Het dictatoriale EU-armageddon!

Maar dan wel Orwelliaans hypocriet “in naam van de tolerantie”!
Eurocommunisme en dito -fascisme, inclusief islamofiel nazisme in haar zuiverste vorm onder het mom van (geveinsde) tolerantie, dat is hun doel.
Langzaam maar zeker glijden we af naar een dictatuur die onvermijdelijk een van de zwartste bladzijden en bloedigste perioden ooit in de hele geschiedenis van de menselijke beschaving zal inluiden.
Op de officiële internetsite van het Europees Parlement is sinds enkele dagen een officieel document
te vinden met de ronkende titel “promotie van tolerantie” dat het licht doet schijnen op de verborgen dictatoriale agenda van de door niemand verkozen politiekers en hun apparatsjiks. U bent bij deze gewaarschuwd: hun gedachtegoed stinkt!

Onder het mom van de promotie van tolerantie -let op de ongelooflijke lef van deze schurken- wordt in Brussel, Straatsburg en de eurofiele salons in Paris en Berlin duidelijk en naarstig een totalitaire samenleving voorbereid waarin Orwelliaanse nieuwspraak de wet stelt, en elke individuele vrijheid in de kiem zal worden gesmoord.

Althans dat is de intentie, het plan en de doelstelling van alle islamofiele boven ons gestelde fascisten van de Europese Unie der nationale sovjet republieken, gemeenzaam bekend als de EUSSR.

Een schokkende vaststelling is dat deze dubieuze activiteiten, bovendien buitensporig rijkelijk gesubsidieerd met gemeenschapsgelden, tot doel hebben de democratie in Europa af te schaffen door het sluiks invoeren van terrorisme als wettelijke norm en maatstaf.

Intellectueel terrorisme (*) in beginsel, maar duidelijk een onderdeel van een geplande onderwerping van onze maatschappij waarbij de individuele vrijheid wordt weggevaagd door aan de nationale wetgevers, rechtbanken en fascistische drukkingsgroepen respectievelijk antifa-stoottroepen en gedachtepolities een dwangmatig opgelegde terreurmodel ter beschikking te stellen, met de verplichting die discriminerende en onrechtmatige terreur uit te oefenen, te handhaven, te institutionaliseren en massaal aan de bevolking een gedoogbeleid voor terreur op de autochtonen te op te leggen en via het onderwijs en de media als een geloofspunt te indoctrineren.

Om de politici een handje toe te steken hebben we het document voorzien van tekstanalytische arcering en ter beschikking gesteld voor download op Nageltjes onder de te originele Engelstalige titel: ‘promotion of tolerance !!!Zo kan iedereen deze schandalige officiële tekst nog blijven lezen nadat de officiële versie ervan zal worden verwijderd, hetgeen te vrezen valt. Gemakkelijkheidshalve hebben we de fascistische kromspraak geel gearceerd en de ‘vertalingsfouten’ (vermoedelijk uit het Frans) in het roze. (Laat Java script tijdelijk toe.)

De lezing ervan doen de haren van elke goedmenende democraat en patriot recht staan uit afschuw voor zoveel onvervalste wilsuitingen tot het zonder volksraadpleging of verkiezingen nemen en opleggen van dictatoriale maatregelen die alleen de vergelijking kunnen doorstaan met soortgelijke effectief uitgevoerde misdrijven in oorlogstijd door het Nazi-regime en voordien onder de bolsjewistische en Stalinistische dictatuur in de voormalige Sovjet-Unie.

Na een leugenachtige preambule die bol staat van holle retoriek en een pagina voor de gelegenheid geschreven definities komt de aap uit de mouw in een tweede sectie: het doel van dit fascistisch geschrift: Promoten, bevoogden, elimineren, veroordelen en nog eens elimineren.

Na een reeks in sectie uit de duim gezogen “rechten” van de te pamperen aangespoelde lieverdjes en enkele in sectie 4 opgesomde beperkingen die vooral dienen op de opstellers niet onmiddellijk te laten opsluiten als geesteszieken komt in sectie 5 de ware aard naar boven. De groep die bevoordeeld en beschermd moet worden is: de migranten! Op het einde volgt een reeksje uitleggende nota’s die ronduit hilarisch zouden zijn indien men inmiddels nog niet zou begrepen hebben dat het hier een islamofascistische en dus ronduit nazistische tekst betreft. Sectie 6 legt in het lang en het breed uit wat er moet gebeuren en hoe het knechten van vrijheidlievende mensen in zijn werk zou moeten gaan. Deze sectie is het best te vergelijken met Mein Kampf van een miskend genie.

In sectie 7 met name over de Strafrechtelijke sancties op ongehoorzaamheid, schrikt de EU schrikt er zelfs niet voor terug “in naam van de tolerantie” heropvoedingskampen voor jeugdige andersdenkenden te willen inrichten!! Heinrich Himmler zou zich voor deze tekst niet schamen maar er prat op gaan.

Waar is de “liberté” van de burger en die van de “pére de famille “ gebleven?” Op Franstalige Belgen kan je nooit vertrouwen. Ze zijn ofwel te dom ofwel te vals. Daarom loopt door het onland Belgique/België en horizontale lijn die de grens trekt tussen vals en waarachtig. Bloed is echter nooit ver weg in heropvoedingskampen. Moeten we onze politieke sufferds de Japanse kampen in WOII, die van Stalin in de Goelag of die van Pol-Pot in Cambodja in herinnering brengen?

Indringers wordt een gratis recht tot lawfare toegezegd op kosten van de echte slachtoffers. Citaat: “Victims of crimes listed in pargraph (a) will have a legal standing to bring a case against the perpetrators, as well as the right to redress.” Schadevergoeding te eisen of wat dacht U? En het gaat nog verder. Het mag de migrerende indringers en veroveraars niets kosten: ” FREE legal aid WILL be offered to victims of crimes  listed in paragrapf (a), irrespective in qualifications in terms of pecuniosity. (geldgebrek) ”
Met andere woorden een moslim bij voorbeeld, mag als het van de EU afhangt op kosten van het gastland een een eindeloze reeks tergende beledigende en roekeloze gedingen beginnen tegen belasting ophoestende autochtonen ook al is de migrerende moslim allochtoon stinkend rijk en toch nog recht hebben op gratis rechtshulp.

De “EU-commissie voor tolerantie” (European Council on Tolerance and Reconciliation, what ’s in a name!?) heeft deze tekst uitgewerkt die hoe dan ook de geschiedenis zal ingaan. Hopelijk sterven de opstellers ‘én àl’ hun opdrachtgevers zo snel mogelijk aan de galg of voor het vuurpeloton, want dit verraad tart werkelijk elke verbeelding. Zelfs de herinvoering van de doodstraf en berechting met het kromzwaard of de guillotine is menselijkerwijze niet eens uit te sluiten noch moreel verwerpelijk. Nürnberg 2,0 dingt zich hier op. Tolerantie voor de discriminerende intoleranten en verzoening met hen is onmogelijk. De autochtonen bevolkingen van Europa pikken dit soort eurofascisme niet. Nu niet, nooit niet.

Achter de bedrieglijke titel “tolerantiedocument” zit de eis verborgen dat het Europees Parlement “concrete maatregelen” zou moeten nemen om racisme, vooroordelen over huidskleur, etnische discriminatie, religieuze intolerantie, totalitaire ideologieën, xenofobie, antisemitisme, homofobie en “anti-feminisme ” te elimineren”. (sic)

Daartoe dienen in Noord-Europa de vrijheid van meningsuiting, van kunst, van wetenschap, van alle media en elke pers beperkt of verboden te worden zo wil het sectie 9 over de massa-media. In plaats daarvan dient er een “tolerantiedwang” te worden ingevoerd en een nieuwe EU-superinstantie, die de invoering van desbetreffende fascistische maatregelen bewaakt. Het vergt bijna bovenmenselijke moeite om hier de pen van een soort Joseph Goebbels niet in te herkennen.

In duidelijke taal: binnen de EU wordt in het vervolg bij voorbeeld iedere vorm van kritiek verboden op alles wat het regime voorschrijft. Ook de kritiek op politieke partijen en hun bewegingen – bij voorbeeld de sociaaldemocraten of de milieubeweging – wordt dan bestraft. Wie dit als een grap beschouwt moet het document (“A European Framework National Statute for the Promotion of Tolerance”) eens zélf lezen, zolang het nog online staat!

Elk vrijheidslievend individu die dit nalaat is crimineel bezig met zijn eigen toekomst en dat van zijn kinderen en kleinkinderen, zo wil het sectie 8 die handelt over opvoeding.

Volledigheidshalve (zodat we zelf niet kunnen versleten worden voor “totalitarifoob”) kan U :
http://www.danisch.de/blog/2013/09/19/eu-recht-meinungsverbrechen-frontalangriff-auf-die-meinungs-und-wissenschaftsfreiheit/
http://dejure.org/gesetze/GG/5.html
http://www.heise.de/tp/blogs/8/155010
maar beter lezen. Volgens het document dient er in het vervolg in de EU sprake te zijn van een “tolerantiedwang”, die bij overtreding onmiddellijk streng wordt bestraft.

Nog in sectie 9 van het twaalf pagina´s tellende werkdocument wordt van alle media een “minimumprogramma-aandeel” geëist, waarin ze in het vervolg de “cultuur van de tolerantie” moeten verbreiden (Citaat: “The Government shall ensure that public broadcasting (television and radio) stations will devote a prescribed percentage of their programmes to promoting a climate of tolerance”).

Kinderen en jongeren moeten in “heropvoedingprogramma´s” tot de “cultuur van de tolerantie” gedwongen worden. Tolerantie dient op de basisschool vanaf de kleuterklas een vast bestanddeel van het dagelijks onderwijs en belangrijker dan alle andere vakken beschouwd te worden. Zelfs al in de kleuterklas moet er van deze islamofiele euzonazis dus massaal en intensief gehersenspoeld worden. (sectie 8)

Nog subversiever: soldaten mogen in het vervolg geen vijandbeeld meer bezitten. De EU wil dat soldaten er in cursussen toe worden opgevoed dat hun te bevechten tegenstanders volledig aan hen gelijkgesteld zouden zijn (Citaat: “Similar courses will be incorporated in the training ofthose serving in the military”eveneens uit sectie 8)

Het zogenaamde werkdocument van de EU, volgens welke het al als “belastering” bestraft moet worden wanneer iemand een grap maakt over een andere groep, is dictatoriaal en totaal onverenigbaar meer eender welke Europese grondwet en onaanvaardbaar voor elke soevereine lidstaat.

HOE DURVEN ZE? !!! Des te verbazingwekkender is het dat zich hiertegen tot nu toe niemand verzet of een negatief geluid durft te produceren in de slaafse staatsmedia of de gesubsidieerde pers.

Hoe is het mogelijk dat na WOII een pseudo EU-regering, andersdenkenden opnieuw in kampen wil stoppen, waar ze “tot tolerantie” worden heropgevoed? De gevangenentransporten naar Buchenwald, Sobibor, Treblinka en Auswitch vonden plaats in veewagens, omdat de gevangenen niet eens op het idee kwamen dat ze echte mensenrechten zouden kunnen bezitten!

In tijden van lege kassen kun je je er wel een voorstelling van maken op welke ideeën de Brusselse bureaucraten dan zouden kunnen komen. In feite zouden we de samenstellers van dit document moeten bedanken voor de waarschuwing tegen het misdadige karakter van opperkaste der EU hogepriesters die ze vermoedelijk ongewild hebben daar gesteld. Hun namen zijn: Yoram Dinstein voorzitter), Ugo Genesio, Rein Müllerson, Daniel Thürer en Rüdiger Wolfrum, allemaal juristen.

Het zou interessant zijn om te weten waar deze vijf Abrahams hun mosterd haalden. Bij Joëlle Milquet of Laurette Onckelinx misschien? Het zijn, op het eerste zicht, allemaal eminente hoogleraars en specialisten die wegens hun leeftijd en vermaardheid niet meer kunnen ‘kalt’ gesteld worden door de opperkaste hogepriesters van de EU. Vandaar hun eigen lef: Ze leverden tegen betaling op bestelling een formele juridische omkadering van de fascistische kwadratuur van de cirkel. De opstellers treft vermoedelijk geen schuld. Integendeel, ze leverden het geëiste en slaagden er bovendien in simultaan via een officieel orgaan van de EU-fascisten een SOS te laten uitzenden naar de beschaafde wereld die de EU-apparatsjiks willen vernietigen en islamiseren. Het zou ten zeerste verwonderlijk zijn indien laatstgenoemden hiervoor van de islamitische oliesjeiks geen “vergoeding” zouden ontvangen. Maar helaas worden criminele beroepspolitiekers nooit veroordeeld!

Hoe ziek dit soort opperkaste-psychopaten immers wel zijn, blijkt uit hun wil om antisemitisme en holocaust goedkeuring of -ontkenning te verbieden maar te rangschikken als een klasse apart. Geen cel in hun ziekelijk brein staat er bij stil dat ze een totalitaire imperialistische religie bevoordelen en privileges verlenen die juist het uitmoorden van Joden voorstaat in hun allerheiligste geschrift: de islamitische Koran. Dat daarvoor de individuele vrijheid van gedachte en meningsuiting van de hele autochtone Europese bevolking spel het spel staat, kan hen blijkbaar geen eurocent schelen.

Deze tekst beschermt en privilegieert antisemieten en is daarom volgens de regels van de formele logica automatisch antisemitisch. De perversiteit van dit officiële document bereikt daarom een toppunt waar het er aan herinnert dat de enige resterende vreedzame oplossing nadat alle andere middelen zouden gefaald hebben een schending van de mensenrechten zou zijn. Citaat: “collective expulsion of aliens is prohibited.” (pagina 7 onder Explanatory notes (ii) )

Antisemitischer dan deze officiële eu-tekst is nauwelijks denkbaar. Ondemocratischer dan deze officiële eu-tekst is onmogelijk denkbaar. Fascistischer er meer totalitair dan deze officiële eu-tekst is eveneens nauwelijks denkbaar. Voor wie het nu nog niet zou begrepen hebben: de EU voert een heilige oorlog tegen haar eigen autochtone bevolkingen en rekent daarvoor op de slaafse nationale regeringen van elke lidstaat apart. Geen enkel middel wordt geschuwd: chantage, rechtsmisbruik, onrechtvaardigheid enz.
Democraten aller Europese landen verenig U en vaag dit gespuis weg voor het te laat is. De eerstkomende gelegenheid is mei 2014.

Lucky9

h/t http://deutschelobby.com/2013/10/12/eu-umerziehungslager-fur-andersdenkende/
(*) Zie “Le terrorisme intellectuel” van Jean Sevilla, éditions Perrin 2004 Fr.

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Het dictatoriale EU-armageddon! — 11 reacties

 1. Het westen is failliet. De vraag is niet of de boel instort, maar wanneer. En wat krijg je dan ? Een gigantische burgeroorlog. Nog erger dan toen in Spanje e.d.
  Het geld is gewoon verbrast. Alles belegt in (atoom-)wapens.
  Om alleen de rijksten der aarde te behagen.

  Amerika bespied iedereen. Nou weer Merkel afgeluisterd.
  Is dit niet hilarisch ?
  Onze bevrijder ? Dit kan nog wat leuks worden tussen Europa en Amerika.
  Maar de zandloper is bijna leeg.

 2. Ik vrees dat Lucky de ernst van de situatie nog onderschat. Op het internet zijn nog altijd sporen te vinden van de belangenvermenging gepleegd door individuele leden van de Raad van Europa. Deze volledig van de Europese Unie los staande organisatie (ouder dan de EEG) was de allereerste die met succes geïnfiltreerd en vergiftigd werd met islamofilie door Arabische lobbyisten bij middel van omkoping.
  De aldaar door geldzucht gegijzelden ontwikkelde “gutmenschen”-mentaliteit overwoekerde sindsdien alle andere instellingen en organen van het officiële Europa.

  Vandaag bestaat er het Europese agentschap voor fundamentele grondrechten dat oorspronkelijk “Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat” werd genoemd.
  De naamswijziging kwam er niet toevallig. De oorspronkelijke activiteiten van dit door de Europese belastingbetaler gefinancierd agentschap maakten de benaming te opvallend.
  De dagdagelijkse activiteit kon alleen waarheidsgetrouw omschreven worden als agentschap voor de afbraak van de grondrechten en ontwikkeling van islamofilie en autochtonen-haat.

  Vijf jaar na de naamswijziging in het qua naam meer “neutrale” agentschap voor fundamentele grondrechten, blijkt overduidelijk dat het mollenwerk ononderbroken door is gegaan. Getuige waarvan het document waarover deze bijdrage.

 3. In bijlage al 2 voorbeelden van het de EUSSR:
  Het eerste betreft een EUSSR geheime dienst voor het bekampen van belastingontduikers en tegenstanders van de EU.!!!
  Het 2de betreft strengere maatregelen inzake het wapenbezit. Ook hier weeral de klassieke verborgen agenda : niet de misdadigers worden geviseerd, maar wel de autochtone burgers die zich wel eens zouden kunnen verzetten tegen de EUSSR dictatuur en terreur.

  http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/10/01/schaeuble-meldet-vollzug-eu-geheimdienst-nimmt-arbeit-auf/

  http://www.spiegel.de/politik/ausland/vorstoss-aus-bruessel-eu-kommission-will-waffenrecht-verschaerfen-a-929075.html

  Deze “promotie van tolerantie” is onder andere gebaseerd op een door de belgische federale politie uitgewerkt plan in 2010 :” project COPPRA” dat werd “uitgerold” in de 27 lidstaten van de EUSSR.
  Het gaat hier dus niet allemaal om één of ander toeval, maar om de uitvoering van een bewust georganiseerd plan, dat kadert in de Nieuwe Wereld Orde, en dat er naar streeft een system in te voeren zoals beschreven in het boek 1984 van George Orwell. Dit boek is ten andere brandend actueel. De opstellers, en hun occulte opdrachtgevers, van dit plan voor de “promotie van tolerantie” zijn dan ook gevaarlijke psychopaten en sociopaten. Hier wordt eens te meer bewezen wat het belang en vooral het gevaar is van de immigratie, die niet kan losgezien worden van dit plan voor de “promotie van tolerantie”!!!

 4. ELDERS GEPLUKT:
  De grootste leugen ooit door de politiek verzonnen, is dat Hitler ‘rechts’ was. Het waren de SOCIALISTEN die hem in het zadel hebben geholpen, het waren de SOCIALISTEN die hem hebben gevolgd, het waren de SOCIALISTEN die hem in 1946 lieten vallen door zichzelf als ‘links’ te bestempelen en de rest als ‘rechts’. Daarmee hun handen schoonwassend van de grootste genocide aller tijden.
  Het waren de SOCIALISTEN die de sluizen der immigratie in de jaren ’70 persé wilden openen onder het mom van:”die mensen komen het vuile werk doen”. Die mensen kwamen helemaal niet het ‘vuile werk’ doen, die mensen kwamen hier, kregen een huis en een uitkering en werd beloofd dat ze NOOIT arbeid hoefden te verrichten. Inmiddels was de, door (s)links Europa verzonnen, evangelisatie-golf vanuit het midden-oosten begonnen geboren vanuit een “weg-met-onszelf”-mentaliteit.
  Sedertdien is er alleen maar ELLENDE daar waar islamieten zich vestigen. Ze stelen, liegen en bedriegen als het in hun straatje past. Doe hetzelfde niet bij hen want dàn heb je een probleem. Zeg het niet, want de EU-staat bergt je op in een gesticht onder het mom dat je ‘staatsgevaarlijk’ bent.
  Alles wat de islamisering van de EU in de weg staat, wordt opgeruimd (lees: geëlimineerd).

  En het allertrieste van alles is, dat wij die als EU-bewoners gewoon over ons laten komen, als geslagen hondjes met de staart tussen de benen wegkruipen en opnieuw de andere wang toekeren…

  Wil de allerlaatste niet-moslim het licht uitdoen…? Slaap lekker Europa… De ergste vijand is uw eigen regering…!

 5. Het spreekt vanzelf dat deze Europese wetsvoorstellen samen geschreven werden door de groen-rode en paarse zichzelf benoemde ambtenaren. Het antwoord van Merkel (CSU ??) zal hier een beslissend karakter aan geven. In dit geval kan men niet spreken van een communistische structuur, maar eerder een zuiver fascisme, gestoeld op de jihad. Vermoedelijk werden dan ook deze voorstellen opgemaakt in samenspraak met Turkije en Saoedi Arabië.

 6. Deze holle woordenkramerij getuigt nog maar eens van de TOTALE ONBEKWAAMHEID van de opstellers ervan!!!

  Totaal los van de dagelijkse realiteit in de samenleving!

  Pure en letterlijke “UTOPIE”!!!

  Die z.g. E.U.-leiders lijken eerder op Euro-zombies, vooral de Voorzitter is er een toonbeeld van!

  Bah!

  WEG MET DIE ROTZOOI!!!

  • Beste Raoul,

   De “opstellers” handelden onder het toeziend oog “in opdracht van” en hen treft dus geen schuld. Het is dus gecompliceerder dan jij lijkt te denken.
   Ik vraag Lucky9 om zijn bijdrage te verduidelijken zodat de verkeerden niet met de vinger zouden gewezen worden.

   Dat het “op maat bestelde product” gepubliceerd werd, bewijst onomstootbaar dat de EU-bonzen het goed keurden. Dat is wat moest bewezen worden. Nu is het algemeen bekend en dus onomkeerbaar.

   De commissaris bevoegd voor asiel en migratie Malmström en veel van haar collega’s waaronder met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid Barosso, Ashton, Reding bevoegd voor Justitie, grondrechten en burgerschap (de top-3); Šefčovič, Georgieva, Vassiliou, Štefan Füle, Olli Rehn, en László Andor zijn rasechte fascisten en racisten omdat zij autochtonen wetens en willens discrimineren en bovendien willen laten vervolgen.

   De overige commissarisen doen waarschijnlijk alsof hun neus bloedt of zijn te laf om te reageren net zoals de meeste eu-parlementairen die in hun broek doen voor zulk islamofiel gespuis aan het corrumperende petro-dollar-infuus. Een beter vermoeden van passieve corruptie is ondenkbaar.

   Zo, fijn om nog eens de puntjes op de ï te hebben mogen zetten.

 7. Tolerantie hier, tolerantie daar, verdraagzaamheid zus, verdraagzaamheid zo. Gepamper tegen de sterren op. Onze samenleving en onze beschaving is/gaat naar de haaien. Dit met dank aan de EU dictators die neerkijken op het gepeupel, en zelf rijkelijk hun zakken vullen. Ze hebben geen oog of oor naar de verzuchtingen van de burgers die ze tegen hoog tempo uitwringen als een citroen. Wetten en regels stemmen die GEEN aarde aan de dijk brengen doen ze met 1 druk op de knop. Allemaal in dienst van de in Europa aangestrande profiteurs, die hier hun wetten en eisen komen stellen. Hoe ver de tolerantie reikt zal je weer zien met het geval je-oen (om het met Senior te zeggen). Al wie denkt dat die kerel eens flink de oren zullen gewassen worden zal er aan zijn voor zijn moeite. Wedden???

 8. Nu moet die Portugees Barbarosso weer extra geld om te kunnen uitdelen!!!! Ha ha ha ha hopelijk krijgt hij nu eens deftig op zijn flikker en wordt die EU misdaadorganisatie met die totaal onbetrouwbare E.T. die kapo en die levensgevaarlijke G de la Tourette verafstoot héél snel geliquideerd zodat die misdaad eindelijk stopt en de Europeanen weer in rust en vrede kunnen gaan leven na eerst al die illegalen, allochtone criminelen én leefloners het land uit geflikkerd hebben want dan pas zal er sprake zijn van herstel van onze welvaart, veiligheid en leefbaarheid én een toekomst voor ONZE kinderen en kleinkinderen.
  Terug waterdichte grenscontrole waarbij geen enkele allochtoon nog binnen kan geraken maar wel kan door vertrekken, hoe meer hoe liever.

 9. De partij die daartoe bereid is, is het Vlaams Belang. De NVA zit in de groep van de groenen (Cohn-Bendit de kinderverkrachter) die daaraan meehelpen

 10. Nogal duidelijk dat ik nooit op die EU criminelen zal stemmen maar wel op die partij die een einde wil maken aan die misdaadorganisatie.

Laat een reactie achter op roger catrysse Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *