Eindelijk een open brief aan de Belgische scheppers van de onnodige “covidofobie”

Terwijl in Vlaanderen de fanatieke terreur van de zelfbenoemde mondmaskerpolitie onverminderd woekert en De Duitse artsen wetenschappelijk met scherp schieten op de Duitse regering, komt er voornamelijk in het Franstalige landsgedeelte van het onland.be toch ook een reactie op gang tegen de ondemocratische maatregelen van de regering zonder meerderheid die een wanbeleid door de strot van alle burgers duwt met totaal onverantwoorde volmachten.

In een striemende open brief aan de Belgische beleidsmakers kraken meer dan 40 geneeskundige specialisten, advocaten en economen het Covid-19-beleid. Tegelijkertijd wordt de legitimiteit van de adviserende experts in vraag gesteld. Ze eisen nieuwe, multidisciplinaire werkgroepen.

Bij de ondertekenaars staan onder meer gezondheidseconoom Lieven Annemans, economen Geert Noels en Stijn Baert en verschillende artsen. De hele lijst vindt u onderaan op de betrokken pagina van De Tijd.

1. Een doeltreffend pandemiebeheer vereist een brede en multidisciplinaire combinatie van kennis en ideeën.

De aanpak van de Covid-19-gezondheidscrisis vertoont enorme tekortkomingen en is ontoereikend. Hij laat op het vlak van duidelijkheid en transparantie te wensen over en vragen blijven wanhopig onbeantwoord. We moeten zo snel mogelijk – onafhankelijk van de politieke wereld – een of meerdere werkgroepen oprichten, bestaande uit een groot expertenpanel uit alle sectoren die door deze crisis worden getroffen (medische sector, volksgezondheid, economie, sociale sector, onderwijs, justitie…) en die alle burgers vertegenwoordigen.

2. De legitimiteit van de huidige experts moet in vraag gesteld worden.

De crisis wordt beheerd door een handvol deskundigen die op basis van onbekende en onduidelijke criteria aangesteld werden. De experts hebben bovendien tot op heden eventuele belangenconflicten niet aangegeven. Te veel beslissingen die de afgelopen maanden werden genomen, hebben een ongefundeerde wetenschappelijke basis. Al te vaak werd de directe en indirecte impact van de maatregelen onderschat. Het proces van zelfevaluatie dat door de regering voorzien werd in de vorm van een parlementaire commissie laat niet toe dat de aanpak kritisch in vraag gesteld wordt, hoewel dit onontbeerlijk is.

3. De fouten uit het verleden moeten de komende weken en maanden vermeden worden.

De werkgroepen die we voorstellen zouden op objectieve basis de voordelen en de nefaste gevolgen van een door de regering opgelegde lockdown kunnen evalueren. Het opsluiten van gezonde mensen heeft geen wetenschappelijke basis.

De doeltreffendheid van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken moet grondig geëvalueerd worden. Landen die geen sterk beperkende maatregelen hebben genomen, tonen geen hoger sterftecijfer. Integendeel. De feiten hebben geen van de rampzalige voorspellingen qua dodental van bepaalde biostatistici bevestigd. Het opsluiten van gezonde mensen heeft geen wetenschappelijke basis. Erger nog, het opsluiten van zieke mensen samen met gezonde mensen kan de besmetting tussen mensen die onder hetzelfde dak wonen hebben bevorderd.

Op medisch vlak heeft de lockdown onder meer geleid tot een oversterfte door andere pathologieën. Recente gegevens schatten die op minstens 30 procent van de totale oversterfte. Dat cijfer stemt exact overeen met het aantal patiënten dat ‘vermoedelijk aan Covid-19 is overleden’. Die sterfgevallen worden door de Belgische regering, in tegenstelling tot in de ons omringende landen, opgenomen bij de sterfgevallen die gerelateerd zijn aan Covid-19. Dat leidt tot een aanzienlijke overschatting.

Ook andere cijfers bevestigen dat fenomeen. In de Belgische ziekenhuizen werd tijdens de lockdown een daling vastgesteld van het aantal patiënten met myocardinfarct. Terwijl in Frankrijk tijdens dezelfde periode een belangrijke verhoging werd genoteerd van het aantal hartstilstanden buiten de ziekenhuizen en een daaraan gelinkte toename in overlijdens, die bijgevolg niet alleen verklaard kan worden door Covid-19.  De preventieve aanpak  van verschillende pathologieën werd on hold gezet. Er was een halvering van het aantal kankerdiagnoses (minder dan 2.500 diagnoses per maand in ons land), wat naar verwachting zal leiden tot een belangrijke oversterfte.

Wat volksgezondheid betreft, moet Covid-19 moet in correct perspectief geplaatst worden ten opzichte van andere pathologieën. Daarbij is het belangrijk dat de genomen maatregelen niet langer onevenwichtig zijn en leiden tot een toename van andere ziektes die minstens even dodelijk zijn.

Op psychosociaal vlak heeft de lockdown geleid tot een toename van het huiselijk geweld en kindermishandeling. Het armoedecijfer explodeert. Het is algemeen bekend dat armoede de levensverwachting met enkele jaren vermindert. De belangrijke stress die de lockdown met zich meebracht, zal ongetwijfeld leiden tot nefaste gevolgen voor de mentale gezondheid van de Belgische bevolking. Economisch is al 50 miljard verdampt. Nooit eerder werd zoveel geld geïnvesteerd om zo’n beperkt aantal levens te ‘redden’.

Economisch is op dit ogenblik al 50 miljard verdampt. Nooit eerder werd zoveel geld geïnvesteerd om zo’n beperkt aantal levens te ‘redden’, zelfs rekening houdend met de wildste schattingen van het aantal doden dat zogezegd werd voorkomen (een cijfer dat tot op vandaag onbekend is). Dat geld kan niet langer worden geïnvesteerd in vitale sectoren zoals de sociale zekerheid, het onderwijs, justitie en de gezondheidszorg.

Op juridisch vlak zien we dat veel van de maatregelen van de uitvoerende macht een onduidelijk rechtsgrond hebben. Er is geen basis voor het opleggen van een mondmaskerplicht, tracing, de 1,5 meter sociale afstand of het verbieden van bijeenkomsten. Bovendien is de uitvoerende macht onbevoegd om inbreuken tegen deze maatregelen te vervolgen met strafrechtelijke sancties, zoals bepaald in de wet van 2007. Toekomstige maatregelen moeten zonder uitzondering de Belgische grondwet respecteren. Er zijn talloze discriminerende regimes en verschillen in behandeling tussen verschillende beroepen.

Toekomstige maatregelen moeten zonder uitzondering de Belgische grondwet respecteren. Er zijn talloze discriminerende regimes en verschillen in behandeling tussen verschillende beroepen. De regels veranderen voortdurend en zijn niet overzichtelijk, wat leidt tot een beperkte rechtszekerheid. De verwaarlozing van de fundamentele vrijheden, van de democratie en van de rechtsstaat is een precedent om dat in de toekomst opnieuw te doen op basis van al dan niet goede voorwendselen. We moeten met z’n allen de vraag stellen of we kunnen toelaten dat deze fundamentele waarden kunnen worden ondermijnd in welke situatie dan ook. UNIA en het INDH hebben onlangs opgeroepen tot voorzichtigheid bij het opleggen van maatregelen die de fundamentele rechten in gevaar brengen. Onze justitie is tot stilstand gekomen met belangrijke gevolgen voor veel burgers. De rechterlijke macht en de politie werden van hun gebruikelijke taak ontheven om de richtlijnen van de overheid te handhaven.

De fundamenten van de medische ethiek zijn volledig geschonden. Het meest illustratieve voorbeeld is dat van de ouderen in de residentiële zorg, die tegen hun wil werden opgesloten, beroofd werden van enige sociale interactie en geen beroep konden doen op adequate medische zorg, en dat allemaal voor hun eigen goed. Ze vertegenwoordigen de meerderheid van die vermoedelijke coviddoden van wie redelijkerwijze kan worden aangenomen dat ze zijn gestorven aan iets anders, zonder dat we hebben ingegrepen. Elke risicopersoon moet vrij zijn om zichzelf te beschermen zoals hij dat wil.  De experts en de regering lijken te zijn voorbijgegaan aan de wens van veel ouderen om gelukkig en omringd door hun naasten te sterven, eerder dan de laatste maanden van hun leven in volledige afzondering te moeten doorbrengen.

4. Het crisisbeheer moet wetenschappelijk verantwoord, rationeel en proportioneel zijn.

Het belangrijkste discussiepunt moet zijn heel precies het doel van de Covid-19-maatregelen te definiëren. Eerst was het begrijpelijkerwijs noodzakelijk om een verzadiging van de ziekenhuizen en de intensievezorgafdelingen te voorkomen door de curve af te vlakken. Tot op heden zijn echter geen objectieve gegevens verstrekt over het voordeel van de inperking van de bewegingsvrijheid van de hele bevolking.

Nadat de curve was afgevlakt, werden de maatregelen verlengd. Nu lijkt het erop dat het noodzakelijk is te allen prijze te voorkomen dat iemand besmet raakt met een virus dat niet gevaarlijker is dan de jaarlijkse seizoensgriep waarmee we met z’n allen bijna onverschillig omgaan. De focus op Covid-19 lijkt ons niet langer redelijk. De overheid is er tot nu toe niet in geslaagd een massale screening te organiseren, een methode waarvan bekend is dat ze effectief is voor het isoleren van zieken en het beperken van de verspreiding van het virus.

De overheid is er tot nu toe niet in geslaagd een massale screening te organiseren, een methode waarvan bekend is dat ze effectief is voor het isoleren van zieken en het beperken van de verspreiding van het virus. In plaats daarvan worden de burgers opnieuw beperkt in hun fundamentele vrijheden. Dit is niet langer aanvaardbaar.

5. Ook andere belangrijke punten moeten op tafel komen

Het vaccin werd vanaf het begin aan de bevolking voorgesteld als de enige oplossing om de epidemie een halt toe te roepen, terwijl de veiligheid, de doeltreffendheid en de duur van de bescherming onzeker zijn. Andere oplossingen voor de middellange tot lange termijn moeten worden overwogen, zoals het streven naar groepsimmuniteit. Behalve waar de fysieke afstand niet kan worden gerespecteerd, is het dragen van een masker van geen enkel belang.

Er moet ook rekening worden gehouden met de risico’s op lange termijn van een overmatige hygiëne.

6. Er mogen geen slachtoffers meer vallen door overdreven coronamaatregelen

Kinderen moeten in normale omstandigheden kunnen terugkeren naar de kleuterschool, de basisschool en de middelbare school, met respect voor de elementaire hygiënemaatregelen zoals het wassen van de handen. Beperkingen van ruimte en tijd voor ontspanning, spel of sociale relaties mogen niet langer opgelegd worden. De recente aanbevelingen van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding bevestigen dat de sluiting en de heropening van de scholen geen significante gevolgen heeft gehad voor de overdracht van het virus in de gemeenschap.

Studenten in het hoger onderwijs moeten hun weg terugvinden naar de auditoria en moeten hun sociale leven weer kunnen opnemen.

De culturele sector, de horeca en de evenementensector moeten hun activiteiten zo snel mogelijk kunnen hervatten.

7. Burgers hebben recht op objectieve en eerlijke informatie.

De burgers moeten dringend toegang krijgen tot duidelijke, objectieve en professionele informatie die onafhankelijk is van de media en hun sensatiezucht. Het klimaat van ‘covidofobie’ is volledig ongerechtvaardigd en veroorzaakt een panische angst bij een aanzienlijk deel van de bevolking.

Samengevat, we vragen de dringende oprichting van nieuwe, multidisciplinaire werkgroepen die wetenschappelijk bewezen en doeltreffende maatregelen kunnen voorstellen, die in verhouding staan tot andere maatschappelijke en volksgezondheidsproblemen en zonder negatieve neveneffecten. Dat alles met respect voor de rechtsstaat, de democratie en de individuele vrijheden.

Ondertekenaars

N.v.d.r.: Er moeten ook strafmaatregelen overwogen worden tegen alle “excellenties” die aan de creatie van deze waanzin én de gevolgen daarvan hebben meegewerkt. Het is wetenschappelijk bewezen dat mondmaskers onmogelijk kunnen beschermen tegen besmetting door eender welk virus maar het inademen van de voor het in stand houden van ons immuunsysteem levensnoodzakelijke zuurstof nutteloos belemmert. De door de regering Wilmès georganiseerde massahysterie (“covidofobie“) is zonder meer misdadig.

En aan de vrijwillige slaven van de regering Wilmés die zich ontpoppen als fanatieke machtswellustige zelfbenoemde mondmaskerpolitie hebben wij maar een ding te zeggen: uw vrijheid om een mondmasker te dragen zoals U dat wil houdt op waar onze vrijheid om er geen voor onze neus te dragen begint...

P.S.: De hersenspoeling van de Wilmés- overheid is de trappers aan het verliezen. Zelfs bij logische, wetenschappelijk bewezen en uiterst objectieve en zelfs zacht geformuleerde kritiek blijven ze bij de regimezenders op het gaspedaal van de indoctrinatie drukken.

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Eindelijk een open brief aan de Belgische scheppers van de onnodige “covidofobie” — 2 reacties

 1. Geachte redactie, beste Gaius,
  Reeds maanden schreef ik op Facebook (waar ik sinds begin deze week zelf definitief afscheid van genomen heb) het volgende : Waarom zet met op TV nooit eens geen kritische stem tegenover Van Ranst en co???
  Uiteraard een rethorische vraag.
  De eerste kritische stem die we hier hadden was, plastisch chirurg dokter Jeff Hoeyberghs.
  Jullie hadden het filmpje zelf geplaatst dacht ik, maar werd door You Tube binnen de kortste verwijderd van sociale media.
  Het is ondertussen (voor wie het wil zien) al lang meer dan duidelijk dat hier veel meer aan de hand is dan een “dodelijk virus”.
  Niet enkel in het “apenland” (dixit Marc Eyskens) maar wereldwijd.
  Hopelijk worden de galg en guillotine klaargezet om de schuldigen van al dit onheil te berechten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *