De vrouw onder de Sharia

In de volgende bijdrage behandelen we de islamitische wetgeving, rechtsleer en rechtspraak, samengevat in het woord “Sharia”, met als thema de helft van de menselijke bevolking op aarde. Zonder hen zou het menselijk ras ophouden te bestaan.
Dit om duidelijk te maken hoe belangrijk en essentieel het besluit wel is dat zal worden geformuleerd op het einde van deze gedeeltelijke analyse die uiteraard onvolledig is maar enkele belangrijke herhalingen bevat, net zoals de koran… het “heilig boek” van alle moslims. Het gaat over VROUWEN.

Islamitische geestelijken beweren:

  • De Sharia met betrekking tot vrouwen heeft kracht van wet in islamitische gezinnen.
  • De islam was de eerste beschaving om in vrouwenrechten te voorzien en ze te waarborgen.
  • Mohammed gaf de wereld het perfecte voorbeeld over de manier waarop vrouwen beschermd worden in de islam.
  • Moslimvrouwen worden gekoesterd en moeten als schatten beschermd worden tegen het kwaad van de wereld der ongelovigen.
  • De rechten van islamitische vrouwen komen van Allah.

De sharia of islamitische wetgeving rechtsleer en rechtspraak heeft verschillende normen voor verschillende groepen mensen. Vrouwen zijn dan ook één van die speciale klassen binnen de islam.

HET ‘SLAGEN’ VAN VROUWEN

De “grootse” visie van de islam over vrouwen wordt weergegeven in -bij voorbeeld- deze verzen van de Koran :

Koran 04:34Allah heeft mannen superieur aan vrouwen gemaakt omdat mannen hun rijkdommen besteden om hen te ondersteunen. Daarom zijn deugdzame vrouwen gehoorzaam, en ze zijn geacht om hun onzichtbare onderdelen te bewaken zoals Allah hen heeft bewaakt. Wat betreft vrouwen waarvan je bang bent dat ze zullen rebelleren, wijst haar eerst terecht, stuur ze dan naar een apart bed, en dan tuchtig haar. Maar als ze nadien gehoorzaam zijn, doe dan verder niets. Allah is verheven en groot!
Koran 38-43:Neem een handvol gedroogde stengels in uw hand en sla er mee, en breek uw eed niet.
Koran 2-223:Uw vrouwen zijn een akker voor u – komt daarom tot uw akker, zoals het je behaagt en doet goed voor jezelf en vrees Allah en weet, dat je Hem zult ontmoeten en geef goede tijdingen aan de gelovigen.

Het eerste vers bewijst het economische genie van de ‘laatste’ profeet. Aangekochte koopwaar beschadigt men niet bewust, want dat is slecht voor de handelswaarde en de productiviteit van… slavinnen. Het tweede vers reikt een middel aan: een zweepje gevormd door een handvol stengels. Het kan gaan van gras over riet en graanstengels tot dunne of dikke bamboe. Wat in het hoofd van de psychopathische profeet omging toen hij deze openbaring “kreeg” en wat hij zich voorstelde bij een handvol gedroogde stengels, is helaas definitief verloren gegaan bij zijn dood.

Gelukkig is hij nog niet verrezen! Het derde vers is pornografisch en, zo mogelijk, nog walgelijker. 2-223 legitimeert polygamie, verkrachting en totale willekeur. Alleen misdadigers, imbecielen en naïeve dementerenden zien hierin een allusie op het zaaien van zaad in een pas omgeploegde moestuin. ‘Slagen’ is een eufemisme voor sadistisch tuchtigen. Geilt U daarop feministische goed menselijke politiek correcte politica’s?

Terwijl vrouwen verplicht monogaam moeten zijn op straffe van steniging is polygamie voor de islamitische mannen een heilig recht:

Koran 4:3 …. huwt dan wat U aanstaat van de vrouwen, een tweetal, en een drietal en een viertal. Doch indien gij ducht niet billijk te zijn dan éne of wat uw rechterhanden bezitten (aan slavinnen)

Koran 4:129 En jullie zullen nooit in staat zijn rechtvaardig te zijn voor de vrouwen, hoezeer jullie ook willen, geeft niet geheel toe aan jullie neiging (tot één bepaalde vrouw) en laat haar (een andere vrouw) niet in het onzekere verkeren…

Vanzelfsprekend mag de profeet iets meer dan zijn volgelingen:

Koran 33:50 O Profeet, voorwaar, Wij hebben jou jouw echtgenotes die jij hun bruidschat hebt gegeven toegestaan, en de slavinnen waar jij over beschikt van wat Allah voor jou heeft aangewezen; en de dochters van jouw oom en de dochters van jouw tantes van vaderszijde; en de dochters van jouw oom van moederszijde en de dochters van jouw tantes van moederszijde die met jou zijn uitgeweken, en een gelovige vrouw die zichzelf aan de Profeet schonk, als de Profeet haar wenst te huwen, als een uitzondering voor jouzelf, die niet geldt voor de gelovigen.

Echtscheiding is voor de mannelijke moslim voorwaar eenvoudig en vooral eenzijdig. Niet alleen is een tijdelijk huwelijk dat minimaal een uur (!) en maximaal 99 jaar kan duren een sjiitische specialiteit, maar verstoting van de vrouw door de man (talaq) is in heel de islam de gebruikelijke manier om te scheiden. Na drie verbale verstotingen is de scheiding definitief.

De voorwaarden aan dewelke een verstoting moet voldoen overeenkomstig de 12 verzen tellende Medinensische soera 65 van de Koran zijn louter formalistisch en oncontroleerbaar. Bovendien wordt aan de vrouw die werd verstoten het verbod opgelegd om te hertrouwen vooraleer er drie maanden verstreken zijn en zijn de getuigenissen van vrouwen ook omtrent de feitelijke gronden van de echtscheiding slechts de helft waard van die van mannelijke getuigen.

DE SHARIA: OMGAAN MET EEN OPSTANDIGE VROUW

ml 0.12 Wanneer een man tekenen van opstandigheid ziet bij zijn vrouw hetzij in woorden als zij hem koeltjes antwoordt daar waar ze dit vroeger beleefd pleegde te doen, hetzij dat hij haar vraagt om naar bed te komen en ze weigert, in tegenstelling tot haar gebruikelijke gedrag; hetzij in handelingen, zoals wanneer hij haar afkerig van hem vindt daar waar ze voordien vriendelijk en vrolijk was, waarschuwt hij haar in woorden zonder haar iets te onthouden of haar te slaan, want het is mogelijk dat ze een excuus heeft.
De waarschuwing zou kunnen zijn om haar te vertellen: “Vrees Allah met betrekking tot de rechten die je aan mij te danken hebt“, of het zou kunnen zijn om uit te leggen dat opstandigheid haar plicht omtrent hem te steunen teniet doet en haar een gewijzigde beurt geeft onder andere echtgenotes, of het kan zijn om haar te informeren, ” Mij te gehoorzamen is religieuze plicht !
Als ze opstandigheid pleegt, onthoudt hij haar van slapen ( seks ) met haar en weigert haar te spreken, en hij kan haar slagen, maar niet op een manier die haar verwondt wat betekent dat hij haar niet mag vermorzelen, haar botten breken, verwonden, of bloed laten stromen. Het is onwettig om een ander op het gezicht te slaan. Hij kan haar slagen als ze maar maar een keer opstandig is of meerdere keren, maar een zwakkere opinie houdt in dat hij haar niet mag slagen, tenzij er herhaalde opstandigheid is.

Ishaq969 Hij [ Mohammed ] vertelde hen ook dat mannen rechten over hun vrouwen hadden en vrouwen rechten hadden over hun echtgenoten. De vrouwen mochten nooit overspel plegen of zich op een seksuele manier naar anderen gedragen. Als ze dat deden, moesten ze in aparte ruimten worden geplaatst en lichtjes geslagen. Als ze ontzegd waren wat verboden was, hadden ze het recht op voedsel en kleding. Mannen zouden gemakkelijk bevelen leggen op vrouwen want zij waren gevangenen van de mannen en had geen controle over hun persoon.
[ Abu Dawud 11, 2142 ] Mohammed zei: Een man zal niet worden gevraagd waarom hij zijn vrouw slaat.
[ Bukhari 7,62,132 ] De Profeet zei: “Niemand van jullie moet zijn vrouw geselen zoals hij een slaaf geselt en vervolgens geslachtsgemeenschap met haar hebben tijdens het laatste deel van de dag.” De meesten van die in de hel zullen vrouwen zijn. (!)

De overleveringen over de handelingen van de laatste profeet, die nota bene ten eeuwigen dage een na te streven rolmodel blijft voor elke moslim of mohammedaans mannetjes-dier, laten er voorwaar geen enkele twijfel over bestaan. Iemand met een minimale intelligentie die tot hier de zure appel van dit artikel heeft doorstaan begint allicht te begrijpen dat de hel voor vrouwen een islamitisch begrip is.

DE LEER OVER VROUWEN

Er zijn vele manieren waarop de vrouw geen volle wasdom heeft in de Sharia-wetgeving:

022,1 De vereiste kwalificaties om een islamitische rechter te zijn: zoals ten eerste een vrije man te zijn [ … ]
04.9 De vergoeding voor de dood of letsel van een vrouw is de helft van de vergoeding betaald voor een man.
[ Bukhari 3,48,826 ] Mohammed vroeg, ” Is de waarde van ooggetuigenverslag een vrouw niet helft van die van een man ? ” Een vrouw zei: “Ja.” Hij zei: “Dat komt omdat de geest van een vrouw iets ontbreekt.
L10.3 Zij verdelen de nalatenschap zo dat de man het deel krijgt van twee vrouwen.
Koran 04:11 Het is op deze manier dat Allah u gebiedt aangaande uw kinderen: Een man moet een aandeel ontvangen, gelijk aan dat van twee vrouwen , [ … ]

Volgende hadith vergelijkt kamelen, slaven en vrouwen.
[ Abu Dawud 11,2155 ] Mohammed zei: “Als een van jullie trouwt met een vrouw of een slaaf koopt, moet hij zeggen: ‘O Allah, ik vraag U om het goede in haar, en in het lot dat Je haar hebt gegeven, ik neem toevlucht bij U tegen het kwaad in haar, en in het lot dat Je haar hebt gegeven.’ ” Wanneer hij een kameel koopt, moet hij greep nemen van de top van diens bult en dezelfde soort verklaring afleggen.

Als de helft van de mensheid geen rechter kan zijn, nou ja, dan discrimineert de islam uiteraard en is derhalve automatisch uitermate extreem seksistisch. Als de weging of waarde van een getuigenis afhangt van de sekse van de getuige… Als het aandeel in een erfenis afhangt van de sekse van de erfgenaam… Als een vrouw vergeleken wordt met (het bezitten van) een kameel, dan begrijpt iedere idioot wel hoe onderontwikkeld en barbaars de islam wel is als politieke, imperialistische en geostrategische ideologie.

Vrouwen zijn inferieur aan mannen in intelligentie en religie.

[ Bukhari 1,6,301 ] Terwijl hij op weg was om te bidden, kwam Mohammed een groep vrouwen tegen en hij zei: “Dames, schenk aan goede doelen en geef geld aan de ongelukkige, want ik heb gezien dat de meeste mensen in de hel vrouwen zijn.
Ze vroegen : “Waarom is dat ?
Hij antwoordde: ” Jullie zweren te veel, en tonen geen dankbaarheid aan uw mannen. Ik ben nog nooit iemand met meer gebrek aan intelligentie tegengekomen, of onwetend van hun godsdienst dan vrouwen. Een zorgvuldige en intelligente man kan worden misleid door velen van u.
Zij antwoordden : “Wat we precies ontbreekt ons in intelligentie of geloof ?
Mohammed zei: “Is het niet zo dat de getuigenis van een man gelijk is aan de getuigenis van twee vrouwen ?
Nadat ze bevestigd hadden dat dit waar was, zei Mohammed: “Dat illustreert dat het vrouwen ontbreekt aan intelligentie. Is het niet ook zo dat vrouwen niet mogen bidden noch vasten tijdens hun menstruele cyclus?” Ze zeiden dat dit ook waar was.
Toen zei Mohammed: “Dat toont aan dat het vrouwen iets ontbreekt in hun religie. einde citaat.

Het bedrieglijke van deze ‘redenering’ bevindt zich uiteraard (ook voor onze katholieke, protestantse en anglicaanse lezers alsook voor elk vandaag denkend intelligent wezen) in het woord “bidden”. De suggestie dat alles wat de laatste profeet voordien en nadien uitkraamde heilig zou zijn is in hedendaagse woordgebruik samen te vatten in één woord: oplichting en hersenspoeling! Ik bespaar mij de moeite om deze woordenkramerij met gebruik van de formele logica te ontmaskeren als puur bedrog. Dat kan U zelf even goed.

De getuigenis van een vrouw is de helft waard van die van een man.

2:282Gelovigen ! Wanneer u een contract van lening voor een bepaalde periode aangaat, schrijf het op, of om eerlijk te zijn, laat een schrijver het schrijven. De schrijver mag niet weigeren om te schrijven, zoals Allah hem geleerd heeft, laat daarom de schrijver verslag doen over wat de schuldenaar dicteert zich zijn plicht aan Allah indachtig en het bedrag dat hij verschuldigd is niet verminderen.
Indien de schuldenaar onwetend is en niet in staat om te dicteren, laat dan zijn zaakwaarnemer dit doen met billijkheid. Vraag twee mannen om dit te getuigen, maar als er geen twee mannen gevonden kunnen worden, vraag dan een man en twee vrouwen, die je bekwaam acht om te getuigen. Daarom, als een van beide vrouwen een fout maakt, kan de andere haar corrigeren
[ … ]
Kan het duidelijker? Dit is Sharia!

GENITALE VERMINKING VAN VROUWEN, VROUWENBESNIJDENIS

Het is te betreuren dat de term besnijdenis wordt toegepast op zowel het verwijderen van de mannelijke voorhuid als op de verwijdering van de clitoris van de vrouw… Er is geen enkele vergelijking mogelijk!

[ Bukhari 7,72 ” 779 ] Mohammed zei:”Vijf praktijken zijn de kenmerken van de oude profeten: besnijdenis, het scheren van het schaamhaar, het kort snijden van de snorren, het knippen van de nagels en het ontharen van de haren van de oksels.

Deze hadith verwijst naar de besnijdenis van de vrouwelijke genitaliën. Het neemt aan dat zowel de man als de vrouw besneden worden.

[ Muslim 003,0684 ] [ … ] Abu Musa zei toen: “Wanneer is een bad verplicht?” Aisha antwoordde: “U heeft het aan de juiste persoon gevraagd. Mohammed heeft gezegd dat een bad verplicht is wanneer een man wordt omsloten door een vrouw en hun besneden genitaliën elkaar raken.

Besnijdenis is een onderdeel van de shariawetgeving. Hier is de bedrieglijke vertaling:
E4.3 Besnijdenis is verplicht voor zowel mannen als vrouwen. Voor mannen bestaat uit het verwijderen van de voorhuid van de penis, en voor vrouwen, het verwijderen van de voorhuid van de clitoris ( niet de clitoris zelf , zoals sommigen ten onrechte beweren).

Maar wat de Arabische tekst werkelijk zegt is:
E4.3Besnijdenis is verplicht (voor elke man en vrouw) door het afsnijden van het stukje huid op de eikel van de penis van de man, maar de besnijdenis van de vrouw gebeurt door het uitsnijden van de clitoris (dit wordt Hufaad genoemd).

De misleidende vertaling verduistert de shariawetgeving. Dit bedrog heet taqiyya, een vorm van heilige misleiding.
Bij de slag van Badr, hebben we een verwijzing naar de gewoonte van het verwijderen van de clitoris:
1564 Hamza zei: ‘ Kom hier, jij zoon van een vrouwelijke besnijder. ‘ Nu was zijn moeder Umm Anmar, een vrouwen besnijdster (iemand die meisjes besneed) in Mekka. Toen sloeg Hamza hem en doodde hem.

Hoe achterlijk, debiel, crimineel en misdadig kan je zijn?

012.0 DE STRAF VOOR HOERERIJ

ol2.6 Als de straf steniging is, moeten ze worden gestenigd, ongeacht het weer, of als ze ziek zijn. Een zwangere vrouw wordt niet gestenigd totdat ze bevallen is en het kind (derhalve) niet hoeft te worden verpleegd.
[ Muslim 017 , 4206 ] … Er kwam een vrouw naar Mohammed die zei : Boodschapper van Allah, ik heb overspel gepleegd, [ … ] Toen ze was bevallen kwam ze met het kind (verpakt) in een doek en zei: Hier is het kind waarvan ik ben bevallen. Hij zei: Ga weg en zoog hem tot je hem kan spenen. Toen zij hem gespeend had, kwam ze bij hem met het kind die een stuk brood in zijn hand hield. Ze zei: Apostel van Allah, hier is hij nadat ik hem gespeend heb en hij voedsel eet. Hij [ Mohammed ] vertrouwde het kind aan een van de moslims en sprak dan de straf uit. En ze werd in een put gestopt tot aan haar borst en hij gaf het bevel aan mensen en ze stenigden haar …. einde citaat.

Als de islamofiele feministes nu nog niet inzien dat de islam aanzet tot misdaad helpt zelfs een lobotomie niet om hen bewust te maken van het begrip “criminaliteit”! Een kind is volgens deze Hadith een middel om de moeder te chanteren en te terroriseren.

EERWRAAK

Eerwraak is niet rechtstreeks opgenomen in de sharia doctrine. Sharia schrijft voor dat een vrouw inferieur is aan de man en laat slagen toe om de heerschappij van de man af te dwingen, maar dat verleent eerwraak geen juridische status. Echter, er bestaat geen straf voor het doden van een overspelige:

o5.4 Er is geen boete voor het doden van iemand die de islam heeft verlaten, een struikrover of een veroordeelde gehuwde overspelige …
el2.8 … onwaardigen (degenen die gedood mogen worden) omvat … veroordeelde gehuwde overspeligen …

Dit lijkt op gelijke straffen voor zowel mannen als vrouwen, maar een man heeft echter vele legale manieren om seks te hebben, terwijl de vrouw strikt beperkt is tot alleen haar man. Vandaar dat de vrouw veel meer kans maakt om gedood te worden.

De man regeert over de vrouw, en zijn status in de gemeenschap hangt af van hoe zijn vrouwen zich gedragen. Ghira is heilige jaloezie, zelfs Allah heeft Ghira. Ghira is ook zelfrespect en is de basis voor eerwraak. Merk op dat in de volgende hadith Saed het dreigement van een man met zijn vrouw te vermoorden, niet wordt veroordeeld, maar ondersteund. Geweld in de verdediging van de Ghira van een moslim is zuivere islam.

[ Bukhari 8,82,829 ; Bukhari 9,93,512 ] Saeed bin Ubada zei: “Als ik een man zag met mijn vrouw, zou ik hem slaan met het blad van mijn zwaard.” Dit nieuws bereikte Mohammed, die toen zei: “Jullie zijn verbaasd over Saed ’s Ghira ( zelfrespect ). Bij Allah, ik heb meer Ghira dan hij, en Allah heeft meer Ghira dan ik, en om reden van Allah’s Ghira, heeft Hij schandelijke daden en zonden onwettig gemaakt zowel openbaar als in het geheim gepleegd.” [ … ]

De meeste moorden uit eerwraak vinden plaats in islamitische samenlevingen en enclaves. Het pro-miljoenste speelt zich af in niet-islamitische samenlevingen. Meer moet daar over niet gezegd worden. Misdadigheid heeft nu eenmaal alleen inspiratie en een vals alibi nodig…

DE VROUW ALS BROEDMACHINE EN SEKSSPEELTJE VAN DE MAN IN DE ISLAM

Honderden Jihadisten wereldwijd, ook in het vrije westen, zijn bereid om voor zorgvuldig bewaarde heilige pornografische indoctrinatie hun leven op te offeren:

Koran 2-25:…En zij zullen er reine metgezellen hebben en zij zullen er vertoeven.
Koran 44-54:Zo zal het zijn. En Wij zullen hen met schone meisjes die grote, mooie ogen hebben, verenigen.
Koran 52-20:…En Wij zullen hen met schone meisjes verenigen die grote, mooie ogen hebben.
Koran 78-33:En jeugdige gezellen, gelijk in leeftijd.
Koran 37-48/49:En naast hen zullen vrouwen zijn van bescheiden blik met mooie ogen. Rein, alsof zij zorgvuldig bewaarde eieren waren.

Het fanatieke discriminerend dogmatisme blijkt ook uit minder seksueel getinte openbaringen aan de laatste profeet:

Koran 42-11:Hij is de Schepper der hemelen en der aarde. Hij heeft u tot paren gemaakt, evenals het vee, te uwen behoeve. Daardoor vermenigvuldigt Hij u. Er is niets aan Hem gelijk en Hij is de Alhorende, de Alziende.
Koran 2-223:Uw vrouwen zijn een akker voor u – komt daarom tot uw akker, zoals het je behaagt en doet goed voor jezelf en vrees God en weet, dat je Hem zult ontmoeten en geef goede tijdingen aan de gelovigen.

Als je dus niet gelooft in de imperialistische nonsens uit de koran is uw lot bezegeld: de vrouw is een akker voor elke islamitische penis. ‘Happy hours’ voor debiele vrouwtjes zonder het minste besef over de:

ONBESCHERMDHEID EN RECHTELOOSHEID VAN DE VROUW IN DE ISLAM

Onderdanige dhimmis, gegijzelde manipulatoren van dagdagelijks nieuws, politiek correcte islamofielen en zelfs een massa feministische cultuur-relativisten in het Westen beweren vaak dat het allemaal niet zo erg is met de rechteloosheid en kwetsbaarheid van de vrouw in islamitische landen en de islamitische territoriale enclaves in het Westen.

Welnu, ik meen dat de islam zonder meer de universele rechten van de mens schendt. Niet alleen ten overstaan van ongelovigen en slaven maar tevens ten overstaan van de helft van de menselijke populatie op deze planeet. En het heilige boek dat in feite zou moeten verboden worden wegens het aanzetten tot misdadigheid middels roof, diefstal, moord, foltering en het systematisch met de voeten treden van de mensenrechten, geeft mij ook wat de vrouwen betreft gelijk.

Oordeel zelf na het overlopen van volgende bloemlezing, waarvan reeds enkele verzen werden besproken.

Koran 2-228:…de mannen hebben voorrang boven haar, Allah is Machtig, Alwijs.
Koran 2-282:… En roept van onder uw mannen twee getuigen en als er geen twee mannen zijn, dan één man en twee vrouwen van degenen, die je als getuigen aanstaan…
Koran 4-34:Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn…
Koran 2-229:Is de echtscheiding twee keer geschied, behoud haar dan op behoorlijke wijze of zend haar met vriendelijkheid weg.
Koran 65-1:O, profeet, indien gij van de vrouwen scheidt, scheidt dan van haar voor de vastgestelde periode en berekent de periode, en vreest Allah uw Heer.
Koran 4-3:En als gij vreest dat gij niet rechtschapen zult zijn bij het behandelen der wezen, huwt dan vrouwen die u behagen, twee of drie, of vier…
Koran 4-11:Allah gebiedt u aangaande uw kinderen: voor het mannelijke kind evenveel als het deel van twee vrouwelijke kinderen…
Koran 4-176:En als er meer zijn – zowel mannen als vrouwen – dan zal de man evenveel als het aandeel van twee vrouwen ontvangen. Allah legt u dit uit, opdat gij niet zult afdwalen; Allah heeft kennis van alle dingen.
Koran 4-34:En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar.
Koran 38-43:Neem een handvol gedroogde stengels in uw hand en sla er mee, en breek uw eed niet.
Koran 24-31:En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen…

Besluit.

Elke dag opnieuw ondergaan een massa bewuste westerlingen een gevoel van nauwelijks in te tomen woede en grenzeloze verontwaardiging over het lot van “de vrouw” onder de zweep van deze waanzinnige politieke doctrine en imperialistische ideologie.

Zelfs in de praktijk overvalt velen onder hen, die niet in een cocon of luchtbel wonen, visueel en daadwerkelijk elke week bij het zien van dagdagelijkse gebeurtenissen een gevoel van grenzeloze woede en eindeloze walging die pennen bevriest en rechtsgevoel doet stollen…

De “vrouw” is in de islam een voorwerp, ze werd aangeschaft en onderworpen. Nadien is ze als een gratis speelbal gereduceerd tot bron van seksuele bevrediging en producent van gratis arbeid. En om zoveel mogelijk kindjes te baren in de naam van Allah. Liefst mannetjes. Maar vrouwtjes mag ook, want die brengen even veel kinderbijslag en subsidies op waarvan de kostprijs en de last gelegd wordt op de plaatselijke kafir of ongelovige idioten.

Zo werkt de islamitische invasie! Het begint met “aanwezigheid”, gaat verder met “bedekking” van de private delen van het vrouwtjesdier zoals ‘haar kapsel’, en eindigt in seksuele slavernij en “onderdanigheid” aan de islamiet zonder cultuur en zonder verstand, maar wel met een slaafse onderhorigheid aan de islam tot de islamitische clerus de tijd rijp acht om steunend op demografische motieven de macht te grijpen en het wettelijk gezag onder de sharia op te eisen en over te nemen! Zo gaat het overal reeds meer dan 1400 jaar aan toe in de nog niet aan de islam en sharia onderworpen territoria. Nu ook elke dag meer en meer in Europa en Noord-Amerika.

***
Kopieer en bewaar deze bijdragen voor uw nageslacht. Niemand garandeert immers het voortbestaan van vrije sites en blogs.

Uit het Engels vertaald en in het Nederlands aangevuld door lucky9

Met dank aan Bill Warner.

image_pdfimage_print
Share

Reacties

De vrouw onder de Sharia — 1 reactie

  1. Overduidelijk dat die smeerlapperij met alle middelen bestreden en verdreven moet worden tot Europa volledig islam/moslimvrij is.

Laat een reactie achter aan Jean Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *