De koran.

Westerse en dus ook Europese politiekers die zich niet informeren over de islamitische doctrine zijn niet alleen nalatig maar onbekwaam en misdadig bezig wegens nalatigheid. Hoe kunnen zij zich een oordeel vellen over iets als ze zich niet willen laten informeren door westerse wetenschappelijk geschoolde deskundigen?
Hoe kunnen zij bij voorbeeld deskundig oordelen over subsidies aan de moskees? De meeste onder hen bekennen dat ze niet eens de koran hebben gelezen, of hooguit enkele stukjes ervan. In een geëvolueerde samenleving is schijnheiligheid en hypocrisie hierover onduldbaar.

Dat meestal hypocriet wordt voorgewend de koran te kennen terwijl dat niet het geval is komt omdat de koran een langdradig iets is, zonder verhaal en door eindeloze herhalingen van steeds hetzelfde. Niet dat die herhalingen niet opmerkelijk zijn maar je leert de betekenis en de gevolgen van die herhalingen enkel kennen door kritische koranstudies te lezen.

Niettegenstaande de koran slechts 14 procent van alle woorden van de islamitische doctrine bevat is dit boek wel verplichte lectuur voor bewindslieden of zou dat moeten zijn. Het is immers de koran die aan de islam de status van “geopenbaarde goddelijke waarheid” geeft en dus de bewering dat de islam een religie of godsdienst zou zijn, zou kunnen staven. Dit is niet het geval omdat de islam gewoon slechts voor de schone schijn voorwendt een godsdienst te zijn.

Voor religioten is het natuurlijk ‘gefundenes fressen’ maar voor goede gelovige mensen die de gulden regel tot leidraad voor hun eigen leven hebben gekozen is het ook van belang om objectief te blijven. Toegegeven, het is moeilijk zo een langdradig document als de koran te lezen en de inhoud ervan objectief en correct in te schatten. Het vergt namelijk enorm veel moeite en een haast eindeloos geduld.

Daarom gaat onze redactie haar lezers, ongeacht hun levensbeschouwelijke overtuiging,  en ook de onze beroepspolitiekers een handje helpen door in ons boekenkastje gratis een exemplaar uit onverdachte bron ter beschikking te stellen met een minimale aanduiding van de historische chronologie. Zo beschikken ze over een versie van de koran die sneller kan gelezen worden op een intelligente manier. Dit document, waarvoor wij Moniek bijzonder erkentelijk zijn, zal naar wij hopen later ook voor niet-politiekers dienstig zijn naar wij hopen voor een wetenschappelijk studiecentrum op universitair niveau.

Er wordt ook vaak beweerd dat de koran een moeilijk boek zou zijn. En, inderdaad, als men aan de lectuur ervan begint zonder enige voorafgaande maar noodzakelijke informatie, loopt men al gauw verloren in die zevende-eeuwse teksten die gemaakt werden om zangerig uit het hoofd geleerd te worden in een traditie van mondelinge overlevering.

Men moet namelijk vooraf weten dat de chronologie met opzet uit de koran werd weg gelaten. Die chronologie houdt essentiële informatie in over de achtergrond van elke openbaring. Meer bepaald waar en wanneer die openbaring aan Mohammed gegeven werd. Op 40 jarige leeftijd kreeg Mohammed zijn eerste openbaring, en, daarna een tweede en een derde tot en met de 114°.

Maar behalve een eerste uiterst kort hoofdstuk, worden alle volgende hoofdstukken gerangschikt volgen volgorde van lengte. Het langste als tweede het tweede langste als derde en uiteindelijk het op een na kortste als laatste van de 114 hoofdstukken. In de bijgeleverde versie van de Koran wordt aangeduid wanneer de hoofdstukken geopenbaard werden. Voor of na dat Mohammed was gevlucht van Mekka naar Medina.

Dit wordt aangeduid met vóór’ of ‘nà’ de “Hidjra’ wat migratie (in 622 van Mekka naar Yathrib vandaag Medina genoemd) betekent. Het belang van respect voor de chronologie wordt pas duidelijk als men de inhoud van de hoofdstukken met elkaar kan vergelijken. De verzen van de hoofdstukken geopenbaard in Mekka voor 622 (het begin van de islamitische jaartelling) zijn namelijk allemaal redelijk normaal en nog min of meer vredelievend geformuleerd, daar waar de  hoofdstukken geopenbaard in Medina steeds gewelddadiger werden. Dat zou bij een correcte chronologische rangschikking onmiddellijk opvallen.

Blijkbaar hebben de Mohammedaanse clerus en machthebbers die de koran samenstelden geoordeeld dat dit niet mocht geweten worden. Vandaar de vervalsende rangschikking volgens lengte. Door de toevoeging van ‘voor’ of ‘na’ kan de lezer van deze koran zich echter veroorloven onmiddellijk over te gaan tot het lezen van de “Medinese” koran zonder in het ootje genomen te worden. Die laatste helft van de chronologische koran die zoals gezegd begonnen vanaf het jaar nul van de islamitische jaartelling is veel gewelddadiger is dan de “Mekkaanse” koran en heeft in feite helemaal niets meer met religie te maken behalve waar de tekst handelt over het onderwerpen van iedereen aan deze zogenaamde religie. Want de schone schijn wordt wel hooggehouden.

Deze versie is natuurlijk niet perfect. Want ook in de zogenaamd Mekkaanse hoofdstukken (de mohammedanen noemen dat soera’s) zijn Medinese verzen ingebouwd en in enkele Medinese hoofdstukken zijn ook sommige Mekkaanse verzen ingebouwd. De indicatie vóór’ of ‘nà’ de “Hidjra’ doelt slechts op het overgrote gedeelte van de verzen in die hoofdstukken. Er wordt dus nog gebruik gemaakt van de leugenachtige doctrinaire volgorde van hoofdstuknummers zonder dat er chronologische correctie op het niveau van de verzen werd aangebracht omdat de daarvoor noodzakelijke voetnoten en verduidelijkingen de lectuur zou bemoeilijken wat niet de bedoeling is.

Voor de geïnteresseerden: in het Engels bestaat een ingekorte en historisch gereconstrueerde koran, voorzien van commentaar bij de volledig chronologisch gerangschikte verzen afkomstig uit de biografie van Mohammed (zie boekenkastje) die twee auteurs heeft.(1)  Door de inhoud van de “openbaringen” te vergelijken met wat er historisch net voorafging in het leven van Mohammed wordt de koran zo klaar als een klontje. Mohammed verzon Allah en was niet diens profeet.

En laat het nu onder meer juist dat zijn dat eindeloos herhaald wordt in een niet ingekorte koran. De grondvesten van de islamitische doctrine zijn dus pure verzinsels maar wel nodig voor iemand die de macht wil grijpen met behulp van islamitische militairen en een imperialistische politieke doctrine. En dat is wat Mohammed deed. Zijn volgelingen zijn Mohammedanen.

De term “moslims” is een twintigste eeuwse vinding van het Egyptische moslimbroederschap dat zich beriep op het gezag van één van de twee gezaghebbende auteurs van de hadith (de overlevering over de authentieke woorden en de daden van Mohammed) “Moslim ibn Hajjaj“. Die hadith maakt samen met zijn biografie 86 % uit van de islamitische doctrine. De biografie van Mohammed of Sira (zie boekenkastje)  telt overigens ook veel meer woorden dan de koran. Die is goed voor 26 % van de mohammedaanse doctrine. De hadith voor 60 procent.

Allah sprak zichzelf vaak tegen en deed in feite aan zelfbediening door dat als openbaring te verzinnen wat Mohammed op dat moment goed uitkwam in het dagelijkse leven. Tegenwoordig noemen wij dit oplichting. Een secretaris van Mohammed die met deze gang van zaken niet langer akkoord was werd gewoon op bevel van Mohammed vermoord. De islamitische doctrine houdt vast aan het oncontroleerbare feit dat Mohammed een analfabeet zou geweest zijn. Deze stelling is nodig om elke verdachtmaking dat de openbaringen van Allah aan Mohammed door deze laatste zouden bedacht zijn tegen te spreken. Een analfabeet kan niet schrijven kan dus ook geen verzinsel schriftelijk voorbereiden.

Bedenk heren en dames beroepspolitiekers dat als U de koran in ons boekenkastje gelezen hebt U bijna nog niets kent van de doctrine van de islamitische ideologie. Daarom heeft de redactie alvast enkele verzen van vooral de Medinese koran in het rood gezet in de hoop dat U er niet naast leest.

Het zal U opvallen dat de latere onverdraagzame en barbaarse verzen geopenbaard in Medina de eerdere vredelievende hoofdstukken van Mekka tegenspreken en afschaffen d.m.v. abrogatie (afschaffing door overtreffing) vervat in het Medinese hoofdstuk 2 vers 106. Door de historische chronologie der feiten opzettelijk verborgen te houden aan nieuwe bekeerlingen en de kleine kinderen in de koranscholen, is de canonieke koran een instrument van misleiding en indoctrinatie. Op te merken valt dat vooral de Medinese hoofdstukken 2, 8 en 9 een zeer kwaadaardige inhoud hebben. De meest tot geweld oproepende verzen zijn in het rood aangeduid.

U zal ook kunnen opmerken dat de vier langste hoofdstukken die in de canonieke volgorde het eerst aan bod komen van latere datum zijn en de openbaringen in Medina weergeven. Uitgerekend deze eerste helft van het boek wordt in koranscholen door minderjarige kinderen het eerst uit het hoofd geleerd. Hierdoor komt het ook dat de de eerste helft van het boek (de Koran) geweld, moord en doodslag op niet-moslims voorstaat en predikt en dat de hele islam een gewelddadige moordzuchtige ideologie van slavendrijvers is, wat de islamofiele apologeten en de islamitische geestelijken ook mogen beweren.

Deze laatsten maken overigens massaal en gretig gebruik van ‘Taqiyya‘ zijnde het door de openbaringen toegestane aanwenden van leugens tegenover niet-moslims die zich nog niet hebben ‘onderworpen’. Deze leugenachtige praktijk word door verschillende geopenbaarde verzen toegelicht en gerechtvaardigd. Kafirs (niet-mohammedanen) bedriegen wordt zelfs een “heilige” plicht als het de islam ten goede komt. Zij zijn het die ook verantwoordelijk zijn voor het systematisch verbloemen en islamofiel opsmukken van wiki-pagina’s in westerse talen die handelen over islamitische doctrine en principes.

Al 1400 jaar lang beliegt en bedriegt de islamitische geestelijkheid alzo hun eigen gehersenspoelde achterban en alle niet-moslims met wie ze in aanraking komen. Deze clerus is dus verantwoordelijk voor de 270 miljoen (270.000.000) doden in de loop van de geschiedenis vermoord in naam van de godsdienstwaanzin die zichzelf  “onderwerping” genoemd heeft. Islam betekent namelijk onderwerping in het Arabisch. Veel leesgenot en vooral bewustwording toegewenst! Het staat ook iedereen vrij een bruggetje naar deze bijdrage of naar de koran in het boekenkastje door te mailen naar zijn of haar favoriete 😆 …  politieker. Hiervoor volstaat het op de knop mailen te drukken en uiteraard het mailadres van de bestemmeling in te vullen.

(1) CSPIpublishing.com ISBN13-978-0-9785528-4-8

image_pdfimage_print
Share

Reacties

De koran. — 1 reactie

  1. Schijnheiligheid en Hypocrisie zijn de fundamenten van politiek, zonder die fundamenten kan men nooit functioneren in de politiek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *