We werden allemaal voorgelogen! EU-document bewijst: het ging nooit over “vluchtelingen”, maar over “hervestiging”

We werden allemaal voorgelogen! EU-document bewijst: het ging nooit over “vluchtelingen”, maar over “hervestiging”

De auteur Matthias Matussek heeft explosieve documenten ontdekt, waaruit blijkt dat we vanaf het begin zijn gelogen door de politici en de media. Het ging nooit over hulp aan oorlogsvluchtelingen, maar over een hervestiging en dus over de volledige verandering van het Europese continent. 

De EU-strategen willen de achteruitgang van de bevolking tegengaan door veroudering en dalende geboortecijfers. Daarom verwelkomen ze elke zogenaamde vluchteling plus gezinshereniging, die hen helpt hun plannen te realiseren. Matussek vat dit enorme schandaal samen met de volgende woorden:

1.) Elke Literate kan op de originele site van de Verenigde Naties te lezen dat er is natuurlijk de VN-position paper “vervangingsmigratie” (vervanging migratie), die op geen enkele manier spreekt over zoekers tijdelijke bescherming.

2.) Verder leest elke lezer op de originele website van de Europese Commissie, dus lees zeker wat de EU-commissaris voor migratie, binnenlandse zaken en burgerschap zei, Dimitris Avramopoulos en ook geenszins veronderstelde tijdelijke bescherming, maar openlijk dus daarom permanent Hervestigingsverplichtingen spreken:

“Door het creëren van een permanent kader met uniforme procedures, kunnen we zorgen voor een snellere procedures, die op zijn beurt laat ons toe om geleidelijk aan onze gezamenlijke hervestiging te verhogen .”

3.) Op basis van de bovengenoemde aantoonbaar verifieerbare oorspronkelijke bronnen van de Verenigde Naties en de Europese Commissie, is bewezen dat we nu – meerderheid – geen migraties van mensen zijn die grotendeels “tijdelijke beschermingzoekers” zijn, maar meestal meer gerichte permanente EU “nieuwe nederzettingen” als indirecte implementatie van de UNO scriptie paper “replicaement migratie” (vervangende migratie) ervaring.

4.) Deze openbaar verifieerbare feiten worden ons grotendeels onthouden door de – vermoedelijk op meerderheid op kwaliteit gerichte traditionele uitgevers en de publieke omroepen vooralsnog, ondanks de vrijheid van meningsuiting die wordt beschermd door opinie en hun basisvereiste van een meerderheid op kwaliteit gerichte journalistiek. Het document is beschikbaar voor iedereen op de website van de Europese Unie en wordt hier reproduceerbaar gereproduceerd in ongewijzigde vorm:

Persbericht van de Europese Commissie van 13 juli 2016: Verbetering van de legale kanalen voor migratie – Commissie stelt EU-hervestigingskaders voor

De Europese Commissie stelt vandaag een EU-hervestigingskader voor. Het doel is een gemeenschappelijk Europees hervestigingsbeleid vast te stellen dat ervoor zorgt dat mensen die internationale bescherming nodig hebben toegang hebben tot goed geordende en veilige routes naar Europa.

De Europese Commissie stelt vandaag een EU-hervestigingskader voor. Het doel is een gemeenschappelijk Europees hervestigingsbeleid vast te stellen dat ervoor zorgt dat mensen die internationale bescherming nodig hebben toegang hebben tot goed geordende en veilige routes naar Europa. Het voorstel maakt deel uit van de geplande hervorming van de Commissie van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel en de langetermijnstrategie voor een beter migratiebeheer zoals uiteengezet in de Europese migratieagenda. Het zal ook bijdragen tot de uitvoering van het nieuwe resultaatgerichte partnerschapskader voor samenwerking met de belangrijkste landen van herkomst en doorreis, dat de Commissie op 7 juni heeft gepresenteerd.

Frans Timmermans, eerste vice-voorzitter van de Commissie, zei: “We moeten onze gezamenlijke inspanningen om internationale bescherming te waarborgen, verder versterken, met name door vluchtelingen veilige en ordelijke hervestiging in Europa te bieden. Hoewel eerdere ad-hocoplossingen enkele resultaten hebben opgeleverd, zullen de nieuwe vandaag voorgestelde procedures ons in staat stellen in een vroeg stadium met de lidstaten samen te werken om de inspanningen van de lidstaten te bundelen en te versterken en in het algemeen efficiënter te zijn. , Hoeveel mensen per jaar worden hervestigd, wordt nog steeds door de lidstaten zelf bepaald en in de toekomst kunnen zij financiële steun uit de EU-begroting ontvangen om hun beslissingen in de praktijk te brengen.

EU-commissaris voor migratie, binnenlandse zaken en burgerschap Dimitris Avramopoulos zei: “Het voorstel van vandaag is een belangrijke stap in onze inspanningen om mensen die bescherming nodig hebben, legale en veilige toegang tot de EU en bescherming te bieden. Het is een essentieel onderdeel van de bredere doelstelling om de meest kwetsbaren te beschermen, prikkels voor onregelmatige migratie te verminderen en migranten te beschermen tegen smokkel en gevaarlijke reizen naar Europa. Door een permanent kader van gemeenschappelijke procedures te creëren, kunnen we zorgen voor snellere procedures, waardoor we onze gezamenlijke hervestigingsverplichtingen geleidelijk kunnen verhogen. In haar poging om illegale migratieroutes te sluiten, creëert de EU dus echte legale migratiekanalen. “

Het voorstel van vandaag beoogt een permanent kader tot stand te brengen met een enkele hervestigingsprocedure binnen de EU. Hoeveel mensen per jaar worden hervestigd, zal door de lidstaten zelf worden bepaald, maar door de nationale inspanningen te coördineren en samen te werken, zal de EU als geheel meer kunnen doen. Het toekomstige hervestigingskader zal worden geïmplementeerd via jaarlijkse hervestigingsplannen van de EU, aangenomen door de Raad op voorstel van de Commissie en in de praktijk gebracht door middel van gerichte door de Commissie goedgekeurde hervestigingsprogramma’s. De jaarlijkse hervestigingsplannen van de EU moeten betrekking hebben op de algemene geografische prioriteiten waarop hervestigingen gebaseerd moeten zijn,

Het EU-hervestigingskader moet ook de criteria bevatten waarmee rekening moet worden gehouden bij het bepalen van de gebieden of derde landen van waaruit hervestiging zal plaatsvinden, met inbegrip van het aantal personen dat internationale bescherming behoeft, in bepaalde derde landen, algemene betrekkingen de EU aan derde landen en hun effectieve samenwerking op het gebied van asiel en migratie, met inbegrip van de verdere ontwikkeling van hun asielstelsel en samenwerking bij de bestrijding van irreguliere migratie, alsmede op het gebied van overname, terugkeer en terugkeer.

Het nieuwe EU-hervestigingskader stelt ook gemeenschappelijke standaardprocedures vast voor de selectie en behandeling van hervestigingskandidaten. Het hervestigingskader omvat ook de gemeenschappelijke criteria voor hervestiging in de EU in het kader van de gerichte hervestigingsprogramma’s van de EU, de uniform geïdentificeerde mogelijke redenen voor het uitsluiten van kandidaten en de hervestigingsprocedure (behoorlijke procedure of urgente procedure) die zou kunnen worden toegepast.

Om de hervestigingsinspanningen van de lidstaten in het kader van de gerichte EU-programma’s te ondersteunen, zal de Commissie 10 000 EUR uit de EU-begroting toewijzen aan elke hervestigde persoon. De middelen worden toegewezen uit het Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) . Hervestiging die niet onder het hervestigingskader van de Unie valt, wordt niet uit de begroting van de Unie gefinancierd.

Overeenkomstig de protocollen bij de Verdragen kunnen het Verenigd Koninkrijk en Ierland desgewenst deelnemen aan de uitvoering van de voorgestelde verordening. Denemarken neemt niet deel aan de aanneming van deze verordening en is hieraan niet gebonden noch verplicht deze toe te passen.

achtergrond

Op 13 mei 2015 heeft de Europese Commissie een alomvattende strategie voorgesteld met de Europese migratieagenda . Deze agenda vormt de basis voor de lopende werkzaamheden van de Commissie om de onmiddellijke en langetermijnuitdagingen van een effectief en alomvattend beheer van migratiestromen aan te pakken. Bovendien wordt in de migratieagenda uiteengezet waarom een ​​gemeenschappelijke aanpak nodig is om hervestigers te beschermen door hervestiging van kwetsbare ontheemden.

Op 8 juni 2015 heeft de Europese Commissie een aanbeveling voor een Europese hervestigingsregeling gepubliceerd . De daaropvolgende conclusies van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen op 20 juli 2015 , hebben besloten om 22.504 mensen met duidelijke internationale bescherming te verplaatsen via multilaterale en nationale regelingen.

Op 15 december 2015 heeft de Commissie om humanitaire redenen een aanbeveling voor een vrijwillige regeling voor Turkije gepubliceerd . Volgens de verklaring EU-Turkije van 18 maart 2016 zal een vrijwillig humanitair regime in werking treden zodra onregelmatige grensovergangen tussen Turkije en de EU eindigen, of althans aanzienlijk en duurzaam, hun aantal is afgenomen.

Op 6 april 2016 heeft de Europese Commissie een mededeling gepubliceerd waarin wordt opgeroepen tot een hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel en de invoering van een gestructureerd hervestigingssysteem, dat het hervestigingsbeleid van de Unie zal bepalen en een gemeenschappelijke aanpak zal bieden voor veilige en legale routes naar de EU bieden voor mensen die internationale bescherming nodig hebben.

Naar aanleiding van deze mededeling heeft de Commissie op 4 mei 2016 een eerste hervormingspakket gepresenteerd . Dit pakket omvatte voorstellen voor de oprichting van een duurzaam en eerlijk Dublin-systeem, voor de versterking van het Eurodac-systeem en voor de oprichting van een echt asielbureau van de Europese Unie.

De Commissie brengt regelmatig verslag uit over de voortgang bij de hervestiging. Het eerste verslag over hervestigings- en hervestigingsmaatregelen werd op 16 maart goedgekeurd. Het tweede, derde en vierde verslag werden goedgekeurd op 12 april , 18 mei en 15 juni . Het vijfde verslag over hervestigings- en hervestigingsacties is vandaag aangenomen.

Verdere informatie

Steun deze website en steun het vrije alternatieve nieuws zonder censuur:
IBAN: DE97100110012628055249
BIC:NTSBDEB1XXX
Op naam van: Erich brink
Onderwerp: Indignatie

h/t: Indignatie.

image_pdfimage_print
Share

De redactie verwijdert ‘Gatestone intitute‘ uit haar favorieten. Het tomeloos een podium geven aan ‘Palestijnen’ en “Iraniërs” wijst op een gijzeling door ondemocratische infiltranten en islamofiele exoten.

image_pdfimage_print
Share

Joe Biden, een socialistische misdadiger ?

Tja we schreven het al in juli 2014Dat de socialistische vicepresident Joe Biden er als de kippen bij was om te zeggen dat het toestel van Malaysia Airlines neergeschoten is, zet aan tot nadenken. ‘Dit was geen ongeluk, het toestel is neergehaald.’ verklaarde de voormalige dikke nek en vakbonds-délegé. Hoe kan Biden dit al weten? De vraag stellen is ze beantwoorden. Obama wil oorlog want anders krijgt zijn partij bij de nakende presidentsverkiezingen een afstraffing die ze misschien wel nooit te boven zal komen.

Geen wonder dat op de VRT en Canvas nu zwaar gesuggereerd wordt dat Donald Trump aan iets schuldig zou zijn. Namelijk dat hij belangstelling heeft in het misdadig gedrag van de socialistische vice-president onder de moslim-president Obama!

Gekker kan je het niet bedenken. Joe Biden hield zijn eigen zoontje de hand boven het hoofd als die van alles en nog wat uitspookte in Oekraïne om zichzelf te verrijken en kijk nu eens: Trump zou een afzettingsprocedure riskeren!

De logica schrijft voor dat 1° de VRT en canvas liegen en bedriegen en 2° Trump overschot van gelijk heeft om het ronduit misdadig gedrag van de Obama-regeringen tot in de puntjes onder de loep te laten nemen.

Dit theater bewijst alleen dat de “democrats” in paniek en ten einde raad zijn. Een verdenking van misdaden ombuigen tot een impeachment van een zittende president die de steun heeft van de absolute meerderheid van zijn landgenoten is een wanhoopsdaad.

De VRT en canvas bevinden zich zoals steeds aan de kant van de leugen en aan de verkeerde kant van de geschiedenis. De ‘democrats zijn na Kennedy ‘in regel’ misdadigers. Carter … Clinton… Obama ….! We laten de ‘Bushes’ ook even buiten beschouwing. Tot slot van rekening ageerden zij alleen uit winstbejag en niet vanwege hun misdadige loopbaan.

image_pdfimage_print
Share

Exoten eisen en dreigen

Video klik hier

Voor wie zou denken dat de woede en de eisen zouden stoppen zodra ze van de NGO-ferry voet zetten op Italiaanse /Europese bodem, heeft het goed mis. De bezetters eisen eerst eisen een permanente verblijfsvergunning, dan (gratis) te mogen reizen naar het land van hun voorkeur, in de eerste plaats de landen die het makkelijkst de hoogste uitkeringen voorzien, en dat liefst levenslang.

Eerst nemen ze nog genoegen met een baantje als koerier bij een pakjesbedrijf, of poetshulp (want welke man of welke vrouw die door het glazen plafond wilt breken poetst nog zelf) Maar algauw blijkt dat niet genoeg. Zij willen ook genieten.

Ze eisen dan een makkelijkere toegang tot diploma’s, en dus worden de latten lager gelegd. Niet allen krijgen ze via kortere studiecycli dan onze kinderen een evenwaardig diploma. Niet door intellect of verdienste, maar door positieve discriminatie.

Daardoor verlaagt ook het kennisniveau van onze kinderen, tenzij we voor privéscholen gaan die niet meer door iedereen betaalbaar zullen zijn. En slagen ze daar niet snel genoeg in, inclusief de patserbakken en de merkkledij, dan zijn er de bendes, de drugs, de prostitutie, de wapenhandel, de exploitatie slachtoffers, de handel in namaak, de handcarwash, de nachtwinkels enz ….

We maken op korte termijn van ons eigen volk een onderklasse, die zoals in Zuid Afrika van hun toekomst wordt beroofd. Ondertussen zijn ze met zovelen dat ze vertegenwoordiging in onze parlementen en besturen eisen, en verwerven. Niet in het minst daarin hun weg vinden en krijgen via partijen die door het eigen volk werden weggestemd en die om ter hardst als goedmensen op hun borst slaan om het nieuwe kiesvee binnen te halen en de misnoegde autochtone burgers te vervangen.

Het is duidelijk, dat de immigratie, de demografie en de verslechterde maatschappelijke/sociale toestand een sombere toekomst inluiden voor onze jeugd. Die is er vaak, ingevolge de jarenlange indoctrinatie via scholen en media zich niet van bewust, en stemmen zelfs in met hun eigen ondergang en die van onze vergevorderde beschaving.

image_pdfimage_print
Share

Hoelang nog misdadige politiek correcte parasieten?

Gasthuisberg (Leuven) anno 2019. Video: klik op dit bruggetje !

Men verplicht ons om deze mensen te aanvaarden en er mee samen te leven! Jawel, dit gebeurde in Leuven, kliniek Gasthuisberg ( 2019 ) ! Dit filmpje zegt meer dan 1000 woorden ! Dankbare vluchtelingen! Dit is geen vals nieuws!

Gaan jullie politiekers het geduld van ons, de burgers (die jullie nota bene verkozen hebben), op de proef blijven stellen tot we jullie vervolgen, veroordelen, opsluiten en terecht stellen?

Hoelang nog gaan jullie politiekers toelaten dat exoten zoals deze man zelfs onze ziekenhuizen komen onveilig maken en het verplegend personeel bedreigt en mishandelt?

Hoelang nog gaan onze politiekers voluit medeplichtig zijn aan het feit dat dat een massa exoten zoals deze geïmporteerde allochtone man zich op ons grondgebied komen voortplanten om het te overwoekeren met hun misdadig en gewelddadig gebroed?

Dit filmpje overleefde de politiek correcte censuur en zal blijven bestaan om jullie totaal gebrek aan verantwoordelijkheid en totale onbekwaamheid aan te tonen tot jullie door echte rechtbanken zoals een volksjury veroordeeld zijn wegens opzettelijke medeplichtigheid.

Laat ons toe te schrijven dat dit een waarschuwing is aan jullie adres. Reeds in de Romeinse republiek vertolkte Cicero het zo: “Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?Wij zijn ook duidelijk: Hoelang nog gaan jullie verantwoordelijke politiekers ons geduld op de proef blijven stellen?

Welnu bende politiek correct gespuis, het geduld van het Vlaamse volk (en dat van vele andere volkeren in de EU) is uitgeput. Kom achteraf niet klagen dat jullie het niet geweten hebben. Jullie zijn tijdig en meer als voldoende herhaaldelijk gewaarschuwd.

image_pdfimage_print
Share

Als het nu nog niet bewezen is dat de klimaathoax een regelrechte fraude is, georganiseerd door rasechte hersenspoelende criminelen ….

Honderdduizenden betogers in zo’n 150 landen: grootste wereldwijde klimaatprotest ooit, straks volgt Brussel

Vandaag om 06:59 | Bron: BELGA, The Guardian

Honderdduizenden betogers in zo’n 150 landen: grootste wereldwijde klimaatprotest ooit, straks volgt Brussel
Sydney in Australië Foto: EPA-EFE

“Honderdduizenden in Australië, nog een paar tienduizend in Azië, en in New York worden straks zelfs een miljoen mensen verwacht. In totaal vinden in zo’n 150 landen meer dan 5.000 acties plaats voor het klimaat. Straks om 13.30 uur volgt ook nog Brussel, met naar verwachtingen zo’n 15.000 mensen. ” Aldus het Nieuwsblad.

Honderdduizenden (300.000 volgens le Matin) bedrogen stumperds in Australië, nog een paar tienduizend onder-ontwikkelden in Azië en zelfs een miljoen door de gebuisde presidentskandidaat “Al Gore” gehersenspoelden in New-York.

Natuurlijk volgt Brussel met gemanipuleerde scholieren en imbecielen, na Straatsburg de hoofdstad van de EU, hoofdstad van manipulatie, dictatuur, leugen en bedrog. Laatste keer dat ze (15000 imbeciele losers) vriendelijk op straat kwamen !!! Van arrogante chantage gesproken!!

1984 voluit. Kan het nog erger?! Ja, zeker: Federale politie moet gezichtsherkenning stopzetten ! Wij mogen dus vermoord worden!!!

image_pdfimage_print
Share

Ge moet maar durven!!

Arco en Swiggers eisen 12 miljoen euro van coöperanten

Francine Swiggers. ©BELGA

Aldus “De Tijd”

Arco en zijn gewezen topvrouw Francine Swiggers slaan in de rechtszaak van Deminor rond de val van Arco terug met een claim en een forse eis voor een rechtsplegingsvergoeding. ‘Dat maakt geen schijn van kans’, reageert Deminor, dat de gedupeerden verdedigt.

Na een lange stilte rond Arco duikt er in de juridische strijd rond de ondergang van de gewezen Dexia-grootaandeelhouder, in het zog van de financiële groep zelf in 2011, nu een nieuw element op: een tegenzet van Arco en de vroegere topvrouw van de gewezen financiële arm van Beweging.net (ex-ACW), Francine Swiggers. Zij is nu nog een van de vereffenaars van Arco. Francine Swiggers eist een schadevergoeding wegens het voeren van ‘een tergend en roekeloos geding’.

De Standaard maakte donderdag melding van die eis van Swiggers, op basis van een bericht van Deminor aan zijn cliënten.

De tegenzet valt te situeren in de rechtszaak van het advieskantoor Deminor, namens ruim 2.000 Arco-coöperanten, tegen Arco, Belfius, de Belgische staat en Swiggers. Arco sloeg eerder al terug met een procedure tegen Deminor. Daarbij komt nu een eis van Swiggers voor een schadevergoeding wegens het voeren van ‘een tergend en roekeloos geding’, van voorlopig 1 euro per coöperant. 

Webcast

Bovendien wil ze dat elke ­coöperant in de procedure veroordeeld wordt tot een rechtplegingsvergoeding van 1.200 euro. Die rechtplegingsvergoeding vraagt ze voor het ‘kennelijk onredelijke karakter van de vorderingen’ en de ‘deloyale proceshouding’ van de procederende coöperanten. Ze vindt dat de coöperanten en Deminor te ver zijn gegaan, onder meer door haar dagvaarding aan te kondigen via een door Deminor georganiseerde webcast.

Dat betekent samen, als die eisen worden ingewilligd, dat de 2.168 procederende coöperanten het risico lopen 2,6 miljoen euro te moeten betalen aan Swiggers. Dat bedrag kan bovendien nog oplopen tijdens de procedure, net als de 1 euro.

Meer dan Deminor

Daar houdt het echter niet op. Volgens onze informatie vraagt Arco zelf ook een forse rechtsplegingsvergoeding, van in totaal ruim 9 miljoen euro. Dat staat ook in het bericht van Deminor. Het gaat om 1.440 euro per coöperant en per Arco-vennootschap. Dat brengt de rekening op 4.320 euro per eiser. Er is geen sprake van een tergend en roekeloos geding: we spelen op de zaak en niet op de man.

Samen vorderen ze dus ongeveer 12 miljoen euro. Dat is opvallend: het is het dubbel van de zowat 6 miljoen euro (plus intresten) die Deminor wil als vergoeding voor de gedupeerde coöperanten die hun geld dreigen te verliezen door het Arco-debacle.

Procespartijen hebben, als ze winnen, recht op een rechtsplegingsvergoeding, zeg maar een betaling van hun advocaten- en proceskosten. Dat is wettelijk zo bepaald. Ze kunnen dan ook zo’n vergoeding vragen en dat gebeurt standaard in alle rechtszaken.

‘Volledig ongegrond’

Managing partner Erik Bomans van Deminor zegt in een reactie echter dat Arco en Swiggers te ver gaan door een bedrag te eisen per coöperant. ‘Er was onduidelijkheid over de vergoeding bij een grote groep eisers. Maar na rechtspraak van het Hof van Cassatie is dat nu verduidelijkt in de wet: ze kunnen maar één keer een vergoeding vragen. De eis is volledig ongegrond en we denken dat die geen schijn van kans maakt. Er is ook geen sprake van een tergend en roekeloos geding: we spelen op de zaak en niet op de man. Uiteraard hebben de partijen het recht zich te verdedigen.’

Christian Van Buggenhout, de advocaat van Arco, deelt die juridische visie uiteraard niet. Hij verwijst onder meer naar de saga rond Lernout & Hauspie, waar ook sprake is van een individuele afhandeling en geen collectieve.

De kwestie kan Deminor zuur opbreken: het beloofde in 2015 bij een verlies de eventuele rechtsplegingsvergoeding voor zijn rekening te nemen, iets waar Swiggers en Arco nu aan herinneren. Deminor zei donderdag die belofte gestand te zullen doen.

Ook Belfius en de staat vragen overigens een rechtsplegingsvergoeding in het Deminor-geding. Bij Belfius gaat het om ongeveer 1 miljoen euro. De staat heeft geen bedragen vermeld.

‘Absoluut niet ontmoedigd’

Er is trouwens nog een veel grotere groep procederende coöperanten. Met zo’n 5.500 hebben ze zich aangesloten bij de vereniging ArcoClaim, die zich laat bijstaan door advocaat Geert Lenssens. Die zegt ‘absoluut niet ontmoedigd’ te zijn door het nieuws. Hij merkt op dat ArcoClaim buiten schot blijft bij de eis van Swiggers omdat zij geen procespartij is in het geding van ArcoClaim. Wat niet wegneemt dat Arco alsnog een rechtsplegingsvergoeding zal eisen, net als de andere gedagvaarde partijen. 

Dat neemt niet weg dat er onrust, en vooral ook ongeloof, heerst onder de coöperanten. ‘Dit gaat echt te ver’, reageert een van hen.

N.v.d.r.: Minister van justietie ‘ARCO-Geens’ blijft voorlopig op post tot er een nieuwe Belgische regering is. Allicht vormt dat een verklaring voor de ontstellende arrogantie van een bende misdadige oplichters. De gedupeerden zijn allemaal tjeven. Van die hoek moet men dus geen kordate reactie verwachten!

image_pdfimage_print
Share

Climate gate

Het politieke establishment heeft in zijn nieuwste aflevering van Climate Propaganda 2019 geprobeerd om vlees te bashen, waarbij de Democratische kandidaten voor het presidentschap allemaal suggereren dat het misschien tijd is voor de regering om het eten van vlees te beperken om de planeet te redden van klimaatverandering.

En zou je het niet weten, maar niemand minder dan Al Gore kan er flink van profiteren als ze succesvol zijn.

Je zult hier niets over horen van de reguliere media, maar Gore is momenteel de grootste investeerder in “Beyond Meat”, een nep-vleesbedrijf dat met ‘veganistische’ voedselcreaties leurt die gemaakt zijn van dingen zoals genetisch gemodificeerde sojabonen , mononatriumglutamaat (MSG), en verschillende andere gezondheidsvernietigende ingrediënten en chemicaliën.

Als deze inspanningen voor het demoniseren van vlees door de klimaatgekken op de juiste manier uitpakken, zouden vleesetende mensen gedwongen kunnen worden om ofwel vegetarisch te gaan of hun traditionele hamburgers te vervangen door Beyond Meat-variëteiten – wat betekent dat Gore miljarden dollars verdient en profiteert van nog een belachelijker klimaatmisdrijf.

Het was niet genoeg voor Gore om miljoenen te maken van zijn An Inconvenient Truth-documentaire, die vol leugens zit over ijsberen die afsterven en oceaanniveaus die stijgen omdat mensen in auto’s rijden die op fossiele brandstoffen rijden.

Nu wil Gore je steaks wegnemen in de naam van het stoppen van de opwarming van de aarde, en dat geldt ook voor zijn democraatvrienden die strijden om het Ovale Kantoor.

“Al Gore staat op het punt om miljoenen te halen uit een rapport van het World Resources Institute voor het verminderen van de vleesconsumptie, een rapport dat zeker zal bijdragen aan het verhogen van de winst voor de vleesvervangende fabrikanten – waarin Gore toevallig een grote stakeholder is”, legt een rapport uit.

“Al Gore, partner en adviseur van Kleiner Perkins, de grote investeerder van Beyond Meat, haalt miljoenen binnen, als regeringen stappen ondernemen om de reële vleesconsumptie te beperken en burgers te dwingen de dubieuze vervangers en namaakproducten te consumeren.”

Al Gore profiteerde ook sterk van Obama’s “groene energie” oplichting

Marc Morano van Climate Depot kreeg onlangs de kans om met Mark Steyn van Fox News te praten om de financiële banden van Gore met de nepvleesindustrie te bespreken. Tijdens hun gesprek legde Morano uit dat Gore heel goed de ‘post-vlees miljardair’ van de wereld zou kunnen worden, als deze Democraten op de een of andere manier hun doel zouden bereiken om de hele wereld te dwingen – (zij zelf natuurlijk niet) – om een ​​’plantaardig’ dieet te nemen vrij van vlees.

“Het bestaat uit 22 ingrediënten, waaronder bamboe en aardappelzetmeel, en nu is het de meest succesvolle IPO dit jaar,” verklaarde Morano over Beyond Meat. “En tegelijkertijd schrijven de medewerkers van Gore rapporten waarin vlees wordt veroordeeld en het eten wordt gekoppeld aan het klimaat (verandering). Hij lobbyt in wezen voor voorschriften die hem opnieuw zullen verrijken. ”

Morano’s “alweer” opmerking verwijst naar geintjes die Gore uithaalde tijdens de Obama-jaren, toen 44 miljarden belastingbetaler dollars in “groene energie” bedrijven stortten, waarvan vele uiteindelijk kaput gingen voordat iemand zelfs maar wist waar het geld naartoe ging.

Het bleek dat Gore een relatie had met ongeveer 14 verschillende bedrijven die delen van Obama’s $ 2,5 miljard ‘groene stimulus’ ontvingen, wat betekent dat Gore in feite belastinggeld kreeg zonder absoluut goede reden, behalve dat hij een linkse boef is.

“Als een democraat het Witte Huis wint, komt er een hele stimulans van nepvlees”, waarschuwt Morano en merkt op dat de Verenigde Naties al van plan zijn een nieuw klimaatakkoord te implementeren dat uiteindelijk zal leiden tot torenhoge vleesprijzen – wat een meevaller betekent van slecht verkregen winst voor Gore en zijn mede-klimaatleugenaars.

En D666 en Groen rechts likken zich al om de mond in Nederland…

Lees verder bij de bron: worldunity.me

De hele klimaat hetze is frauduleus!

image_pdfimage_print
Share