Groene klimaatzwendel en Duitse EU-corruptie.

Nu de verkiezingen van 26 mei voorbij zijn en het hoogzomer alsook vakantie is, dit iets wat langer stukje. Het is duidelijk dat de tieners Anuna De Wever en Kyra Gantois respectievelijk door hun moeder of door hun omgeving misbruikt werden. Er is helemaal niets mis met het klimaat. Absoluut niets, nothing, nichts, rien de rien, nul, zero, geen bal en zelfs geen zuchtje!

Het debat daarover berust op een hoop flagrant bedrieglijke leugens en schandalige misleiding. Laat ons even de puntjes op de ï zetten.

Groen wordt gefinancierd met belastinggeld. De commerciële mamma van Anuna De Wever werd door groen betaald met belastinggeld. Derhalve betaalde de belastingbetaler zuur verdiende centen om belogen, bedrogen, gehersenspoeld en geïndoctrineerd te worden door een schijnbaar onschuldig maar beslist misbruikt kind.

Waarom gebeurde dit en belangrijker hoe kon dit gebeuren?

De vraag waarom is eenvoudig te beantwoorden. Groen is een partij die parasiteert op volstrekte idioten met behulp van belastinggeld. Het is hen niet goed bekomen. Blijkbaar zijn de Vlamingen veel intelligenter dan de Franstaligen van Ecolo in Brussel en Wallonië.

De oorsprong van deze heuse zwendel is te vinden in de presentatie van de sympathieke en betrouwbaar ogende maar wel gebuisde Amerikaanse presidentskandidaat Al Gore. “An inconvenient truth“ met de iconische ‘hokeystick’-grafiek die een verband suggereert tussen CO² en de wereldtemperatuur, is een simpel en gemakkelijk te geloven verhaal over antropogene en dus door de mens veroorzaakte klimaatopwarming en hopla …we doen al geen moeite meer om een en ander te controleren niettegenstaande het een flagrante leugen is! Ecolo en Groen pikten deze zwendel alleen op om te misbruiken als verkiezingspropaganda.

Hoe kon dit gebeuren is een veel belangrijker vraag en de antwoorden op deze vraag zijn enorm veel complexer maar onthutsend interessant en worden verklaard door enkele psycho-sociale fenomenen zoals “framing”, (de voorstelling van een hypothese is hierbij veel belangrijker dan de inhoud en dus van doorslaggevend belang).

Framing’ (kleurt en vertekent de realiteit), ‘commitment bias’ (wie zijn opinies openlijk verdedigt, durft niet meer terug), groepsdenken ( nefaste groepsdynamiek die leidt tot verkeerde beslissingen omdat mensen dan verkeerde beslissingen nemen onder druk van de groep), ‘Availability Bias’ (we geloven de informatie die het meest beschikbaar is),

Confirmation Bias’ (we gaan op zoek naar informatie die onze bestaande overtuiging bevestigt) en tenslotte ‘Heuristics’ (vuistregels om tot een snelle beslissing over een opinie te komen die vaak leiden tot overdreven vereenvoudiging en verkeerde beslissingen.

Het doel van Groen en de mamma van Anuna was duidelijk: Groepsdenken!

Groepsdenken [groupthink} is de situatie waarin mensen verkeerde beslissingen nemen onder druk van de groep. Groepsdenken heeft zeven kenmerken. Oordeel zelf of ze van toepassing zijn op de huidige situatie rond antropogene klimaatopwarming:

1. De illusie van onoverwinnelijkheid: het idee dat de groep het grote gelijk heeft; dit leidt tot een overdreven zelfvertrouwen en extreme beslissingen.

2. Collectieve rationalisatie: de groep is doof en blind voor tegenargumenten en weigert zijn uitgangspunten te herzien.

3. Geloof in de eigen morele superioriteit: dissidente opinies worden als immoreel beschouwd.

4. Dissidenten worden gestereotypeerd als dom, onwetend, onnozel, als negationisten en criminelen. Deze ‘framing’ zorgt ervoor dat er überhaupt geen rekening moet worden gehouden met dissidente opinies en objectieve informatie.

5. Dissidenten worden rechtstreeks onder druk gezet.

6. Zelfcensuur: twijfels over de groepsconsensus worden niet geuit.

7. De illusie van unanimiteit: de overtuiging van de groep wordt veralgemeend. Mentale schildwachten: leden van de groep schermen zowel de groep als de leiders af van dissidente informatie.

Zeg maar al het personeel van de staatsomroep VRT en ook de VTM. Maar wat is de onomstootbaar wetenschappelijk bewezen realiteit? Wij zetten graag voor jullie de feiten op een rijtje.

 1. Het weer en het milieu hebben vrijwel niets met het klimaat te maken. Het klimaat evolueert over een heel lange termijn meestal vele eeuwen.
 2. Het is onmogelijk om precies vast te stellen wat de gemiddelde temperatuur op aarde is. Er worden diverse benaderende methodes gebruikt. De oudste baseert zich op de waarnemingen van weerstations die her en der, maar lang niet overal, zijn opgesteld. Voor 1890 was er weinig wetenschappelijke rigueur in het correct opstellen van thermometers en was er sowieso een foutenmarge. Metingen van de wereldtemperatuur zijn dus steeds een schatting. We kunnen stellen dat de wereldtemperatuur sinds 1850 slechts gestegen is met 0,5 tot maximum 1,2 graden Celcius. We besparen U de bibliografische wetenschappelijke details
 3. C0² vertegenwoordigt 76% van alle broeikasgassen die door menselijke activiteit worden uitgestoten, maar is hoegenaamd niet het grootste van alle broeikasgassen. Van alle broeikasgassen is waterdamp het grootste. Waterdamp vertegenwoordigt circa 80% van de massa van alle broeikasgassen in de atmosfeer en 90% van het volume van alle broeikasgassen.
 4. Broeikasgassen dienen om de aarde warm te houden. Indien er geen broeikasgassen zouden bestaan, dan zou de gemiddelde temperatuur op aarde 33 graden Celsius lager zijn. Er zou, met andere woorden, geen leven meer op aarde zijn of toch niet zoals we het nu kennen. Noteer dat CO² niet giftig, ongevaarlijk, geurloos en smaakloos is.
 5. In juli 2018 bedroeg de C0²-concentratie 407 ppm. ‘Ppm’ staat voor ‘parts per million’. 407 ppm is dus 407 / 1.000.000 = 0,0407% van de atmosfeer van de aarde.
 6. Per jaar brengen mensen 26 miljard ton C02 in de atmosfeer. De vier andere bronnen, met de oceanen ver voorop, stoten samen 550 miljard ton C02 uit. 21 keer meer. Menselijke activiteit staat dus in voor minder dan 5% van de totale uitstoot. Dit gegeven wordt soms misbruikt als argument tegen antropogene (dit wil zeggen door de mens veroorzaakte) klimaatopwarming. In de natuurlijke cyclus wordt het gros van de C02-uitstoot echter geabsorbeerd door de oceanen en door planten die dienen als voedsel voor mens en dier en plankton via fotosynthese dat dient voor alle leven dat in de zee en de oceaan zwemt.
 7. Tuinbouwers pompen extra C02 in hun serres om plantengroei te bevorderen. Wat zuurstof is voor de mens, is C02 voor een plant. C0² is een bouwsteen van het leven. Wie beweert dat CO² giftig is verwart doelbewust C02 met het voor de mens giftige CO.
 8. Er bestaat geen enkel statistisch verband tussen de CO² concentratie in de atmosfeer en de evolutie van de wereldtemperatuur.
 9. Sinds 1953 is het aantal tornado’s in Amerika ongeveer stabiel gebleven. De tegenovergestelde bewering is een leugen.
 10. Eilanden in de stille oceaan zinken gewoon en dat heeft absoluut niets met een stijging van de zeespiegel te maken. De Vanuatu-eilanden bevinden zich op de rand van de tektonische plaat die boven de Indisch-Australische tektonische plaat ligt. Tektonische platen zijn continu in beweging. De tweede plaat duikt onder de eerste en trekt de eilanden mee naar beneden.
 11. Een aantal gerespecteerde klimaatwetenschappers ontkennen dat er ernstige vragen moeten worden gesteld bij het idee dat mensen een catastrofale klimaatopwarming veroorzaken: Ivar Giaever, Kary Mullis, Freemazn Dyson, Judith Curry, Richard Linzen, ja zelfs Patrick Moore medestichter van Geenpeace ontkent dit.
 12. Climategate is een schandaal uit 2009 toen hackers duizenden e-mails en documenten naar buiten brachten van de Climatic Research Unit (CRU) van de Universiteit van East Anglia. De gelekte e-mails wezen op het manipuleren van gegevens en het intimideren van dissidente wetenschappers. Men schuwt dus duidelijk vervalsing en bedrog niet om een leugen geloofwaardig te maken.
 13. Tussen 950 en 1250 ging het noordelijke halfrond door wat de ‘Middeleeuwse Warme Periode’ wordt genoemd. In die periode lag de temperatuur hoger dan vandaag, hoewel de CO² conconcentratie gevoelig lager was dan vandaag en er van industriële activiteit nog geen sprake was. In die periode werd goede wijn verbouwd in de Nederlanden en Noord Engeland. Die periode van klimaatopwarming werd gevolgd door een lange periode van globale afkoeling, die men de ‘kleine ijstijd’ noemt, die eindigde in 1850. Groenland zag er tijdens de Middeleeuwse Warme Periode veel minder ijzig uit dan vandaag. Vandaar de naam Groenland, die ook werd gekozen om andere kolonisten te lokken. Noteer ook dat de stijging van de temperatuur sinds 1850 met 0,4 tot 1,2 graden vertrekt vanaf het kille dieptepunt van de Kleine ijstijd.
 14. IJsberen leven van de visvangst en kunnen moeiteloos blijven drijven op het water van de oceaan vanwege hun soortelijk gewicht. Mjam mjam! IJsberen op ijsschotsen zijn dus op jacht en helemaal niet in paniek. Alleen als er een sterke storm opkomt voelen ze zich veiliger aan “land”. De gemeten populatie ijsberen was boven de noordelijke poolcirkel nog nooit zo groot als vandaag.

Kortom de hele klimaathetze is georkestreerd en compleet vals. Er bestaat geen CO² thermostaat.

Het klimaat is een deterministisch chaotisch systeem. Ingevolge de Chaostheorie en de Complexiteitstheorie is de dynamiek van die systemen ontegensprekelijk en fundamenteel niet-lineair. Er is geen evenredig verband tussen oorzaak en gevolg. Het is daarom verbazend dat de protagonisten van antropogene klimaatverandering het klimaat afdoen als een lineair systeem met één factor: C0².

Indien we volgens hen de antropogene CO²-uitstoot kunnen terugdringen met X%, kan de verwachte opwarming van de aarde beperkt worden tot Y%. De illusie wordt gecreëerd dat het klimaat kan geregeld worden via een C0²-thermostaat. Draaien we de knop naar links, dan wordt het kouder en draaien we de knop naar rechts, dan wordt het warmer.

Dit is een absurde over-vereenvoudigde voorstelling van de realiteit. Het klimaat wordt beïnvloed door tal van factoren. Broeikasgassen spelen natuurlijk een rol in het klimaat. Een stijging van de C0²-concentratie verklaart wellicht een deel van de klimaatopwarming, net als verschuivingen in oceaanstromingen, variaties in bewolking, vulkaanuitbarstingen, CFK’s en het schommelen van de aarde in haar baan rond de zon.

We vergeten er nog één. Wat is zeker groot en sterk genoeg om het klimaat grondig te beïnvloeden? Welke kracht bepaalt of het morgen koud of warm is? De zon! Ook de zon kent schommelingen in haar activiteit. Een ‘actieve’ zon vertoont relatief veel zonnevlekken, die enorme erupties weergeven. De activiteit van de zon, een kolkende vuurbal van nucleaire energie, varieert in lange cycli en beïnvloedt ongetwijfeld mee de klimaatschommelingen.

Tijdens de laatste ‘Kleine IJstijd’ bijvoorbeeld werden er relatief weinig zonnevlekken waargenomen. De aarde bevindt zich als het ware in de atmosfeer van de zon. Sommige wetenschappers geloven dat de kans reëel is dat we in de komende decennia een nieuwe Kleine ijstijd tegemoet gaan als gevolg van een nieuwe minder actieve fase in de zonnecyclus. R.I.P. Antropogene CO² uitstoot!

Maar wat baten kaars en bril als de uil niet zien en wil? De Europese Commissie wil Europa ‘decarboniseren’: de C0²-uitstoot moet omlaag. De Commissie onder haar nieuwe voorzitster Ursula stelt dat institutionele beleggers vandaag te veel rekening houden met de overgang naar een economie die haar energie put uit duurzame bronnen zoals nieuwe moderne nucleaire centrales. Ze willen niet af van steenkoolcentrales en islamofiele oliebedrijven.

Kortom, de Europese Commissie dringt erop aan om meer te beleggen in activa die het hard te verduren zouden krijgen in de transitie naar meer duurzame energiebronnen en om toch meer te investeren in zogenaamd duurzame energie die er in feite geen is. Het fiasco zit in de hersenen van een vrouw ingebouwd die om verkozen te worden absurde toegevingen moest doen aan de groene luchtfietsers en miljarden euro’s gaat opofferen aan een linkse fata morgana. Fiasco verzekerd!

Risico’s komen immers vaak uit onverwachte hoek. In maart 2018 investeerde energiebedrijf Eni 50 miljoen dollar in Commonwealth Fusion Systems, een bedrijf dat samen met het MIT onderzoek voert naar de ultieme propere energie: kernfusie. Kernfusie produceert geen C02, nagenoeg geen afval, is onuitputtelijk en stabiel. Indien kernfusie er ooit komt, dan worden de zogenaamd duurzame energiebronnen van vandaag een fiasco en wint Eni de jackpot. Sommigen beslissen om vanuit een maatschappelijke overtuiging te desinvesteren uit fossiele brandstoffen en om te investeren in alternatieve energiebronnen, zelfs indien daar een financiële opportuniteitskost tegenover staat.

Daar is op zich niets mis mee, maar de kost van dergelijke beslissingen kan hoog oplopen, zeker indien zou blijken dat de angst voor C0² overdreven is. Ondenkbaar? Zoals de Brexit? Zoals de overwinning van Donald Trump? Of, tot voor de crisis van 2008, een daling van de Amerikaanse vastgoedprijzen? Toen de Eerste Wereldoorlog – the War to end all wars – uitbrak in de zomer van 1914 was de consensus dat hij voorbij zou zijn voor Kerstmis van datzelfde jaar. Ten tijde van Galileo Galilei was het ondenkbaar dat de aarde rond de zon draait. De wereldgeschiedenis bulkt van ‘ondenkbare’ gebeurtenissen.

In de objectieve en dus echte wereld werken een massa variabelen onder de vorm van zgn. ‘feedback loops’ in op de realiteit, en monden vroeg of laat uit in radicale veranderingen. Het is dan ook vreemd dat het IPCC intensief gebruikmaakt van klimaatmodellen. De meeste voorspellingen op basis van deze modellen moeten met de regelmaat van de klok worden herzien.

In het vijfde Assessment Report uit 2013 geeft het IPCC zelf toe dat 111 van de 114 klimaatmodellen de eigenlijke temperatuurstijging in de periode 1998-2012 hebben overschat. Dit suggereert dat die 111 modellen een gemeenschappelijke fout bevatten. Die gemeenschappelijke fout is dat de modellen de gevoeligheid van het klimaat aan variaties van de C02-concentratie overschatten door een forse multiplicator te gebruiken die het effect van C02 wil versterken.

Men argumenteert daarbij dat de klimaat- opwarming veroorzaakt door C0² leidt tot meer verdamping van water (waterdamp is ook een broeikasgas zoals we weten), en zo tot nog meer klimaatopwarming. Sceptici argumenteren dat het effect van C02 op het klimaat niet versterkt, maar afgezwakt moet worden via een multiplicator van 0,5 omdat meer waterdamp op zijn beurt leidt tot meer bewolking.

Bewolking reflecteert – net als het poolijs en sneeuw – het zonlicht, waardoor het klimaat terug afkoelt. Tot nu toe hebben de sceptici gelijk gekregen. Indien ze ook in de toekomst gelijk zouden hebben, dan spreken we niet langer over een catastrofale klimaatopwarming van bijvoorbeeld drie graden in de komende decennia, maar van een halve graad.

Maar nee Anuna, Kyra en groen zijn daar niet mee akkoord. Dat is vooral het gevolg van Groepsdenken” [groupthink). We herhalen:

Dat is de situatie waarin mensen verkeerde beslissingen nemen onder druk van de groep. Groepsdenken heeft acht kenmerken. Oordeel zelf of ze van toepassing zijn op de huidige situatie rond antropogene klimaatopwar­ming:

1. De illusie van onoverwinnelijkheid: het idee dat de groep het grote gelijk heeft; dit leidt tot een overdreven zelfvertrouwen en extreme beslissingen.

2. Collectieve rationalisatie: de groep is doof en blind voor tegenargumenten en weigert zijn uitgangspunten te herzien.

3. Geloof in de eigen morele superioriteit: dissidente opinies worden als immoreel beschouwd.

4. Dissidenten worden gestereotypeerd als dom, onwetend, onnozel, als negationisten en criminelen. Deze ‘framing’ zorgt ervoor dat er überhaupt geen rekening moet worden gehouden met dissidente opinies en informatie. Framing kleurt en vertekent immers de realiteit.

5. Dissidenten worden rechtstreeks onder druk gezet.

6. Zelfcensuur: twijfels over de groepsconsensus worden niet geuit.

7. De illusie van unanimiteit: de overtuiging van de groep wordt veralgemeend. Mentale schildwachten: leden van de groep schermen zowel de groep als de leiders af van dissidente informatie.

Groepsdenken staat gelijk met een nefaste groepsdynamiek die leidt tot verkeerde beslissingen. Daarbij komt nog het “Backfire Effect” : iemand met een sterke doch verkeerde overtuiging die wordt geconfronteerd met informatie die deze overtuiging tegenspreekt, zal aanvankelijk nog meer dan voorheen aan die sterke overtuiging vasthouden.

Eens de impact van het ‘Backfire Effect’ weg deemstert, heeft men de keuze. Ofwel wil men zelf op zoektocht gaan om de eigen aannames te verifiëren, of men doet en denkt gewoon verder zoals voorheen. De Neo-cortex is lui en hoe dommer men is hoe luier die eigen Neo-cortex.

Onbuigzame overtuigingen hebben, is nooit een teken van een grote openheid van geest of van intellectuele nieuwsgierigheid. Het is een vaststaand feit dat een gebrek aan genuanceerde informatie de meeste mensen er niet van weerhoudt ergens sterk in te geloven. Wie op onderzoek uit wil doet tenminste de moeite om alle facetten van het voorwerp van je overtuiging eerst grondig te analyseren.

Een grondige analyse vergt echter moeite, veel meer moeite dan het hersenloos slikken van wat de massamedia, vandaag al te vaak een boegbeeld van groepsdenken, serveren. En dat is wat wat de linksgroene propaganda wil

Mensen blijven soms lang vastzitten in een verkeerde overtuiging door wat Availability Bias’ genoemd wordt. Men heeft de neiging de informatie te geloven die het meest beschikbaar is en zo ‘top of mind’ wordt. De meeste media hameren genadeloos met dezelfde boodschap wat een omgeving creëert waarin de availability bias zich volop kan ontwikkelen.

Availability Bias’: we geloven de informatie die het meest beschikbaar is. Wat VTM, VRT, en de MSM zeggen en schrijven moet de waarheid zijn, zo denkt men.

Er is dissidente informatie beschikbaar, maar men moet er zelf actief naar op zoek gaan. Mensen hebben nu eenmaal de neiging om op zoek te gaan naar informatie die hun bestaande overtuigingen bevestigt, de ‘Confirmation Bias’ genoemd. De krant die men leest geeft hoogstwaarschijnlijk ook de eigen politieke overtuigingen het best weer. Het is immers aangenaam onze bestaande opinies bevestigd te zien.

Er zijn ook enorme belangenconflicten. Heel wat media hebben voltijdse klimaatjournalisten in dienst, die er natuurlijk geen belang bij hebben om een dissidente boodschap te brengen omdat ze daarmee hun eigen job vernietigen. Aan de universiteiten worden miljarden dollars en euro’s gepompt in onderzoek over antropogene klimaatopwarming. Er zijn enorme politieke en economische belangen wat het bestendigen van het idee van antropogene klimaatopwarming betreft. Dissidenten worden verketterd, geboycot, geridiculiseerd of ontslagen.

Philippe Verdier gaf een kritisch boek uit over antropogene klimaatopwarming, ‘Climate Investigation’. Hij werd onmiddellijk van het scherm gehaald en een maand later stond hij aan de deur. Professor Judith Curry zei de universiteit vaarwel omdat ze naar eigen zeggen constant over de campus liep met “dolken in haar rug”. Het klimaat is duidelijk een zeer emotioneel beladen thema geworden. In deze context moet het niet verbazen dat de meest zichtbare informatie eenzijdig is en zo de publieke opinie beïnvloedt. Aan de tweede voorwaarde inzake ‘onafhankelijk denken’ is in het klimaatdebat dan ook niet voldaan, gezien de enorme druk op dissidenten.

De enorme aandacht die de media besteden aan antropogene klimaatopwarming, creëert ook wat men een wijdverspreide ‘Commitment Bias’ noemt. Veel mensen zoals de minderjarige tiener Anuna hebben een publiek forum gekregen voor hun al dan niet ingefluisterde ideeën over antropogene klimaatopwarming en worden de gevangenen van hun eigen publieke verklaringen. Welke nieuwe informatie ze ook zouden krijgen, ze durven niet meer terug. Dat is ‘Commitment Bias’: wie zijn of haar domme opinies openlijk verdedigt, durft niet meer terug uit angst het voorwerp te worden van spot en hoon.

Dat mooie jonge meisjes misbruikt worden om een welbepaalde politieke propaganda en agenda te verspreiden is immoreel, ethisch onverantwoord en afschuwelijk. En toch gebeurde het vlak voor onze neuzen.

Maar dat de politici en parlementariërs misbruik maken van een leugenachtige en compleet debiele klimaat-hoax om die om te vormen tot een klimaatzwendel die als enige bedoeling heeft om op basis van leugens en bedrog geld te kloppen uit de zakken van belasting betalende burgers is zonder meer misdadig.

In het onland België is dat overigens al het allerhoogste percentage overheidsbeslag op de vrucht van onze arbeid in heel Europa: 47,3 procent! Ter vergelijking: in Zwitserland is dat slechts 22,2 procent en in Luxemburg maar 38,2 procent!

Wat ons onvermijdelijk naar de EU leidt. Ursula Von der Leyen kon alleen verkozen worden als “voorzitster” van een misdadige bende kleptocraten (de Europese commissie) door ongelooflijke toegevingen te doen aan een bende debiele groene politici die zoals hoger omschreven geen enkel respect hebben voor de waarheid en evenmin voor de burgers van Europa.

Hierin wordt ze bijgestaan door de Franstalige Charles Michel nog steeds eerste minister van de gefaalde staat ‘Belgique’, en door een zekere Christine Lagarde die president wordt van de Europese Centrale Bank, niettegenstaande ze geen economie gestudeerd heeft en zelfs nooit een bankfiliaaltje heeft geleid.

Rotte vis stinkt niet alleen in België maar in de EU ook aan de kop! Vandaar de titel van deze bijdrage: “Groene klimaatzwendel en Duitse EU-corruptie.”

image_pdfimage_print
Share

Onze (R)overheid!

Een Duitse krant maakte even de berekening : in onland belgië is men het slechtste af .

Meer dan 50% van de Vlamingen en 95% van alle Walen en Brusselaars kozen in mei voor de verderzetting daarvan door niet ‘extreem rechts’ te stemmen maar nog steeds op de traditionele partijen die ons dit al decennia aandoen. Vlamingen zijn masochisten zo blijkt en Vlaanderen een eeuwig wingewest voor veroveraars en despoten.

‘Extreem rechts’ de enige demoon waarvoor de traditionele partijen bang zijn. Stel je voor dat die de belastingen zouden verlagen en daardoor alle slurpers zonder melk zouden vallen? Zo weet je waarom zij een cordon sanitaire nuttig achten.

image_pdfimage_print
Share

Zitten we al in 1984? Nee, nog veel erger! We zitten in 2019.

Screenshot_12

George Orwell beschreef al vele tientallen jaren geleden hoe propaganda functioneert, hoe men haar moet toepassen, opdat diegenen die men vormt als een kneedbare massa het zelfs leuk vinden wat men met hen doet. Men zou “leugens waar moeten maken” en “aan het winderige de schijn van het solide verlenen”. In zijn geniale dystopie “1984”, geschreven van 1946 tot 1948, schrijft hij: “Uiteindelijk zou de partij verkondigen dat twee plus twee vijf zou zijn, en dat je dat zou moeten geloven. Haar filosofie ontkende niet alleen de bewijskracht van de ervaring, maar ook het bestaan van een objectieve realiteit.”

1984

“Vrijheid is de vrijheid om te zeggen dat twee plus twee vier is. Als dat is toegestaan, dan volgt al het andere”, zegt de hoofdpersoon Winston Smith in Orwell´s dystopische roman “1984”. “Vaak is twee plus twee tegelijk vijf. Vaak drie. Vaak alles in één keer”, zegt de chef-inquisiteur van Ingsoc, O´Brien, later tegen Winston.

Inmiddels zijn we in het jaar 2019 al zover dat het presidium van het Duitse parlement zegt dat 100 meer zou zijn dan de helft van 709. En meer dan 80%, veeleer meer dan 90% van de bevolking windt zich daar helemaal niet meer over op, velen proberen het zelfs te staven. De huidige O´Briens lijken bijna  exact op die in “1984”en je krijgt steeds meer de indruk dat ze nog steeds meer op hem gaan lijken. Nog maar bij heel weinigen moet nog directe dwang worden toegepast, de grote massa houdt al lang zoveel van zijn O´Briens dat ze hen blindelings vertrouwen en uit hun hand eten, ja, zelfs iedereen aanvalt die het ook maar durft de O´Briens te bekritiseren.

Mogelijk gaat dat inmiddels zelfs zonder Kamer 101. Of die wordt echter op zeker moment nog ingevoerd voor de heel hardnekkige mensen, wier geest ondanks alles toch nog weerstand biedt, wie weet? Ook dat zou nog kunnen komen, niemand kan dat echt inschatten.

Screenshot_13

Als kind en teenager heb ik überhaupt niet gelezen, geen boeken, zelfs geen stripboeken van Asterix. Ik ben quasi – om het op de manier van Heidegger te formuleren – niet in het huis van de taal opgegroeid, in ieder geval niet van de geschrevene, maar ik had toegang tot cijfers, die me vanzelf aanvlogen. Het eerste boek dat ik – hoe kon het ook anders? – in het jaar 1984, dus 35 jaar geleden op net 20-jarige leeftijd uit mezelf, afgezien de verplichte schoolliteratuur, echt vrijwillig, vanuit mezelf en ook volledig uit heb gelezen, was: “1984” van George Orwell. Profetsich?

“Hetze” – “Nieuwspraak” – “Goeddenken” – “Waarheidsministerie”

De DDR beoordeelde Orwell´s dertiende en laatste boek overigens als staatsvijandig “opruiend geschift” en legde niet alleen hoge tuchthuisstraffen op voor de distributie maar zelfs voor het lezen van het boek! In oktober 1978 veroordeelde de districtsrechtbank van Karl-Marx-Stadt een 27-jarige gediplomeerde theoloog tot een gevangenisstraf van twee jaar en vier maanden. Zijn misdaad: hij had “1984” gelezen en aan kennissen uitgeleend. In de motivering van het vonnis van de rechtbank stond: “Het boek ´1984´ moet ertoe dienen het socialisme te demoniseren en te belasteren. Daarbij wordt vooral de Sovjet-Unie evenals de leidende rol van de marxistisch-leninistische partij zwartgemaakt.” In de afgelopen jaren, aldus de rechtbank, zou “1984” – dit prutswerk” – vooral zijn ingezet in de ideologische strijd tegen de DDR.

George Orwell was al ernstig ziek toen hij zijn laatste boek schreef, dat overigens niet alleen betrekking heeft op het socialisme, maar op elke vorm van totalitarisme. Het verscheen in juni 1949, zijn schrijver stierf een half jaar later, in januari 1950. Zijn grandioze duistere roman zal echter blijven. “Hetze” – “Nieuwspraak” – “Goeddenken” – “Waarheidsministerie” . . . komt u dat op een bepaalde manier niet bekend voor? Angela Merkel zei enkele dagen geleden nog dat zij en de haren ervoor zouden zorgen dat er helemaal geen foute ideeën meer zouden opkomen. Ja, op een bepaalde manier krijg je elk jaar steeds meer de indruk dat er nauwelijks een actueler boek is dan deze inmiddels al meer dan 70 jaar oude roman uit de jaren-40.

PS.: Ach, en nog iets. Leest u gewoon een keer voor de lol Orwell´s “1984” en dan direct daarna bijvoorbeeld dat hier. Gewoon voor de lol. Niet dat er sprake zou zijn van een of ander verband. Nee, nee, in geen geval!

Bron:
https://juergenfritz.com
Door: Jürgen Fritz

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

image_pdfimage_print
Share

Pijnlijke analyse

Eergisteren moest een heugelijke dag worden voor Vlaanderen. Een feestdag. Maar de feestdag werd vergald door een genadeloze aanslag vanuit de media.

De ‘pers’ liep met open ogen in de val. Als lemmingen volgden zij het uitgezette spoor. Een man, net benoemd tot eerste burger van Vlaanderen, werd met één welgemikte kogel geveld.

Dit was moord met voorbedachten rade, maar niemand die het zag, niemand die het ziet. Is deze eerste burger schuldig aan, hoe heet het, ‘uitkeringsfraude’? Misschien wel, misschien niet. Heeft de eerste burger van Vlaanderen iets gehad met een prostituee? Misschien wel, misschien niet. Moest hij op 11 juli 2019 hangen? Ja.

Want dit is opera. Het libretto geschreven door een obscure uitgever wiens naam in geen enkele krant stond gisteren noch vandaag. De Vlaamse pers is verworden tot een zielige oude man, onbekwaam om scherp te zien.

Zoet is ze, met het infiltreren van het private leven van een gewond politicus. Snel is ze, met het veroordelen van een on-veroordeelde (De Morgen: “Het minst verkwikkelijke aan deze historie: de geur van cliëntelisme”). Hatelijk is ze, wanneer ze zich verbergt achter de bagger van P-Magazine en de inhoud dupliceert. Onvermogend is ze, om de waarheid te achterhalen en het publiek te beschermen tegen de wanstaltige plannen van een megalomane uitgever.

De Octopus

Door de gebeurtenissen van de laatste jaren is het beeld van wat een terrorist is verschoven naar het buitenland. We zijn vergeten dat er ook blanke terroristen zijn, in eigen rangen. Op 11 juli was er in Vlaanderen in één huis gelach te horen, geklingel van kristal, en champagne, veel champagne. Dat huis staat in Knokke. Daar woont een man. De man achter P-Magazine.

Een man voor wie journalisten het hoofd buigen, een man voor wie politici het hoofd wegdraaien, een man voor wie ondernemers vluchten, een man voor wie slachtoffers beven, een man voor wie banken angstig de kluizen sluiten als hij langs komt…

Deze man is het hoofd van de Vlaamse maffia. Dat zag De Standaard reeds in 2003 toen ze schreef dat deze man de “Godfather van Vlaanderen” was.

Wij noemen deze man de Octopus.

De Octopus, de man achter P-Magazine en tal van faillissementen.

Al meer dan 30 jaar terroriseert de Octopus het Vlaamse ondernemerslandschap.

Meer dan 20 faillissementen staan achter zijn naam. Honderden slachtoffers maakte hij al. Gisteren kwam daar nog een handvol bij. Want denk niet dat de aanslag van 11 juli slechts één slachtoffer maakte, met name Kris Van Dijck. Nee, zijn vrouw en zijn familie zijn mogelijk nog meer geschonden want zij beschikken niet over het eelt dat politici ontwikkelen om hogerop te komen in de kringen van de macht.

De Octopus zat tussen 22/4/2002 en 2/1/2003 al 9 maanden in de gevangenis. Zijn strafblad leest als het rapport van de grootste pester op school, maar dan voor volwassenen. Op zijn strafblad vinden we de volgende veroordelingen terug: schriftvervalsing, faillissement en bedrieglijk onvermogen, oplichting, witwassen, afpersing, misbruik van vertrouwen (2 x), economische en financiële misdrijven, oplichting (opnieuw).

Men zou denken dat justitie de samenleving beschermt als een dergelijk individu de gevangenis weer verlaat. Het tegendeel in Vlaanderen is waar. Justitie houdt zich voornamelijk bezig met de gewone man en vrouw in de straat. Want zij zijn godvrezend. Als een overjaarse trapper beschermt justitie een aantal perfect gecamoufleerde vallen in de maatschappij. De eerste val heet bijvoorbeeld het verkeer. Geen enkele Vlaming kan nog ongeschonden door het verkeer. Het systeem dat ‘verkeer’ heet staat zo strakgespannen dat het per definitie fouten genereert van de gebruiker. En fouten levert bonuspunten, d.w.z. cash, op voor de niets ontziende overheid. De tweede val heet ondernemers. De mens wordt geboren met een zekere drang tot ontplooiing en zelfontwikkeling. Dat leidt tot innovatie. En innovatie leidt tot groei. De overheid is de grootste stroper in de ondernemerswereld. Justitie is de bloedhond die een gewonde ondernemer de keel over bijt. De derde val heet de schuldindustrie. Toen bleek dat er weinig lol te beleven viel aan het delgen van schulden, vond de overheid boetes uit, een soort bonus voor wie uiteindelijk na veel moeite erin slaagt een schuld te betalen. Omdat wie een schuld betaalt laat zien dat hij kan betalen moet men doorgaans de schuld nog eens maal twee of drie betalen, bovenop de schuld die al betaald is. Het klinkt niet zo logisch, maar daarvoor hebben we justitie die het systeem met een boksbeugel in het gelaat van de gewone man of vrouw in de straat te pletter slaat, tot iedereen uit angst knikt dat hij of zij het wel degelijk begrijpt.

Het bovenstaande telt niet voor een bepaalde doelgroep. De doelgroep waartoe de Octopus behoort. Een gezelschap van top criminelen die een Vlaamse variant van de brekingsindex van H.G.Wells ontwikkelden om onzichtbaar te blijven voor overheid en justitie.

Rex non potest peccare

De laatste 18 jaar waarde de Octopus rond door de samenleving alsof de samenleving hem toebehoorde. Rex non potest peccare, the king can do no wrong, is het adagio van de Octopus uit Knokke.

Met een onbehaaglijk aanvoelende charme palmt de Octopus harten en zielen in van mannen en vrouwen die geloven dat zijn omnipresente persoonlijkheid hen met zevenmijlslaarzen verder zal brengen in het leven. Zij zijn steevast zijn eerste slachtoffers. Vraag maar aan tientallen werknemers die uit de gratie vielen en plots zonder geld op straat stonden. Vraag bijvoorbeeld even aan de tientallen oud P-Magazine journalisten die zonder boe of bah op straat belandden nadat de vennootschap achter P-Magazine failliet ging. Een bijzonder verhaal. Buitenstaanders denken dan dat journalisten die onbetaald op straat belanden de ballen hebben om hun onrecht aan te kaarten, maar nee….zij kijken schichtig om zich heen, in de hoop dat er nog ergens een baan is in de journalistiek. En wanneer ze uiteindelijk een nieuwe baan vinden wensen ze niets meer met de Octopus te doen te hebben want zij weten als geen ander tot welke wraak hij in staat is.

Natuurlijk zijn er slachtoffers die zich niet zomaar gewonnen geven. Zij maken dan de fout om zich te beroepen op justitie in de hoop op gerechtigheid. En dat is exact wat de Octopus uit Knokke het liefst heeft. Justitie is als een gigantische kaas met gaten. De gaten zijn de gebreken. In die gaten heeft de Octopus zijn kantoren ingericht. Hij gebruikt justitie als bank, als verzekeringswezen, als inkomsten-model en als persoonlijke wraakgodin. De Octopus is een intellectueel, een visionair, maar met een psychopathisch brein. Wie het waagt zich in de krochten van justitie te begeven op zoek naar gerechtigheid na alle geld te zijn verloren aan de Octopus uit Knokke, ondergaat een metamorfose in de documenten van de rechtbank. De Octopus uit Knokke maakt van de bestolene de dief, maakt van het verbaasde slachtoffer, de woedende dader, maakt van de opgelichte werknemer, een stelende kleptomaan. De Octopus projecteert zijn eigen ziekelijke gebreken in zijn slachtoffers en huurt dure woordkramers van prestigieuze advocatenkantoren in om zijn slachtoffers te bevuilen nadat hij hen eerst alles afnam.

Een voorbeeld uit het dagelijkse leven? Kris Van Dijck is schuldig aan uitkeringsfraude? Tip voor Kris, check de laatste 10 faillissementen van de Octopus uit Knokke eens?

Steevast komt hetzelfde verhaal terug van slachtoffers van de Octopus: “als ik de besluiten lees lijkt het alsof ik de grootste crimineel ben, en niet hij die me bestolen heeft”. Een bijkomende tactiek in de rechtbanken is dat de Octopus een storyteller is zonder weerga. De Octopus is een meester in het doen onder-dwarrelen van de feiten onder tonnen neven-verhalen. De rechters in Eerste Aanleg zijn meestal nog in opleiding om door te groeien naar Hoger Beroep. Zij zien meestal door de bomen het bos niet meer en gooien meestal na jaren procederen verdwaasd de handdoek in de ring om uiteindelijk de peer in twee te delen. Zo functioneert justitie als bank voor de Octopus. Hij moet geen geld gaan lenen bij de bank. Justitie zorgt ervoor dat zijn betalingen jaren kunnen uitgesteld worden om uiteindelijk maar een fractie te moeten betalen van het oorspronkelijk te betalen bedrag. Zo word je in Vlaanderen miljonair, en dat is wat gebeurde met de Octopus.

Strafklacht

Op 10 oktober 2018 belandde er een strafklacht tegen de Octopus uit Knokke en zijn kompanen op het bureau van een onderzoeksrechter in Antwerpen. De strafklacht telde niet minder dan 144 bladzijden. Een goede wind blies een kopie naar de redactie van ‘tScheldt. De strafklacht leest als een opera seria. Er blijken dus mensen te bestaan die zich durven verzetten tegen de Octopus uit Knokke. Maar steeds met grote persoonlijke gevolgen. De redactie van ‘tScheldt is op de hoogte van schrijnende verhalen van verschillende ondernemers die naar de rechtbank trokken tegen de Octopus.

Maar zelfs octopussen maken fouten. Wat maakte dat Napoleon uiteindelijk verloor? Hij streed op een bepaald moment niet één gevecht, hij streed er dozijnen, tegelijkertijd. Dat is exact wat onze Octopus aan het doen is. Hij heeft een abonnement in elke rechtbank van het land. Er loopt niet één strafklacht tegen hem, er lopen er alleen al in Antwerpen minstens 4. Er zijn in Antwerpen al minstens twee verschillende onderzoeksrechters bezig met een onderzoek naar de Octopus.

De Octopus werd in december 2018 veroordeeld tot het betalen van 2 miljoen euro aan Renault. De Octopus werd drie weken geleden in Hoger Beroep veroordeeld tot het betalen van 1 miljoen euro aan een derde partij. De Octopus werd deze week ontheven als zaakvoerder uit een belangrijke vennootschap en door de rechtbank vervangen door een bewindvoerder. ‘tScheldt heeft weet van minstens 15 rechtszaken die momenteel lopen tegen de Octopus. En vooral, ‘tScheldt beschikt over een schrikbarende lijst van bewarende beslagen bij….Mediageuzen, de vennootschap achter P-Magazine. Momenteel hebben deurwaarders al voor minstens 1.735.900,32 euro aan beslagen gelegd bij de eigenaar van P-Magazine. Dat bedrag is tot op de comma juist.

In mensentermen heet dit…“het net is zich in snel tempo aan het sluiten”.

En dat is de reden waarom de Octopus 11 juli 2019 koos om de eerste burger van Vlaanderen om te leggen middels een vernietigend artikel in P-Magazine.

In een vlaag van akelige briljantie vond de Octopus een manier om zijn nakende arrestatie te ondergraven. Met een onmiskenbaar gevoel voor onderbuik timing wist de Octopus dat als hij de komende weken zou aangehouden worden, dat hij zal geportretteerd worden als de recidiverende maffieuze ondernemer. Hij zal de immer sjoemelende dader zijn.

We schreven het al, het is akelig in zijn spitsvondigheid, maar door de eerste burger van het land met perfecte timing op 11 juli omver te kegelen, met een dossier dat al sinds 2014 in zijn schuif ligt, zorgt de Octopus ervoor dat hij bij zijn komende aanhouding geen dader zal zijn, maar een slachtoffer.

Hij zal tieren, roepen en brullen dat hij aangehouden wordt omdat hij het als uitgever durfde een politicus aan de schandpaal te nagelen.

Hij zal roepen, noteer dit alvast, dat hij het slachtoffer is van een politieke afrekening!

Hij zal zich beroepen, noteer dit alvast, op zijn functie in de pers als ‘grote uitgever’ die ‘teruggepakt’ wordt door de politiek.

Vandaar dat hij een groot politicus nodig had als slachtoffer. Vandaar dat hij een event nodig had waar iedereen op zou staan kijken. Vandaar dat hij zijn publicatie in P-Magazine liet verschijnen tijdens de speech op 11 juli. We zeiden het al, de Vlaamse Feestdag was een opera in regie van de Octopus. Om succesvol te zijn in zijn plan, moest hij ervoor zorgen dat P-Magazine ogenblikkelijk en massaal in de pers kwam, en vooral dat de politiek getroffen werd. De Octopus is van nature gelieerd aan het Vlaams Belang omdat hij al jaren reclameborden aan hen verhuurt. Dat de nevenschade bij de N-VA zou komen te liggen was daarbij een heugelijke meevaller.

Het onmiddellijke effect is dat de onderzoeksrechter die eventueel plande hem de komende dagen aan te houden, hoogstwaarschijnlijk van zijn plan afziet juist vanwege de handeling van P-Magazine. Zet de onderzoeksrechter toch door de komende weken dan heeft de Octopus zich een eeuwigdurend Calimero ticket gekocht dat hij tot in den treure zal gebruiken in de rechtbanken. Hij zal staande houden dat de politiek hem ‘zoekt’. Hij zal de rechters in Eerste Aanleg ondersneeuwen met honderden verhalen over hoe hij een slachtoffer is van een afrekening, nadat hij de samenleving ‘zuiverde’ van een corrupte hoerenlopende top-politicus.

De media, blind voor wat zich hier aan het afspelen is, is op zoek naar de smoking gun bij het Vlaams Belang. Zij vermoeden dat het Vlaams Belang dit verhaal gelekt heeft naar P-Magazine om de N-VA te beschadigen en Filip De Winter aan de macht te brengen. Helaas. Het is jammer dat de waarheid moet komen van het enige niet gesubsidieerde medium in Vlaanderen: ‘tScheldt.

Hoe kwam het verhaal van Kris Van Dijck dan tot bij P-Magazine? Het is de eenvoud zelve. De hoofdredacteur van P-Magazine, de auteur van het artikel over Kris Van Dijck, klust al meer dan anderhalf jaar bij. Hij schreef volgens onze bronnen tot voor kort meer dan 20 artikels per maand voor de grootste erotische website van Nederland en België en had zo een continue voet aan wal in de Vlaamse porno-industrie. Hij doet dit vanuit een bedrijfje in Zandhoven, “Tekstbureau L.”. Het is in deze wereld dat de hoofdrolspeelsters in het drama van Kris Van Dijck vertoeven. Het is trouwens zo dat het meisje van lichte zeden dat nu gelinkt wordt aan Kris Van Dijck, reeds anoniem in de kranten en P-Magazine verscheen begin juni van dit jaar in een afpersingszaak. Daarbij zouden beelden zijn opgenomen in haar kamer. Haar huisbaas zou de beelden hebben gehackt en samen met zijn vrouw gebruikt hebben om klanten van het meisje af te persen.

P-Magazine ziet ondertussen al een ongemakkelijke bui hangen. Gisteren veranderden ze snel snel de naam van Kris Van Dijck in “K.V.D.” nadat het verhaal viraal ging.

De Octopus, ondertussen, wrijft zich vergenoegd in de handen. Laat de gerechtelijke politie maar komen, zijn magistrale slachtoffer-verhaal staat sinds gisteren klaar.

h/t Faustus

Foto 1: P-Magazine is haastig de naam van Kris Van Dijck aan het verwijderen, maar ze maken een fout waardoor de actie zichtbaar wordt

Foto 2: De naam van Kris Van Dijck wordt door P-Magazine snel veranderd in de afkorting K.V.D.

***

Vlaanderen heeft nood aan een nieuw soort pers, aan een nieuw soort journalistiek! Steun ‘tScheldt! Klik hier!

image_pdfimage_print
Share

Troika richting ondergang

Charles Michel, Christine Lagarde en Ursula Von der Leyen zijn voorgedragen voor topfuncties in de Europese Commissie. De benoeming van Von der Leyen is nog zeer problematisch: de socialisten en de groenen willen haar niet steunen, zowel om intern-Duitse redenen als uit woede over de niet-verkiezing van ‘hun’ kandidaat, Timmermans.

Sommigen zien daarin zelfs een sluw complot van Orban. Als dat waar is, dan stijgt Orban in onze achting. Louis, Christine en Ursula vormen een ideale troïka om de EU nog sneller naar de ondergang te leiden. Zoals Elsevier het cynisch uitdrukte, is de toekomst van Europa nu in handen van Charles Michel, die zelfs België niet bij elkaar kon houden, Lagarde die president wordt van de Europese Centrale Bank hoewel ze geen economie gestudeerd heeft en zelfs nooit een bankfiliaaltje heeft geleid, en von der Leyen die de Duitse strijdkrachten heeft laten aftakelen tot het laagste niveau sinds 1945.

Als Ursula dat ook eens met de EU-bureaucratie wil doen… Dat is allemaal heel hoopvol. Stel u voor dat ze bekwame leiders hadden benoemd. Dan zou de EU-dictatuur misschien veel langer overeind blijven. We weten niet of we dit echt aan Orban te danken hebben, maar als dat zo is, dan zeggen we van ganser harte: “Goed gedaan, Viktor!”

image_pdfimage_print
Share

Vandaag is het onze Vlaams-Nationale feestdag

Terwijl sommige gemeenten en intercommunales er in slagen uitgerekend vandaag plastic, metaal en drankafval alsook papier en karton te laten ophalen hierboven ons volkslied zodat U het niet zou vergeten. Niet toevallig worden de gemeenten waarover sprake geleid door liberalen, christendemocraten en/of socialisten. Als symbolische minachting kan dit tellen.

Daarom hieronder nog een ander filmpje:

De bedrieglijke heks van de OOOO laat niet af! Ook zij zal ons en Dries niet temmen! Ook Tom Van Grieken sprak duidelijke taal in zijn 11 juli boodschap.

image_pdfimage_print
Share

N.V. Volksverhuizing

De illegale immigratie naar Europa heeft het karakter van een ware volksverhuizing aangenomen. Een duurzaam en efficiënt antwoord blijft echter uit. Als vooraanstaand Europees staatsman schrikt Klaus er niet voor terug enkele ongemakkelijke waarheden uit te spreken en heel wat gemakkelijke onwaarheden te weerleggen. Dat maakt van N.V. Volksverhuizing een verfrissende bijdrage aan het – door politiek correcte taboes gedomineerde – publieke debat.

De onwil van de politieke elites om de massa-immigratie een halt toe te roepen, staat in schril contrast met de wil van het overgrote deel van de publieke opinie. Die gelooft immers niet langer in holle frases – genre “Wir schaffen das” – en wil dat er letterlijk en figuurlijk grenzen worden gesteld.

De voormalige president van Tjechië schreef dat de huidige migratiecrisis helemaal niet gaat om een conflict tussen altruïsme en xenofobie.

De meeste vertegenwoordigers van de politieke en mediatieke mainstream zijn niet bereid om dit debat als een conflict tussen principieel gelijkwaardige ideeën en wereldbeschouwingen te benaderen. In plaats daarvan bekijken ze het als een conflict tussen goed (dat zijn zij) en kwaad (dat zijn wij, de anderen). Met een verbluffende eerlijkheid en radicaliteit maken zij duidelijk dat ze de massamigratie naar Europa positief beoordelen, zij het als gunstig voor hun persoonlijke ‘standing’, zij het als een welgekomen gelegenheid om de status quo in Europa te veranderen. Daarom heten zij de migratie welkom. Daarom proberen zij zelfs niet eens om ze af te remmen.

De politieke mainstream, belichaamd door bondskanselier Merkel en partijpolitici van alle kleuren, volgt het linkse progressivisme, het uitgebreide etatisme en het staatspaternalisme, het groene dirigisme en een extensief sociaal constructivisme. Door dit gedachtegoed is het politieke personeel van alle partijen van de maatschappelijke mainstream aangestoken.

Tussen christendemocraten, socialisten met de kritische houding tegenover vele andere thema’s van de Europese linkerzijde, zoals de groene politiek (de strijd tegen de klimaatverandering incluis), de genderpolitiek en het progressistisch, op het constructivisme gestoelde, Europeanisme.

Wanneer de Europese elites het verder blijven vertikken de angsten van hun burgers ernstig te nemen, zal de uitgesproken hang van het Europese establishment naar een politiek van geforceerde immigratie de politieke verhoudingen in de EU-lidstaten grondig door mekaar schudden. Andere politici en andere partijen zullen op het voorplan treden. (N.v.d.r.: dat is op 26 mei 2019 al duidelijk geworden) Maar ook daarmee is nog niet alles gezegd.

De heersende multiculturele coalitie heeft veel grotere ambities. Zij hoopt namelijk dat de toevloed van miljoenen niet- Europese migranten en hun herverdeling en vestiging overal in Europa het continent fundamenteel zal veranderen. Zij hoopt dat de massale immigratie zowel de etnische samenstelling als de maatschappelijke verhoudingen in de verschillende Europese landen aan het schuiven brengt. De aversie van de kortzichtige, multicultureel, transnationaal en kosmopolitisch ingestelde elites tegen de Europese naties en natiestaten heeft een geheel nieuwe en ongeziene dimensie bereikt.

Deze mensen hebben begrepen dat de natiestaten – en hun parlementaire democratie – een hindernis zijn geworden voor de realisatie van hun droombeelden over een nieuw Europa en een storende factor voor hun globale machtsaanspraken. Zij hebben begrepen dat We moeten het wijdverbreide moraliseren (dat in de plaats treedt van de moraal) afwijzen en proberen zakelijk en ernstig te debatteren over de prangende thema» van vandaag.

Terwijl onze moraalapostelen hun eigen betekenis en edelmoedigheid zwaar overschatten vinden zij er niets beter op dan bezorgde critici van de massa-immigratie (ons en daarmee de meerderheid van de gewone burgers) af te schilderen als xenofobe angstige fascisten (of racisten) die zich door vooroordelen en stemmingmakerij als rattenvangers zouden gedragen Ze hebben ongelijk!

Wij baseren ons op het gezond verstand, op historische ervaringen en op een sceptische niet-progressistische zienswijze op de toekomst die door de man in de straat gedeeld wordt – met uitzondering helaas van de progressistische visionairen.

Paradoxalerwijze lijdt het dagelijks leven in Europa overal onder een soort supervoorzorg die nauwelijks nog iets met rationele risicovermijding te maken heeft. In naam van het voorzorgsprincipe wordt Europa met steeds nieuwe regelingen overstelpt, wat vele volstrekt vanzelfsprekende menselijke activiteiten verhindert of belemmert. Vreemd genoeg blijft tegelijkertijd heel het domein van de immigratie van elke preventieve acne gespaard. Met betrekking tot migratie is het praktisch verboden te vragen naar de kosten of zich te willen informeren over de risico’s. ‘Bijsluiters’ zijn niet voorhanden. Behoedzaamheid als dusdanig lijkt taboe te zijn. Zoiets is volstrekt absurd.

In de EU kan tegenwoordig geen enkel belangrijk bouwproject gerealiseerd worden zonder een uitgebreide ‘milieuduurzaamheidstoets’ die de effecten op de menselijke gezondheid, dieren planten, biologische diversiteit, bodem, water, lucht, klimaat, landschap, cultuur en andere materiële goederen ‘evenals hun wisselwerking’ onderzoekt en m kaart brengt. Alles wat het menselijk leven negatief kan beïnvloeden, wordt aan veelvuldig administratief, vaktechnisch of gerechtelijk onderzoek onderworpen. Het experiment om hier honderdduizenden, zo niet miljoenen, veelal onbekende mensen die deel uitmaken van een volslagen andere cultuur en beschaving te vestigen wordt echter van elke ernstige openbare beoordeling uitgesloten.

Het is vrijwel verboden dit feit nog maar ter sprake te brengen. Wie het toch doet, moet het zich laten welgevallen de status van ware Europeaan of eerbiedwaardige burger te verliezen. Hij wordt aan een brutale, openlijke druk blootgesteld, dikwijls tot in zijn job. Tot nu toe. Het is met grote waarschijnlijkheid te verwachten dat de instroom van honderdduizenden of miljoenen mensen in een voor hen vreemde en op hun komst onvoorbereide omgeving een hele reeks enorme complicaties en problemen zal teweegbrengen.

P.S.: Merkel, Jünker en Macron zijn ofwel totaal onbekwaam ofwel echte misdadigers. Maar dat laatste kan Klaus natuurlijk niet schrijven. Daarom doen wij het maar. Al wie de bevolking van een territorium wil vervangen door een andere wil in feite genocide plegen op de eerste en dus autochtone bevolking. De arrogantie en de misdadigheid van de ons controlerende elites (en iedereen die het pact van Marrakesh goedkeurde) is onvoorstelbaar. Daarom belasteren zij systematisch iedereen die hun misdadige plannen durft te bekritiseren. Karel De Gucht en Gwendolyn Rutten zijn daar 2 goede voorbeelden van.

image_pdfimage_print
Share