Groene klimaatzwendel en Duitse EU-corruptie.

Nu de verkiezingen van 26 mei voorbij zijn en het hoogzomer alsook vakantie is, dit iets wat langer stukje. Het is duidelijk dat de tieners Anuna De Wever en Kyra Gantois respectievelijk door hun moeder of door hun omgeving misbruikt werden. Er is helemaal niets mis met het klimaat. Absoluut niets, nothing, nichts, rien de rien, nul, zero, geen bal en zelfs geen zuchtje!

Het debat daarover berust op een hoop flagrant bedrieglijke leugens en schandalige misleiding. Laat ons even de puntjes op de ï zetten.

Groen wordt gefinancierd met belastinggeld. De commerciële mamma van Anuna De Wever werd door groen betaald met belastinggeld. Derhalve betaalde de belastingbetaler zuur verdiende centen om belogen, bedrogen, gehersenspoeld en geïndoctrineerd te worden door een schijnbaar onschuldig maar beslist misbruikt kind.

Waarom gebeurde dit en belangrijker hoe kon dit gebeuren?

De vraag waarom is eenvoudig te beantwoorden. Groen is een partij die parasiteert op volstrekte idioten met behulp van belastinggeld. Het is hen niet goed bekomen. Blijkbaar zijn de Vlamingen veel intelligenter dan de Franstaligen van Ecolo in Brussel en Wallonië.

De oorsprong van deze heuse zwendel is te vinden in de presentatie van de sympathieke en betrouwbaar ogende maar wel gebuisde Amerikaanse presidentskandidaat Al Gore. “An inconvenient truth“ met de iconische ‘hokeystick’-grafiek die een verband suggereert tussen CO² en de wereldtemperatuur, is een simpel en gemakkelijk te geloven verhaal over antropogene en dus door de mens veroorzaakte klimaatopwarming en hopla …we doen al geen moeite meer om een en ander te controleren niettegenstaande het een flagrante leugen is! Ecolo en Groen pikten deze zwendel alleen op om te misbruiken als verkiezingspropaganda.

Hoe kon dit gebeuren is een veel belangrijker vraag en de antwoorden op deze vraag zijn enorm veel complexer maar onthutsend interessant en worden verklaard door enkele psycho-sociale fenomenen zoals “framing”, (de voorstelling van een hypothese is hierbij veel belangrijker dan de inhoud en dus van doorslaggevend belang).

Framing’ (kleurt en vertekent de realiteit), ‘commitment bias’ (wie zijn opinies openlijk verdedigt, durft niet meer terug), groepsdenken ( nefaste groepsdynamiek die leidt tot verkeerde beslissingen omdat mensen dan verkeerde beslissingen nemen onder druk van de groep), ‘Availability Bias’ (we geloven de informatie die het meest beschikbaar is),

Confirmation Bias’ (we gaan op zoek naar informatie die onze bestaande overtuiging bevestigt) en tenslotte ‘Heuristics’ (vuistregels om tot een snelle beslissing over een opinie te komen die vaak leiden tot overdreven vereenvoudiging en verkeerde beslissingen.

Het doel van Groen en de mamma van Anuna was duidelijk: Groepsdenken!

Groepsdenken [groupthink} is de situatie waarin mensen verkeerde beslissingen nemen onder druk van de groep. Groepsdenken heeft zeven kenmerken. Oordeel zelf of ze van toepassing zijn op de huidige situatie rond antropogene klimaatopwarming:

1. De illusie van onoverwinnelijkheid: het idee dat de groep het grote gelijk heeft; dit leidt tot een overdreven zelfvertrouwen en extreme beslissingen.

2. Collectieve rationalisatie: de groep is doof en blind voor tegenargumenten en weigert zijn uitgangspunten te herzien.

3. Geloof in de eigen morele superioriteit: dissidente opinies worden als immoreel beschouwd.

4. Dissidenten worden gestereotypeerd als dom, onwetend, onnozel, als negationisten en criminelen. Deze ‘framing’ zorgt ervoor dat er überhaupt geen rekening moet worden gehouden met dissidente opinies en objectieve informatie.

5. Dissidenten worden rechtstreeks onder druk gezet.

6. Zelfcensuur: twijfels over de groepsconsensus worden niet geuit.

7. De illusie van unanimiteit: de overtuiging van de groep wordt veralgemeend. Mentale schildwachten: leden van de groep schermen zowel de groep als de leiders af van dissidente informatie.

Zeg maar al het personeel van de staatsomroep VRT en ook de VTM. Maar wat is de onomstootbaar wetenschappelijk bewezen realiteit? Wij zetten graag voor jullie de feiten op een rijtje.

 1. Het weer en het milieu hebben vrijwel niets met het klimaat te maken. Het klimaat evolueert over een heel lange termijn meestal vele eeuwen.
 2. Het is onmogelijk om precies vast te stellen wat de gemiddelde temperatuur op aarde is. Er worden diverse benaderende methodes gebruikt. De oudste baseert zich op de waarnemingen van weerstations die her en der, maar lang niet overal, zijn opgesteld. Voor 1890 was er weinig wetenschappelijke rigueur in het correct opstellen van thermometers en was er sowieso een foutenmarge. Metingen van de wereldtemperatuur zijn dus steeds een schatting. We kunnen stellen dat de wereldtemperatuur sinds 1850 slechts gestegen is met 0,5 tot maximum 1,2 graden Celcius. We besparen U de bibliografische wetenschappelijke details
 3. C0² vertegenwoordigt 76% van alle broeikasgassen die door menselijke activiteit worden uitgestoten, maar is hoegenaamd niet het grootste van alle broeikasgassen. Van alle broeikasgassen is waterdamp het grootste. Waterdamp vertegenwoordigt circa 80% van de massa van alle broeikasgassen in de atmosfeer en 90% van het volume van alle broeikasgassen.
 4. Broeikasgassen dienen om de aarde warm te houden. Indien er geen broeikasgassen zouden bestaan, dan zou de gemiddelde temperatuur op aarde 33 graden Celsius lager zijn. Er zou, met andere woorden, geen leven meer op aarde zijn of toch niet zoals we het nu kennen. Noteer dat CO² niet giftig, ongevaarlijk, geurloos en smaakloos is.
 5. In juli 2018 bedroeg de C0²-concentratie 407 ppm. ‘Ppm’ staat voor ‘parts per million’. 407 ppm is dus 407 / 1.000.000 = 0,0407% van de atmosfeer van de aarde.
 6. Per jaar brengen mensen 26 miljard ton C02 in de atmosfeer. De vier andere bronnen, met de oceanen ver voorop, stoten samen 550 miljard ton C02 uit. 21 keer meer. Menselijke activiteit staat dus in voor minder dan 5% van de totale uitstoot. Dit gegeven wordt soms misbruikt als argument tegen antropogene (dit wil zeggen door de mens veroorzaakte) klimaatopwarming. In de natuurlijke cyclus wordt het gros van de C02-uitstoot echter geabsorbeerd door de oceanen en door planten die dienen als voedsel voor mens en dier en plankton via fotosynthese dat dient voor alle leven dat in de zee en de oceaan zwemt.
 7. Tuinbouwers pompen extra C02 in hun serres om plantengroei te bevorderen. Wat zuurstof is voor de mens, is C02 voor een plant. C0² is een bouwsteen van het leven. Wie beweert dat CO² giftig is verwart doelbewust C02 met het voor de mens giftige CO.
 8. Er bestaat geen enkel statistisch verband tussen de CO² concentratie in de atmosfeer en de evolutie van de wereldtemperatuur.
 9. Sinds 1953 is het aantal tornado’s in Amerika ongeveer stabiel gebleven. De tegenovergestelde bewering is een leugen.
 10. Eilanden in de stille oceaan zinken gewoon en dat heeft absoluut niets met een stijging van de zeespiegel te maken. De Vanuatu-eilanden bevinden zich op de rand van de tektonische plaat die boven de Indisch-Australische tektonische plaat ligt. Tektonische platen zijn continu in beweging. De tweede plaat duikt onder de eerste en trekt de eilanden mee naar beneden.
 11. Een aantal gerespecteerde klimaatwetenschappers ontkennen dat er ernstige vragen moeten worden gesteld bij het idee dat mensen een catastrofale klimaatopwarming veroorzaken: Ivar Giaever, Kary Mullis, Freemazn Dyson, Judith Curry, Richard Linzen, ja zelfs Patrick Moore medestichter van Geenpeace ontkent dit.
 12. Climategate is een schandaal uit 2009 toen hackers duizenden e-mails en documenten naar buiten brachten van de Climatic Research Unit (CRU) van de Universiteit van East Anglia. De gelekte e-mails wezen op het manipuleren van gegevens en het intimideren van dissidente wetenschappers. Men schuwt dus duidelijk vervalsing en bedrog niet om een leugen geloofwaardig te maken.
 13. Tussen 950 en 1250 ging het noordelijke halfrond door wat de ‘Middeleeuwse Warme Periode’ wordt genoemd. In die periode lag de temperatuur hoger dan vandaag, hoewel de CO² conconcentratie gevoelig lager was dan vandaag en er van industriële activiteit nog geen sprake was. In die periode werd goede wijn verbouwd in de Nederlanden en Noord Engeland. Die periode van klimaatopwarming werd gevolgd door een lange periode van globale afkoeling, die men de ‘kleine ijstijd’ noemt, die eindigde in 1850. Groenland zag er tijdens de Middeleeuwse Warme Periode veel minder ijzig uit dan vandaag. Vandaar de naam Groenland, die ook werd gekozen om andere kolonisten te lokken. Noteer ook dat de stijging van de temperatuur sinds 1850 met 0,4 tot 1,2 graden vertrekt vanaf het kille dieptepunt van de Kleine ijstijd.
 14. IJsberen leven van de visvangst en kunnen moeiteloos blijven drijven op het water van de oceaan vanwege hun soortelijk gewicht. Mjam mjam! IJsberen op ijsschotsen zijn dus op jacht en helemaal niet in paniek. Alleen als er een sterke storm opkomt voelen ze zich veiliger aan “land”. De gemeten populatie ijsberen was boven de noordelijke poolcirkel nog nooit zo groot als vandaag.

Kortom de hele klimaathetze is georkestreerd en compleet vals. Er bestaat geen CO² thermostaat.

Het klimaat is een deterministisch chaotisch systeem. Ingevolge de Chaostheorie en de Complexiteitstheorie is de dynamiek van die systemen ontegensprekelijk en fundamenteel niet-lineair. Er is geen evenredig verband tussen oorzaak en gevolg. Het is daarom verbazend dat de protagonisten van antropogene klimaatverandering het klimaat afdoen als een lineair systeem met één factor: C0².

Indien we volgens hen de antropogene CO²-uitstoot kunnen terugdringen met X%, kan de verwachte opwarming van de aarde beperkt worden tot Y%. De illusie wordt gecreëerd dat het klimaat kan geregeld worden via een C0²-thermostaat. Draaien we de knop naar links, dan wordt het kouder en draaien we de knop naar rechts, dan wordt het warmer.

Dit is een absurde over-vereenvoudigde voorstelling van de realiteit. Het klimaat wordt beïnvloed door tal van factoren. Broeikasgassen spelen natuurlijk een rol in het klimaat. Een stijging van de C0²-concentratie verklaart wellicht een deel van de klimaatopwarming, net als verschuivingen in oceaanstromingen, variaties in bewolking, vulkaanuitbarstingen, CFK’s en het schommelen van de aarde in haar baan rond de zon.

We vergeten er nog één. Wat is zeker groot en sterk genoeg om het klimaat grondig te beïnvloeden? Welke kracht bepaalt of het morgen koud of warm is? De zon! Ook de zon kent schommelingen in haar activiteit. Een ‘actieve’ zon vertoont relatief veel zonnevlekken, die enorme erupties weergeven. De activiteit van de zon, een kolkende vuurbal van nucleaire energie, varieert in lange cycli en beïnvloedt ongetwijfeld mee de klimaatschommelingen.

Tijdens de laatste ‘Kleine IJstijd’ bijvoorbeeld werden er relatief weinig zonnevlekken waargenomen. De aarde bevindt zich als het ware in de atmosfeer van de zon. Sommige wetenschappers geloven dat de kans reëel is dat we in de komende decennia een nieuwe Kleine ijstijd tegemoet gaan als gevolg van een nieuwe minder actieve fase in de zonnecyclus. R.I.P. Antropogene CO² uitstoot!

Maar wat baten kaars en bril als de uil niet zien en wil? De Europese Commissie wil Europa ‘decarboniseren’: de C0²-uitstoot moet omlaag. De Commissie onder haar nieuwe voorzitster Ursula stelt dat institutionele beleggers vandaag te veel rekening houden met de overgang naar een economie die haar energie put uit duurzame bronnen zoals nieuwe moderne nucleaire centrales. Ze willen niet af van steenkoolcentrales en islamofiele oliebedrijven.

Kortom, de Europese Commissie dringt erop aan om meer te beleggen in activa die het hard te verduren zouden krijgen in de transitie naar meer duurzame energiebronnen en om toch meer te investeren in zogenaamd duurzame energie die er in feite geen is. Het fiasco zit in de hersenen van een vrouw ingebouwd die om verkozen te worden absurde toegevingen moest doen aan de groene luchtfietsers en miljarden euro’s gaat opofferen aan een linkse fata morgana. Fiasco verzekerd!

Risico’s komen immers vaak uit onverwachte hoek. In maart 2018 investeerde energiebedrijf Eni 50 miljoen dollar in Commonwealth Fusion Systems, een bedrijf dat samen met het MIT onderzoek voert naar de ultieme propere energie: kernfusie. Kernfusie produceert geen C02, nagenoeg geen afval, is onuitputtelijk en stabiel. Indien kernfusie er ooit komt, dan worden de zogenaamd duurzame energiebronnen van vandaag een fiasco en wint Eni de jackpot. Sommigen beslissen om vanuit een maatschappelijke overtuiging te desinvesteren uit fossiele brandstoffen en om te investeren in alternatieve energiebronnen, zelfs indien daar een financiële opportuniteitskost tegenover staat.

Daar is op zich niets mis mee, maar de kost van dergelijke beslissingen kan hoog oplopen, zeker indien zou blijken dat de angst voor C0² overdreven is. Ondenkbaar? Zoals de Brexit? Zoals de overwinning van Donald Trump? Of, tot voor de crisis van 2008, een daling van de Amerikaanse vastgoedprijzen? Toen de Eerste Wereldoorlog – the War to end all wars – uitbrak in de zomer van 1914 was de consensus dat hij voorbij zou zijn voor Kerstmis van datzelfde jaar. Ten tijde van Galileo Galilei was het ondenkbaar dat de aarde rond de zon draait. De wereldgeschiedenis bulkt van ‘ondenkbare’ gebeurtenissen.

In de objectieve en dus echte wereld werken een massa variabelen onder de vorm van zgn. ‘feedback loops’ in op de realiteit, en monden vroeg of laat uit in radicale veranderingen. Het is dan ook vreemd dat het IPCC intensief gebruikmaakt van klimaatmodellen. De meeste voorspellingen op basis van deze modellen moeten met de regelmaat van de klok worden herzien.

In het vijfde Assessment Report uit 2013 geeft het IPCC zelf toe dat 111 van de 114 klimaatmodellen de eigenlijke temperatuurstijging in de periode 1998-2012 hebben overschat. Dit suggereert dat die 111 modellen een gemeenschappelijke fout bevatten. Die gemeenschappelijke fout is dat de modellen de gevoeligheid van het klimaat aan variaties van de C02-concentratie overschatten door een forse multiplicator te gebruiken die het effect van C02 wil versterken.

Men argumenteert daarbij dat de klimaat- opwarming veroorzaakt door C0² leidt tot meer verdamping van water (waterdamp is ook een broeikasgas zoals we weten), en zo tot nog meer klimaatopwarming. Sceptici argumenteren dat het effect van C02 op het klimaat niet versterkt, maar afgezwakt moet worden via een multiplicator van 0,5 omdat meer waterdamp op zijn beurt leidt tot meer bewolking.

Bewolking reflecteert – net als het poolijs en sneeuw – het zonlicht, waardoor het klimaat terug afkoelt. Tot nu toe hebben de sceptici gelijk gekregen. Indien ze ook in de toekomst gelijk zouden hebben, dan spreken we niet langer over een catastrofale klimaatopwarming van bijvoorbeeld drie graden in de komende decennia, maar van een halve graad.

Maar nee Anuna, Kyra en groen zijn daar niet mee akkoord. Dat is vooral het gevolg van Groepsdenken” [groupthink). We herhalen:

Dat is de situatie waarin mensen verkeerde beslissingen nemen onder druk van de groep. Groepsdenken heeft acht kenmerken. Oordeel zelf of ze van toepassing zijn op de huidige situatie rond antropogene klimaatopwar­ming:

1. De illusie van onoverwinnelijkheid: het idee dat de groep het grote gelijk heeft; dit leidt tot een overdreven zelfvertrouwen en extreme beslissingen.

2. Collectieve rationalisatie: de groep is doof en blind voor tegenargumenten en weigert zijn uitgangspunten te herzien.

3. Geloof in de eigen morele superioriteit: dissidente opinies worden als immoreel beschouwd.

4. Dissidenten worden gestereotypeerd als dom, onwetend, onnozel, als negationisten en criminelen. Deze ‘framing’ zorgt ervoor dat er überhaupt geen rekening moet worden gehouden met dissidente opinies en informatie. Framing kleurt en vertekent immers de realiteit.

5. Dissidenten worden rechtstreeks onder druk gezet.

6. Zelfcensuur: twijfels over de groepsconsensus worden niet geuit.

7. De illusie van unanimiteit: de overtuiging van de groep wordt veralgemeend. Mentale schildwachten: leden van de groep schermen zowel de groep als de leiders af van dissidente informatie.

Groepsdenken staat gelijk met een nefaste groepsdynamiek die leidt tot verkeerde beslissingen. Daarbij komt nog het “Backfire Effect” : iemand met een sterke doch verkeerde overtuiging die wordt geconfronteerd met informatie die deze overtuiging tegenspreekt, zal aanvankelijk nog meer dan voorheen aan die sterke overtuiging vasthouden.

Eens de impact van het ‘Backfire Effect’ weg deemstert, heeft men de keuze. Ofwel wil men zelf op zoektocht gaan om de eigen aannames te verifiëren, of men doet en denkt gewoon verder zoals voorheen. De Neo-cortex is lui en hoe dommer men is hoe luier die eigen Neo-cortex.

Onbuigzame overtuigingen hebben, is nooit een teken van een grote openheid van geest of van intellectuele nieuwsgierigheid. Het is een vaststaand feit dat een gebrek aan genuanceerde informatie de meeste mensen er niet van weerhoudt ergens sterk in te geloven. Wie op onderzoek uit wil doet tenminste de moeite om alle facetten van het voorwerp van je overtuiging eerst grondig te analyseren.

Een grondige analyse vergt echter moeite, veel meer moeite dan het hersenloos slikken van wat de massamedia, vandaag al te vaak een boegbeeld van groepsdenken, serveren. En dat is wat wat de linksgroene propaganda wil

Mensen blijven soms lang vastzitten in een verkeerde overtuiging door wat Availability Bias’ genoemd wordt. Men heeft de neiging de informatie te geloven die het meest beschikbaar is en zo ‘top of mind’ wordt. De meeste media hameren genadeloos met dezelfde boodschap wat een omgeving creëert waarin de availability bias zich volop kan ontwikkelen.

Availability Bias’: we geloven de informatie die het meest beschikbaar is. Wat VTM, VRT, en de MSM zeggen en schrijven moet de waarheid zijn, zo denkt men.

Er is dissidente informatie beschikbaar, maar men moet er zelf actief naar op zoek gaan. Mensen hebben nu eenmaal de neiging om op zoek te gaan naar informatie die hun bestaande overtuigingen bevestigt, de ‘Confirmation Bias’ genoemd. De krant die men leest geeft hoogstwaarschijnlijk ook de eigen politieke overtuigingen het best weer. Het is immers aangenaam onze bestaande opinies bevestigd te zien.

Er zijn ook enorme belangenconflicten. Heel wat media hebben voltijdse klimaatjournalisten in dienst, die er natuurlijk geen belang bij hebben om een dissidente boodschap te brengen omdat ze daarmee hun eigen job vernietigen. Aan de universiteiten worden miljarden dollars en euro’s gepompt in onderzoek over antropogene klimaatopwarming. Er zijn enorme politieke en economische belangen wat het bestendigen van het idee van antropogene klimaatopwarming betreft. Dissidenten worden verketterd, geboycot, geridiculiseerd of ontslagen.

Philippe Verdier gaf een kritisch boek uit over antropogene klimaatopwarming, ‘Climate Investigation’. Hij werd onmiddellijk van het scherm gehaald en een maand later stond hij aan de deur. Professor Judith Curry zei de universiteit vaarwel omdat ze naar eigen zeggen constant over de campus liep met “dolken in haar rug”. Het klimaat is duidelijk een zeer emotioneel beladen thema geworden. In deze context moet het niet verbazen dat de meest zichtbare informatie eenzijdig is en zo de publieke opinie beïnvloedt. Aan de tweede voorwaarde inzake ‘onafhankelijk denken’ is in het klimaatdebat dan ook niet voldaan, gezien de enorme druk op dissidenten.

De enorme aandacht die de media besteden aan antropogene klimaatopwarming, creëert ook wat men een wijdverspreide ‘Commitment Bias’ noemt. Veel mensen zoals de minderjarige tiener Anuna hebben een publiek forum gekregen voor hun al dan niet ingefluisterde ideeën over antropogene klimaatopwarming en worden de gevangenen van hun eigen publieke verklaringen. Welke nieuwe informatie ze ook zouden krijgen, ze durven niet meer terug. Dat is ‘Commitment Bias’: wie zijn of haar domme opinies openlijk verdedigt, durft niet meer terug uit angst het voorwerp te worden van spot en hoon.

Dat mooie jonge meisjes misbruikt worden om een welbepaalde politieke propaganda en agenda te verspreiden is immoreel, ethisch onverantwoord en afschuwelijk. En toch gebeurde het vlak voor onze neuzen.

Maar dat de politici en parlementariërs misbruik maken van een leugenachtige en compleet debiele klimaat-hoax om die om te vormen tot een klimaatzwendel die als enige bedoeling heeft om op basis van leugens en bedrog geld te kloppen uit de zakken van belasting betalende burgers is zonder meer misdadig.

In het onland België is dat overigens al het allerhoogste percentage overheidsbeslag op de vrucht van onze arbeid in heel Europa: 47,3 procent! Ter vergelijking: in Zwitserland is dat slechts 22,2 procent en in Luxemburg maar 38,2 procent!

Wat ons onvermijdelijk naar de EU leidt. Ursula Von der Leyen kon alleen verkozen worden als “voorzitster” van een misdadige bende kleptocraten (de Europese commissie) door ongelooflijke toegevingen te doen aan een bende debiele groene politici die zoals hoger omschreven geen enkel respect hebben voor de waarheid en evenmin voor de burgers van Europa.

Hierin wordt ze bijgestaan door de Franstalige Charles Michel nog steeds eerste minister van de gefaalde staat ‘Belgique’, en door een zekere Christine Lagarde die president wordt van de Europese Centrale Bank, niettegenstaande ze geen economie gestudeerd heeft en zelfs nooit een bankfiliaaltje heeft geleid.

Rotte vis stinkt niet alleen in België maar in de EU ook aan de kop! Vandaar de titel van deze bijdrage: “Groene klimaatzwendel en Duitse EU-corruptie.”

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Groene klimaatzwendel en Duitse EU-corruptie. — 4 reacties

 1. De klimaat waanzin gaat door.
  Foorwijf (zonder de foorwijven te willen beledigen) Anuna start “haar” acties terug in september.
  En in 2020 op het einde van het schooljaar weer een A attest zeker? 🙁

 2. Mensen worden belazerd door de klimaatzwendelaars dat het een lieve lust is. En hun handlangers, de linkse MSM, helpen hen daarbij dat het niet meer mooi om zien is. De door deze MSM (in casu RTL4) gecontesteerde Jensen illustreert in onderstaande video op nagenoeg perfecte wijze hoe je compleet natuurlijke fenomenen toch in een foute richting kunt manipuleren, zodanig dat de niets vermoedende en vooral onwetende burger te goeder trouw denkt dat hun leugen de waarheid is, en zich zorgen maakt over het klimaat en de toekomst van de aarde. En dat was de uiteindelijke bedoeling van de leugenaars.

  https://youtu.be/AHvWE0mMN2o

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *