SHARIA wetgeving voor niet-moslims

SLAVERNIJ

De huidige versie van de handleiding voor islamitische wetgeving ook sharia genoemd, “Het vertrouwen van de reiziger” (sic!), bevat een overblijfsel van de zeer uitgebreide islamitische leer over slavernij. Sectie k 32,0 van de sharia, over de vrijlating, is echter zonder vertaling gebleven. In plaats daarvan is er een redactioneel excuus over slavernij waarbij de islam stelt de slavernij ‘zo snel mogelijk’ te zullen afschaffen. Dit is puur heilig bedrog, ingevolge het Arabisch taalimperialisme ook ‘takiyya’ genoemd.
Van alle ideologieën is de islam de meest krachtige onderdrukker. De islam is gebouwd op slavernij. Dit brachten we al voordien, meermaals en veelvoudig op het trefwoord slavernij onder de aandacht zoals onder de titel “de islam is een ideologie van slavenhouders”.eu-islam-nazi-hand-small

MOHAMMED EN DE SLAVERNIJ

De term slaaf is in de islam een positief begrip. Mohammed verwees naar zichzelf en de moslims als de ‘slaven van Allah’. De tweede bekeerling Mohammed was een slaaf.

Mohammed zelf was betrokken bij elk aspect van de slavernij. Hij had niet- gelovige mannen gedood, zodat hun vrouwen en kinderen konden buit gemaakt worden als slaven (1). Hij gaf slaven weg als geschenk (2). Hij bezat vele slaven, waaronder sommigen zwart van huidskleur (3). Hij gaf slaven door aan zijn metgezellen met seks als doel voor mannen die zijn voornaamste medestanders waren (4). Hij was getuige terwijl anderen slaven sloegen (5). Hij deelde het genot van gedwongen seks met slavinnen na de verovering (6).

Hij nam slaven gevangen en dreef er groothandel in om geld voor jihad d.w.z. heilige oorlog  in te zamelen (7). Een van zijn favoriete seksuele partners was een slavin, die hem een zoon baarde (8). Hij kreeg slaven als geschenk van andere heersers (9). De kansel waarop hij preekte was gemaakt door een slaaf (10) . Hij at eten bereid door slaven (11). Hij werd medisch behandeld door een slaaf (12). Hij had een slaaf als kleermaker (13). Hij verklaarde dat de gebeden van een slaaf die van zijn meester wegliep niet zouden verhoord worden (14). En hij keurde het goed dat een eigenaar seks had met zijn slaven (15).

ISLAM EN SLAVERNIJ

De islam maakte tientallen miljoenen Afrikanen (16), meer dan een miljoen Europeanen (17), ontelbare hindoes en boeddhisten, en in feite iedereen die zich op het pad van de jihad bevond tot slaaf. De islam heeft meer mensen tot slaaf gemaakt dan welke andere cultuur ook.

De islam is overigens verantwoordelijk voor de langst durende en meest massale maar toch verzwegen genocide in de geschiedenis ooit: die op zwarte Afrikanen (18) waarop in Oost en boven-equatoriaal Afrika slavenjacht (19) gemaakt werd door Arabische moslims (20). Deze geheim gehouden genocide door middel van foltering en castratie (21) duurde minstens tot begin vorige eeuw zoals Hayrettin Effendi de laatste eunuch van de laatste sultan getuigde.

Moslims erkennen en excuseren zich niet voor hun geschiedenis van slavenjacht op alle rassen en religies. Een weinig bekend feit is dat de hoogst geprijsde prijs slaaf in Mekka altijd een blanke vrouw was. (22). De overlevering (Sunna) is dat Mohammed’s favoriete seksslavin een blanke christelijke vrouw was.

De islam praktiseert nog steeds slavernij in Afrika. Het gebeurt in Saoedi-Arabië, Mauritanië, Soedan en andere islamitische gebieden die zich in de nabijheid van Kafirs (ongelovigen of niet-moslims) bevinden.

Historisch gezien waren het de politieke acties van de christenen die de slavernij theoretisch beëindigden (23). Maar men moet zich eens goed voorstellen wat voorafgaat al 1400 jaar oplevert als resultaat in combinatie met de tekst van de ‘heilige’ koran het zogenaamde woord van God dat Mohammed gelijkstelt met een na te streven rolmodel (24), en tegelijk oproept om niet-moslims te doden (25).

Van het ene ogenblik op het andere kan élke moslim en élke moslima, geheel conform en overeenkomstig de algemene onbetwiste en gezaghebbende islamitische ideologie en dito religieuze doctrine, zich ontpoppen van een schijnbaar vreedzame takiyya-plegende homo sapiens, tot een genadeloze moordmachine met een goddelijke ‘licentie om te doden’. Iemand die hieraan nu nog zou twijfelen is gelet op de dagdagelijkse gebeurtenissen sinds de aanslagen in New-York, London en Madrid ofwel krankzinnig ofwel zelf een schizofrene misdadiger die geilt op fascistisch machtsmisbruik, structureel islamofiel geweld en mohammedaans bloedvergieten.

1 t.e.m. 7: A. Guillaume, “The life of Muhammad” London, Oxford University press 1982,
pagina’s  466,499,516,593,295,496,466.
8 en 9 William Muir: “The life of Muhammad” AMS Press 1975 pagina 425
10 Bukhari, Hadith volume 1 boek 8 nummer 440
11 Bukhari, Hadith volume 3 boek 34 nummer 295
12 Bukhari, Hadith volume 3 boek 36 nummer 481
13 Bukhari, Hadith volume 7 boek 65 nummer 344
14 Muslim, Hadith boek 001 nummer 0131
15 Muslim, Hadith boek 008 nummer 3383
16 Tidiane N’Diaye “Le genocide voilé” éditions Gallimard, 2008
17 Giles Milton “White gold” Hodder & Stoughton 2004
18 Jaques Heers, “Les négriers en terres d’islam” Editions. Perrin 2003
19 Olivier Pétré-Grenouillau “Les traites négrières” éditions Gallimard 2004
21 Tidiane N’Diaye “Le genocide voilé” pagina 236 éditions Gallimard 2008
21 Tidiane N’Diaye ibidem pagina 202
22 R.C. Davis “Esclaves Chrétiens, maîtres Musulmans”, Editions Jaqueline Chambon 2006
23 Bernard Lewis, “Race & Slavery in the Middele East” Oxford University press 1990, pagina 79.
24 Koran 33:21 en 53:2
25 Koran 2:181; 4:89 en 4,91.

Kopieer en bewaar deze bijdragen voor het nageslacht. Niemand garandeert immers het voortbestaan van sites en blogs.

Uit het Engels vertaald en in het Nederlands aangevuld door Lucky9
Met dank aan Bill Warner.

 

image_pdfimage_print
Share

Reacties

SHARIA wetgeving voor niet-moslims — 8 reacties

 1. ALLAH, de KORAN en de MOSLIMS zijn superieur aan ongelovigen , afvalligen , niet-vrienden (3)

  ” Soera 2-20: “…Allah heeft macht over alle dingen.”
  Soera 6-115: “En het woord van uw Heer is in waarheid en rechtvaardigheid vervuld. Niemand kan Zijn woorden veranderen; Hij is de Alhorende, de Alwetende.”

  Soera 85-21: “Voorwaar, het is een glorierijke Koran.”
  Soera 2-2: “Dit is het volmaakte Boek, daaraan is geen twijfel, een gids voor de godvrezenden.”

  Soera 3-110: “Gij (Moslims) bent het beste volk dat voor de mensheid (ter lering) is verwekt; je gebiedt wat goed is, verbiedt wat kwaad is en gelooft in Allah….”

  Over ongelovigen , afvalligen

  Soera 76-4: “Voorwaar, Wij hebben voor de ongelovigen ketenen, ijzeren halsbanden en een laaiend Vuur bereid.”
  Soera 5-60: “Dezen zijn het, die Allah heeft vervloekt en over wie Hij Zijn toorn heeft uitgestort en van wie Hij apen, zwijnen en duivelsdienaren heeft gemaakt.”
  Soera 3-141: “Opdat Allah de gelovigen moge louteren en de ongelovigen vernietigen.”
  Soera 2-191: “En doodt hen, waar je hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. Maar indien zij je bevechten, bevecht hen dan – zo is de vergelding voor de ongelovigen.”
  Soera 4-56: “Gewis, degenen die Onze tekenen verwerpen zullen Wij weldra het Vuur doen binnengaan. Wij zullen hen telkens, wanneer hun huiden zijn verbrand, andere huiden er voor in de plaats geven; opdat zij de straf ten volle zullen ondergaan. Waarlijk, Allah is Almachtig, Alwijs.”
  Soera 41-27/28: “Maar Wij zullen zeker de ongelovigen een strenge straf doen toekomen en Wij zullen hun slechtste daden vergelden. Dat is het loon van Allahs vijanden: het Vuur. Daar zullen zij een langdurig tehuis hebben; een vergelding, omdat zij Onze tekenen niet erkenden.
  Soera 8-12: “Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: “Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.”
  Soera 2-89: “Allahs vloek rust derhalve op de ongelovigen.”
  Soera 2-171: “De ongelovigen (…) zijn doof, stom en blind.”
  Soera 4-101: “Voorwaar, de ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u.”
  Soera 13-15: “En wie in de hemelen en op aarde is, onderwerpt zich willens of onwillens aan Allah en hun schaduwen doen ’s morgens en ’s avonds hetzelfde.”
  Soera 2-191: “En doodt hen, waar je hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden…zo is de vergelding voor de ongelovigen.”
  Soera 2-217: “Maar wie onder u zich van zijn geloof afkeert en sterft als een ongelovige – diens werken zullen tevergeefs zijn in deze wereld en in de toekomende. Deze zijn de bewoners van het Vuur en zij zullen daarin verblijven.”
  Soera 33-36: “En het betaamt de gelovige man of vrouw niet, wanneer Allah en Zijn boodschapper over een zaak hebben beslist, dat er voor hen een keuze zou zijn in die zaak. En wie Allah en Zijn boodschapper niet gehoorzaamt, is zeker klaarblijkelijk afgedwaald.”
  Soera 2-193: “En bestrijdt hen, totdat er geen vervolging meer is en de godsdienst alleen voor Allah wordt.”

  Keuze van vrienden

  Soera 3-118: “O gij die gelooft, neemt buiten uw volk geen ander tot intieme vrienden; zij zullen niet in gebreke blijven u te benadelen. Zij houden van leedvermaak. Nijd laten zij blijken en wat hun innerlijk verbergt is nog erger.”
  Soera 3-28: “Laat de gelovigen geen ongelovigen als vrienden verkiezen boven de gelovigen – en wie dat doet heeft geen deel aan Allah, tenzij gij u zorgvuldig voor hen hoedt. En Allah waarschuwt u voor Hemzelf en tot Allah zullen allen weerkeren
  Soera 4-89: “Zij wensen dat gij verwerpt, evenals zij hebben verworpen, zodat gij aan hen gelijk zult worden. Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak van Allah werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden.”
  Soera 60-13: “O gij die gelooft, bevriend u niet met een volk waarmee Allah vertoornd is;…”
  Soera 4-144: “O, gij die gelooft, neemt geen ongelovigen tot vrienden boven de gelovigen. Wil je Allah een duidelijk bewijs tegen uzelf geven?”
  Soera 76-24: “Wees daarom geduldig volgens het gebod van uw Heer en gehoorzaam niemand die onder hen zondig of ongelovig is.” Iedere assimilatie is dus in werkelijkheid, zoals de leidende Turkse politicus het in onze dagen heeft uitdrukt, een zonde.

 2. We moeten inderdaad het verzet blijven voeren tegen deze islaminvasie. Het verstrekken van juiste info is al een zeer belangrijk middel. Het probleem hierbij is echter wie men hiermede kan bereiken en hoe. Via internet komt men meestal terecht bij diegenen die het al weten. De grote media zijn in handen van de verraders en collaborateurs. In het onderwijs heerst de politiek correcte indoctrinatie. Neem hierbij de “beruchte muilkorf-wetten” die er in de eerste plaats op gericht zijn, te voorkomen dat de waarheid zou worden gezegd en geschreven. In het dagelijkse leven moet men oppassen met wat men zegt, want “feind hört mit…”, als er onbekenden bij zijn. De recente afluisterschandalen voorspellen ook weinig goeds, het komt er immers op neer dat alles kan afgeluisterd en geregistreerd worden. Neem daarbij nog de cyber-sabotage om vervelende webstekken plat te leggen of gewoon om PC’s te saboteren van “subversieve” elementen. Het verspreiden van de broodnodige info zal er steeds moeilijker maar ook gevaarlijker op worden cfr. het boek 1984 van George Orwell.
  Dit alles verzinkt echter in het niet bij het probleem dat zich stelt bij de bestemmelingen van de info. Een klein gedeelte is inderdaad te dom om het te begrijpen. Een zeer groot deel wil het echter niet weten. Deze laatste soort vergrijpt zich dan wel aan de boodschapper met het slechte nieuws, zoals in de tijd van de oude grieken.
  Het is deze laatste soort die dan ook een verpletterende en misdadige verantwoordelijkheid draagt voor het uitrollen van de “rode loper” voor de islam, en al de ellende die er bijhoort.
  Om hier iets aan te veranderen zal echter zeer moeilijk gaan. De houding van dit laatste soort vindt immers zijn oorsprong in complexen, frustraties en obsessies waarvan de omvang de Himalaja doet verzinken tot een molshoop, en hier zitten we dan niet meer in het domein van de politiek, maar dat van de psychopathologie.
  Het uiteindelijke doel van dit laatste soort is de wraak die zijn oorsprong vindt in afgunst en nijd en dit onder het motto: “ik mijn goesting niet, de anderen de hunne ook niet en ik de put in,en de anderen mee de put in”. Tijdens mijn 35 jarige beroepsloopbaan in de brusselse goten en riolen heb ik dit ontelbare malen moeten vaststellen en werd ik geconfronteerd met aanvallen van razernij als men de klagers wees op hun eigen verantwoordelijkheid door de door hun gemaakte keuze in het stemhokje!!!! Het is daar immers dat het verzet in eerste instantie moet gevoerd worden.
  Maar wat baten kaars en bril als de uil niet zien wil!!!!

 3. Allereerst bedankt voor dit voortreffelijke artikel.

  Vervolgens: @Sjun Demartelaere:
  “Contra-jihad met de pen, het woord en het toetsenbord” is, jammer genoeg, al lang vruchteloos gebleken.

  Al jaren bestrijden Lucky 9 [vrede zij met hem…; nee, flauw grapje, maar geen ironie: ik volg hem al lang en waardeer zijn teksten zeer!], u, ik en vele anderen de islam inderdaad met pen, woord en toetsenbord. Sommigen (niet weinigen) doen dit in voortreffelijk opgebouwde stukken, in heldere taal (en zonder taalfouten!), uitstekend gedocumenteerd, dus – zou je denken – uiterst overtuigend.

  Maar…, het blijft, alweer: jammer genoeg, preken voor eigen parochie.
  Degenen die deze voortreffelijke stukken zouden moeten lezen, omdat zij niets over de islam weten, doch die wel verdedigen, steunen of zelfs propageren, lezen ze niet.

  Er is maar één taal die de islam verstaat: die van het geweld.
  En dan uiteraard groter geweld dan zij zelf uitoefenen.

  Nu ben ik zelf 84 en ik zou aan een gewelddadige contra-jihad geen enkele bijdrage kunnen leveren.
  En ik vind het onjuist anderen aan te sporen aan risicovolle ondernemingen deel te nemen (wat een gewelddadige contrajihad uiteraard zou zijn) , als je zelf niet meedoet.

  Dus…, ik kan niet anders dan vaststellen dat dergelijke actie noodzakelijk zou zijn, maar mag van mijzelf daartoe niet aanzetten.

  [Van de wet trouwens ook niet, maar voor succesvolle tegenactie is het noodzakelijk de wet even te vergeten; de moslims doen immers nooit anders. Of liever: die kennen die wet vermoedelijk nauwelijks, omdat zij zich er niet voor interesseren.]

  • Meneertje,

   Dank voor uw lovende en bemoedigende commentaar. Niets doen vind ik geen optie. Het minste wat we met het geschreven woord kunnen doen is het te produceren in de hoop dat sommige waarheidsgetrouwe getuigenissen bewaard zullen blijven voor het nageslacht. Op die manier kunnen ze ook actueel verder verspreid worden in een voor iedereen begrijpelijke moedertaal. Zonder productie zijn zowel bewaring als verspreiding onmogelijk.

   Bovendien is de kans reëel dat diegenen die het anders niet zouden willen lezen het in ons technologisch tijdperk toch vinden en soms ook zullen lezen. Hieronder het toepasselijk voorbeeld:
   http://tinyurl.com/nh825ch
   Het ga U goed.

   • Lucky9,

    Na aarzeling besluit ik dat ik toch op uw vriendelijke reactie moet antwoorden, hoewel ik aan mijn eerder geschreven tekst niets wezenlijk nieuws heb toe te voegen.

    Maar ik kan de indruk hebben gewekt dat ik al ons geschrijf volkomen nutteloos vind en dat ik daarom wil zeggen dat we er maar mee zouden moeten stoppen.

    En dat moet ik dan toch even rechtzetten. Weliswaar denk ik inderdaad dat we de islamisering niet kunnen stoppen met onze schriftelijke protesten, omdat nu eenmaal de zogenaamde bovenlaag van onze samenleving weigert die islamisering te zien, te erkennen, als een bedreiging op te vatten, er iets tegen te doen. En dat dus alleen min of meer gewelddadig verzet zou kunnen helpen.

    Een enorme massabetoging zou je ook als een vorm van gewelddadig verzet kunnen beschouwen of althans als het begin daarvan. Ik bedoel: een betoging met de omvang van die twee tegen de kruisraketten, enige decennia geleden: 400000 deelnemers in Amsterdam, 555000 in Den Haag.

    Zoiets krijg je op het ogenblik onmogelijk voor elkaar.

    Maar ik vind ook wel dat we ons dan nu maar met schrijvend protesteren moeten behelpen. “Niets doen vind ik geen optie”, schrijft u en ik ben het daarmee eens. Ook met de toelichting die u daarop geeft.

    En dan moet ik daaraan, wat mijzelf betreft, nog iets toevoegen: ik kan het gewoonweg niet laten. Hoewel ik dood zal zijn als de grote uitbarstingen komen en ik daarom telkens tegen mijzelf zeg “bemoei je er dus maar niet meer mee”, schrijf ik dan toch opeens weer zo’n stukje als dat hierboven.

    Omdat ik ’t nu eenmaal niet laten kan. Omdat ik het rampzalige dat in Nederland (en heel West-Europa) aan het gebeuren is, niet kan aanzien zonder af en toe iets als een schreeuw van protest te uiten, hoe hulpeloos die ook mag klinken.

    En ik vermoed dat iets dergelijks voor heel veel reageerders op dit soort logs geldt.

    Vriendelijke groeten,
    meneertje

 4. Een uitstekend initiatief om voor ieder die meer informatie wenst dan de massamedia bieden in beeld te brengen wat er daadwerkelijk van islam verwacht kan worden. Het is tijd voor een contra-jihad met het woord, de pen en het toetsenbord. Een laatste mogelijkheid om door heel Europa Bosnische toestanden te voorkomen.

  Waar islam settelt, treedt uiteindelijk verdomming in, neemt het wantrouwen en geweld toe en komen mensen er meer en meer toe elkaar de fascistoïde Mohammedaanse maat te nemen. Wie daaraan niet leuk meedoet staat intimidatie, afpersing, molest en uiteindelijk vernietiging te wachten omdat de leer van Mohammed geen kritische belichting en zelf nadenken verdraagt.

 5. En de geschiedenis zal zich herhalen zolang het Europa van nu blijft bestaan, daarom stemt bij de Europese verkiezingen op Euro-sceptische partijen. deze moeten de bovenhand krijgen anders zijn we verloren

 6. Beste Lucky9,
  Zo zie je maar weer dat uit de geschiedenis niets geleerd werd door “correcte politici” cultuur verrijkers, linkse ideologieën, en racisme jagers. Als wij ons niet van dit zooitje ongeregeld kunnen ontdoen zal de geschiedenis zich herhalen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *