We werden allemaal voorgelogen! EU-document bewijst: het ging nooit over “vluchtelingen”, maar over “hervestiging”

We werden allemaal voorgelogen! EU-document bewijst: het ging nooit over “vluchtelingen”, maar over “hervestiging”

De auteur Matthias Matussek heeft explosieve documenten ontdekt, waaruit blijkt dat we vanaf het begin zijn gelogen door de politici en de media. Het ging nooit over hulp aan oorlogsvluchtelingen, maar over een hervestiging en dus over de volledige verandering van het Europese continent. 

De EU-strategen willen de achteruitgang van de bevolking
tegengaan door veroudering en dalende geboortecijfers. Daarom
verwelkomen ze elke zogenaamde vluchteling plus gezinshereniging, die
hen helpt hun plannen te realiseren. Matussek vat dit enorme schandaal
samen met de volgende woorden:

1.) Elke Literate kan op de originele site van de Verenigde Naties te lezen dat
er is natuurlijk de VN-position paper “vervangingsmigratie” (vervanging
migratie), die op geen enkele manier spreekt over zoekers tijdelijke
bescherming.

2.) Verder leest elke lezer op de originele website van de Europese Commissie, dus lees zeker wat
de EU-commissaris voor migratie, binnenlandse zaken en burgerschap zei,
Dimitris Avramopoulos en ook geenszins veronderstelde tijdelijke
bescherming, maar openlijk dus daarom permanent
Hervestigingsverplichtingen spreken:

“Door het creëren van een permanent kader met uniforme procedures, kunnen we zorgen voor een snellere procedures, die op zijn beurt laat ons toe om geleidelijk aan onze gezamenlijke hervestiging te verhogen .”

3.) Op basis van de bovengenoemde aantoonbaar verifieerbare
oorspronkelijke bronnen van de Verenigde Naties en de Europese
Commissie, is bewezen dat we nu – meerderheid – geen migraties van
mensen zijn die grotendeels “tijdelijke beschermingzoekers” zijn, maar
meestal meer gerichte permanente EU “nieuwe nederzettingen” als
indirecte implementatie van de UNO scriptie paper “replicaement
migratie” (vervangende migratie) ervaring.

4.) Deze openbaar verifieerbare feiten worden ons grotendeels
onthouden door de – vermoedelijk op meerderheid op kwaliteit gerichte
traditionele uitgevers en de publieke omroepen vooralsnog, ondanks de
vrijheid van meningsuiting die wordt beschermd door opinie en hun
basisvereiste van een meerderheid op kwaliteit gerichte
journalistiek. Het document is beschikbaar voor iedereen op de website van de Europese Unie en wordt hier reproduceerbaar gereproduceerd in ongewijzigde vorm:

Persbericht
van de Europese Commissie van 13 juli 2016: Verbetering van de legale
kanalen voor migratie – Commissie stelt EU-hervestigingskaders voor

De Europese Commissie stelt vandaag een EU-hervestigingskader
voor. Het doel is een gemeenschappelijk Europees hervestigingsbeleid
vast te stellen dat ervoor zorgt dat mensen die internationale
bescherming nodig hebben toegang hebben tot goed geordende en veilige
routes naar Europa.

De Europese Commissie stelt vandaag een EU-hervestigingskader
voor. Het doel is een gemeenschappelijk Europees hervestigingsbeleid
vast te stellen dat ervoor zorgt dat mensen die internationale
bescherming nodig hebben toegang hebben tot goed geordende en veilige
routes naar Europa. Het voorstel maakt deel uit van de geplande
hervorming van de Commissie van het gemeenschappelijk Europees
asielstelsel en de langetermijnstrategie voor een beter migratiebeheer
zoals uiteengezet in de Europese migratieagenda. Het zal ook bijdragen tot de uitvoering van het nieuwe resultaatgerichte partnerschapskader voor samenwerking met de belangrijkste landen van herkomst en doorreis, dat de Commissie op 7 juni heeft gepresenteerd.

Frans Timmermans, eerste vice-voorzitter van de Commissie, zei:
“We moeten onze gezamenlijke inspanningen om internationale bescherming
te waarborgen, verder versterken, met name door vluchtelingen veilige
en ordelijke hervestiging in Europa te bieden. Hoewel eerdere
ad-hocoplossingen enkele resultaten hebben opgeleverd, zullen de nieuwe
vandaag voorgestelde procedures ons in staat stellen in een vroeg
stadium met de lidstaten samen te werken om de inspanningen van de
lidstaten te bundelen en te versterken en in het algemeen efficiënter te
zijn. , Hoeveel mensen per jaar worden hervestigd, wordt nog steeds
door de lidstaten zelf bepaald en in de toekomst kunnen zij financiële
steun uit de EU-begroting ontvangen om hun beslissingen in de praktijk
te brengen.

EU-commissaris voor migratie, binnenlandse zaken en burgerschap
Dimitris Avramopoulos zei: “Het voorstel van vandaag is een belangrijke
stap in onze inspanningen om mensen die bescherming nodig hebben,
legale en veilige toegang tot de EU en bescherming te bieden. Het is een
essentieel onderdeel van de bredere doelstelling om de meest kwetsbaren
te beschermen, prikkels voor onregelmatige migratie te verminderen en
migranten te beschermen tegen smokkel en gevaarlijke reizen naar
Europa. Door een permanent kader van gemeenschappelijke procedures te
creëren, kunnen we zorgen voor snellere procedures, waardoor we onze
gezamenlijke hervestigingsverplichtingen geleidelijk kunnen verhogen. In
haar poging om illegale migratieroutes te sluiten, creëert de EU dus
echte legale migratiekanalen. “

Het voorstel van vandaag beoogt een permanent kader tot stand
te brengen met een enkele hervestigingsprocedure binnen de EU. Hoeveel
mensen per jaar worden hervestigd, zal door de lidstaten zelf worden
bepaald, maar door de nationale inspanningen te coördineren en samen te
werken, zal de EU als geheel meer kunnen doen. Het toekomstige
hervestigingskader zal worden geïmplementeerd via jaarlijkse
hervestigingsplannen van de EU, aangenomen door de Raad op voorstel van
de Commissie en in de praktijk gebracht door middel van gerichte door de
Commissie goedgekeurde hervestigingsprogramma’s. De jaarlijkse
hervestigingsplannen van de EU moeten betrekking hebben op de algemene
geografische prioriteiten waarop hervestigingen gebaseerd moeten zijn,

Het EU-hervestigingskader moet ook de criteria bevatten waarmee
rekening moet worden gehouden bij het bepalen van de gebieden of derde
landen van waaruit hervestiging zal plaatsvinden, met inbegrip van het
aantal personen dat internationale bescherming behoeft, in bepaalde
derde landen, algemene betrekkingen de EU aan derde landen en hun
effectieve samenwerking op het gebied van asiel en migratie, met
inbegrip van de verdere ontwikkeling van hun asielstelsel en
samenwerking bij de bestrijding van irreguliere migratie, alsmede op het
gebied van overname, terugkeer en terugkeer.

Het nieuwe EU-hervestigingskader stelt ook gemeenschappelijke
standaardprocedures vast voor de selectie en behandeling van
hervestigingskandidaten. Het hervestigingskader omvat ook de
gemeenschappelijke criteria voor hervestiging in de EU in het kader van
de gerichte hervestigingsprogramma’s van de EU, de uniform
geïdentificeerde mogelijke redenen voor het uitsluiten van kandidaten en
de hervestigingsprocedure (behoorlijke procedure of urgente procedure)
die zou kunnen worden toegepast.

Om de hervestigingsinspanningen van de lidstaten in het kader
van de gerichte EU-programma’s te ondersteunen, zal de Commissie 10 000
EUR uit de EU-begroting toewijzen aan elke hervestigde persoon. De
middelen worden toegewezen uit het Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) . Hervestiging die niet onder het hervestigingskader van de Unie valt, wordt niet uit de begroting van de Unie gefinancierd.

Overeenkomstig de protocollen bij de Verdragen kunnen het
Verenigd Koninkrijk en Ierland desgewenst deelnemen aan de uitvoering
van de voorgestelde verordening. Denemarken neemt niet deel aan de
aanneming van deze verordening en is hieraan niet gebonden noch
verplicht deze toe te passen.

achtergrond

Op 13 mei 2015 heeft de Europese Commissie een alomvattende strategie voorgesteld met de Europese migratieagenda . Deze
agenda vormt de basis voor de lopende werkzaamheden van de Commissie om
de onmiddellijke en langetermijnuitdagingen van een effectief en
alomvattend beheer van migratiestromen aan te pakken. Bovendien wordt in
de migratieagenda uiteengezet waarom een ​​gemeenschappelijke aanpak
nodig is om hervestigers te beschermen door hervestiging van kwetsbare
ontheemden.

Op 8 juni 2015 heeft de Europese Commissie een aanbeveling voor een Europese hervestigingsregeling gepubliceerd . De daaropvolgende conclusies van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen op 20 juli 2015 ,
hebben besloten om 22.504 mensen met duidelijke internationale
bescherming te verplaatsen via multilaterale en nationale regelingen.

Op 15 december 2015 heeft de Commissie om humanitaire redenen een aanbeveling voor een vrijwillige regeling voor Turkije gepubliceerd . Volgens de verklaring EU-Turkije van
18 maart 2016 zal een vrijwillig humanitair regime in werking treden
zodra onregelmatige grensovergangen tussen Turkije en de EU eindigen, of
althans aanzienlijk en duurzaam, hun aantal is afgenomen.

Op 6 april 2016 heeft de Europese Commissie een mededeling gepubliceerd waarin wordt opgeroepen tot
een hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel en de
invoering van een gestructureerd hervestigingssysteem, dat het
hervestigingsbeleid van de Unie zal bepalen en een gemeenschappelijke
aanpak zal bieden voor veilige en legale routes naar de EU bieden voor
mensen die internationale bescherming nodig hebben.

Naar aanleiding van deze mededeling heeft de Commissie op 4 mei 2016 een eerste hervormingspakket gepresenteerd . Dit
pakket omvatte voorstellen voor de oprichting van een duurzaam en
eerlijk Dublin-systeem, voor de versterking van het Eurodac-systeem en
voor de oprichting van een echt asielbureau van de Europese Unie.

De Commissie brengt regelmatig verslag uit over de voortgang bij de hervestiging. Het eerste verslag over hervestigings- en hervestigingsmaatregelen werd op 16 maart goedgekeurd. Het tweede, derde en vierde verslag werden goedgekeurd op 12 april , 18 mei en 15 juni . Het vijfde verslag over hervestigings- en hervestigingsacties is vandaag aangenomen.

Verdere informatie

Steun deze website en steun het vrije alternatieve nieuws zonder censuur:
IBAN: DE97100110012628055249
BIC:NTSBDEB1XXX
Op naam van: Erich brink
Onderwerp: Indignatie

h/t: Indignatie.