Corona/ Sars2/ Covid 19

Wij volgen al sedert december 2019, eerst uit nieuwsgierigheid, dan met stijgende argwaan om te eindigen in enorme verontwaardiging.

Al vrij snel kwamen wij er achter dat Corona alias Sars2 en covid 19 een door de overheden overal ter wereld kunstmatig geschapen massahysterie was. De uitzonderingen bevestigden de regel en onze vermoedens.

Nu is het zo dat de politieker die zijn ongelijk wil toegeven nog moet uitgevonden worden. Men vergiste zich opzettelijk om de democratie buiten spel te zetten en tegelijk het weerstandsvermogen van de burgers te testen. Toen bleek dat Corona geen pandemie was en zelfs geen epidemie kwamen de politici met een miraculeuze oplossing: vaccins.

Een virus is enorm klein. Een mondkapjesplicht was dus complete nonsens en vaccins tegen een virus geven een vals gevoel van veiligheid en waren hoofdzakelijk bedoeld om de pharma-industrie op kosten van de burger grote winsten te leveren en aan de politiekers die vaccins voorstelden als wondermiddel vette procentjes commissieloon.

Nu heeft het lang geduurd eer prominente wetenschappers de medische aspecten van Covid19 hadden doorgrond en nog langer eer ze daar wetenschappelijke artikels over produceerden en boeken over publiceerden. Hun artikels werden systematisch gecensureerd en de kritische stemmen werden in de kiem gesmoord en de auteurs gediaboliseerd en belachelijk gemaakt door de regimepers en de massa-media.

Onnodig te benadrukken dat de regimepers en de massamedia door het regime worden gestuurd. Politiekers kunnen zich niet vergissen, ziet U?

Nu algemeen wordt aangenomen dat RNA-vaccins gevaarlijk kunnen zijn is het de hoogste tijd om even terug te blikken. Vandaar deze bijdrage over publicaties van “De blauwe tijger” voor kritische mensen met gezond verstand die zich niet hebben laten meeslepen in de kunstmatig geschapen massahysterie rond covid19/ corona/sars2.

image_pdfimage_print
Share

Een ‘extreemrechtse’ Rambo als excuustruus voor echte en brutale dictatuur.

Er ontsnapt in de Limburg onze eigen Rambo! Drijft elke “staatsjournalist” (zijn er nog anderen?) tot multiple orgasmes als ze het woord “extreemrechts” mogen laten vallen. Overigens, vanaf wanneer ben je extreemrechts? Hoe rechts moet je zijn om “extreem” te zijn? En geldt dat ook voor de linksdraaiers? Herinner U de CCC (Cellules Commuinistes Combatentes)!

Heel de dag door, niks anders dan de “extreemrechtse” militair, met naam en toenaam, met uitweidingen over zijn huwelijkse staat, zijn carrière, zijn vrienden, zijn hobby’s, de maat van zijn onderbroek, de lengte van z’n … nee stop! Plots heet de potentiële geweldenaar niet meer “verward”, die beproefde en ultieme verschoningsgrond voor veel gruwelijkere moslimdaden.

En wat zijn dan die daden? Doden zijn er niet gevallen. Gewonden ook niet! Verminkten tellen we al evenmin. En verontrust? Dat is heel subjectief! Hij zit in een bos, loopt dus niet zomaar rond in onze steden of op onze vliegvelden. Wij voelen ons niet eens echt geviseerd, moeten geen arrogante blikken trotseren, of het bekende “è, wadist, édde chaei problme?”

Maar onmiddellijk wordt in de kamer van leer getrokken. De kleine Croo, met de voornaam van een Grote, roept in het halfrond: “In onze maatschappij is er geen plaats voor “heetspeesj” (vertaling: haatspraak).

Vreemd, want onze Rambo heeft nog niks gezegd. Meer nog, ze weten niet eens waar hij zit! Goede camouflage dus: ons leger verkeert in topvorm! Meteen wordt het Nederlands, Duits en Luxemburgs leger ingeschakeld. 400 man tegen 1, en die ene blijft onvindbaar.

We leven in een land van twee maten en gewichten. Een voor de sympathisanten van het Vlaams Belang dewelke volgens een allochtoon en een “journalist” bij ” De Morgen” onderontwikkeld zouden zijn. Niet allemaal natuurlijk, want dat willen deze allochtone en linkse raddraaiers niet zeggen maar hun suggestie op de VRT is duidelijk en hun haatspraak tegen al wat rechts is ook.

Een andere maat voor de zeer vele misdadigers van linkse en allochtone signatuur (Al dan niet lid van de Open VLD zoals Sihame El Kaouakibi) die onbestraft in Molenbeek, Gent en Antwerpen vrij kunnen rondlopen zonder dat een énorme politiemacht en zelfs de arméé Belge en de Belgische justitie hen niet op de hielen zit en hen geen strobreed in de weg legt.

De 32 dodelijke slachtoffers en de 340 zwaar en lichter gewonden van de jihadistische bomaanslag op 22 maart 2016 te Zaventem en Maalbeek wachten in 2021 nog altijd op een tussenkomst van de Belgisch overheid. Het is meer dan ooit duidelijk dat wij geregeerd worden door een bende onbekwame misdadigers

.

image_pdfimage_print
Share

Verzet wordt onmogelijk gemaakt. Wat nu?

Deze tijd is voor sommigen heel interessant, voor anderen net heel beangstigend want ze hebben geen houvast meer en voelen dat aan alles. Voor nog anderen is deze tijd net heel hoopvol. Dat de meningen zo uiteen liggen, is omdat er een tweespalt te vinden is. Een drie spalt zelfs, al bestaat dat woord niet eens. In het vacuüm dat Corona nu achterlaat, zie je dat nieuwe dingen werden geboren uit verfrissende ideeën. Dat is altijd zo in tijden van schaarste, of in tijden van chaos, zo leerden we al op de middelbare school. Men moest wel creatief en inventief zijn, dus de denkers onder ons voelen de roep van de maatschappij en schieten in actie. Tegelijkertijd houden veel mensen net vast aan het oude, maar ook aan hun angsten. Helaas, als je dat doet, dan belemmer je net de evoluties naar iets totaal nieuws. Men kreeg de afgelopen periode een grote groep van kritiekloze volgers, maar ook mensen die heel kritisch begonnen te denken en dit misschien nooit eerder deden of nooit moesten doen.

Twee voorbeelden uit de politieke realiteit: Met veel belangstelling wordt er gekeken naar andere landen, en dat ging veel verder dan alleen de interpretatie van hun Coronacijfers en de gezondheidsaanpak, de gehanteerde strategie. Men vroeg zich af: ‘Hoe doen zij het? Heeft de burger er inspraak in het hele gebeuren? Zijn de maatregelen er algemeen gedragen? En welk systeem ligt aan de basis van die andere aanpak? Nooit eerder deed men zoveel vergelijkende analyses van land tot land. Wat schrijven de kranten in Nederland? In Frankrijk? in Engeland? Google sloeg erop tilt. En mogen we lering trekken uit deze voorbeelden?

Als het van CD&V-voorzitter Joachim Coens afhangt wel. Hij droomt van een Zwitserland aan de Noordzee, zo schreef Isolde Van Den Eynde in Het Laatste Nieuws. In Mr. Coens zijn visie vertrekt het beleid principieel vanuit de gemeente, overschrijdende bevoegdheden zijn voor de gemeenschap en die gemeenschappen beslissen samen wat het federale niveau nog kan doen. Voorts pleit hij voor meer burgerinspraak via (nationale) referenda en een roterend premierschap. Met andere woorden, dit zit mooi in het spoor van datgene waar Meer Democratie nu al meer dan twintig jaar voor ijvert. Hoera! Maar helaas, aan de andere kant krijg je evengoed ook berichten te lezen die de zo gegeerde burgerparticipatie en bottom-up beweging net ernstig willen boycotten, alsof ze angstig worden voor die transitie en zelfrealisatie van de burger. Dus een bank vooruit, en twee banken achteruit?

Een voorbeeld van de beweging naar nog minder democratie, als dat al mogelijk is:

Op 3 maart 2021 keurde de Vlaamse regering het ‘ontwerp van decreet’ goed dat het eerder ‘decreet betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges tot optimalisatie van de procedures’ moet vervangen. Op het eerste gezicht gaat het om een kleine juridische aanpassing, maar de gevolgen voor de rechtsbescherming van de burger, de natuur en het leefmilieu zijn catastrofaal. Zo bevat het nieuwe decreet een artikel waarin staat dat rechtbanken een vraag pas behandelen wanneer de beschuldigende partij persoonlijk wordt benadeeld door de kwestie. Een bezorgdheid om het algemeen belang volstaat dus niet meer om naar de rechtbank te kunnen stappen?

Meer Democratie vraagt zich dus af, was dat nu net niet de reden waarom men in België koos voor een representatief systeem, waarbij de burgers (die niet in staat werden geacht voor het collectief belang te kunnen denken, dus verder dan hun eigen belangen) zich wel moesten laten vertegenwoordigen door verkozenen? Een schromelijke onderschatting van de burgers, want Meer Democratie acht de gemiddelde burger inmiddels reeds lang al wel in staat te kunnen nadenken voor zichzelf ‘en’ het algemeen belang. En net nu keurt de Vlaamse regering een ontwerp van decreet goed. De burger mag geen verzet meer aantekenen indien die niet persoonlijk is benadeeld, maar wel aan het groepsbelang denkt? Dit is toch de wereld of een democratie op z’n kop toch? De grondwet en al wat eruit voortvloeide was net bedoeld om de burger te beschermen tegen ‘allesbepalende staatsbesturen’.

Acties U weet dat wij de bottom-up beweging, een bestuur van onderuit, ernstig nemen. Het is daarom uitkijken naar het digitale platform dat beide kabinetten gaan lanceren waarin de burgers nog meer ideeën voor democratische vernieuwingen kunnen vormgeven. Meer Democratie VZW ziet dit ook als een mogelijkheid om het bindend referendum op volksinitiatief opnieuw op tafel te leggen. Meer Democratie VZW werkt momenteel een concreet voorstel uit om het referendum in te voeren in België, inclusief praktische antwoorden op de grootste bekommernissen zoals de handtekeningen drempel, de objectivering van de vragen en de informatiecampagne. Het digitale platform zal daarbij belangrijk worden om anderen ook te overtuigen van de noodzaak om ‘burgers’ hun rechtmatige plaats te geven in de grondwet zoals die ooit bedoeld was, en bijgevolg in het democratisch proces tot besluitvorming. Daarnaast probeert Meer Democratie de contacten warm te houden en partnerorganisaties te zoeken om die roep nog sterker te maken.

Dat covid-19 in de geschiedenisboeken zal komen is nu al duidelijk, maar wat de pandemie precies betekend zal hebben is dat al veel minder. Met het oog op een beter begrip daarvan wordt de aanpak van de crisis in deze lezing in historisch perspectief geplaatst.

Schrijf je hier in om het webinar van 24 mei 19u30 te volgen.

Er zal worden geargumenteerd dat de technocratische en ‘bio-politieke’ oplossingen teruggaan op een lange geschiedenis waarin wetenschappers en experts steeds belangrijker zijn geworden en het beleid steeds meer zijn gaan bepalen. Dat heeft veel goeds opgeleverd, maar de coronapandemie heeft ook duidelijk gemaakt dat er grenzen zijn aan het vermogen van wetenschap en technologie om de problemen van onze tijd op te lossen. In zekere zin heeft de pandemie juist aangetoond dat technocratische mechanismen soms deel zijn van het probleem en dat er nood is aan kritiek op deze mechanismen zelf. Niet alleen kwamen ze in conflict met onze meest fundamentele rechten en vrijheden, ze maakten ook duidelijk dat er een grote nood is aan reflectie over de zin van het leven en de relatie tussen mens en natuur. Het opzet van de lezing is om deze reflectie te voeden met historische en filosofische inzichten.

Bert De Munck is wetenschapshistoricus en doceert aan de Universiteit Antwerpen. Zijn onderzoekswerk heeft wereldwijde reputatie.

Ondersteun onze suggesties die gepubliceerd zijn op het Europees digitaal platform.
Doe mee en laat het ons weten.

Het democratisch deficit in de EU is een veel onderzocht en gedocumenteerd fenomeen. In theorie verwijst het principe naar het gebrek aan democratie in de Europese besluitvormingsprocedures en de beperkte ruimte voor de gewone burger om deel te nemen aan de Europese politiek. Maar er is meer aan de hand. Europese politiek en Europese thema’s zijn gewoon niet zichtbaar in de meeste van haar lidstaten. Ook in België worden de verkiezingen van het Europees parlement beslecht op basis van nationale en regionale debatten.
Om die reden lanceerde de EU op 9 mei, Europadag, de Conferentie over de toekomst van Europa, inclusief een online platform waar Europese burgers kunnen debatteren over thema’s zoals gezondheid, klimaat en democratie.

Ook Meer Democratie heeft een position paper geschreven met een aantal concrete voorstellen om de tekortkomingen van de Europese Democratie aan te pakken, maar daarnaast mist voor ons het Europese niveau vooral meer directe democratie. Dit is nochtans onontbeerlijk voor een meer betrokken, eerlijk en transparanter Europa. We volgen de verdere ontwikkelingen samen met u op! Lees er meer over in onze position paper hier.

Meer Democratie VZW
Zavelstraat 22
3212 Pellenberg (Leuven)
Ondernemingsnr.: 0456119338

IBAN: BE23 5230 8007 5191 Doe een donatie!  Word Sympathiserend Lid!
image_pdfimage_print
Share

De criminalisering van afwijkende meningen

Een van de kenmerken van totalitaire systemen is de criminalisering van afwijkende meningen. Niet alleen het stigmatiseren van afwijkende meningen of het demoniseren van afwijkende meningen, maar de formele criminalisering van afwijkende meningen en van elke andere vorm van oppositie tegen de officiële ideologie van het totalitaire systeem. Het globale kapitalisme is al geruime tijd op weg naar deze stap, en nu is het er klaar voor, zo lijkt het.

Duitsland heeft het voortouw genomen. Al meer dan een jaar wordt iedereen die vraagtekens zet bij of protesteert tegen de “Covid noodmaatregelen” of het officiële Covid-19 verhaal gedemoniseerd door de regering en de media, en, helaas, maar niet geheel onverwacht, de meerderheid van het Duitse publiek. En nu is een dergelijke afwijkende mening officieel “extremisme”, schrijft auteur CJ Hopkins op off-guardian.org.

Lees verder.

Der Bürgerkrieg kommt!
image_pdfimage_print
Share

De uitvinding van een epidemie

Agamben argumenteert dat de noodtoestand die door gezondheidsexperts is afgekondigd de ongeloofwaardig geworden rol van de terrorisme- en veiligheidsexperts moet vervangen als excuus om de rechten en privacy van burgers in te perken. ‘Bioveiligheid’ is nu de rechtvaardiging voor overheden om te regeren op basis van ‘worst case scenario’s.

Agambens kritiek moet serieus genomen worden. We mogen hopen dat kritische stemmen als die van Agamben zullen voorkomen dat we de huidige noodmaatregelen, biopolitieke praktijken en beleidsmaatregelen gewoon gaan vinden.

De corona-epidemie is een uitgevonden crisis en een politiek experiment. Volgens de Italiaanse filosoof Giorgio Agamben moeten we deze crisis verstaan als een fase in de implementatie van een nieuwe bestuurstechniek: Italië was “het laboratorium voor het Westen waar de nieuwe bestuurstechniek in zijn meest extreme vorm werd getest.” Toekomstige historici zullen dit experiment beschrijven “als een van de meest schandelijke momenten in de Italiaanse geschiedenis en degenen die het hebben geleid en bestuurd als onverantwoordelijke mensen zonder ethische scrupules.”

Tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis, in het voorjaar van 2020, schreef Agamben voor de Italiaanse website Quodlibet een reeks controversiële blogs waarin hij het coronabeleid in politieke, ethische en religieuze termen verklaarde. Hij beschouwt de coronacrisis -in lijn met Michel Foucaults analyse van biopolitieke macht – als een ongekende manifestatie van staatsmacht die in naam van ‘bioveiligheid’ alle relevante aspecten van het menselijk samenleven bedreigt.

De vertaling van deze essays maakt het nu ook voor de Nederlandstalige lezer mogelijk om op filosofisch niveau na te denken over de vooronderstellingen en de gevolgen van het coronabeleid.

Giorgio Agamben (Rome, 1942] is een van de meest prominente Europese cultuurfilosofen. Hij werd vooral bekend door zijn boek Homo sacer (1995). Agambens filosofie is diepgaand beïnvloed door Martin Heidegger, bij wie hij colleges volgde en Walter Benjamin, wiens werk hij in het Italiaans vertaalde.

verschijning: mei 2021

image_pdfimage_print
Share

Onze verontschuldiging

Het spijt ons, maar inzake de herverkiezing van Donald Trump voor een tweede ambtstermijn als president van de Verenigde Staten sloegen wij de bal mis. Biden werd verkozen in plaats van Trump.

Het resultaat van de wet van oorzaak en gevolg kon onmogelijk voorspeld worden als men niet wist dat de kandidate van de zogenaamde ‘democrats’ als Vice-President van de VS een zekere Kamala Harris was. Totaal onbekend en op de sociale media gefotoshopt tot een halve blanke , maar:

1° het was een vrouw (50% van de stemmen)

2° ze is minstens licht gekleurd. (20 % van de stemmen)

Dat wisten wij bij Nageltjes niet of onvoldoende en de republikeinen hebben dit feit schromelijk onderschat. Biden werd niet verkozen tot de nieuwe president van de VS, maar zijn Vice-presidentskandidate werd verkozen in zijn plaats!

De trouw van Trump aan zijn eigen mannelijke en blanke kandidaat Pence kwam hem duur te staan. Deze kapitale fout zullen de republikeinen nooit meer maken!

image_pdfimage_print
Share

De staats’veiligheid’ (sic) vergist zich (bewust) van vijand

Yes Donald, you were absolutely right. Brussels is a hell hole and our security service the Comedy Capers Keystone Cops.

De verontwaardiging die volgde op Trump’s uitspraak was meer dan onterecht en getuigde van struisvogelgedrag. Het onderstaande artikel illustreert maar een van de vele feiten, faits divers genoemd, die zich bijna dagelijks voordoen. Hier viseert men makkelijker en liever een Vlaams krantje in plaats van het echte tuig.

In dit land dat enkel Kafka had kunnen bedenken focust de staatsveiligheid zich op de zogezegde rechts extremisten die de criminelen en terroristen hard willen aanpakken, in plaats van op de criminelen, de terroristen en linkse criminelenknuffelaars en goedmenschen. België is dan ook de zetel en draaischijf van het gespuis van de wereld.

Dat men zich eindelijk maar eens bezig houdt met diegenen die de vele tientallen tonnen cocaïne maandelijks door hun neus jagen. Bij sommigen ziet men het witte poeder nog onder hun neus plakken. De staatsveiligheid vergist zich al tientallen jaren van vijand. Dat kan enkel omdat de regerende politici dat zo stuurden. Niet moeilijk met politiecommissarissen zoals er laatst een in Terzake zat. Hij moest zich in onmogelijke wollige knoop wringen om de welbekende diverse gemeenschappen en organisaties te sparen die aan de basis liggen van alle rellen, terreur criminaliteit, en fraude. Appeasement om de vrede te bewaren en zijn job. Wat leert zulk een lafaard nog aan de rekruten? Wie collaboreert met de vijand? Wie heeft er boter op zijn hoofd… of poeder in zijn neus, rook in zijn longen, crack in zijn bloed?

https://www.hln.be/brussel/albanese-maffiabaas-die-al-17-jaar-wordt-gezocht-blijkt-in-brussel-te-wonen~a3cbba51/

Albanese maffiabaas die al 17 jaar wordt gezocht, blijkt in Brussel te wonen

BRUSSEL Een Albanese maffiabaas waar internationale politiediensten al 17 jaar jacht op maken is gearresteerd in Brussel. Dat heeft het Brusselse gerecht bevestigd aan HLN. Ilir Meto (56) – bijnaam ‘Il Dottore’ of ‘de dokter’ – kreeg in totaal 29 jaar celstraf en was al spoorloos sinds 2004. Nu blijkt dat hij in Brussel woonde met zijn vrouw en kinderen.

De politie en het gerecht zijn karig met informatie over de zaak. Volgens de Italiaanse pers is de Albanese topcrimineel opgespoord door de anti-maffia-brigade van de stad Lecce, in het zuiden van Italië. Dat wil het gerecht in Brussel echter niet bevestigen.

“De man is op 2 maart door de Belgische politie gearresteerd in Sint-Joost-ten-Node”, zegt een woordvoerder van het Brusselse gerecht. Dat gebeurde wellicht door agenten van het FAST-team (Fugitive Active Search Team) van de federale politie. 

Valse naam

De Albanees leefde vermoedelijk al jarenlang onder de radar in Brussel. Hij maakte gebruik van vervalste documenten en een valse naam. Of de man hier ingeschreven was en werkte of een ander inkomen had, is niet duidelijk. Het gerecht of de politie willen er ook niets over kwijt. 

Het is evenmin duidelijk of Ilir Meto (56) in ons land wordt verdacht van criminele feiten. “Zijn aanhouding gebeurde in het kader van twee Europese aanhoudingsbevelen voor handel in verdovende middelen”, verklaart het gerecht. “Een veroordeling uit 2004 tot 14 jaar gevangenisstraf en een uit 2012 tot 15 jaar.”

Drugshandel

Volgens de Italiaanse pers werd Ilir Meto (56) bij die twee veroordelingen gezien als een van de spilfiguren bij grootschalige drugshandel met cannabis, hasj, cocaïne en heroïne. Zijn naam duikt ook op bij de handel in wapens van het type Kalashnikov. De Albanees-Italiaanse bende waarvan hij deel uitmaakte zou ook banden hebben een Italiaans-Marokkaanse bende.

De maffiosi is er alleszins in geslaagd om gedurende een bijzonder lange tijd onopgemerkt te blijven. Hij is op dinsdag 27 april uitgeleverd aan Italië. Daar moet hij nu nog 26 jaar celstraf uitzitten.

image_pdfimage_print
Share

Orwelliaanse toestanden

Op zeer brute wijze is onderzoeksjournalist, woordkunstenaar en blauwe tijger Rypke Zeilmaker gisteravond nabij Leiden door zes politieauto’s klemgereden waarbij zijn auto vernield is, een ruit is ingeslagen en hij met peperspray onschadelijk is gemaakt. Vervolgens is hij zwaar mishandeld op straat en heeft hij sporen van glasscherven in zijn handen en armen. Het kan ons allemaal overkomen.

In Berlijn vond in augustus 2020 een massademonstratie plaats tegen de afschaffing van mensenrechten. De persoonlijke levenssfeer en integriteit van het lichaam blijken nu ineens niet te gelden, uit naam van een valselijk de WHO uitgeroepen pandemie. Van links tot rechts, ieder kwam op voor het de idee van persoonlijke vrijheid zoals dat alleen bestaat in de westerse traditie. Beschermd door de politie en afgeschermd van de demonstrerende massa mocht Antifa relschoppen en demonstranten voor ‘nazi’ uitschelden. Maar de half miljoen deelnemers aan de demonstratie konden zonder onderlinge wanklank samen zijn, in het besef dat er een gedeelde waarde op het spel stond.

De met vuurwapens uitgeruste politiemacht, die alle straten afgrendelde was er dus niet voor de veiligheid van de demonstranten. Ze grendelden het bied af om op commando de mensenmassa te kunnen criminaliseren. Plotseling toen tienduizenden mensen samen feest vierden in de Friedrichstrasse, riepen de autoriteiten op om de anderhalve meter-regel te gaan handhaven. Die afstadregel is een manier om permanent individuen aan te kunnen pakken. Zo kon de gewapende bende van de Mobiele eenheid mensen arresteren die door Romeo’s (als demonstrant verklede agenten) waren geselecteerd.

Het meest opvallende element was niet het geweld van de politie tegen vreedzame demonstranten, maar de alomtegenwoordigheid van lichaamscamera’s bij de politie. Met behulp van die camerabeelden kan de politie via software voor gezichtsherkenning mensen later alsnog oppakken. Bijvoorbeeld door quickscan op Facebook of een zoektocht in de database van foto’s van rijbewijzen, je bent de klos als je foto matcht met de opnames. Ook persbureau ANP past gezichtsherkenning al toe bij hun foto’s.

Die camera’s met gezichtsherkenning zijn een onderdeel van het zogenaamde smart policing een methode van burgerspionage waaraan ook Nederland als navo-staat actief deelneemt. Zoals onderzoek van de Carnegie endowment for International Peace stelt is artificial intelligence software al zo sterk verbeterd dat die zoekpogingen in 99,8 procent de zoekopdrachten de juiste persoon treffen. De faalkans liep in 4 jaar (2014-2018) terug van 4 procent naar 0,2 procent. Wie aan een demonstratie tegen de belangen van een westerse oligarchie deelneemt, voldoet aan een risicoprofiel en kan onder preventief toezicht komen te staan.

De Nederlandse overheid installeerde daartoe al in 2014 het Systeem Risico Indicatie. Personen met verdacht gedrag, dus demonsteren tegen de belangen van de Ulltimate Beneficiary Owners (ubo’s) van groot-bedrijf en banken, hun ministeries en hun VNO-NCW, worden in Syri opgeslagen, ook zonder enig strafbaar feit te hebben begaan Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. De BV Nederland volgt hier de massa van 75 landen die Al-technologie gebruiken voor controle van het belastingvee.

Nederland hangt al vol met camera’s en sensoren die de data aanleveren waaruit AI-software dan patronen herkent ten behoeve van de stadsmanagers. Dergelijk cameratoezicht wordt al toegepast in steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Door het instellen van milieuzones worden automobilisten geverbaliseerd die niet in een Tesla rijden maar in een fraaie oldtimer. In theorie is met gezichtsherkenning in massa’s ook de handhaving van de anderhalve meter-maatregel al mogelijk. Volgens het Carnegie-onderzoek zou al die smart-technologie in Nederland door IBM en het Chinese Huawei geleverd worden. Hun klanten zijn vooral overheden, zoals stadsbesturen.

In december 2020 vloog boven Den Haag een reclame-vliegtuigje met de tekst ‘overheid = volksvijand #1’.

Burgers vertrouwen hun oligarchische overheid niet meer, die handelt in het belang van lobbyisten, internationale instituties en bedrijven. Dat gevoel overheerst ook bij bestuurders ten opzichte van ‘lastige mensen’. Dus krijgt de handel in wantrouwen met smart cities een technisch gezicht. Gevoelens van onveiligheid bij de overheid zijn het nieuwe goud van het surveillance-kapitalisme. Al in 2008 zag de president van de Rockefeller Foundation, Judith Rodin, daarin het toekomstige verdienmodel: resilience dividend. Veerkracht dividend, ook de koning sprak al in zijn troonrede van 2020 over veerkracht. De krachtige steden, smart cities, zijn allen lid van een de Rockefeller Foundation opgezet netwerk van honderd steden. De term veerkracht is ontleend aan de ecologie staat voor het vermogen tot vlot herstel na verstoring. Big Tech belooft stadsbesturen gouden bergen door toepassing in de vorm van meer efficiency. Waar ze maar meer in computertechnologie investeren volgt het veerkracht-dividend vanzelf. Den Haag noemt zich een ‘smart city, evenals Amsterdam en Rotterdam. De slimme stad is het paradepaardje van SDG 11 van de 2030 Agenda. Den Haag heeft als lid van het Resilient Cities Network de Rockefeller Foundation zelfs al een resilliance qfficer ( marketingambtenaar) aangesteld.

De term veerkracht is even vaag als duurzaamheid. Het Carnegie-onderzoek noemt veerkracht en slim in een adem met veiligheid. De zou dus door middel van een scala aan sensoren en camera’s die data leveren, een gevoel van veiligheid genereren. Artificial Intelligence kan, net als de Google-zoekmachine uit een enorme hoeveelheid data de juiste patronen bijvoorbeeld of je vuilnisbak met sensor wel recht c stoep staat. Je vuilnisbak staat met die sensor in verbinding met het Internet van Dingen (IOT, Internet of Things) stadsmanagers als ontvangers. Of denk aan realtime techniek verhelpt menselijke morele gebreken niet, maar kan die evengoed versterken.

Of denk aan real time bekeuringen, wanneer het GPS-systeem je op te hard rijden betrapt. De politie ziet, sinds de reorganisatie van 2012, ‘gelijkheden tot werkbesparing, door middel van digitalisering en geautomatiseerde bekeuringen. Een andere toepassing van het toverwoord smart vindt men bij duurzame energie, zoals bij de slimme meter, burgers krijgen de slimme meter opgedrongen: een digitale stroommeter die op afstand uitleesbaar is. Managers heden en energiebedrijven willen het weersafhankelijke het aanbod van zon- en windenergie kunnen afstellen op de vraag. Daarom willen ze ook iedere dertig seconden kunnen weten wat je energiegebruik is. In de toekomst zal ook je wasmachine op afstand kunnen worden uitgeschakeld. Als je zondaar bent, en teveel stroom terwijl het onvoldoende waait: stroom eraf. En het op donderdag voldoende waait, mag je je Tesla opladen. Verduurzaming van het energiesysteem is het energie collectivisme gedirigeerd door stadsmanagers een zogenaamd smart grid. Dat is een zelfdenkend netwerk dat vraag en aanbod op elkaar afstemt. In Arnhem experimenteren stadsplanners daar al mee.

De stedennetwerken van de Rockefeller Foundation dienen als extra zekering voor de machtsagenda (2030 Agenda) Zo kun je zonder inmenging van de nationale democratie toch de belangrijkste stedelijke gebieden voor ja kar spannen. Naast het Akkoord van Parijs, dat de Nederlandse Klimaatwet rechtvaardigde, heeft de Verenigde naties met ongekozen diplomaten van het ministerie van Buitenlandse Zaken nog een ander verdrag voor zulke steden opgesteld: de New Urban Agenda, Habitat 111. De nieuwe stedelijke agenda bestaat nu tien jaar, en reisbureau Arcadis is hoofdsponsor van het stadse initiatief van de VN: de World Urban Campaign. Het is dezelfde agenda van privatisering van de publieke ruimte op publieke kosten, met de belofte van een betere wereld als verdienmodel, toegespitst op urbane planning. Herman van den Bosch van de Open Universiteit signaleert diezelfde trend bij de techbedrijven die de slimme, veilige stad willen realiseren: “Elke euro waarop ze jagen is belastinggeld. Wat tot nu toe is bereikt is teleurstellend. Tot nu toe voldoet geen enkele stad aan de definitie van een slimme stad: een plaats waar techniek succesvol wordt gebruikt voor duurzame welvaart en welzijn voor alle burgers.”

De computerwereld in Amsterdam bestond van oudsher (de jaren 90) deels uit idealisten, whizzkids en hackers, die het internet voor democratisering wilden gebruiken. Niet voor niets heette een provider XS4ALI: toegang voor iedereen. Artificial Intelligence zou zelfs de echte vrije markt mogelijk maken, kleine bedrijven helpen en democratisering stimuleren. Die idealisten werden echter allen door Big Tech en Big Government ingekapseld. Zo stelt Van den Bosch: “Grote bedrijven en sommige regeringen eigenden zich het netwerkparadigma en de platformeconomie toe. Zo werd monopolisme en oligarchie gerevitaliseerd”.

Een voorbeeld daarvan is IBM, dat zich in 2011 de term smarter cities als handelsmerk toe-eigende. Iedere stad die nu slimmer wil worden moet eerst langs IBM. Wie de AI-technologie beheerst en de overheid in zijn zak heeft, heeft de macht in 2030. Dat kon je ook wel bedenken zonder al te smart te zijn. Techniek verhelpt menselijke morele gebreken immers niet, maar kan die evengoed versterken.

bronnen:

Steven Feldstein: ‘The Global Expansion of Al Sur-veillance’, Carnegie Endowment for International Peace (20×9)

Herman van den Bosch, ‘Smart City technology. A Case for Digital Social Innovation’, Smart City Hub

EPOQUE MAGAZINE NR. II /63

image_pdfimage_print
Share