Het openbaar ministerie tegen Mohammed

Ontleend aan “Waarom haten ze ons eigenlijk?

Elke religie en ideologie heeft een essentie; zéker de islam, en die is niet moeilijk te achterhalen. De essentie is namelijk de betekenis van de term ‘islam’: onderwerping (en dus islamisering).

Islamitische Staat gooit die hatelijke essentie open en bloot op tafel: de islam zoals hij door de islamitische profeet Mohammed, al-insan al-kamil (de perfecte mens), werd belichaamd – door en door islamitisch dus.

Islamitische rechtsscholen, leiders, rechtsgeleerden, predikers en geestelijken, zitten dan ook met de handen in het haar. In wezen hebben ze geen enkel ideologisch verweer tegen IS. Hoogstens kunnen ze misleidend taqiyya plegen en paaiend de wreedheid en het geweld van IS afkeuren, maar dus louter op strategische en niet op ideologische gronden.

Voor vele westerlingen is het hatelijke karakter van de islam om voor de hand liggende redenen een bijzonder ongemakkelijke waarheid. De consequenties hiervan, de stappen die zouden moeten worden genomen en het beleid dat zou moeten worden gevoerd, zijn zo ingrijpend en liggen zo ver van de gangbare, politiek correcte dogma’s, dat alles uit de kast wordt gehaald om de politiek correcte riedel te verspreiden dat Islamitische Staat ‘onislamitisch is’, ‘niets met de islam heeft te maken’ of ‘een extreme interpretatie is’.

Men zou de islam nu eens eindelijk serieus moet nemen en wetenschappelijk bestuderen maar dat gebeurt niet. De oorzaak van de terreur wordt in de sociale of psychologische, en veel te weinig in de theologische hoek gezocht. Daardoor wordt de terreur los gezongen van de islam. Waarom? Burgers verwachten van de overheid dat er beleid wordt gevoerd ter bestrijding van de terreur. Als de oorsprong van de terreur de islam zelf is, is er geen beleid mogelijk. Van overheidswege kan immers niemand op zijn geloofsovertuigingen worden aangesproken.

Daarom werken politici en veiligheidsdiensten liever met categorieën als ‘salafisme’ en ‘jihadisme’. Het standaardparadigma luidt dat de islam door salafisten verkeerd wordt begrepen, en dat sommige salafisten ‘radicaliseren’ tot jihadisten. Met het woord ‘radicalisering’ wordt in feite wel gesuggereerd dat er een verband bestaat met de islam, maar het woord ‘jihadisme’ saves the day.

Jihadisme’ kun je bestrijden door middel van sociale programma’s of met het leger en de politie. Je kunt er beleid op maken. Maar jihadisme bestaat helemaal niet als aparte islamitische stroming. Men gaat als goede moslim eenvoudig op jihad.”

Terwijl IS van de daken schreeuwt (en onderbouwt) hoe hatelijk de islamitische leer in elkaar zit, regeert de politiek correcte leugen. Zo deed op het moment dat het glasheldere IS-artikel ‘Why we hate you & why we fight you’ verscheen, ook de paus nog eens zijn politiek correcte duit in het zakje van het establishment: “De islam is geen gewelddadige religie. Slechts een minderheid van de moslims is fundamentalistisch.”

Dat zijn twee zinnen die elkaar eigenlijk tegenspreken. Fundamentalistisch betekent immers: de oorspronkelijke, eigenlijke leerstellingen omarmend, strikt vasthouden aan de grondbeginselen. Je kunt niet zeggen dat de islam niet hatelijk en niet gewelddadig is, en vervolgens als geruststelling poneren dat slechts een minderheid van de moslims naar de hatelijke fundamenten van de islam grijpt. De waarheid is: de islam is in essentie hatelijk, gewelddadig en terroristisch en dus mogen we van geluk spreken dat zoveel zelfverklaarde moslims eigenlijk slechte moslims zijn, of de facto apostaten.

En zelfs al mocht de tweede zin van de paus – “Slechts een minderheid van de moslims is fundamentalistisch.” – waar zijn (wanneer ‘fundamentalistisch’ zou slaan op ‘terroristisch’, in casu jihadistisch’): ook in het nationaalsocialisme was slechts een kleine minderheid fanatiek-gewelddadig, et alors? De geschiedenis wordt vrijwel nooit bepaald door meerderheden.

In 1929 telde de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij 178 duizend leden, slechts 0,25 procent van de Duitse bevolking. De ‘zwijgende’ of ‘vredelievende’ meerderheid is irrelevant: “Het zijn de fanatici die marcheren. Het zijn de fanatici die elk van de 50 gewapende conflicten wereldwijd uitlokken. Het zijn de fanatici die christenen en tribale groepen in Afrika systematisch afslachten en geleidelijk het hele continent in een islamitische golf overnemen. Het zijn de fanatici die bombarderen, onthoofden, moorden, of eerwraak plegen. Het zijn de fanatici die moskee na moskee overnemen. Het zijn de fanatici die ijverig stenigen en ophangen.

Het is een hard en meetbaar feit dat de ‘Vredelievende meerderheid’ de ‘zwijgende meerderheid’ is, en die is bang en onbelangrijk. Bovendien, wanneer moslims oprecht en fel van zich laten horen, is dat doorgaans eerder om te protesteren tegen Geert Wilders, tegen een ‘islamofobe’ (lees: islamkritische) film of boek, tegen het ‘terroristische’ Israël, tegen ‘beledigende’ Mohammedcartoons, tegen een ‘discriminerend’ minaretten-, hoofddoeken-, boerka- of boerkiniverbod of tegen een geplande Koranverbranding.

Waar zijn ze om te protesteren tegen de nakende steniging van een vrouw? Of tegen de verschrikkelijke sharia-wetgeving in verschillende moslimlanden, tegen het mensonterende lot van Afghaanse vrouwen, tegen de dreigende en islamiserende sultan Erdogan, tegen Islamitische Staat en jihad-aanslagen, tegen de haatpreken in moskeeën en op de Arabische televisie, tegen de hatelijke inhoud van schoolboeken in Saoedi-Arabië en Gaza, tegen Al Qaida en Hamas, tegen de antisemitische uitlatingen van menig islamitisch leider, tegen de islamitische vervolging van Ahmadiyya en andere minderheidsgroepen, tegen de doodsbedreigingen aan het adres van cartoonisten, seculiere bloggers en vrouwenrechtenactivistes, tegen de voortdurende jihad-dreiging, tegen het dhimmitude-lot van christenen in Egypte, Soedan en Irak, enzovoort? Waar zijn ze?

Wel, wanneer zogenaamd ‘extreemrechtse’ politici de Koran bekritiseren en terecht bestempelen als een ‘license to kill’ (en een ‘license to hate’), dan komen ze verontwaardigd uit hun holen gekropen. Of bijvoorbeeld wanneer, echt waar, een Koranvers in beeld verschijnt van een animatieserie voor kinderen: dan wordt door de ophef de verantwoordelijke animatiestudio aan de kant gezet.

Of de al dan niet zwijgende meerderheid van de moslims, hoewel niet jihadistisch, er niet hatelijke, vredelievende ideeën op nahoudt, is dus nog maar de vraag. Los van het feit dat de geschiedenis niet wordt bepaald door de zogenaamde ‘gematigde meerderheid’ — die doorgaans laf, bang en stil is — tonen onderzoeken steeds opnieuw aan dat het dogma ‘gematigde moslimmeerderheid’ op zijn minst kort door de bocht is. Om te beginnen kan men moslims niet simplistisch indelen in ‘gematigd’ en ‘niet gematigd’.

Een van de grootschaligste onderzoeken ooit, ‘I Who Speaksfor Islam? What a Billion Muslims Really Think’ van Dalia Mogahed en professor John Esposito (mensen die de islam een bijzonder warm hart toedragen), had als conclusie dat ongeveer één derde van de moslims wereldwijd in meer of mindere mate jihadistische aanslagen goedkeurt.

Dat zijn circa 500 MILJOEN moslims. Begrijpen die de islam allemaal verkeerd? Talloze onderzoeken in belangrijke moslimlanden, met name van het PEW Research Center, tonen bovendien aan dat ze voor de doodstraf voor afvalligen en het stenigen van overspeligen zijn.

Hebben zij allen de islam verkeerd begrepen? Arme moslims, zou je kunnen zeggen, want de islam heeft vanaf hun geboorte hun breinen vergiftigd met hatelijke ideeën, net zoals het nationaalsocialisme in de jaren dertig de breinen van de Duitse bevolking vergiftigde. Hoe zou het dan ook kunnen verbazen dat de OIC (Organization of the Islamic Cooperation), de grootste intergouvernementele organisatie na de Verenigde Naties bestaande uit 57 islamitische en islamiserende landen, expliciet heeft gestipuleerd dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) ondergeschikt is aan de sharia, waardoor de UVRM dus compleet wordt verworpen en wordt vervangen door islamitische haat?

Heeft de OIC en hebben al de OIC-lidstaten de islam verkeerd begrepen? Hoe kan het dat in het Westen aan zo’n ostentatieve, fundamentele boodschap van haat kennelijk zo weinig gewicht wordt toegekend? Wanneer de Indonesische provincie Atjeh stap voor stap de hatelijke sharia invoert, met stokslagen of steniging voor overspeligen en een strikte sluiersplicht voor vrouwen, is dat dan niet puur islamitisch?

Ook in Europa bevindt zich een meerderheid van moslims met zorgwekkende denkbeelden die gemakkelijk tot een afkeer van of regelrechte haat jegens ons kunnen leiden. Uit een onderzoek van het Centrum voor Sociaal Onderzoek uit Berlijn (het ‘Wissenschaftszen- trum Berlin für Sozialforschung’ of  ‘WZB’) bij Turkse en Marokkaanse moslims in zes Europese landen (Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Zweden) blijkt immers dat:

  • 66 procent van de Europese moslims de regels van de Koran belangrijker vindt dan de wetten van het land waarin ze leven;
  • 75 procent van de Europese moslims stelt dat er maar één interpretatie van de Koran is die dwingend zou moeten gelden voor alle moslims;
  • 60 procent van de Europese moslims vindt dat moslims moeten terugkeren naar hun ‘islamitische wortels’.

Moslims in Europa die op alle drie deze stellingen bevestigend antwoordden, werden door het WZB gekwalificeerd als ‘consistente fundamentalisten’, en dat is maar liefst 44 procent (evenredig verdeeld onder jongere en oudere moslims). Andere zorgwekkende conclusies uit dit onderzoek zijn dat 60 procent van de moslims in Europa homoseksuelen als vriend weigert te zien, 45 procent Joden onbetrouwbaar acht en 54 procent van de Europese moslims gelooft dat het een doel is van het westen om de islam kapot te maken

De uitkomsten zijn duidelijke tegengestelden van wat we vaak horen, namelijk dat islamitisch fundamentalisme een marginaal verschijnsel is in West-Europa en dat de fundamentalistische graad niet verschilt van die onder de christelijke meerderheid. Beide blijken overduidelijk onwaar, aangezien bijna de helft van de Europese islamieten wil terugkeren naar de islamitische wortels en denkt dat er slechts één interpretatie is van de Koran en dat de daarin opgetekende wetten belangrijker zijn dan seculiere wetten.”

De ongemakkelijke conclusie is dat:

  • a) ware vrijdenkers met islamitische achtergrond een ultrakleine en niet zelden met de dood bedreigde minderheid uitmaken (ex-moslims en oprechte islamhervormers);
  • b) de gewelddadige jihadisten met meer en steeds meer zijn; en
  • c) dat daartussen een meerderheidsgroep zit van redelijk tot zeer orthodoxe moslims die in meer of mindere mate hatelijke denkbeelden koesteren en soms dito daden stellen ten opzichte van andersdenkenden, andersgeaarden, vrouwen en/of kinderen. Die grootste groep, die tegelijkertijd hartstochtelijk blijft liegen dat de islam geen hatelijke leer is en dus bewust of onbewust de doctrine van de ‘taqiyya’ (bedrog, misleiding) in de praktijk brengt, spreidt het bedje voor de jihadisten: ze islamiseren onze samenleving.

Dat veel moslims tegelijkertijd ook bang zijn, is logisch: de islamitische doctrine is sektarisch van aard en — net zoals dat geldt voor communisme en nationaalsocialisme — genadeloos hatelijk voor wie de islam bespot, bekritiseert of afvalt. En afvallig, dat kan men snel zijn, want naast elke orthodoxe moslim staat een orthodoxere moslim die de Koran en de Hadith aan zijn zijde vindt. Op afvalligheid staat in de islam in principe de doodstraf. Maar ook zonder dat door een islamitisch land — of door moslims die eigenrichting toepassen, geen zeldzaamheid — de doodstraf of een andere (lijf)straf wordt toegepast, geldt dat diegene die als afvallig wordt beschouwd of de islam wil verlaten de nodige fysieke of mentale haat en terreur (dreigementen, intimidatie, chantage) kan verwachten, vaak ook afkomstig van familie, vrienden of kennissen.

Dat maakt uittreden vrijwel onmogelijk, enkele oersterke uitzonderingen (die niet zelden moeten worden beveiligd) daargelaten. Dat is dus de reden waarom de meeste slachtoffers van islamhaat en geweld moslims zijn en het is dus niet zo, zoals de politiek correcteling en de mainstream moslim zo vaak beweren, dat een jihad-aanslag onislamitisch is omdat (ook) (zelfverklaarde) moslims het slachtoffer zijn, integendeel: het is de meedogenloze islam ten voeten uit.

Misschien wel de grootste misvatting en gepropageerde leugen, is de riedel dat islam eigenlijk een soort jodendom of christendom is dat als ‘jongste’ geloof’ gewoon de verlichting nog moet doormaken.

Dat is even vals als gevaarlijk misleidend, want het resultaat is dat de hatelijke en gewelddadige, totalitaire natuur van de islam niet wordt (h)erkend of wordt gerelativeerd. Die idee wordt gepropageerd door atheïstische lieden die aan elke religie een even grote hekel hebben en alle religies simplistisch op een hoop gooien — alsof ze in de kern allemaal (even) hatelijk zijn. Ook gelovigen, niet in de laatste plaats moslims, zijn erg bedreven in het hanteren van die leugen, met name wanneer ze worden geconfronteerd met onverdedigbare daden die rechtstreeks voortkomen uit de islamitische leer. Het relativerings- en vergoelijkingsmechanisme — “Ja maar, de kruistochten!”, “Ja maar, de ultraorthodoxe Joden!”, “Ja maar, (de christelijke) Breivik!”, “Ja maar, (het Joodse) Israël!” — treedt dan in werking.

Het is ook een beproefde strategie om het gigantische westerse schuldcomplex en de ziekelijke zelfhaat die daarvan het gevolg is (daarover later meer), warm te houden en zo islamkritiek te neutraliseren en zelfs mensen die islamkritiek leveren te intimideren: “Jullie kruistochten waren zo verschrikkelijk dat jij moet zwijgen over onze jihad.” “Elke godsdienst is gelijkwaardig,” beweert ook de invloedrijke leider van de grootste partij in Vlaanderen, Bart De Wever, die nota bene historicus is en geroemd wordt als intellectueel. Wat een gotspe!

Net zoals het ridicuul en simplistisch is om alle aanhangers van een systeem of religie over dezelfde kam te scheren, zo is het ook van de pot gerukt om te stellen dat alle religies of alle drie de monotheïsmen gelijk(waardig) zijn. Er zijn fundamentele verschillen tussen enerzijds jodendom en christendom en anderzijds de islam, en die bepalen in belangrijke mate hoe de wereld eruitziet. De Joodse staat en het Westen, die onder andere geworteld zijn in het christendom, kennen een bijzonder grote mate van individuele vrijheid, wat een ongezien welvaartsniveau mogelijk heeft gemaakt; de islamitische wereld wordt daarentegen gekenmerkt door onvrijheid, racisme, discriminatie, clangedrag, dogmatisch denken en dictatoriaal en tiranniek beleid, met drie a’s tot gevolg: armoede, achterlijkheid, analfabetisme.

Welke fundamentele verschillen tussen jodendom en christen­dom enerzijds en islam anderzijds liggen daaraan ten grondslag? De Koran lijkt in heel wat passages eerder op het reglement voor de krijgstucht van een oorlogvoerende natie dan op een religieus boek. De Koran bevat 164 jihadverzen. In essentie gaat deze ‘grondwet van de islam’ dan ook over de plicht tot jihad (strijd) tegen de ongelovigen en het ongeloof. Verzen zoals “O gij Profeet, spoort de gelovigen aan tot de strijd.” (Koran 8:65), “Doodt de afgodendienaars waar ge hen maar vindt, neemt hen gevangen en belegert hen en bereid hun alle soorten hinderlaag.” Koran 9:5. Strijdt tegen hen. Allah zal hen door uw handen straffen en hen vernederen’ (Koran 9:14) en “Wanneer gij de ongelovigen tegenkomt, houwt dan in op hun nek en wanneer gij onder hen een bloedbad aangericht hebt, bindt hen (=de overlevenden) dan in de boeien’ (Koran 47:4) zijn typerend.

Het algemene islamitische beginsel luidt: “Strijdt tegen hen tot de afgodendienst niet meer bestaat en de religie geheel aan Allah behoort’ (Koran 2:193, herhaald in 8:39). De talloze letterlijke oproepen in de Koran om jihad te voeren tegen de ongelovigen, zijn niet plaats- en tijdsgebonden maar onbegrensd in ruimte en tijd; ze zijn universeel. In de Bijbel worden daarentegen specifieke plagen en straffen in specifieke omstandigheden beschreven, gebonden aan tijd en ruimte. Bovendien is de Bijbel een grote verzameling van verschillende boeken geschreven door meerdere auteurs over een bijzonder lange periode; de Bijbel is erkend mensenwerk, terwijl de Koran het rechtstreekse, eeuwige en onveranderlijke woord is van Allah. Daardoor is het gebruik van de Rede wel mogelijk (geworden) in het christendom, maar niet in de islam.

Historica Machteld Allan stelt: “Dat je als moslim leert datje niet-islamitische medemens je vijand is totdat hij is onderworpen, is afschuwelijk. Het christendom zegt: heb je vijanden lief en behandel je naaste zoals je zelf behandeld wilt worden. Dat leert de islam niet. De Koran zegt tegen de moslim: word niet bevriend met een niet-moslim.”

Het feit dat de Koran een boek vol tegenstrijdigheden lijkt te zijn dat ook vredelievende verzen bevat, die veelvuldig worden geciteerd in een poging om zogenaamd aan te tonen dat de islam een religie van de vrede’ is, is bijzonder misleidend. De oorzaak van deze tegenstrijdige Koranverzen is dat profeet Mohammed in de beginperiode in Mekka, toen hij nog zwak stond, de islam op vreedzame wijze probeerde te verspreiden (de zogenaamde ‘Mekkaanse’ Koranverzen). Later ging Mohammed echter over tot de verspreiding van de islam met het zwaard: hij trok van Mekka naar Medina (de zogenaamde ‘hijra’) en ging, toen hij macht verwierf en nadat hij zich sterk genoeg voelde, agressief en gewelddadig te werk (de zogenaamde ‘Medinese’ Koranverzen).

Een Arabisch spreekwoord illustreert deze strategie: “Als jouw vijand jou de hand reikt, hak je hem af. Als je daarvoor te zwak bent, neem je hem aan.” Mohammed is in die ‘Medinese fase’ een oorlogszuchtige krijgsheer die in tientallen oorlogen en overvallen op karavanen duizenden mensen doodde. Heel wat Mekkaanse, vredelievende Koranverzen enerzijds en Medinese, gewelddadige Koranverzen anderzijds zijn dus op het eerste gezicht tegenstrijdig, maar dat is slechts schijn.

Volgens de koran is de koran immers een perfect boek zonder fouten en tegenstrijdigheden. Het principe van “naskh” of opheffing in de islam, beschreven in zowel de Koran zelf (Koran 2:106) als in elk professioneel shariahandboek, bepaalt dan ook dat latere, gewelddadige (Medinese) Koranverzen vroegere, vredelievende (Mekkaanse) Koran­verzen opheffen. Dat is goed te begrijpen, want de oude Mohammed is voor zijn gelovigen per slot van rekening rijper en wijzer dan de jonge. Met het principe van de opheffing is de islam precies datgene wat hij is: een politieke ideologie van terreur tegen andersgelovigen en de enige religie’ ter wereld met een goddelijk vastgelegde licentie tot bedriegen en doden.

Dit wordt bevestigd door de niet minder belangrijke ‘soenna’, beschreven in de Hadith: de manier van leven van de islamitische profeet Mohammed, die in de islam als de perfecte mens, de ideale moslim wordt beschouwd en dus hét na te volgen voorbeeld voor elke moslim. Daaruit blijkt dat Mohammed een totalitair politicus en krijger was, alsook een bedrieger, overvaller, (racistische) slavenhandelaar, verkrachter en moordenaar. Afshin Ellian stelt dat “de profeet Mohammed het gebruik van geweld een heilige status gaf”. Het is de logica zelve: de Koran is een hatelijk handboek om oorlog te voeren, te veroveren en te islamiseren en Mohammed was dus een krijgsheer en veroveraar, een (seksgeobsedeerde) oorlogshitser. Jezus was precies het tegengestelde: Mohammed liet moorden; Jezus liet zich vermoorden.

De Amerikaans-Syrische psychiater Dr. Wafa Sultan, die een boek over de islam schreef met als titel A God Who Hates, verwoordt het als volgt: “Het probleem met christenen is dat ze niet zo goed als Jezus zijn. Maar goddank zijn de meeste moslims beter dan Mohammed.” Ferm stelt Sultan: “Durf me niet te vertellen dat ISIS geen islam is of dat islam niet ISIS is. ISIS stapt in de voetsporen van Mohammed en de leerstellingen van de islam. (…) Islam is geen religie. Het is een politieke ideologie die zichzelf oplegt door middel van angst en geweld.” Geheel in tegenstelling tot de Bijbel, maar in overeenstemming met de opvattingen en handelingen van Mohammed, zet de Koran aan tot haat en roept hij op tot geweldpleging tegen andersdenkenden (‘de ongelovigen’).”

Het christendom is in wezen een inclusieve godsdienst van liefde, terwijl de islam een exclusieve leer van haat is: ze zijn tegengesteld aan elkaar. Het Westen streeft dan ook voortdurend naar inclusie, die overigens ook totaal is doorgeslagen: de westerse ‘gutmensch’ wil zelfs de recidiverende crimineel en jihadist ‘deradicaliseren’ en ‘re-integreren’. De islam is eigenlijk alleen goed nieuws – een topinstrument – voor psychopathische, megalomane door seks geobsedeerde tirannieke haters als Mohammed.

Dat al de hypocriete vrijzinnigen en valse atheïsten hier maar eens een puntje aan zuigen!

image_pdfimage_print
Share

De dotaties aan de politieke partijen. Tijd dat we hun handen uit onze zakken houden.

Het systeem van de particratie moet verdwijnen. De lijststem ook.

Niet alleen bepalen slechts enkelen en steeds dezelfde mensen wie verkozen kan worden, wie op de meest verkiesbare plaats staat. Het maakt dat de burger geen interesse meer toont , ze de indruk hebben dat hun stem toch niets uitmaakt. Dat is natuurlijk interessant voor politieke dynastieën, baronieën, en het nepotisme.

Ze bepalen ook wie er nooit verkiesbaar kan worden, wie welke politieke toekomst krijgt , welk lucratief baantje enz. Ze zijn de beste garantie voor de pensé unique aan de top. Ze zijn ook de dictatoriale organen die uit zelfbehoud, uit angst cordon sanitaires oprichten en zo de individuele wil en wens van de verkozenen en van de kiezers smoren, en ze zijn dus antidemocratisch. Lees verder

image_pdfimage_print
Share

Terug naar af. Ga niet langs start. U krijgt geen 400$.

De chantage heeft niet gewerkt, de massadruk en geweld evenmin.
De VS zal dank zij Trump niet worden overspoeld met gelukszoekers die er zelf nooit in slaagden om hun eigen land welvarend te maken, er een stabiele maatschappij te vestigen, er politici te kiezen.
Het zijn vooral mensen die dweepten met Che, het socialisme en daar nog steeds voor zouden kiezen eens hen daartoe de kans wordt gegeven. Ditmaal in de VS, zo dachten zij, tot vreugde van de democraten die in hun dromen hun electoraat al zagen groeien.
Mis poes !
Wat van ons is, is van mij. En wat van jou is, is van ons, werd hen verteld en geloofd.
Dat ze terugkeren en er voor zorgen dat ze minder kweken, minder corrupt zijn en minder socialist worden. Anders blijven ze , of worden ze als Venezuela of Cuba of …… .
Maar ik denk: ze zullen het nooit leren, en ondernemers zullen er nooit vruchtbare grond vinden en blijven.
Dan maar ontwikkelingssteun? Nee, dat zou het allemaal nog erger maken, op lange termijn zeker.

2.000 migranten keren terug naar Honduras

Ongeveer tweeduizend migranten uit Honduras, die op weg waren naar de VS, zijn volgens de regering in Guatemala teruggekeerd naar hun thuisland. Vijfhonderd anderen zijn met bussen teruggebracht, zegt de Guatemalteekse president Jimmy Morales.

Eerder had Morales zijn ambtgenoot uit Honduras, Juan Orlando Hernández, ontmoet om te praten over het terugbrengen van de migranten. Beide politici spraken ook via telefoon met de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto over de situatie aan de grens.

Duizenden mensen uit Centraal-Amerika verzamelden de voorbije week aan de grens met Mexico. Naar schatting 5.000 tot 5.400 migranten zouden zich op Guatemalteeks grondgebied bevinden, zei Morales.

Opvangcentra
Volgens het Mexicaanse ministerie van Binnenlandse Zaken vroegen 640 migranten bescherming in Mexico. De behandeling van hun aanvraag kan tot drie maanden duren, in de tussentijd moeten ze in opvangcentra wachten. De ‘migrantenkaravaan’ vertrok ongeveer een week geleden in San Pedro Sula in Honduras.

image_pdfimage_print
Share

Nieuws over de gevolgen van VRT-laster

Inderdaad.

De rector van de UGent en de verantwoordelijken van het lasterlijk pano-proramma van de VRT moeten strafrechtelijk veroordeeld worden tot het betalen van een schadevergoeding wegens laster en eerroof.

Zelden lagen de kaarten zo goed voor de jonge Vlaamse beweging. Laat ons hen steunen met een schenking op BE53 0018 2126 7653 !

image_pdfimage_print
Share

Als je je niet verzet, dan stem je toe, en mag je er nog voor betalen en zorgen ook.

Steeds meer en meer boten komen uit Spanje, maar dan zonder een Sinterklaas. Volledig legaal en normaal, als het volk blijft slapen en enkel aan de volgende reis of brood en spelen denkt.

De diversiteit die politici bepleiten zal eigenlijk uniform bruin worden. Niets is nog van ons, nergens blijft nog onze plaats. vandaag uw vinger, morgen uw hand, en overmorgen uw arm….

Dat komt er van wanneer steeds meer mensen zich niet meer interesseren voor politiek. Dat geeft de zittende politici de quasi volmacht om dit soort verdragen erdoor te sleuren. Gelukkig zijn er het Forum voor Democratie -FVD en hier het Vlaams Belang om dit nog trachten te stoppen.
Maar of dat genoeg zal zijn?
Bedenk ook dat eens de migranten hier in een EU land zijn dat dit heeft goedgekeurd, de migranten door het vrije verkeer van mensen, gewoon een andere verblijfplaats kunnen kiezen.
En niemand die ze er nog uit krijgt, ook al zijn het criminelen.

Onrust in Kamer: kunnen we migratiepact met gerust hart tekenen?

In politiek Den Haag is onrust ontstaan over het VN-Migratiepact, waarin landen wereldwijd beloven dat ze migratie onderling beter gaan regelen. Staatssecretaris Mark Harbers (VVD, asiel en migratie) zou het pact in december in Marokko moeten tekenen, maar een aantal fracties wil dat hij daarvan afziet.

Harbers benadrukt dat het migratiepact voor Nederland vooral positief is, maar de PVV, Forum voor Democratie (FvD) en de SGP zijn daar nog niet zo zeker van. Zij zijn bang dat het pact een soort aanmoediging voor mensen is om bijvoorbeeld naar Nederland te komen. ,,Van migratie wordt in het pact impliciet een soort recht gemaakt”, vindt SGP-Kamerlid Roelof Bisschop. ,,Aan de andere kant wordt landen waaruit mensen vertrekken niet verplicht om mensen die hier geen recht hebben op asiel terug te nemen. Dat maakt het VN-pact in mijn ogen onevenwichtig.”

Thierry Baudet (FvD) riep de Tweede Kamer deze week op om in debat te gaan over het pact, maar vond enkel de PVV en de SGP aan zijn zijde. ,,Een gemiste kans”, aldus Bisschop.

Artikel gaat verder onder de foto

Thierry Baudet (FvD).

Thierry Baudet (FvD). © ANP

23 doelstellingen

In het VN-pact staan 23 doelstellingen voor een veilig en orderlijk verloop van migratie. Zo beloven de landen die het ondertekenen zich in te spannen om mensensmokkel tegen te gaan, migratieprocedures zo helder mogelijk te maken en migranten te voorzien van basisvoorzieningen als eten en onderdak.

Dat landen zouden moeten meewerken aan een veilige terugkeer is een van de 23 doelen. Staatssecretaris Harbers stelde gisteren dan ook dat er ook dingen in staan die goed zijn voor Nederland. Hij deelt de zorgen van de kritische Kamerfracties ‘in de basis niet’. ,,Omdat het een visie is hoe het de komende decennia zou moeten gaan, zonder dat het lidstaten verplicht.”

Daar is Baudet niet zo zeker van. Hij trok deze week een parallel met het vonnis in de rechtszaak die klimaatactiegroep Urgenda aan had gespannen. De rechter oordeelde vorige week dat de overheid méér moet doen om de CO2-uitstoot terug te dringen, onder meer verwijzend naar de VN-klimaatafspraken die in 2015 in Parijs werden gemaakt. Zou Nederland met dit migratiepact niet hetzelfde kunnen gebeuren, vroeg Baudet zich af.

Artikel gaat verder onder de foto

Staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid (VVD).

Staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid (VVD). © ANP

Niet dezelfde status

Het klimaatverdrag en migratiepact hebben niet dezelfde status. Het verdrag van Parijs stelt eisen aan VN-lidstaten. Het migratiepact  daarentegen ‘is niet wettelijk bindend, is geen dictaat, legt niets op en respecteert de soevereiniteit van staten volledig’, stelde de VN toen de 23 doelen in juli werden geformuleerd.

De Verenigde Staten en Hongarije hebben zich als enige twee VN-landen teruggetrokken uit het pact. Oostenrijk, Denemarken en Polen zouden overwegen om hetzelfde te doen. Harbers zegt de argumenten van de afhakende landen niet precies te kennen, maar zich daar nog in te gaan verdiepen.

Of hij in december namens Nederland in de Marokkaanse stad Marrakesh zijn handtekening gaat zetten onder het migratiepact, wil Harbers nog niet prijsgeven. ,,Ik ga daar sowieso eerst de Kamer over informeren.”

Roelof Bisschop (SGP).

Roelof Bisschop (SGP). © ANP
image_pdfimage_print
Share

Zie ginds komt de st(r)oomboot….. In 50 jaar: van ontwikkeld land tot ontwikkelingsland

We zijn een ontwikkelingsland geworden, zo titelde Het Nieuwsblad aanvankelijk. “Normaal alleen voor ontwikkelingslanden: ‘stroomboten’ nodig om winter door te komen” ( stroom via diesel aggregaten ! 😀 😀 )
De schuld op Engie/Electrabel schuiven is wat te makkelijk. De groenen en de klimaat- en fijnstof- adepten en -hysterici toeteren dat om hun verpletterende verantwoordelijkheid in de nefaste energiepolitiek door hun gelobby te verdoezelen. (het is zeer waarschijnlijk ook dat dit door een gebrek aan intelligentie of kennis is)
Vraagt u zich maar eens af hoe ze kunnen vaststellen welke en hoeveel mensen zijn gestorven door fijnstof of NOX en kernenergie, dat terwijl de levensverwachting bovendien blijft stijgen. Laat ze ook eens vertellen hoeveel doden kernenergie al echt heeft gemaakt en dat in vergelijking met de andere energiebronnen? En daar mogen Tsjernobil, Fukushima en Three Mile Island bij zijn.
Het delven van kolen, het winnen en de verwerking van aardolie alleen al kost een veelvoud aan slachtoffers, en dat elk jaar. En dan nog niet gesproken over het quasi meest nutteloze metaal ter wereld, waar tot nog niet zo lang geleden amper een toepassing anders dan als juweel of geld bestond : het goud. Hoe veel slachtoffers vallen daar elke maand meer voor dan ten gevolgen van kernenergie?
Ga dat ook maar eens na voor elke grondstof die moet worden gedolven of verwerkt? En ga na hoeveel mensen/kinderen er elk jaar sterven bij het delven van ColTan en andere mineralen, waardoor die groenen in staat zijn te roeptoeteren met hun smartphone of wat kaviaarsocialistischer: hun I-phone; of te rijden met hun elektrische fiets of peperdure auto?
Bovendien is er slechts afval van splijtstof omdat we nog niet goed weten hoe die verder te gebruiken ( mede door het stilvallen van het onderzoek) .

Nog voor we eventueel zouden kunnen sterven aan fijnstof, NOX of straling, zullen we door deze linkse trend, sterven van de kou en de honger. Terug naar het verleden: enkel de rijksten zoals koning, adel en hun handlangers ontbrak het nooit iets. De groene linkse gedachten treffen dus in de eerste plaats de armsten. En vergeet het maar dat jullie de rijksten zullen kunnen doen betalen. Kijk bvb maar naar Venezuela 😀


Maar niet alleen staat er geen onderneming of miljardair nog te springen om in dit onzalige land nog een centrale te bouwen zonder enig vooruitzicht op winst of continuïteit, de politiek en het groen-linkse lobbywerk heeft er voor gezorgd dat hier zelfs het wetenschappelijk onderzoek is gestopt, daar waar wij ca 30 tot 50 jaar geleden voortrekkers waren op het gebied van kernenergie en -onderzoek.

De centrales zullen elders worden gebouwd, en de stroom zal hier uitvallen tenzij we die veel te duur zullen willen betalen.
Hoedanook zullen we onze onze industrie de doodsteek hebben gegeven of zien emigreren.
En daarmee velen hun job en inkomen.( ook dat van de staat)
Mensen, laat anderen niet bepalen wat je moet denken, want dan kunnen zij bepalen wat het je mag kosten.
Maar weest gerust, panikeert niet: bij de politici zelf zal het licht niet uitgaan. Desnoods installeren ze ergens een fluisterstille dieselgenerator in hun kelder. Gelukkig maar.😜

Electrabel haalt stroomboten van onder het stof tegen black-out

Electrabel haalt stroomboten van onder het stof tegen black-out
Elektriciteitscentrale van E.ON. (themabeeld) Foto: Raymond Lemmens

Brussel –Om het dreigende stroomtekort deze winter op te lossen is de energiegroep Engie Electrabel op zoek naar drijvende elektriciteitscentrales die in onze havens aan het elektriciteitsnet kunnen worden gekoppeld. Die worden doorgaans ingezet in oorlogsgebieden of ontwikkelingslanden.

Engie Electrabel bestudeert het inhuren van stroomboten om de elektriciteitsvoorziening in januari en februari te verzekeren. Dat bevestigt woordvoerster Hellen Smeets. Ze voegt er meteen aan toe dat er nog niets concreets is.

Stroomboten zijn schepen met erg grote dieselgeneratoren aan boord. De grootste hebben een capaciteit van 460 megawatt. Ter vergelijking: Doel 1 en 2, de kleinste kern­reactoren in ons land, hebben elk een capaciteit van 433 megawatt.

De elektriciteit op die stroomboten wordt opgewekt door diesel te verbranden. Voor het milieu is zo’n boot dus geen goede zaak. Ook is het nog de vraag waar de zeeschepen kunnen worden aangesloten op het hoogspanningsnet. Het is in de havens uitkijken naar een geschikte plek.

image_pdfimage_print
Share

De groene luchtfietsers vernietigen onze welvaart én ons klimaat

We zijn een ontwikkelingsland geworden, zo titelde Het Laatste Nieuws aanvankelijk. “Normaal alleen voor ontwikkelingslanden: ‘stroomboten’ nodig om winter door te komen”

De schuld op Engie/Electrabel schuiven is wat te makkelijk. De groenen en de klimaat- en fijnstof- adepten en -hysterici toeteren dat om hun verpletterende verantwoordelijkheid in de nefaste energiepolitiek door hun gelobby te verdoezelen.

Vraagt u zich maar eens af hoe ze kunnen vaststellen welke en hoeveel mensen zijn gestorven door fijnstof of NOX en kernenergie , en terwijl de levensverwachting bovendien blijft stijgen. Laat ze ook eens vertellen hoeveel doden kernenergie al echt heeft gemaakt en dat in vergelijking met de andere energiebronnen? En daar mogen Tsjernobil, Fukushima en Three Mile Island bij zijn. Het delven van kolen, het winnen en de verwerking van aardolie alleen al kost een veelvoud aan slachtoffers. En dan nog niet gesproken over het quasi meest nutteloze metaal ter wereld, waa tot nog niet zo lang geleden amper een toepassing anders dan als juweel of geld bestond : het goud.

Hoe veel slachtoffers vallen daar elke maand meer voor dan ten gevolgen van kernenergie? Ga dat ook maar eens na voor elke grondstof die moet worden gedolven of verwerkt? Bovendien is er slechts afval van splijtstof omdat we nog niet goed weten hoe die verder te gebruiken. Maar niet alleen staat er geen onderneming of miljardair nog te springen om in dit onzalige land nog een centrale te bouwen zonder enig vooruitzicht op winst of continuiteit, de politiek en he groen-linkse lobbywerk heeft er voor gezorgd dat hier zelfs het wetenschappelijk onderzoek is gestopt, daar waar wij ca 30 tot 50 jaar geleden voortrekkers waren op het gebied van kernenergie en -onderzoek.

De centrales zullen elders worden gebouwd, en de stroom zal hier uitvallen tenzij we die veel te duur zullen willen betalen en alleszins onze industrie zal zijn gegeven. En daarmee velen hun job en inkomen.( ook dat van de staat)
Mensen, laat anderen niet bepalen wat je moet denken, want dan kunnen zij bepalen wat het je mag kosten.

image_pdfimage_print
Share