Het EU-verraad op de rede en de moderniteit.

Ik schrijf dit voor onze kinderen en kleinkinderen in de hoop dat enkele bewaarde exemplaren zullen kunnen blijven getuigen van wat ik tijdens de 33 meest vruchtbare jaren van mijn leven meemaakte als niets vermoedende getuige.

Inderdaad wil ik getuigen over de meest verachtelijke en verraderlijke fascistische samenzwering aller tijden. Het verraad van Europa gepleegd op de rede en de moderniteit.

Laf verraad dat zwichtte voor de islamitische afpersing en moeiteloos de moderne rechtsstaat offerde op het altaar van de imperialistische islam, de meest bloeddorstige ideologie die de wereld ooit heeft gekend.

Het lijdt geen twijfel dat bij gebreke aan reactie van de kiesgerechtigde burgers het verspreiden of zelfs maar het bezit van dit verslagje in sommige landen van de EU spoedig zal gekoppeld worden aan strafrechtelijke vervolging omdat een bepaalde fascistische elite en politiek correcte nomenclatuur niet met de waarheid wil geconfronteerd worden. Eens de vrijheid van meningsuiting definitief gemuilkorfd wordt in de lage landen bij de Noordzee net zoals dit nu in Zweden reeds het geval is, zullen onze kinderen, kleinkinderen en volgend nageslacht geconfronteerd worden met de afgrijselijke gevolgen van deze samenzwering in de meest vernietigende burgeroorlog die Europa ooit zal gekend hebben. Alle tekenen wijzen er op, en het valt te vrezen dat er geen weg terug is.

Toen in 1974 (gestart eind oktober 1973) de organisatie van 8 olie-exporterende landen (OPEC) onder de onbetwiste leiding van Saoedi-Arabië en de andere islamitische staten een olieboycot invoerden tegen het Westen bevond Europa, dat had nagelaten strategische oliereserves aan te leggen, zich in een benarde en uiterst kwetsbare positie. Men ging zelf over tot het invoeren van verplicht na te leven “autoloze” zondagen, om de economie met de aldus uitgespaarde petroleum tijdens de daarop volgende week overeind te houden. Het Westen was in shock en had geen onmiddellijk antwoord op de Arabische chantage.

Het bloedbad van München tijdens de Olympische Zomerspelen 1972, waarbij de Palestijnse terreur beweging Zwarte September, een gewone alias van de PLO (Palestijnse ‘Liberation’ Organisatie), een terroristische aanslag pleegde op onschuldige atleten, noch de bijhorende vliegtuigkapingen waren een voldoende waarschuwing geweest. De ogen van de boven ons gestelden waren niet open gegaan maar bleven gesloten! De (massa-) moordenaar Arafat kreeg nadien zelfs de Nobelprijs voor de vrede.

Het lijdt geen twijfel dat het islamitisch antisemitisme dat ingebed is in de Koran en alle andere islamitische geschriften, een belangrijke rol heeft gespeeld bij het uitvaardigen van deze voordien nog nooit geziene boycot. Het islamitische pan-arabisme ontkende het bestaansrecht van de Joodse staat Israël en was voordien religieus gefrustreerd geraakt door de Israëlische onverzettelijkheid tegen genocide op de eigen bevolking en bewezen superioriteit van de Israëlische staat, deels ook tot stand gebracht met de steun van het Westen. Het zogenoemde oliewapen bleek, bij gebrek aan ruggengraat van de Europese leiders, op termijn echter wel uiterst effectief.

Hierdoor kwam het dat een 200-tal politici uit de toenmalige EEG (Europese Economische  Gemeenschap) zonder daartoe over een mandaat van de europese staten of burgers te beschikken, in de “Raad van Europa”  (niet te verwarren met de EEG, EG of EU) een motie goedkeurden die de geschiedenis zou ingaan als “De resolutie van Straatsburg”. In het kader van een zo geheten Euro-Arabische dialoog werd een in het Frans opgestelde ontwerptekst van de toenmalige CVP politicus Tijl Declerck uit Wilrijk goedgekeurd op 8 juni 1975. Deze was mede-oprichter van het islamofiel ‘Vlaams Palestina Comité’ en sommigen die hem tijdens zijn leven van nabij gekend hebben getuigden: ”als er een hemel bestaat en Tijl Declerck is er aanwezig, dan vraag ik terstond mijn transfer naar de hel aan!” Of hij en andere ondertekenaars voor hun welwillende medewerking Arabisch smeergeld in ontvangst namen is tot op heden niet onderzocht.

Daarom is het een daad van vooruitziend verzet om deze teksten op zo veel mogelijk schijven, dragers en servers op te slagen, te bewaren en te verspreiden zodat de vervalsing van de geschiedenis en de geschiedschrijving ooit zal kunnen gestopt en ontmaskerd worden.

Indien deze tekst publiek zou gemaakt geweest zijn dan zou het duidelijk blijken dat deze resolutie geschiedenisonderwijs en elke andere wetenschappelijke studie over de islam onmogelijk maakte. Allicht beseften de europese ondertekenaars het schandalige van wat ze ondertekend hadden, want het bestaan van deze resolutie werd ook voor de pers verborgen gehouden en uit zo veel mogelijk archieven verwijderd. Dit was het gevolg van het feit dat de ondertekenaars wisten dat algemene bekendheid van de tekst ongetwijfeld op een reusachtig verzet zou zijn onthaald en tot een politieke revolutie zou hebben geleid, met een electoraat dat nog wel degelijke en niet gecensureerde geschiedenislessen had gevolgd op de middelbare school en dus redelijk goed op de hoogte was van de misdaden en oorlogen gepleegd en gevoerd in naam van de islam en tégen Europa de laatste 1400 jaar.

Bovendien wist deze generatie kiezers minstens van horen zeggen door hun ouders over de misdaden tijdens WO II begaan door de NSDAP (Nationaal Socialistische Duitse Arbeiders Partij) en daarbij actief tot de ‘holocaust’ aangespoord door de Arabische groot-moefti van Jeruzalem en geholpen door islamitisch-Arabische regimenten die ter beschikking gesteld werden van de Duitse oorlogsmachine. Deze bevolking was dus goed geïnformeerd over de historische realiteit en zou de schandalig islamofiele inhoud van de resolutie massaal als fascistisch verworpen hebben.

Dertig jaar verstreken en ook op het internet gebeurde de censuur op de publicatie van de resolutie uiterst grondig en stelselmatig.

Dit cryptisch, dikwijls ontkend en alleszins in de media zorgvuldig verzwegen bestaan duurde tot 2005 toen Giselle Littman, een Jodin die uit Egypte naar de Verenigde Staten gevlucht was, onder de schuilnaam Bat Yeor er in haar boek “Eurabia” melding van maakte. Dat kon omdat de tekst van Resolutie van Straatsburg uitgegeven door het ‘European Coordinating Committee of friendship Societies with the Arab World’ gepubliceerd was in haar tijdschrift Eurabia no. 2 van juli 1975. Ontkennen had geen zin meer, de Arabische afpersers hadden de Engelstalige versie van de resolutie bewaard en bovendien gepubliceerd.

Plots bleek evenwel dat de fascistische en islamofiele resolutie van Straatsburg zo goed als integraal helemaal in de praktijk daadwerkelijk was uitgevoerd. De leugenachtige en bedrieglijke politieke correctheid had inderdaad een klimaat van islamofiele intellectuele terreur geschapen, en tijdens de verlopen dertig jaar was een nieuwe generatie kiezers gekweekt die niets van het islamitische gevaar hadden gehoord, bij gebrek aan objectief en wetenschappelijk verantwoord geschiedenisonderwijs.

Hierdoor komt het dat de nieuwe en dus jonge  ‘EUropese’ elite nauwelijks een idee van de islam had en dat ze niets af wist van deze totalitaire ideologie in het gewaad van een religie die ons uiterst doelbewust in het verderf wil storten. De geschiedenisvervalsers hadden hun doel gerealiseerd. Europa had een beschamende knieval gemaakt voor de Arabische wereld en de moslims in het bijzonder

Wat hield de schandalige resolutie van Straatburg anno 1975 in concreto in? Zoals U in de tekst zelf kan lezen bedongen de Arabische landen een aantal inspanningen van de EEG, waarvan de voornaamste waren:

– het verspreiden van Arabische cultuur en taal in samenwerking met de Arabische landen;
– het oprichten van Euro-Arabische cultuurcentra in de hoofdsteden van Europa;
– het stimuleren van de studie van het Arabisch;
– het aangeven van het verband tussen Arabisch en islam en de huidige problemen in de Arabische wereld;
– een objectief beeld van de Arabische cultuur voorschotelen, waardoor men zich meer aangetrokken zou voelen tot Arabische cultuur.
-het toelaten van grote groepen immigranten.

Dit laatste noemde Bat Ye’or het “immigrants for oil” principe. Zoals gebruikelijk bij de politiek correcte nomenclatuur, een klasse van door zichzelf boven ons gestelde misdadigers, werd de schrijfster zonder de geringste aarzeling belasterd en valselijk beschuldigd van bedrog, de creatie van een ‘hoax’, het fantaseren van een absurde complottheorie enz.

Hetzelfde lot onderging de Nederlandse publiciste Pamela Hemelrijk toen zij een door verschillende sites overgenomen column publiceerde waar ze het bestaan van de verraderlijke resolutie op 23/1/2011 terug in herinnering bracht met een artikel “Oil for migration.

Om ook hier een kopie te bewaren hernemen we deze tekst hieronder integraal.

OIL FOR IMMIGRATION door Pamela Hemelrijk

Op gevaar af dat u uw buik inmiddels boordevol heeft van gezeik over de multiculturele samenleving, wil ik u toch iets vertellen wat u nog niet weet. Namelijk dat de massale moslim-immigratie naar West-Europa niet zomaar uit de lucht is komen vallen. Zij is een rechtstreeks gevolg van een Europese richtlijn, die in 1975 geruisloos is bekokstoofd. Aanleiding was de oliecrisis van 1973. Uit angst dat de oliekraan voorgoed dicht zou gaan, is toen op Europees niveau besloten om een “Euro-Arabische Dialoog” op gang te brengen met de OPEC-landen. Deze EAD kreeg een permanent hoofdkwartier in Parijs, en organiseerde overal ter wereld congressen, waar 200 afgevaardigden van de toenmalige EEG zich beijverden om de Arabische olieboeren te vriend te houden. In juni 1975 rolde daar een convenant uit, waarvan wij nu met z’n allen nog steeds de zure vruchten plukken: die 200 zaakgelastigden namen in Straatsburg, met algemene stemmen, een resolutie aan. Uit naam van de hele toenmalige Europese gemeenschap.

Het was een tijd van moordende consensus: in heel West-Europa waren toen sociaal-democraten aan de macht, en van oppositie was nauwelijks sprake De geestelijke vader van de tekst, de Belg Tijl De Declercq, mocht dan een christen-democraat zijn; hij was ook zo links als een deur, en een warm voorstander van totalitarisme. Hij ijverde bijvoorbeeld ook driftig voor innige vriendschapsbanden met de Sovjet-Unie. Het is deze Resolutie van Straatsburg (onthou die naam!) waarvoor Pim en Theo met hun leven hebben gegeven, zou je kunnen zeggen.

In het document belooft de EEG om voortaan de Arabische immigratie actief te bevorderen, en de nieuwkomers ruim baan te geven om hun cultuur naar Europa te exporteren. De tekst benadrukt “de grote verrijking, die het Arabisch cultuurgoed ons te bieden heeft, vooral op het gebied van normen en waarden”, en draagt de lidstaten op om aan de verspreiding “de hoogste prioriteit” te geven. De pers moet worden ingeschakeld “om een gunstig klimaat te scheppen voor de immigranten”, en de academische wereld moet worden gemotiveerd “om de nadruk te leggen op de positieve bijdrage van de Arabische cultuur aan de ontwikkeling van Europa”. Geld moet worden uitgetrokken om de oprichting van moskeeën, Islamscholen, centra voor Arabische cultuur en wetenschappelijke instituten ter bestudering van de Islam te stimuleren. Het staat allemaal zwart op wit. Sinds 1975. Dankzij ons onvolprezen Europarlement.

Verrek, nou begrijp ik ineens waarom Wouter Bos van mening is dat er “meer moskeeën bijgebouwd moeten worden”! Geen wonder dat Samir A. steeds wordt vrijgelaten: als er iemand bezig is de Arabische way of life te exporteren is hij het wel, geef toe, en wij hebben zwart op wit beloofd daaraan de hoogste prioriteit te geven! Het verklaart ook waarom zelfs Beberkindertjes hier – voor het eerst van hun leven – Arabische les kregen, bij wijze van “onderwijs in eigen taal”. Andere smaken hadden we namelijk niet.

Het verklaart ook waarom er hier te lande al tien jaar een literatuurprijs bestaat, waarvoor uitsluitend auteurs met een Marokkaanse of Arabische achtergrond in aanmerking komen. De “El-Hizra-prijs” heet dat ding, en hij wordt gefinancierd door het Rijk. Als je hem wint wordt je manuscript op staatskosten uitgegeven, en je krijgt een geldbedrag. Alles is welkom, ook song- en rapteksten, mits het maar door Marokkanen of Arabieren is vervaardigd. Zelfs als je Nederlands niet machtig bent is dat geen bezwaar: dan lever je je proza gewoon in het Arabisch of Tamazight in. Sinds 1992 zijn er zo 70 auteurs bekroond. Het is dit “steuntje in de rug”, zoals de El Hizra website het uitdrukt, waaraan schrijvers als Abdelkader Benali, Khalid Boudou en Mohammed Benzakour hun carrière danken. Met name Benzakour bleek al spoedig een kat in een zak te zijn: medio 2001 werd hij er bij de Volkskrant als columnist uitgegooid wegens plagiaat. Maar sindsdien heeft hij er zowaar alweer twee nieuwe prijzen bijgekregen: de Zilveren Zebra 2001 – “wegens zijn opvallende, in enkele jaren opgebouwde oeuvre” (zeer opvallend, zegt u dat wel) – en de Journalisten Vredesprijs 2005. Plagiaat of niet, de verbreiding van het Arabisch cultuurgoed krijgt hier inderdaad de hoogste prioriteit, dat is een ding wat zeker is. Nederland is nou eenmaal altijd het braafste jongetje van de klas geweest als het op Europese richtlijnen aankwam.

Jarenlang heb ik me afgevraagd hoe het mogelijk was dat onze autoriteiten, zonder uitzondering, allemaal letterlijk dezelfde zoetsappige cliché’s bezigden als het over moslim-immigratie ging. Niet alleen hier, maar in heel West-Europa! Nooit eerder, zelfs niet toen half Suriname naar de Bijlmer verkaste, had ik er eentje horen lullen over “onderwijs met behoud van eigen taal en cultuur”, of “verrijking van de samenleving”. En nu deden ze het ineens allemáál! Ze leken wel gehypnotiseerd!
Maar nu begrijp ik het: ze voeren al 30 jaar gehoorzaam de Resolutie van Straatsburg uit! Het is Europees beleid! Oil voor Immigration, als het ware!

Zoals gezegd onderging Hemelrijk hetzelfde lot als Littman: laster en eerroof uit politiek correcte en linkse hoek.

Maar het ergste was inmiddels al gebeurd want in april 2008 werd door de Raad van Europa resolutie 1605 goedgekeurd! Met dit verraad werd het verborgen gehouden verraad van 33 jaar voordien officieel bevestigd en zelfs nog schandelijker geformuleerd. De Raad van Europa had zijn islamofiel fascistisch masker afgelegd, en de fundamenten gelegd voor een enorme demografische ramp en een daaraan onvermijdelijk gekoppelde burgeroorlog. Wie een sterke maag heeft kan de tekst ook hier bekijken.

De misleidende valsheid, de arrogantie en de dictatoriale waanzin druipt van deze tekst af.

Op basis van historische feiten inzake islamitische terreur sedert 2001 werd men met een vermanend vingertje betuttelend gewaarschuwd dat we niet de vergissing mogen maken om een verwarring te maken die onmogelijk kan gemaakt worden omdat de er maar een islam is en die islam is fundamentalistisch, oorlogszuchtig, wreedaardig en imperialistisch.

Men wilde ons dus dwingen een onderscheid te maken dat niet kan gemaakt worden. De bedoeling blijkt overduidelijk als men de laffe verraderlijke tekst verder leest. Lees en huiver bij het lezen van artikel 9 en 11:

 De Oproep van de Raad van Europa:

 1. 9.1. Bestrijden van discriminatie op “alle fronten”,
  9.2. Verwerpen en bestrijden van Islamofobia,
 2. 9.5 Optreden tegen het ‘cultureel relativisme’ dat discriminatie van mensen, en met name van vrouwen, goedpraat in de naam van cultuur of religie
  9.7.6. Het inbrengen en aanmoedigen tot deelname van immigranten in politieke partijen, handelsorganisaties en niet-overheids organen,
  Een einde maken aan alle verschillen tussen ongelijkheid en opkomen voorgelijke rechten van immigranten, inclusief het bevorderen van betere kans op werk en onderwijs,
 3. 9.7.8. Het verwijderen van regels en argumentering tot het verhinderen van bouwen van Moskeeen en het uitvoeren van regelgeving dat ruim voldoende gelegenheid geboden zal worden tot het voldoende hebben, bouwen, zorgdragen van kwaliteits gebedshuizen voor volgelingen van de Islam,
 4. 9.7.9. Zorgdragen dat schoolboeken geen enkele negatieve informatie over het geloof Islam kunnen bevatten,
 5. 11.6 Het aanmoedigen van jonge Moslims in Europa om Imam te worden,
 6. 11.8. Het aanmoedigen van voldoende uitbrengen van Moslim leven en nieuws in de media, garanderend dat de opinie van Moslims wordt gepubliceerd,
 7. 11.9. Het ontwikkelen van ethische handleidingen ter bestrijding van Islamofobia in de media ter promotie van culturele tolerantie en begrip, in samenwerking met de daarvoor aangewezen organisaties,

De culturele taal- en constructiefouten vallen geheel onder de verantwoordelijkheid van de opstellers van deze laffe islamofiele en verraderlijke tekst.

Het begrip ‘islamofobie’ is een leugenachtige uitdrukking die dienstig is voor intimidatie en geweld tegen intellectuelen, journalisten, filosofen en ethici die pleiten voor een moderne interpretatie van de islamitische trilogie, waarvan de Koran maar een klein deeltje is, en/of voor een scheiding van religie en staat overal ter wereld monddood te maken. Kritiek uiten op de islamitische geestelijken en hun dogma’s is islamofobie. Afvalligen, ongelovigen en homoseksuelen vermoorden is mainstream islam, maar kritiek hierop islamofobie. Het onaanvaardbaar vinden dat vrouwen verminkt worden is ook islamofobie. De islam bekritiseren, verdenken of verafschuwen wordt door de politiek correcte ‘Raad van Europa’ gebrandmerkt als een ziekelijke angst, een fobie dus. Van daar is de stap naar beschuldigingen van racisme, niettegenstaande de islamieten geen ras zijn, zeer klein. Maar dat stoorde de net zoals de apparatsjiks, commissarissen en nomenclatuur van de EU door niemand verkozen dames en heren van de ‘Raad van Europa niet’! Zo druk waren ze in de weer om lieden die geweld gebruiken of dreigen met geweld tegen de uitoefening van onze vrijheden, te bevredigen!

Het moet een wonder zijn dat zo een groot verraad tegenover de volkeren van Europa en hun culturen zonder grote verrijking van enkelen zou kunnen tot stand gebracht zijn. Voor zover men nog niet islamofoob was zou men het vanaf 2008 zeker moeten geworden zijn.

Maar de politiek correcte media, gecontroleerd door de even politiek correcte overheden hielden het voor het grote publiek onbesproken om hun eurofiele maffiabazen niet voor het hoofd te stoten. Eurosceptisch waren zeer velen al eerder, en terecht, dat bleek toen overduidelijk. Al decennia wordt ons voorgelogen dat we ons geen zorgen hoeven te maken; dat er zo iets als een ‘gematigde islam’ bestaat en in Europa op komst is. De hier besproken documenten, en een massa voorbeelden uit de praktijk, tonen integendeel hoeveel waakzaamheid er nodig is om te voorkomen dat we een islamisering van Europa krijgen en een daarmee onvermijdelijk gepaard gaande genocide op haar blanke bevolking.

De afgelopen 5 jaar hebben suïcidale maniakken in het Europarlement deze ongelooflijk schandalige resolutie 1605 ook al voor een groot deel in de praktijk omgezet en door de dictatoriale EU laten opleggen aan de lidstaten wiens soevereiniteit hen onrechtmatig werd afgenomen door een reeks van elkaar op volgende verdragen waarmee vrijwel geen enkele burger zou mee akkoord gaan als hij de inhoud ervan zou kennen en het grote plaatje er achter zou kunnen waarnemen. Waar de bevolking dit wel mocht doen met een volksraadpleging, werden de resultaten van elk referendum minachtend genegeerd. Een onvervalste dictatuur had zich genesteld.

De komende verkiezingen zijn dus cruciaal om een belangrijke boodschap naar de Europese dictators en hun schoothondjes te sturen. Als U nog een greintje zelfrespect heeft, of respect voor uw vrouw, kinderen en/of kleinkinderen, voor uw eigen volk, voor uw eigen overtuiging of religie, stem dan in godsnaam een Vlaams Belang-er of een PVV-er in het Europees parlement. Alleen zo kan een nog veel ergere dictatuur voorkomen worden.

De Europese volkeren willen dat deze resoluties worden ingetrokken, de schandalige gevolgen ervan worden rechtgetrokken, en ze aanvaarden geen nee als antwoord!

Meer bronnen van informatie:

http://www.vrijspreker.nl/wp/2008/08/raad-van-europa-en-islam-discriminatie/
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta08/ERES1605.htm
http://www.newenglishreview.org/blog_display.cfm/blog_id/41014
http://www.eind-der-tijden.lemonsplace.com/home/4-artikelen/8-oil-for-immigration

http://jasterke.wordpress.com/2012/08/06/resolutie-van-straatsburg/

http://webresistant.over-blog.com/article-11762294.html

http://www.editions-verdier.fr/v3/oeuvre-memoires68.html

http://www.uitkijk.net/islam.php?do=oil

http://fubarfubar.blogspot.be/2012/12/olie-voor-immigratie-de-resolutie-van.html

http://mijnvrijdenkersruimte.blogspot.be/2013/05/the-resolutie-van-straatsburg-tekst.html

http://www.blog.seniorennet.be/angeltjes/archief.php?ID=829150

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Het EU-verraad op de rede en de moderniteit. — 18 reacties

 1. Welkom in de club van de “bannelingen”, beste Walter,ik ben alreeds jaaaren gebannen.
  Het HELPT NIET om te veranderen van “reageerdernaam” noch e-mailadres, want Uw PC-identiteit blijft bekend… (tenzij U zich een nieuwe PC aanschaft)

  • Beste Fikken,
   Ik kan gelukkig hier en op andere Vlaams gezinde blogs mijn ei nog altijd kwijt.Toch geen nieuwe pc aanschaffen voor een reactie zeker. Het was enkel maar om aan te tonen hoe ” democratisch, verdraagzaam en objectief ” onze pers is. Ik herinner mij van vroeger dat jij inderdaad ook gebannen werd, en jij hebt dat zelfs ooit op Angeltjes gezet dacht ik, is het niet?

 2. Voorwaar, eindelijk een permaban* gekregen op de site van HLN.be. Reageren is al een dikke week onmogelijk.”onze site is tijdelijk niet beschikbaar” Ge gaat mij toch niet vertellen dat dit na een dikke week nog niet opgelost zou zijn. Vrijheid van meningsuiting, mijn botten…. en dat is nog deftig uitgedrukt.
  * permanent gebannen

  • Walter, doe zoals ik, koop die bullshit niet, dat is het enige wat ze raakt.
   we weten toch wat de doelstelling van dat EU gespuis is, “DICTATUUR & CENSUUR” en daar gebruiken ze elke krant voor desnoods betalen ze het zelf, daarom op 25 mei TEGEN DE EU STEMMEN.

   • Jean,
    ik koop ze niet, lees ze via internet.Onder het motto “ken uw vijand”. Maar mijn stem op 25 mei, dat zit goed hoor, reken maar op Vlaams Belang.

 3. Islamofobie is helemaal geen ziekte of ideologie maar een uitdrukking die met opzet geschapen werd om objectief denkende mensen doelbewust te kunnen belasteren. De politiek correcten zijn dus niet alleen islamofiel (wat in feite wél een soort van strafbare negationistische waanzin is) en ook niet alleen feitelijk wetenschappelijke fraudeurs, maar in de allereerste plaats asociale criminelen.

  In tegenstelling tot de nep-term islamofobie is “politieke correctheid” wél een ideologie. De wetenschappelijke waarde van politiek correcte uitspraken is nul, en diegenen die zich wagen aan deze uitspraken zijn zélf verbale misdadigers. Dit is wetenschappelijk bewezen door zo wat alle definities die over “politiek correct” werden geformuleerd. Het wordt dus de hoogste tijd om politieke correctheid te criminaliseren.

  Deze ideologie parasiteert immers op de waarheid door ze af te schilderen als onwaar. Deze irrationele (en dus onwetenschappelijke) ideologie acht zichzelf dermate moreel superieur dat ze diegenen die durven opkomen voor de objectieve rationele waarheid automatisch beschouwt als zijnde “slecht” ingevolge de leugenachtige aanname (premisse) dat alle zogenaamd zwakkeren zoals alle misdadigers van gemeen recht en allochtone of getinte immigranten per definitie “goed” zijn.

  De enige intellectuele moeite die een politiek correct iemand zich moet getroosten is dus ‘de zwakkere’ definiëren. ‘De sterkere’ wordt automatisch als ‘slechte’ gecatalogeerd en het toppunt van waanzinnig simplistisch fascisme is dat politiek correcten deze houding, actie en formulering beschouwen als een ethisch hoogstaand en verplicht geloofspunt!

  Zulke misdadige aberratie kan alleen bestaan in links-collectivistische en godsdienstwaanzinnige kringen, omdat ze duidelijk de vloer aanvegen met alle gekende empirische en logische principes.
  Een politiek correcte academicus of leerkracht zou terstond moeten ontslagen worden wegens onbekwaamheid en veroordeeld tot het terugbetalen van al het loon dat hij of zij tijdens zijn of haar loopbaan ontvangen heeft, vermeerderd met samengestelde interesten tot volledige aflossing van zijn/haar schuld wegens het kwaadwillig beschadigen van maatschappelijke cohesie en niets vermoedende hersencellen van hun niets vermoedende onschuldige (soms minderjarige) slachtoffers.

  Met andere woorden elke politiek correcte academicus of leerkracht is een misdadiger/misdadigster. Idem dito voor elke politiek correcte politicus of zelfs ambtenaar. Het kan niet anders dan dat ze het geweten hebben en nog steeds weten. Het zijn zonder onderscheid allemaal misdadigers van de meest laffe soort.

  Iemand die objectieve waarheden verkracht door ze systematisch leugenachtig en misdadig te noemen, is inderdaad zelf een misdadiger/misdadigster.

  Opvallend zijn niet alleen de praktijken uitgeoefend door zgn. linkse partijen maar ook van bvb. een CD&V die een moratorium aankondigt wegen het overlijden van een 74-jarig partijlid maar op de staatstelevisie er amper enkele minuten later moeiteloos in slaagt een door niemand verkozen president van de EU (Hermann Van Ropuy) uitgebreid in beeld te brengen en de gelegenheid te geven om het klootjesvolk uit te leggen dat hij 40 miljoen steenrijke Oekraïners toegang tot ons grondgebied zal geven om de economie wat op te krikken. U kent allen zijn naam. Schijnheiligheid is een politieke specialiteit. Geen wonder dat het ‘ontwerp’ voor ‘resolutie van Straatsburg’ in het Frans geschreven werd door een CVP-er.

  Zo wil een Elke Tindemans uit Edegem (jaja! de gemeente van Leo) zich vooral inzetten voor gelijke kansen en rechten van minderheden, met als doel dat de ongelijkheden en discriminatie uit de wereld geholpen worden! Het daarop volgende bolleke zal in een enkele moeite ook wel aangestipt geraken: dat van ene ‘Mustafa Uzun‘ die van zijn feestzaal het eerste halal-label in heel Vlaanderen wil bezorgen. En gespecialiseerd dat die man is!

  Misdadigers pogen zoveel mogelijk sporen uit te wissen of zichtbaarheid te vertroebelen, en ontkennen hun daden en medeplichtigheid systematisch met alle middelen. Bij de politiek correcte misdadigers voegt zich hierbij een fanatisme dat alleen kan vergeleken worden met religieus fanatisme en religieuze onverdraagzaamheid.

  Zo worden Volkert van der graaf en Pol Pot ‘helden’, daar waar ze gewone misdadigers zijn geweest en nog steeds zijn. Uiteindelijk zal de politiek correcte kaste blijken verantwoordelijk geweest te zijn voor opkomende intolerantie tegenover bedrog en leugenachtigheid. Alleen moet de generatie politici die dit begrip omvormt in wetteksten nog geboren worden, want de huidige generatie is verknoeid en corrupt tot op het bot.

  Zo is dat met alle filie-ën. Islamofilie is een dodelijke en besmettelijke ziekte die in dit geval tot in de wortel moet uitgeroeid worden. Anders wacht ons onvermijdelijk het finale armageddon, en dat is dan nog zacht uitgedrukt.

 4. Het is mij volledig duidelijk waar het verraad voor staat gewoon de huichelaars bekijken, voor zover dat mogelijk is, die momenteel onze straten ontsieren.
  Mijn keuze staat al jaren vast en dat is niet die EU misdaadorganisatie en niet cd&v, vld, spa, groen, pvda of nva, één pot nat betreffende volksverraders en Vlaanderen beschadigers.

 5. Kiezen….of delen,
  dat zullen we als volk nu moeten doen.
  Kiezen voor een soeverein Nederland
  of voor het herverdelen door de EU
  van onze belastingpoen.

  Kiezen….of delen,
  het voldoen aan onze EU “plicht”.
  Heel de bevolking van Europa binnenlaten
  of selectief zijn,
  en voor de rest, de grenzen dicht.

  Kiezen….of delen,
  blijven wij baas in eigen huis of
  blijven wij luisteren naar het EU geruis.
  En geven we tijdens de verkiezingen
  weer eens duidelijk niet thuis.

  Kiezen…..of delen,
  geven wij onze welvaart weg
  met gulle hand
  aan de halve wereld
  of aan de behoeftigen in eigen land.

  Kiezen….of delen,
  dit is waarschijnlijk onze laatste kans
  om ons land van de EU te redden,
  want anders, en daar wil ik wel om wedden,
  gaan voor Nederland de gordijnen dicht,
  dus echte vaderlanders, doe uw plicht!

  Door:
  Willemientje

 6. Wij moeten beseffen dat Islamitische migranten een levend schild vormen, en dus niet proberen hen te verwijderen.

  Wij moeten niet nalaten de inwoners van Saoedi-Arabië te wijzen op de eeuwige verdoemenis die hen te wachten staat.

 7. Muchas gracias, Lucky 9.

  Ik ken de geschiedenis, zo ook het stuk van de onvolprezen
  Pamela Hemelrijk “Oil for immigration”.

  Het is zo goed, dat U het bedrog van de boven-ons-gestelden
  t.o.v. de burgers van ons land hier op deze site grondig
  uit de doeken doet.

  Wij zijn in het pak genaaid, zoveel is wel duidelijk geworden.

  Voor het nageslacht, zoals ook uw bedoeling is, heb ik uw stuk
  voor de eeuwigheid vastgelegd op mijn bestand.

 8. Vreselijk, wat zijn we allemaal bedonderd door die gluiperige mohammedanen! Ze hebben ons gechanteerd op een mensonwaardige manier. Tijd is aangebroken om alle verdragen met hen op te zeggen, en ze met gelijke munt terug te betalen.

 9. Beste Lucky,
  Voorwaar een hele boterham (met hesp 😆 ) Ik vrees dat het ergste ons nog te wachten staat in de dictatoriale EU. Ik stem tegen de Europese Unie, maar voor Europa, dus Vlaams Belang. Bij velen zullen de schellen van hun (prutogen) vallen als het te laat is. Aan jou, mij, uw blogbezoekers, en het Vlaams Belang zal het zeker niet gelegen hebben.

  • Wel ja Walter.
   Het is inderdaad een lang stuk dat ik in 2 delen zou gebracht hebben ware het niet dat we vandaag op 10 dagen van de verkiezingen staan.

   Als men het niet helemaal heeft gelezen beseft men amper de grootte van dit schandaal. Daarom heb ik aan de webmaster gevraagd het vooraan te laten staan tot op de dag van de verkiezingen zondag 25 mei dus.

   Ik besef wel dat de verleiding groot is om deel te kunnen nemen aan de euforie van voor de winnende partij gestemd te hebben. Laat me duidelijk zijn. Een stem voor de NV-a is hoe dan ook een betere stem dan die voor een traditionele partij. Maar ik wil alle Vlaamse kiezers (ook de leden en sympathisanten van de NV-a) doen beseffen dat ook deze partij op het verkeerde spoor zit wat Europa betreft. Daarom nodig ik hen uit een krachtig signaal te geven aan die partij (en alle andere trouwens ook) en hun vertrouwen te geven aan de partij van hun voorkeur, behalve dan voor de lijsten voor het Europees parlement.

   Daar moet de eurokritische fractie zo groot mogelijk worden om -laat ons hopen- een minimum aan democratie te vrijwaren. En dan is er maar een mogelijke stem om onze Vlaamse belangen te vrijwaren en dat is een stem voor het Vlaams belang, want de NV-a is helemaal niet eurokritisch of minstens niet kritisch genoeg. In voorkomend geval is deze stembusgang dan toch nog voor één ding goed: een duidelijk signaal geven aan de NV-a dat het véél kritischer moet.

   • Beste Lucky,
    Helemaal mee eens. N-VA kandidaten adverteren NU zelfs in het Turks en Nepalees. Moet er nog meer EU zijn????

    • maar ik zeg het al langer de NVA is onbetrouwbaar en ook onbekwaam dat zie ik in Blankenberge in hun zwakke oppositie voering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *