Home - Pagina 3 1 2 3 4 5 248 249

Vergeet het hoera geroep en ook de geveinsde stoere taal. Hier komen de beangstigende cijfers over immigratie

Hendrik Vuye en Veerle Wouters komen met een vollediger studie-overzicht, dan wat u elders al kon lezen, op het gebied van asiel en migratie met cijfers waartoe zij als parlementairen toegang hebben. Vergeet wat je in de kranten leest, op TV  en op de nieuwjaars-recepties van de verschillende regeringspartijen hoort en ziet.
Hier hoort en leest u eens een eens een ander verzet dan het Vlaams Belang.
Nee, wij zijn niet alleen, en we groeien zelfs.

In 2016 trokken Vuye en Wouters de deur achter zich dicht bij de NVA omdat ze het op verschillende punten oneens waren geworden door de communautaire stilstand (beter woord zou zijn Vlaamse stilstand), maar ook op het gebied van asiel en migratie en de voortdurende betutteling door Europa en ons verlies aan soevereiniteit enz….   Sindsdien zetelen ze als onafhankelijken. Ik ben benieuwd wat hun plannen zijn voor de volgende verkiezingen.

België, land mét grens? De echte cijfers over migratie.

Evolutie van het aantal aanvragen voor humanitaire visa, Myria, Jaarraport 2017, p. 70

Is België een land zonder grens? Volgt men Twitter en Facebook, dan krijgt men de indruk dat er onder de regering-Michel een radicale breuk plaatsvindt met het verleden: nu, en voor het eerst, is de migratie onder controle. Klopt dit met de feiten? Laat ons de cijfers even bekijken.

Gérad Déprez (MR), Europees Parlementslid, stelt recent in L’Echo dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) tweet over een ander beleid dan het beleid dat hij voert. Op twitter verschijnt inderdaad het ene record na het andere. Het lijkt alsof de grenzen voor het eerst gesloten zijn. Nogal wat sociale mediagebruikers geloven dit ook rotsvast. Maar is dit wel zo?

Er gebeuren ongetwijfeld goede zaken. Die worden dan ook rijkelijk gedeeld op de sociale media. In 2017 werden er 53 special flights georganiseerd voor de repatriëring van illegale criminelen. Dit is een sterke stijging want in 2016 waren dat er 39. Hoeveel illegale criminelen worden op die manier uitgewezen? In 2017 zijn dat er 283, in 2016 waren er dat 201. Proficiat, puik werk! Alleen gaat het hier om honderdtallen. Hoe zit het met de andere cijfers?

Jaarlijkse influx

Laat ons eerst kijken wat de jaarlijkse instroom van vreemdelingen is. Hoe staat het met de influx van vreemdelingen in België? Hoeveel immigranten (hieronder ook EU-burgers) worden er jaarlijks geregistreerd?

Evolutie van het aantal immigraties van vreemdelingen naar België sedert 1995, bron: Myriatics #8 – november 2017, p. 1

Onder de regering-Michel is er een gemiddelde influx van 134.706 per jaar. Bovendien ligt deze influx 7% hoger onder de regering-Michel dan onder de regering-Di Rupo. Onder de regering-Di Rupo is er een gemiddelde influx van 125.087. Van een trendbreuk onder de regering-Michel is er alvast geen sprake.

Van alle herkomstregio’s zijn de EU-landen koploper (57%), waarbij Roemenië de belangrijkste herkomstnationaliteit is. Voor derdelanders is asiel zeker niet de enige toegangspoort tot België. De belangrijkste migratiereden is gezinshereniging (50%). De vluchtelingenstatus en de subsidiaire bescherming is goed voor 17%.

Bekijkt men de herkomstnationaliteit van de derdelanders, dan valt de sterke toename op van het aantal Syriërs. Dat zijn er 1.726 in 2014, 4.438 in 2015 en reeds 9.074 in 2016. Dit is een vervijfvoudiging op drie jaar tijd. Syriërs zijn nu de vierde herkomstnationaliteit van migraties naar België.

Asielaanvragen

Evolutie van het aantal positieve beslissingen wat betreft asielaanvragen. Bron: Jaarrapport 2017 Myria, p. 96

Hoe zit het met de asielaanvragen? Door het aanvragen van asiel kan men de vluchtelingenstatus bekomen. Over de aanvraag oordeelt het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS).

Vergelijken we opnieuw even de regering-Michel en de regering-Di Rupo. Bekijken we 2012 en 2016. Dit zijn twee jaren die vergelijkbaar zijn wat het aantal aanvragen betreft. In 2012 (regering-Di Rupo) worden 22% van de aanvragen ingewilligd, in 2016 (regering-Michel) 64%. Dit is bijna een verdrievoudiging!

Visum om humanitaire redenen

Het is mogelijk om een visum te bekomen om humanitaire redenen. Iemand die op deze manier naar België komt, kan hier asiel aanvragen. Het wordt verleend door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Opvallend is de grote stijging van de humanitaire visa onder de regering-Michel.

Evolutie van het aantal toegekende humanitaire visa. Bron: Jaarrapport 2017 Myria, p. 74

Er is in de media en de sociale media heel veel te doen geweest over een Syrisch gezin uit Aleppo dat dergelijk visum aanvraagt met de bedoeling hier asiel te vragen. Dit dossier heeft ook een bijzonder lang juridisch staartje gekregen. Tot driemaal toe heeft de Raad voor Vreemdelingen Betwistingen (RVV) de weigering van Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) vernietigd. Er is hard gecommuniceerd over ‘wereldvreemde rechters’. Ten onrechte, want het is DVZ die dit dossier bijzonder klungelig heeft aangepakt, zoals we eertijds al schreven. Ook dit dossier ging over het intussen beruchte artikel 3 EVRM, het folterverbod. Alleen is artikel 3 in dit dossier niet van toepassing, maar DVZ heeft nagelaten dit argument in te roepen voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De V&W-fractie heeft dit eertijds uitgelegd in een opiniestuk. DVZ heeft deze argumentatie overgenomen en de zaak uiteindelijk gewonnen. ‘Gewonnen’ tweet de staatssecretaris, een woord van dank hebben we wel niet gekregen.

Dit ene dossier is echter een symbooldossier waardoor velen de indruk krijgen dat er maar met mondjesmaat humanitaire visa worden verschaft. De cijfers zijn anders. Onder de regering-Michel worden veel meer humanitaire visa uitgedeeld dan onder de regering-Di Rupo. In 2012 kent de regering-Di Rupo 208 humanitaire visa toe, de regering-Michel in 2016 maar even 1.182. De meeste humanitaire visa worden uitgereikt aan Syriërs, behalve aan dat ene gezin…

Terugkeer en verwijdering

Bekijken we eerst de begeleide vrijwillige terugkeer. Deze is in stijgende lijn vanaf het aantreden van de regering-Michel. Van 3.700 in 2014 tot 4.667 in 2016. In 2017 daalt het cijfer echter opnieuw tot 3.531 (tot en met november, cijfers Fedasil). Onder Di Rupo bedraagt de begeleide vrijwillige terugkeer in het recordjaar 2012 5.656 personen, in 2016, onder de regering-Michel 4.667.

Evolutie van de terugkeer en verwijdering. Bron: Myriadocs#5, p. 6

De gedwongen terugkeer zit ook in stijgende lijn sedert het aantreden van de regering-Michel: van 3.519 in 2014 naar 4.651 in 2016. Maar deze stijging wordt niet verklaard, schrijft het Interfederaal Migratiecentrum, door repatriëring naar de herkomstlanden, maar wel door de stijging van de Dublin-overnames. Dit betekent dat de asielzoeker wordt gestuurd naar het EU-Land waar hij is aangekomen. Hij verschuift dus van de ene EU-lidstaat naar de andere.

Bovendien ligt de gedwongen terugkeer veel lager dan bijvoorbeeld onder de regering-Verhofstadt II, die in 2003 een recordcijfer boekt van 7.951 personen die gedwongen moesten terugkeren.

Land zonder grens

Verre van ons om te gaan beweren dat er niets is gebeurd onder de regering-Michel inzake asiel en migratie. Er zijn achterpoortjes gesloten, dat is zo. Er zijn special flights. Maar tegelijk stellen we wel vast dat het beeld dat heerst op sociale media niet klopt met de werkelijkheid. België heeft de migratiestroom helemaal niet onder controle.

Bovendien verblijven er nog vele personen illegaal op het grondgebied, waar men nauwelijks of geen weet van heeft. Dit aantal wordt geschat op 200.000, maar het kan meer zijn. Niemand weet het eigenlijk.

Zijn er alternatieven? Zijn er bondgenoten voor deze alternatieven?

Er zijn landen die vragende partij zijn om de migratiestroom onder controle te houden. Het gaat hierbij niet alleen over Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije, Bulgarije, … die zich verzetten tegen het Europees spreidingsplan voor vluchtelingen. Het gaat ook over Denemarken dat weigert om elke drie jaar 1.500 vluchtelingen op te nemen zoals afgesproken met de Verenigde Naties. We hebben een enorme achterstand in de integratie van de nieuwkomers die er al zijn, dit probleem moet eerst worden aangepakt, stelt de Deense Immigratieminister.

We moeten er eens mee stoppen te denken dat er mensenrechtelijk bekeken maar één oplossing is, namelijk zoveel mogelijk vluchtelingen naar de EU halen.

Ook de nieuwe Bondskanselier van Oostenrijk, de christendemocraat Sebastian Kurtz pleit voor een grondig herdenken van de Europese asielpolitiek. Kurtz wil mensen helpen in hun land van herkomst en als dit niet kan in de buurlanden. Hij wil dat de EU dit ondersteunt en beveiligt. Sommigen zullen deze aanpak hard vinden, maar dat is in deze niet noodzakelijk. Dit alles kan op een zeer humane manier gebeuren. Dit is bovendien in overeenstemming met de mensenrechten. We moeten er eens mee stoppen te denken dat er mensenrechtelijk bekeken maar één oplossing is, namelijk zoveel mogelijk vluchtelingen naar de EU halen. Dit ontwricht op termijn de EU en de Lidstaten. We hopen dat de staatssecretaris hier werk van maakt.

België, land mét grens? De echte cijfers over migratie.

Er staan wel meer interessante artikels op hun website. Waarover ik mijn grootste twijfels heb is hun aanpak om via de bestaande wetten een Vlaamse onafhankelijkheid te bewerkstelligen. Geen enkele machthebber laat zich zonder slag of stoot van de macht verwijderen. Kijk maar naar Catalonië /Spanje. Zelfs als ze het juist zouden hebben, dan zal de onafhankelijkheid, gebruik makend van de bestaande wetten, evenmin zonder bloed plaats vinden.

https://vuyewouters.be/

 

image_pdfimage_print
Share

Stasi-toestanden

Voor de tweede keer in een paar dagen tijd werden posts op mijn Facebooktijdslijn  ‘Antoine Griffon’ verwijderd samen met een bijhorende filmpje dat jongeren toont die in rubberbootjes onderweg zijn om Europa te komen bezetten. Er aan gekoppeld een Facebook-ban van 30 dagen.
Ik wordt duidelijk anoniem gevolgd, gepest, systematisch gescreend en geïntimideerd.
Wist ik maar welke ratten er zich onder ons bevinden.
Daarom plaatste ik het betreffende stuk en de video in de website van Nageltjes en de persoonlijke blog , en vinden via andere Facebook de links er naartoe op zijn status , maar ook op de hunne. 
Het betreffende filmpje werd geüpload naar Youtube, om het mogelijk te maken voor anderen om het te linken, het vandaar te downloaden en te verspreiden.

Antoine Griffon besloot om meer actief te zijn op het sociale medium VK, dat niet door de Europese gangsters wordt gecontroleerd want opereren vanuit Rusland.  VK kent nog niet alle toeters en bellen die Facebook heeft, maar dat is een kwestie van tijd.
Ja, extreme Stasi-toestanden nopen om extremere en moeilijkere wegen. Het alternatief zou zijn dat we zouden opgeven.
Het is duidelijk, er is een oorlog aan de gang, en die is tegen ons gericht. En we weten wie de Stasi zijn die ooit op het schavot zullen staan, en in de genocidegeschiedenis die wij nu zien vorm krijgen.
 
Verdedig uw land en uw leven ! Ze zijn enig !
image_pdfimage_print
Share

Schild & Vrienden

Aanschouw dit stukje jonge Vlaamse intelligentie versus linkse bekrompenheid en intolerantie. Meer gaan we er echt niet over schrijven. gewoon kijken en luisteren! Top van Dries van Schild & Vrienden!

Kijk en luister.

Dries van Schild & Vrienden legt Clémence over zijn knie op radio MNM: #opgekuist!

Schild & Vrienden is een onafhankelijke objectivistische beweging van jongeren die opkomen voor de Vlaamse identiteit en onafhankelijkheid. Hun vereniging heeft een bankrekening
BE53 0018 2126 7653 die we graag met alle nageltjesfans delen.
Steun deze jongere generatie: het is de hoogste tijd en ze zijn het waard!

image_pdfimage_print
Share

Dar al-Harb

Maak je geen enkele illusie! Europa behoort tot de Dar al-Harb en moet worden onderworpen/veroverd.
Voor de derde keer in 14 eeuwen is de Islam in staat om voet aan de grond te krijgen in Europa.
Nu zijn we getuige van de historische gebeurtenis van de derde agressieve expansiegolf van de Islam.
Deze keer zet Jihad in op immigratie, vermeerdering en terreur…
De Jihad wordt niet alleen op louter gewelddadige wijze opgelegd maar ook sluimerend op cultureel gebied. Daarin staat in detail uitgelegd hoe Islamisten niet-moslims landen(Dar al-Harb), op de knieën wil dwingen.

Het plan is geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om Islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken.
De massa-immigratie is altijd al een bewuste strategie van de Islam geweest, om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen.

Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad.

Dankzij migratie, werden Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India geïslamiseerd!In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen.
Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie.Hij was ervan overtuigd dat de Arabieren de wereld kunnen veroveren niet alleen met zwaard,maar ook via succesvolle demografische oorlogsdoctrine!…

image_pdfimage_print
Share

Elle a …

France Gall stelde zich geen vragen over het feit dat de grootste groep door mohammedanen gedode, want anders denkende mensen (samen 270 miljoen!), van het zwarte ras waren.

Op dat eigenste moment werd door de leugenpers en de regimemedia geroeptoeterd over het zogenaamd Zuid-Afrikaans apartheidsregime.

Alsof het het 1400 jaar oude islamitisch Mohammedaans apartheidsregime nooit bestaan had en niet bestond.

Intussen weten we wel beter. Zelfs Obamallah kon het tegendeel niet bewijzen!

image_pdfimage_print
Share

Trump Bashing

40 professionele marketeers zorgen ervoor dat er elke dag iets negatiefs over Trump in de publiciteit wordt gebracht, heb ik begrepen.
Ze doen niets anders dan dat.
Het hoeft niet waar te zijn, als het maar negatief is.
De ene helft van de wereld trapt er in en de andere helft steunt hem daardoor steeds fanatieker.
Ik behoor tot die laatste groep.
Steeds fanatieker dus.

foto van Stradi Song.
N.v.d.r.:
De vele media-hoernalisten gesponsord door een meute onbekwame en misdadige politici slagen er niet in deze man klein te krijgen. Van de vruchteloze pogingen hem te vernederen en te ridiculiseren trekt hij zich niets aan. De laster aan zijn adres zou wel eens als een boemerang kunnen terug komen op de misdadige smeerlappen die lasterpraatjes over hem de wereld insturen.

Hij is nog maar één jaar aan de macht. Het staat zo goed als vast dat er nog 7 jaren bijkomen. Tijd genoeg om met al het crapuul dat hem belastert af te rekenen.

image_pdfimage_print
Share

Vlamingen hebben niets te verwachten van Francken, behalve meer slaag.

Zodat u het weet:

Francken voerde er al veel in, maar weinig uit.

En u mag zich aan nog meer immigranten verwachten, want hij is niet tegen immigratie, integendeel, zegt hij. Hier, beluister het fragment, en zie het ware gelaat.

Wat hebben wij, de autochtone Vlamingen van Francken en de NV-A nog te verwachten??? NIETS ! Niet op het communautaire gebied en niets op het gebied van immigratie.
Niets te verwachten voor ons, behalve meer slaag.
Tot vandaag genoot hij van mij nog sympathie, had ik nog enig vertrouwen. Maar dat is voorbij.

image_pdfimage_print
Share

Tsjeverij van topniveau. De makke schapen weer geschoren.

Joke Schauvliege (CD&V) koopt met belastinggeld het Hallerbos in de buurt van Halle.

Door de kudde schapen wordt dit aanzien als een lovenswaardig initiatief.
Maar de realiteit is, dat alle schappen geschoren zijn, en de wol verdwenen.
(onderstaande zou kunnen herschreven worden als een fabel van Lafontaine of  Van den Vos Reinaard  )

Eigenlijk was het bos al van de overheid. Een andere instelling weliswaar. Maar toch overheid.
Het geld zal nu wel zeker en duidelijk verkwist worden aan OCMW klanten, die bijdragen aan de verdere verloedering, de islamisering, het geweld, de huisjesmelkerij, de immigratie, de bezetting…..
Want dat is waar uiteindelijk het geld naartoe zal gaan.
Wat had het Brusselse OCMW met het Hallerbos kunnen aanvangen? Niets, totaal niets !
Niet verkopen, niets bouwen, niet verplaatsen.
Joke had de natuurrichtlijnen rond en de bescherming van het betreffende bos nog strenger kunnen maken, als dat überhaupt nog nodig was geweest.
Nu lijkt ze applaus te krijgen door iets te kopen dat al de facto van ons, van Vlaanderen was, en eigenlijk 0 NUL Euro waard is.
We hadden het ook gewoon kunnen onteigenen , zoals zoveel particuliere Vlamingen de voorbije decennia overkwam. Vergoeding echter: 0 Euro.
Bovendien: BRUSSEL IS VAN VLAANDEREN ! Dat was zo, en zal het altijd blijven!
En dus is er gekocht met belastinggeld wat al van Vlaanderen was.
Had Joke nu eens 550 hectaren gekocht in Edingen, Waterloo, Geldenaken of Voeren….
Maar nee, zoiets durven alleen Brusselaars en Walen.
En de Vlamingen zijn blijkbaar zo dom om dit allemaal niet te zien, dat ze verdienen twee keer geschoren te worden, ja zelfs naakt in hun graf te worden gelegd tijdens een barre winter.
Kijk!!! :
Het is een manier om Brussel bijkomend zonder voorwaarden te financieren. Tsjeverij van topniveau.

Vlaanderen koopt belangrijke bossen over van OCMW Brussel

04/01/18  Bron: Belga http://www.knack.be/nieuws/planet-earth/vlaanderen-koopt-belangrijke-bossen-over-van-ocmw-brussel/article-normal-946557.html

Met de aankoop realiseert Vlaams natuurminister Joke Schauvliege (CD&V) een belangrijke stap in het behoud van groen in de Vlaamse rand.

landscape tree nature forest path grass plant field meadow sunlight flower trunk spring blue flora wildflower flowers bluebell cool image colors vegetation shrub groundcover deciduous grove woodland cool photo ecosystem nature reserve biome old growth forest hallerbos wild hyacinth grass family temperate broadleaf and mixed forest temperate coniferous forest english lavender spruce fir forest tropical and subtropical coniferous forests northern hardwood forest concept

Vlaams natuurminister Joke Schauvliege (CD&V) koopt enkele belangrijke bossen in de Vlaamse rand over van het OCMW van Brussel, in totaal 100 hectare. Dat schrijft De Morgen donderdag.

Het gaat om de Laarbeekvallei in Dilbeek, de Zennebeemden in Beersel en een stuk aan het Hallerbos, dat elk voorjaar duizenden wandelaars lokt met zijn paarse bloemenzee van wilde hyacinten.

Met de aankoop realiseert Vlaams natuurminister Joke Schauvliege (CD&V) een belangrijke stap in het behoud van groen in de Vlaamse rand. Tegen 2019 wil de regering daar 1.000 hectare extra toegankelijk groen creëren. ‘Met deze aankoop van ongeveer 100 hectare zitten we over de kaap van de 700’, zegt Schauvliege.

Bedoeling is om de opgekochte bossen aan elkaar te linken via groene corridors zoals bomenrijen en houtkanten. Daardoor ontstaat een netwerk waarin dieren zich makkelijker kunnen verplaatsen. De uitbreiding van het Hallerbos moet onder andere de boommarter terughalen, een beestje dat jaren geleden uit Halle verdween.

image_pdfimage_print
Share