ongelovigen. En vreest Allah als gij gelovigen zijt.”

Koran 6-106: Volg, hetgeen u van uw Heer is geopenbaard: er is geen God naast Hem; en wend u van de afgodendienaren af.”

Steeds opnieuw oproepen tot moord op de ongelovigen in de islam

Koran 2-191: En doodt hen, waar je hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden…zo is de vergelding voor de ongelovigen.”

Koran 4-89: Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak van Allah werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden.”

Discriminatie van geestelijk gehandicapten in de islam

Koran 4-5: En geeft eigendom, dat Allah als middel van bestaan heeft gegeven niet aan de dwazen…”

Discriminatie van homoseksuelen in de islam

Koran 7-81: Gij nadert met wellust mannen, in plaats van vrouwen. Neen, U bent een volk dat de perken te buiten gaat.”

Discriminatie van Europeanen in de islam

Racisme tegen Midden- en Noord-Europeanen (die ten tijde van het opstellen van de koran al bekend waren als kooplieden en zeevaarders) komt uit het haatboek: Koran 20-102: De Dag waarop de bazuin zal worden geblazen zullen Wij de zondigen bijeenverzamelen en hun ogen zullen zonder licht zijn.”De vrome moslim kan zich een slechte zondaar helemaal niet anders voorstellen dan een Duitser of Scandinaviër.

Afwijzing van het begrip tussen de volkeren in de islam

Koran 60-13: O gij die gelooft, bevriend u niet met een volk waarmee Allah vertoornd is;…”

Koran 47-4: Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bind hen dan vast.”

Afwijzing van de religieuze tolerantie door de islam en de bereidheid tot massamoord

Koran 3-19: Gewis, de ware godsdienst voor Allah is de Islam.”

Koran 2-43:En houdt het gebed en betaalt de Zakaat en bidt met hen, die bidden.”

Koran 2-83: “… zegden Wij, dat je niemand zult aanbidden, dan Allah alleen…”

Koran 16-60: Het kenteken van degenen die niet in het Hiernamaals geloven is slecht, terwijl Allahs kenteken het beste is, Hij is de Almachtige, de Alwijze.”

Koran 35-7: Er is een strenge straf voor hen die niet geloven.”

Koran 40-35: “Degenen die twisten over de tekenen van Allah zonder dat enig gezag (daarover) tot hen kwam; dit is afkeurenswaardig in de ogen van Allah en de gelovigen. Alzo verzegelt Allah het hart van iedere hoogmoedige en onderdrukker.”

Koran 2-135: En zij zeggen: “Wees Joden of Christenen, dan zul je worden geleid”. Zeg (hen): “Neen, maar (volg) de godsdienst van Abraham, de oprechte: hij behoorde niet tot de afgodendienaren.”

Koran 42-51: Het is voor een mens niet mogelijk dat Allah tot hem zou spreken anders dan door ingeving of van achter een sluier of door een boodschapper te zenden om door Zijn gebod te openbaren wat Hij wil. Voorwaar, Hij is de Verhevene, de Alwijze.”

Daarom werden door de mainstream islam talrijke soefi sektes verbitterd vervolgd en velen van hen volledig uitgeroeid, omdat de Soennitische en Sjiitische islam dit wilden.

* Geert Bourgeois is stichtend lid van de NVA alsook Viceminister-president van Vlaanderen en Vlaams Minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme, Onroerend Erfgoed en Vlaamse Rand.

***
Wordt vervolgd.
Kopieer en bewaar deze bijdragen voor uw nageslacht. Niemand garandeert immers het voortbestaan van vrije sites en blogs.

image_pdfimage_print
Share

Reacties

De “heilige” Koran Zegt. Deel 2 mét video. — 3 reacties

 1. Jaren geleden heb ik mij een Koran aangeschaft onder het motto ken uw vijand.
  Er is inderdaad nog kop of staart aan te krijgen. Te vergelijken met Mein Kampf, van Dolf met de snor.

  • Walter, dat rangschikken van de hoofdstukken in de Koran naar hun lengte is het definitief bewijs voor de formidabele bijdrage van de islam aan de hogere wiskunde. 😆
   Nee, uiteraard is de enige bedoeling daarvan de abrogatie en de evolutie naar politieke misdadigheid te versluieren.
   Stel U voor dat Allah zou moeten toegeven dat hij zich voordien vergist had! Nee dus want hij kan zich net vergissen: hij is alwetend en alwijs en diegene die kritiek heeft op zijn methode van werken moet gedood worden!

   Alleen een onderontwikkelde kan leven met zo een dualisme. Daarom wordt het er vanaf de kleutertijd al ingepompt.

  • In mijn studenten tijd heb ik ook eens geprobeerd Mein Kampf te lezen en ik ben nooit verder geraakt dan blz 180

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *