De echte EU neonazis.

Vorige week werd hier onder de titel “Het dictatoriale EU-armageddon” een officieel document van de EU gespot dat naadloos bij een ander Europees document aansluit hetwelk wij hieronder citeren en bespreken.
De huidige economische depressie heeft het nationalisme, het antisemitisme en andere vormen van etnische haat nog aangewakkerd, onder meer in de vorm van oppositie tegen het Europese project…” Welke democraat durft zoiets schrijven?

eu ontmaskerdWelke democraat durft nationalisme een vorm van etnische haat noemen?
Welke democraat durft nationalisme op een lijn stellen met antisemitisme!
Wie zijn die gevaarlijke randdebielen?
Wel, ze zitten in het Europarlement en zijn 3 liberalen (of wat daar moet voor doorgaan), 3 socialisten, 3 christen-democraten (of wat daarvoor moet doorgaan) en 2 groenen.

Hun namen kan men lezen in een officiële schriftelijke .pdf verklaring van 7 oktober 2013 jongstleden. Hun namen en ideologische obediëntie zijn:
Elmar Brok (PPE), Eduard Kukan (PPE), Lena Kolarska-Bobińska (PPE), vertegenwoordigd door de voormalige communiste Angela Merkel  buiten en door Herman Van Rompuy binnen de EU;
Rebecca Harms (Verts/ALE), Indrek Tarand (Verts/ALE), vertegenwoordigd door de voormalige oproerkraaier en notoire pedofiel Daniel Cohn-Bendit;
Boris Zala (S&D), Olga Sehnalová (S&D), Marek Siwiec (S&D), vertegenwoordigd door de crypto-communist Schultz en de maoïst Barosso;
Graham Watson (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Hannu Takkula (ALDE) vertegenwoordigd door … Guy Verhofstadt !

het trioOntsteld en verontwaardigd hernemen we hieronder integraal de schandalige tekst:

7.10.2013
0015/2013

SCHRIFTELIJKE VERKLARING

ingediend overeenkomstig artikel 123 van het Reglement over de gevaren van nationalisme, antisemitisme en andere vormen van etnische intolerantie van de zijde van bewegingen tegen het Europese project

Boris Zala (S&D), Elmar Brok (PPE), Rebecca Harms (Verts/ALE), Lena Kolarska-Bobińska (PPE), Eduard Kukan (PPE), Olga Sehnalová (S&D), Marek Siwiec (S&D), Hannu Takkula (ALDE), Indrek Tarand (Verts/ALE), Graham Watson (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE)

Vervaldatum: 7.1.2014

0015/2013
Schriftelijke verklaring, overeenkomstig artikel 123 van het Reglement, over de gevaren van nationalisme, antisemitisme en andere vormen van etnische intolerantie van de zijde van bewegingen tegen het Europese project

  1. De huidige economische depressie heeft het nationalisme, het antisemitisme en andere vormen van etnische haat nog aangewakkerd, onder meer in de vorm van oppositie tegen het Europese project;
  2. De gebeurtenissen van de afgelopen eeuw in Europa herinneren er ons op indringende wijze aan wat voor fatale gevolgen het kan hebben als niet wordt opgetreden tegen intolerantie en haat;
  3. Alle vormen van etnische discriminatie, zoals het agressieve en verfoeilijke antisemitisme van de Jobbik-partij in het Hongaarse parlement, moeten worden veroordeeld; het verzoek van deze partij om het bekendmaken van een lijst van Joodse regerings- en parlementsleden roept herinneringen op aan de retoriek en de praktijken van de nazi’s;
  4. Alle pogingen om primitief nationalisme op te stoken met als doel het roer van de Europese integratie om te gooien en de naoorlogse Europese orde te ondermijnen moeten worden gedwarsboomd; de Europese integratie was en blijft de hoeksteen van de strijd tegen etnische intolerantie;
  5. Daarom wordt de Commissie en de Raad met aandrang verzocht de nieuwe golf van intolerantie, die zich uit in antisemitische, nationalistische en anti-EU-gedragingen, een halt toe te roepen;
  6. De Commissie wordt ook verzocht uitvoerige informatie te verstrekken over de maatregelen die zij heeft genomen naar aanleiding van de resolutie van het Parlement van 14 maart 2013 over de opvoering van de strijd tegen racisme, vreemdelingenhaat en haatmisdrijven;
  7. Deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, wordt toegezonden aan de Raad en de Commissie.

Overeenkomstig artikel 123, lid 4 en lid 5, van het Reglement van het Parlement wordt een verklaring die door de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend met de namen van de ondertekenaars in de notulen vermeld en aan de adressanten toegezonden. De verklaring heeft echter voor het Parlement geen bindende werking. EINDE CITAAT

Let op de gore lef waarmee ze schaamteloos nationalisme linken aan het nazi-regime en de door linkse nationaal-socialisten begane misdaden en aldus een groot deel van de Europese bevolking belasteren. De logica ontbreekt overigens in hun argumentatie. Naast de grootheidswaanzin van hun eigen leiders en het Amerikaans potentieel aan materieel en mensenlevens is niet alleen het continentale klimaat maar ook het Russisch nationalisme de nazi’s fataal geworden. Net zoals voordien leverde het nationalisme in alle delen van Europa de kracht om voor de zoveelste keer een totalitair regime te ondermijnen met weerstand om het uiteindelijk te val te kunnen brengen. Nationalisme is het cultureel wapen bij uitstek tegen bezetting onderdrukking en uitbuiting, en heeft niets te maken met etnische haat.

Het is duidelijk dat de ondertekenaars van de verklaring etnische haat willen koppelen aan hen die weerstand bieden tegen een abject totalitarisme dat bovendien islamofiel is en haat kweekt tegen de eigen autochtone bevolkingen.

Diegenen onder ons die na WOII zijn geboren, stonden veelal positief tegenover de economische samenwerking tussen de Europese naties en derhalve tegenover de EGKS en ook tegenover de EEG. De logische boodschap dat het beter was samen te werken dan oorlog met elkaar te voeren was volstrekt geloofwaardig en creëerde zoveel goodwill dat een kleine politieke kaste het mandaat kreeg om een administratie op te bouwen waarmee die samenwerking in goede banen zou worden geleid.

Het zou uiteindelijk uitgroeien tot een oncontroleerbare mastodont buiten elke democratische controle van de burgers en zelfs buiten die van de nationale regeringen die geacht werden hun eigen burgers te vertegenwoordigen en te waken over hun rechten, vrijheden en belangen. Helaas liep het in dit proces immers onvermijdelijk verkeerd. De macht die de klerken opbouwden ten voordele van de politieke kaste die als hun broodheer optrad, resulteerde in een steeds stijgende arrogantie en machtsmisbruik. Over de diefstal van kantoormachines en sterke drank die systematisch als ware het in vaten dagelijks naar buiten werd gesleept, maken we hierbij gemakkelijkheidshalve abstractie.

Over het smeergeld waarmee de oliesjeiks en multinationals door lobbyisten de Europese politieke kaste omkochten sinds 1974 zwijgen we ook. Evenals over de werkelijk gigantische vetpotten aan subsidies die door de lokale Griekse en Italiaanse maffia’s uitgelikt werden tot op de bodem. Dit alles zou ons te ver van ons onderwerp afleiden.

Het is immers de bedoeling om aan te tonen dat de EEG, toen ze werd omgevormd tot Europese gemeenschap, de kiem van een dictatuur reeds in zich droeg, en dat eens de EEG zich omdoopte tot Europese gemeenschap (EG), dit de stille staatsgreep van de Europese fascisten bestendigde. Plots moest het immers allemaal razend snel gaan en niettegenstaande de weigering van het Franse, Ierse en Nederlandse volk dat zich per volksraadpleging had uitgesproken tegen de omvorming tot een Europese Unie (EU), was een dictatuur onvermijdelijk geworden.

Andere volkeren mochten zich gewoon niet uitspreken en de uitslag van de voor de eurofiele nomenclatuur negatief uitgevallen referendums werd met fascistische verachting van tafel geveegd. De EUSSR was geboren.

Van elke economische samenhang werd abstractie gemaakt door ongebreideld nieuwe lidstaten op te nemen niettegenstaande die daar onmogelijk klaar voor konden zijn (leest U maar de namen van de opstellers van de verklaring). Om de schijn te wekken van een gemeenschappelijk belang en inzicht werd een gemeenschappelijke munt opgedrongen waardoor de nationale staten een belangrijke hefboom voor hun onafhankelijkheid en democratisch belang afstonden en zich aldus in een te chanteren positie plaatsten. Nooit eerder in de geschiedenis werd dit waargenomen.

Nu dit laatste fascistische huzarenstuk gerealiseerd was werd de vroegere bijna clandestiene agenda van cultuurvernietiging door gedwongen toelating van onopgeleide migranten zonder enig eigen kapitaal tot leitmotiv gemaakt door de inmiddels bijna openlijk totalitaire top van een Unie die op geen enkele manier een unie is dan een unie van bedillerige regelzucht en structureel geweld ter onderdrukking van oppositie tegen de fascistische agenda van de geld verslindende nomenclatuur in Brussel.

De tekst van de hierboven weergegeven verklaring heeft duidelijk als enig doel dat elke andere mening dan de officiële EU-oekaze niet meer toegestaan zou worden.

“Dat riekt naar puur communisme en fascisme en heeft dan ook totaal niets meer te maken met Democratie en het recht op vrijheid van meningsuiting. Ook het begrip Persvrijheid en het daaraan gekoppelde recht op vrijheid van nieuwsgaring komt hiermee op losse schroeven te staan. “ zo schrijft welketoekomst

“EU-kritiek nu gelijkgesteld aan fascisme… Het totalitaire karakter van de EU laat zich steeds onbeschaamder in zijn lelijke grijnzende smoel kijken. Heb kritiek, nu het nog mag, en wees voorzichtig.“ schrijft geenstijl.
Voor de duidelijkheid: uiteraard zijn het zelf fascisten zij die anderen lasterlijk het verwijt toe slingeren racist of fascist te zijn omdat ze het oneens zijn met het islamofiele immigratiebeleid en de verkwistonomie van de EU.
Bepaald schandalig is de Belgische groene noot die aan de bedrieglijke totalitaire show verbonden is in de persoon van de Franstalige Belgische Isabelle Durant.

Nog erger is het dat de massamedia dit alarmerend nieuws allemaal verzwijgen.
Nigel Farage vertolkt derhalve bijna als een van de weinigen de hoop dat in mei volgend jaar de Europese kiezers de nieuwe fascisten wandelen zullen sturen of minstens af zullen blokken. 2014 is misschien een van de laatste kansen om het definitief doorbreken van een gewelddadige euro-dictatuur te voorkomen zonder bloedvergieten.

Opvallend bij dit alles is dat in Duitsland een politiek incorrecte of pico-partij blijkbaar onvoldoende draagkracht onder de bevolking weet te verwerven. Er zijn allicht andere redenen, maar de enige volstrekt steekhoudende is dat na WOII op het woord “nationalisme” een taboe rust in taalkundige correlatie met het fascistische nationaal-socialisme. Anders is de feitenresistentie van de doorgaans efficiënt en logisch denkende Duitsers moeilijk te verklaren, behalve vanuit een vals gevoel van superioriteit al dan niet gepaard gaande met een historisch gedocumenteerde complottheorie.

Op de valreep bereikt ons het nieuws dat het Europees Parlement op aansporing van de EU-commissarissen werkt aan de invoering van een Europees Openbaar Ministerie. Vanaf 2015 zou dit moeten verhinderen dat de EU bedrogen wordt. Waar al die ambtenaren, commissarissen en parlementairen dan in de gevangenis zouden moeten gestopt worden, is uiteraard een vraag die niet mag gesteld worden. In alle ernst, op het eerste zicht en dus oppervlakkig is hier schijnbaar niets op tegen, tot men evenwel vaststelt dat de bevoegdheid om burgers te vervolgen en te laten bestraffen ook op andere terreinen zou gaan toegepast worden. Het lijdt geen twijfel dat België helemaal geen bezwaar heeft gemaakt tegen dit uiterst gevaarlijk plan en ook dat de Vlaamse europarlementariërs die er zetelen voor de traditionele behoudsgezinde partijen die het land reeds overleverden aan de fascistische willekeur van de EU, ook nu totaal in gebreke zijn gebleven de Massamedia hier op tijdig attent te maken.

Guy-de-la-tourette-500x257

Een centralistisch openbaar ministerie is vanuit democratisch oogpunt vrijwel zeker totaal ongewenst indien men de burgerlijke individuele vrijheden en rechten wil respecteren en veilig stellen. Een verwijzing naar het daadwerkelijk uitgevoerd vervolgingsbeleid van de Duitse nazi’s in de jaren 1930 en, langduriger nog, dat van de stalinistische rechtsgang in de voormalige Sovjet-Unie zou iedereen ogenblikkelijk moeten laten beseffen dat dit méér dan een brug te ver is. Op een haar na is men hier verwijderd van strafkampen voor en het plat spuiten van opponenten in psychiatrische instellingen zoals de geschiedenis van het communisme ons geleerd heeft.

Samen met de twee voormelde officiële documenten, waarvan het eerste mee is ondertekend door een EU-commissaris (Cecilia Malmström!), vormt dit voornemen een duidelijk bewijs dat de eurocraten verworden zijn tot een machtsgeile kaste die, na de lokale redelijk goed functionerende nationale rechtsstaten ontmanteld te hebben met ondemocratische supranationale regelneverij, bereid is tot het uiterste te gaan om haar eigen macht met structureel geweld te vrijwaren wars van elk democratisch proces of principe.

Door toedoen van een gemuilkorfde pers en politiek correcte staatsmedia kan de gewone burger de tekens aan de wand niet meer zien.
Driemaal is scheepsrecht. Alles wijst in dezelfde richting. Een loodzwaar gordijn wordt neergelaten over Europa door een fascistische pseudo-elite die alles veil heeft om haar macht te behouden en dictatoriaal te kunnen botvieren, tot die pseudo-elite zelf terecht gesteld wordt voor haar  misdaden na de meest bloedige burgeroorlog die Europa ooit zal gekend hebben.

The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants.” Thomas Jefferson, 1799.

Alle hoop voor mei 2014 is gevestigd op een massale vlaag van realisme. Want spijts de voor het behoud van onze vrijheid onmisbare PVV in Nederland, lijken we op de NVA en de gehersenspoelde burgers in de Nederlanden vooralsnog niet te mogen rekenen.

image_pdfimage_print
Share

Reacties

De echte EU neonazis. — 4 reacties

  1. Hopelijk wordt die misdaadorganisatie met die volksverraders en zakkenvullers gesloten vóór alles naar de vernieling is gedraaid.
    Hopelijk wordt héél snel begonnen met al die illegalen asap van het grondgebied te flikkeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *