Vrijheid ! Onafhankelijkheid !
Panisch crisismanagement van de EU

Wie ontkent dat het Europese beschavingsideaal stoelt op een unie van nationale democratieën, met ook nog eens – mag je hopen – conflicterende politieke opvattingen, vervangt democratie door autoritaire technocratie. En dat is, zo moet gevreesd worden, precies de sprong in het duister die nu in Europa wordt gemaakt.

Het panische crisismanagement van de eurozone leidt tot vormen van centralisering en uniformering die elk gezond idee van democratie ondermijnen en een bedreiging zijn voor Europa’s rijke culturele variëteit.

Het grootste misverstand is dat de Europese Unie, in reactie op de nieuwe globale wereldorde en afgedwongen door de internationale financiële markten, als een hechte en geoliede politieke eenheid zou kunnen opereren.

Vooral het bedrijfsleven wil dat de EU als een groot bedrijf geleid wordt, met ‘Merkel’ als CEO. Dat managementmodel, de eenheidsworst met beroving van identiteit, is ooit door Karel de Grote, Napoleon en Hitler uitgeprobeerd, maar dat is Europa niet zo goed bekomen. Alle Europeanen zijn in het zelfde bedje ziek, getroffen door een pandemie die te vermijden geweest was indien men naar de Vlamingen en andere onderdrukte volkeren had geluisterd.

En wat de Brexit betreft zeg ik maar wait and see. IJsland die de banken niet geholpen heeft tijdens de bankencrisis en zelfs directeuren opgesloten heeft, is met een schone lei terug kunnen starten, onze bijdragen aan de banken via de EU is nog niet afgelost of er dreigt een nieuwe crisis, en de EU?

Die kijkt er naar en doet niets…de migratieramp…niets….. economisch….niets, zie Griekenland en de andere Zuid-Europese landen enz.
Farage: niet met ons!

Maar er is meer aan de hand.

Zoals een Engelse gezegde luidt: ”What goes around, comes around.” Wie de bal kaatst, kan de bal terug verwachten. De Europese Unie wil van de Brexit natuurlijk een rampscenario voor het Verenigd Koninkrijk maken. Dat hebben ze ook meerdere malen laten weten merken. Jean-Claude Juncker wil het Verenigd Koninkrijk straffen en Guy Verhofstadt wil dat de uitkomst voor de Britten koste wat het kost slechter is dan nu zodat andere lidstaten er niet aan durven te denken om de EU te verlaten.

Als je zulke acties flikt, dan komen er natuurlijk reacties en het Verenigd Koninkrijk heeft het meerjarenbudget van de EU geblokkeerd. Toch nog even de kracht en de wil laten tonen voordat ze dadelijk het theater verlaten. Europese ambtenaren en politici vinden dit natuurlijk verschrikkelijk en vinden dat het Verenigd Koninkrijk zich helemaal niet moet bemoeien met zaken die volgens hen de Britten toch niet meer aangaat.

Kijken we naar de onderwerpen waarom de Britten het budget blokkeren, dan komt er ook ineens iets anders aan het licht. Een van de voorstellen binnen het budget is een Europees militair hoofdkwartier. De opmaat voor waarschijnlijk een Europees leger. Natuurlijk, het was sowieso al het plan en nu de Britten het zinkende schip verlaten, wordt het nog sneller ingevoerd. Als Nederland moeten we goed gaan nadenken over de toekomst in de Europese Unie en eruit stappen. Als dit soort voorstellen al in de maak zijn, dan voorspelt het niet veel goeds. Zeker niet met het eurofiele duo Merkel-Macron.

h/t De Dagelijkse Standaard

Hierbij moet opgemerkt worden dat een leger voor een dictatuur (zoals de EU) daadwerkelijk een gevaar is voor de democratie en voor iedereen die onze verworven vrijheden op prijs stelt en wil bewaard zien. In tijden van universeel bedrog wordt de waarheid spreken een revolutionaire daad. (George Orwell) Zeker als men kan vaststellen dat de leugenpers het zo ver drijft om te verklaren dat het de schuld is van christenen dat Mohammedanen ongelovigen vermoorden.

De overheid is niet de oplossing voor ons probleem. De overheid is het probleem. (Ronald Reagan) Zeker als het een supranationale regering is die massaal Mohammedanen importeert en de uitslag van volksraadplegingen niet respecteert zoals de EU!

 
Kafka in Nederland

En wij die dachten dat we in de gefaalde staat België alles al hadden meegemaakt met het CGKR nu UNIA, keken toch raar op van wat een overheidsinstelling in de staat der Nederlanden ervan durfde te bakken:muslimlol534.png

Meldpunt Internet Discriminatie (MiND): ‘Islamitische homohaat is geen discriminatie want islam’

“Beste redactie,

Schrok eergisteren van homohaat onder artikel op Bladna.nl.* Homo’s moeten “verbrand”, “afgemaakt” en “onthoofd”. Oproepen tot geweld dus. Melding gedaan op de plek waar dat hoort: MiND | meldpunt internet discriminatie (opgezet door het Rijk).

Van hun reactie schrok ik nog meer. Oproepen tot geweld mag dus, als het maar gedaan wordt door moslims.
Ik dacht dat de grens van de vrijheid van meningsuiting en godsdienst lag bij het oproepen tot geweld. Maar dat blijkt dus naïef.

Mochten jullie hier iets mee willen doen, dan wil ik mijn naam er niet bij, want ik heb geen zin die heethoofden live te ontmoeten.

Vriendelijke groet,

Naam bij redactie bekend.”

 

screen-shot-2016-12-01-at-11-04-27h/t The Post Online en Geen Stijl

N.v.d.r.: Het sterke aan dit verhaal is dat de verkozen politicus Geert Wilders gelijktijdig vervolgd wordt voor de Nederlandse strafrechtbank wegens het stellen van een eenvoudige vraag “méér of minder?”, en niet de vraag <<moeten ze “verbrand”, “afgemaakt” en “onthoofd” worden? >> Dat laatste mag alleen gevraagd worden door Mohammedanen en zelfs dan zou het niet strafbaar of discriminerend zijn.

Ies koeltoer! Is vrijheid van Godsdienst! Het moet echt niet veel gekker meer worden. “De overheid is de oplossing voor ons probleem niet. De overheid IS het probleem.” (De Republikeinse president Ronald Reagan) Bij ons, in Nederland en blijkbaar in heel de EUSSR.
Betrapt! EU wil 60 miljoen migranten naar Europa halen voor 2050

Lees goed mensen! Dit is “The Smoking Gun” wat de migratie betreft. De Europese Unie wil helemaal geen (illegale) migratiestop. Ze zijn al sinds 2008 van plan om ongeveer 60 miljoen mensen uit onder andere derde wereldlanden op te nemen vóór 2050 om zogenaamde redenen als ‘vergrijzing.’

In het rapport van het Europese Parlement (zie links beneden dit artikel) staat ook duidelijk omschreven hoe ze van illegale mensen legalen willen maken. Dit allemaal in het belang van “internationale mobiliteit” of met andere woorden: het opdringen van globalisme en open grenzen om zo nationale identiteiten en grenzen af te breken.

De Europese Unie is er dus DOELBEWUST op gericht om steeds meer macht te centraliseren door onder andere de immigratiepolitiek over te nemen en alle E.U. lidstaten demografisch te veranderen zodat er ‘geen weg meer terug is naar nationale identiteit.’

Dit verklaart ook de hoge aantallen AZC’s en de manier waarop deze allemaal letterlijk door de strotten van de mensen worden geduwd. We hebben het hier dus over het opzettelijk vernietigen van natie-staten onder het mom van ‘immigratiebeleid.’ Het opnemen van miljoenen illegale migranten, die vervolgens worden omgetoverd als ‘vluchtelingen,’ stond dus al jarenlang gepland en dat plan zal dus gewoon doorrollen.

Onze bijkomende bedenkingen: De onbekwame apparatsjiks en dictators van de EU zijn werkelijk imbeciele verraders. Lees hieronder een citaat en ook op de bruggetjes hoe ze denken en schrijven. De volledige pagina’s zijn bewaard en zullen ooit als belastend bewijsmateriaal voorgelegd worden aan het Nürnberg tribunaal 2.0, ook al worden ze verwijderd op de servers van de EUSSR.

” 3. Welvaart en immigratie: integratie als sleutel tot succesvolle immigratie

De integratie van legale migranten kan alleen worden verbeterd als zowel de gastlidstaten als de immigranten zelf zich daarvoor inspannen (“tweerichtingsproces”), overeenkomstig de gemeenschappelijke basisbeginselen op het gebied van integratie die in 2004 zijn geformuleerd. Immigranten moeten de kans krijgen om deel te nemen aan de maatschappij en zich volledig te ontplooien. De Europese samenlevingen moeten beter leren omgaan met de diversiteit die het gevolg is van immigratie en de sociale cohesie versterken.

Om dit waar te maken moeten de EU en haar lidstaten:

– de strategie van het EU-integratiekader verder versterken, met als kernpunten burgerparticipatie, integratie in de arbeidsmarkt, sociale integratie, antidiscriminatie, gelijke kansen, onderwijs en op jongeren gerichte maatregelen, interculturele dialoog en omgaan met diversiteit; “

einde citaat.

Lees verder >>>

Document 1:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%20REPORT%20A6-2009-0251%200%20DOC%20XML%20V0%2F%2FNL

Document 2:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52008DC0359
Déjà vu !

mein kampf“De beste manier om controle over een volk te verkrijgen en het volledig te beheersen, is om het stukje bij beetje zijn vrijheid af te nemen, om rechten uit te hollen door middel van duizend kleine en bijna onmerkbare beperkingen. Op deze manier zullen de mensen niet merken dat die rechten en vrijheden verwijderd worden, tot voorbij het punt dat deze veranderingen niet meer kunnen worden teruggedraaid.” 

Adolf Hitler in “Mein Kampf”

Exact wat de EUSSR deed en doet! Inmiddels krijgen verkrachters en alle andere gangsters en misdadiger in het apenland.be van “het grondwettelijk höf” wat ze willen: vrij spel en straffeloosheid vanwege zgn. procedurefouten!

Vertaling: E.J. Bron
Over drankorgels, moslimbroeders en maoïsten

Terwijl de staat- en regeringsleiders een drankorgel hebben aangeduid als opvolger de maoïst Barosso om een door niemand verkozen bende boven ons gestelde apparatsjiks voor te zitten, draaide de wereld verder.
Het is een verbijsterend feit dat niemand in de media of de pers moeilijk doet over zo’n totaal ondemocratische procedure die duidt op een ernstig gebrek aan gezond verstand en een overmaat aan onkunde.
Een oppermachtig dictatoriaal groepje samenzweerders die al onze verworven burgerrechten willen afpakken en bovendien goed op weg zijn het werelddeel Europa op bijna alle mogelijk denkbare vlakken naar de verdoemenis te helpen tegen de wil van de volkeren in, laten voorzitten door een daartoe onbekwame is een een ware schande en in feite een misdrijf.

Ook van over de Atlantische oceaan bereikt ons met enige vertraging redelijk alarmerend nieuws over het lef dat linkse fascisten aan de dag leggen om hun macht te bestendigen en te beveiligen tegen de democratische volkswil die uiteraard niet van dictators wil weten. Zo rust de Obama administratie het lokale politiekantoor in kleine steden uit met zwaar gepantserde militaire voertuigen van het type dat in Afghanistan en Irak ingezet werd.

De Amerikaanse president en zijn links-liberale administratie is er blijk niet gerust in dat een steeds groter gedeelte van de bevolking de buik vol heeft van hun strapatsen. Zo kregen in West-Point, de belangrijkste militaire school in de VS waar cadetten worden omgevormd tot officieren, rekruten aangeleerd dat Patriotten terroristen zijn.

Inderdaad werd begin verleden jaar een 148-pagina’s tellend rapport uitgebracht dat bij aangeworven mannen en vrouwen aandringt op te passen voor “terroristen” in de vorm van degenen die zichzelf patriot achten. Deze studie werd nota bene vrijgegeven door het Centrum voor terrorismebestrijding bij deze Amerikaanse militaire academie, en draagt als ondertiteld “Inzicht in Amerika’s gewelddadige Uiterst rechts“. Hierdoor wil men toekomstige militaire officieren hersenspoelen en laten geloven dat degenen die pleiten voor een kleine overheid, individuele soevereiniteit, vrijheid en onafhankelijkheid de vijand zijn, en niet de islamitische terroristen die gesponsord worden door de moslimbroeder Obama.

De auteur van het hersenspoelend rapport, professor Arie Perliger, die ook directeur is van het publicerende centrum voor terrorismebestrijding, en docent bij de faculteit Sociale Wetenschappen in West Point, lid van de Raad voor Buitenlandse Relaties en de Amerikaans-Israëlische commissie (Amerika’s pro-Israël-lobby) is een vriendje van de Obama administratie. Typisch voor een moslim om een linkse Jood het vuile indoctrinatiewerk te laten doen. De gedachtepolitie van Obama en zijn zgn. democratische administratie wil kost wat kost invloed krijgen op de geesten en daarvoor werd een verreikend programma uitgewerkt dat een prioriteit maakt van de verdachtmaking en het bespioneren van niets vermoedende burgers die als patriot hun leven zouden geven voor het vaderland. Spijts vele eisen daartoe is Perlinger nog altijd niet ontslagen of afgezet, en blijft de NSA buiten schot voor haar misdadige activiteiten.

Alsof dat nog niet genoeg was wil Obama, nu het stilaan duidelijk wordt welk soort islamitisch gespuis Syrië tracht te ontwrichten, cito presto 500 miljoen US$ schenken aan de zogenaamd “gematigde” militaire oppositie tegen het regime van de aldaar herverkozen president Assad.

Maar, zoals gezegd, ook in Europa flirten we ook met de dictatuur. Onder het mom van preventie van terrorisme worden vooral personen en groepen geviseerd die kritisch staan tegenover de overheid en haar lakse islamofiele immigratiebeleid maar niet de islam met haar overaanbod aan echte kandidaat terroristen. Niet toevallig is het land dat aan de spits loopt van deze fascistoïde tendens Zweden, het moederland van de EU-commissaris Cecilia Malmström, waar autochtone vrouwen meer kans lopen om verkracht te worden door moslims dan bevrucht door hun autochtone echtgenoten. Het toppunt is dat deze slachtoffers niet de geringste kans maken om hun aanranders te laten veroordelen omdat de zogezegd sociaaldemocratische -hier zeggen wij socialistische- overheid zelfs bij wetgeving de kant heeft gekozen van de verkrachters.

In de financiële crisis die onverminderd doorgaat zijn van Staatswege ook duidelijk autoritaire tendensen te erkennen. De EU gedraagt zich als God en wil dat de burgers permanent een knagend geweten hebben. Een levensgevoel van latente angst in hoofde van alle burgers voor de almachtige staat moet heersen. Dat willen dictaturen of staten die de democratie mentaal hebben afgeschreven.

Bovendien voert de EU op aanstoken van Obama een expansionistisch post-koloniaal beleid ten opzichte van voormalige lidstaten van de vroegere Sovjet-Unie en dit tegen de wil van de democratische meerderheid van Europese burgers die geen verdere uitbreiding van de EU wil omdat zulke uitbreiding het restje democratie dat nog overblijft voor de burgers in de kernlanden van Europa verder uitholt en devalueert.

Maar een land waar een Nederlandstalige een kwart méér stemmen moet halen dan een Franstalige voor dezelfde parlementszetel is vanzelfsprekend helemaal geen democratie. Verre van, en dat zal het nooit worden. La Belgique was en is nog steeds het fascistische in vitro experiment waarop de latere EUSSR geënt werd.
Het dictatoriale EU-armageddon!

Maar dan wel Orwelliaans hypocriet “in naam van de tolerantie”!
Eurocommunisme en dito -fascisme, inclusief islamofiel nazisme in haar zuiverste vorm onder het mom van (geveinsde) tolerantie, dat is hun doel.
Langzaam maar zeker glijden we af naar een dictatuur die onvermijdelijk een van de zwartste bladzijden en bloedigste perioden ooit in de hele geschiedenis van de menselijke beschaving zal inluiden.
Op de officiële internetsite van het Europees Parlement is sinds enkele dagen een officieel document
te vinden met de ronkende titel “promotie van tolerantie” dat het licht doet schijnen op de verborgen dictatoriale agenda van de door niemand verkozen politiekers en hun apparatsjiks. U bent bij deze gewaarschuwd: hun gedachtegoed stinkt!

Onder het mom van de promotie van tolerantie -let op de ongelooflijke lef van deze schurken- wordt in Brussel, Straatsburg en de eurofiele salons in Paris en Berlin duidelijk en naarstig een totalitaire samenleving voorbereid waarin Orwelliaanse nieuwspraak de wet stelt, en elke individuele vrijheid in de kiem zal worden gesmoord.

Althans dat is de intentie, het plan en de doelstelling van alle islamofiele boven ons gestelde fascisten van de Europese Unie der nationale sovjet republieken, gemeenzaam bekend als de EUSSR.

Een schokkende vaststelling is dat deze dubieuze activiteiten, bovendien buitensporig rijkelijk gesubsidieerd met gemeenschapsgelden, tot doel hebben de democratie in Europa af te schaffen door het sluiks invoeren van terrorisme als wettelijke norm en maatstaf.

Intellectueel terrorisme (*) in beginsel, maar duidelijk een onderdeel van een geplande onderwerping van onze maatschappij waarbij de individuele vrijheid wordt weggevaagd door aan de nationale wetgevers, rechtbanken en fascistische drukkingsgroepen respectievelijk antifa-stoottroepen en gedachtepolities een dwangmatig opgelegde terreurmodel ter beschikking te stellen, met de verplichting die discriminerende en onrechtmatige terreur uit te oefenen, te handhaven, te institutionaliseren en massaal aan de bevolking een gedoogbeleid voor terreur op de autochtonen te op te leggen en via het onderwijs en de media als een geloofspunt te indoctrineren.

Om de politici een handje toe te steken hebben we het document voorzien van tekstanalytische arcering en ter beschikking gesteld voor download op Nageltjes onder de te originele Engelstalige titel: ‘promotion of tolerance !!!Zo kan iedereen deze schandalige officiële tekst nog blijven lezen nadat de officiële versie ervan zal worden verwijderd, hetgeen te vrezen valt. Gemakkelijkheidshalve hebben we de fascistische kromspraak geel gearceerd en de ‘vertalingsfouten’ (vermoedelijk uit het Frans) in het roze. (Laat Java script tijdelijk toe.)

De lezing ervan doen de haren van elke goedmenende democraat en patriot recht staan uit afschuw voor zoveel onvervalste wilsuitingen tot het zonder volksraadpleging of verkiezingen nemen en opleggen van dictatoriale maatregelen die alleen de vergelijking kunnen doorstaan met soortgelijke effectief uitgevoerde misdrijven in oorlogstijd door het Nazi-regime en voordien onder de bolsjewistische en Stalinistische dictatuur in de voormalige Sovjet-Unie.

Na een leugenachtige preambule die bol staat van holle retoriek en een pagina voor de gelegenheid geschreven definities komt de aap uit de mouw in een tweede sectie: het doel van dit fascistisch geschrift: Promoten, bevoogden, elimineren, veroordelen en nog eens elimineren.

Na een reeks in sectie uit de duim gezogen “rechten” van de te pamperen aangespoelde lieverdjes en enkele in sectie 4 opgesomde beperkingen die vooral dienen op de opstellers niet onmiddellijk te laten opsluiten als geesteszieken komt in sectie 5 de ware aard naar boven. De groep die bevoordeeld en beschermd moet worden is: de migranten! Op het einde volgt een reeksje uitleggende nota’s die ronduit hilarisch zouden zijn indien men inmiddels nog niet zou begrepen hebben dat het hier een islamofascistische en dus ronduit nazistische tekst betreft. Sectie 6 legt in het lang en het breed uit wat er moet gebeuren en hoe het knechten van vrijheidlievende mensen in zijn werk zou moeten gaan. Deze sectie is het best te vergelijken met Mein Kampf van een miskend genie.

In sectie 7 met name over de Strafrechtelijke sancties op ongehoorzaamheid, schrikt de EU schrikt er zelfs niet voor terug “in naam van de tolerantie” heropvoedingskampen voor jeugdige andersdenkenden te willen inrichten!! Heinrich Himmler zou zich voor deze tekst niet schamen maar er prat op gaan.

Waar is de “liberté” van de burger en die van de “pére de famille “ gebleven?” Op Franstalige Belgen kan je nooit vertrouwen. Ze zijn ofwel te dom ofwel te vals. Daarom loopt door het onland Belgique/België en horizontale lijn die de grens trekt tussen vals en waarachtig. Bloed is echter nooit ver weg in heropvoedingskampen. Moeten we onze politieke sufferds de Japanse kampen in WOII, die van Stalin in de Goelag of die van Pol-Pot in Cambodja in herinnering brengen?

Indringers wordt een gratis recht tot lawfare toegezegd op kosten van de echte slachtoffers. Citaat: “Victims of crimes listed in pargraph (a) will have a legal standing to bring a case against the perpetrators, as well as the right to redress.” Schadevergoeding te eisen of wat dacht U? En het gaat nog verder. Het mag de migrerende indringers en veroveraars niets kosten: ” FREE legal aid WILL be offered to victims of crimes  listed in paragrapf (a), irrespective in qualifications in terms of pecuniosity. (geldgebrek) ”
Met andere woorden een moslim bij voorbeeld, mag als het van de EU afhangt op kosten van het gastland een een eindeloze reeks tergende beledigende en roekeloze gedingen beginnen tegen belasting ophoestende autochtonen ook al is de migrerende moslim allochtoon stinkend rijk en toch nog recht hebben op gratis rechtshulp.

De “EU-commissie voor tolerantie” (European Council on Tolerance and Reconciliation, what ’s in a name!?) heeft deze tekst uitgewerkt die hoe dan ook de geschiedenis zal ingaan. Hopelijk sterven de opstellers ‘én àl’ hun opdrachtgevers zo snel mogelijk aan de galg of voor het vuurpeloton, want dit verraad tart werkelijk elke verbeelding. Zelfs de herinvoering van de doodstraf en berechting met het kromzwaard of de guillotine is menselijkerwijze niet eens uit te sluiten noch moreel verwerpelijk. Nürnberg 2,0 dingt zich hier op. Tolerantie voor de discriminerende intoleranten en verzoening met hen is onmogelijk. De autochtonen bevolkingen van Europa pikken dit soort eurofascisme niet. Nu niet, nooit niet.

Achter de bedrieglijke titel “tolerantiedocument” zit de eis verborgen dat het Europees Parlement “concrete maatregelen” zou moeten nemen om racisme, vooroordelen over huidskleur, etnische discriminatie, religieuze intolerantie, totalitaire ideologieën, xenofobie, antisemitisme, homofobie en “anti-feminisme ” te elimineren”. (sic)

Daartoe dienen in Noord-Europa de vrijheid van meningsuiting, van kunst, van wetenschap, van alle media en elke pers beperkt of verboden te worden zo wil het sectie 9 over de massa-media. In plaats daarvan dient er een “tolerantiedwang” te worden ingevoerd en een nieuwe EU-superinstantie, die de invoering van desbetreffende fascistische maatregelen bewaakt. Het vergt bijna bovenmenselijke moeite om hier de pen van een soort Joseph Goebbels niet in te herkennen.

In duidelijke taal: binnen de EU wordt in het vervolg bij voorbeeld iedere vorm van kritiek verboden op alles wat het regime voorschrijft. Ook de kritiek op politieke partijen en hun bewegingen – bij voorbeeld de sociaaldemocraten of de milieubeweging – wordt dan bestraft. Wie dit als een grap beschouwt moet het document (“A European Framework National Statute for the Promotion of Tolerance”) eens zélf lezen, zolang het nog online staat!

Elk vrijheidslievend individu die dit nalaat is crimineel bezig met zijn eigen toekomst en dat van zijn kinderen en kleinkinderen, zo wil het sectie 8 die handelt over opvoeding.

Volledigheidshalve (zodat we zelf niet kunnen versleten worden voor “totalitarifoob”) kan U :
http://www.danisch.de/blog/2013/09/19/eu-recht-meinungsverbrechen-frontalangriff-auf-die-meinungs-und-wissenschaftsfreiheit/
http://dejure.org/gesetze/GG/5.html
http://www.heise.de/tp/blogs/8/155010
maar beter lezen. Volgens het document dient er in het vervolg in de EU sprake te zijn van een “tolerantiedwang”, die bij overtreding onmiddellijk streng wordt bestraft.

Nog in sectie 9 van het twaalf pagina´s tellende werkdocument wordt van alle media een “minimumprogramma-aandeel” geëist, waarin ze in het vervolg de “cultuur van de tolerantie” moeten verbreiden (Citaat: “The Government shall ensure that public broadcasting (television and radio) stations will devote a prescribed percentage of their programmes to promoting a climate of tolerance”).

Kinderen en jongeren moeten in “heropvoedingprogramma´s” tot de “cultuur van de tolerantie” gedwongen worden. Tolerantie dient op de basisschool vanaf de kleuterklas een vast bestanddeel van het dagelijks onderwijs en belangrijker dan alle andere vakken beschouwd te worden. Zelfs al in de kleuterklas moet er van deze islamofiele euzonazis dus massaal en intensief gehersenspoeld worden. (sectie 8)

Nog subversiever: soldaten mogen in het vervolg geen vijandbeeld meer bezitten. De EU wil dat soldaten er in cursussen toe worden opgevoed dat hun te bevechten tegenstanders volledig aan hen gelijkgesteld zouden zijn (Citaat: “Similar courses will be incorporated in the training ofthose serving in the military”eveneens uit sectie 8)

Het zogenaamde werkdocument van de EU, volgens welke het al als “belastering” bestraft moet worden wanneer iemand een grap maakt over een andere groep, is dictatoriaal en totaal onverenigbaar meer eender welke Europese grondwet en onaanvaardbaar voor elke soevereine lidstaat.

HOE DURVEN ZE? !!! Des te verbazingwekkender is het dat zich hiertegen tot nu toe niemand verzet of een negatief geluid durft te produceren in de slaafse staatsmedia of de gesubsidieerde pers.

Hoe is het mogelijk dat na WOII een pseudo EU-regering, andersdenkenden opnieuw in kampen wil stoppen, waar ze “tot tolerantie” worden heropgevoed? De gevangenentransporten naar Buchenwald, Sobibor, Treblinka en Auswitch vonden plaats in veewagens, omdat de gevangenen niet eens op het idee kwamen dat ze echte mensenrechten zouden kunnen bezitten!

In tijden van lege kassen kun je je er wel een voorstelling van maken op welke ideeën de Brusselse bureaucraten dan zouden kunnen komen. In feite zouden we de samenstellers van dit document moeten bedanken voor de waarschuwing tegen het misdadige karakter van opperkaste der EU hogepriesters die ze vermoedelijk ongewild hebben daar gesteld. Hun namen zijn: Yoram Dinstein voorzitter), Ugo Genesio, Rein Müllerson, Daniel Thürer en Rüdiger Wolfrum, allemaal juristen.

Het zou interessant zijn om te weten waar deze vijf Abrahams hun mosterd haalden. Bij Joëlle Milquet of Laurette Onckelinx misschien? Het zijn, op het eerste zicht, allemaal eminente hoogleraars en specialisten die wegens hun leeftijd en vermaardheid niet meer kunnen ‘kalt’ gesteld worden door de opperkaste hogepriesters van de EU. Vandaar hun eigen lef: Ze leverden tegen betaling op bestelling een formele juridische omkadering van de fascistische kwadratuur van de cirkel. De opstellers treft vermoedelijk geen schuld. Integendeel, ze leverden het geëiste en slaagden er bovendien in simultaan via een officieel orgaan van de EU-fascisten een SOS te laten uitzenden naar de beschaafde wereld die de EU-apparatsjiks willen vernietigen en islamiseren. Het zou ten zeerste verwonderlijk zijn indien laatstgenoemden hiervoor van de islamitische oliesjeiks geen “vergoeding” zouden ontvangen. Maar helaas worden criminele beroepspolitiekers nooit veroordeeld!

Hoe ziek dit soort opperkaste-psychopaten immers wel zijn, blijkt uit hun wil om antisemitisme en holocaust goedkeuring of -ontkenning te verbieden maar te rangschikken als een klasse apart. Geen cel in hun ziekelijk brein staat er bij stil dat ze een totalitaire imperialistische religie bevoordelen en privileges verlenen die juist het uitmoorden van Joden voorstaat in hun allerheiligste geschrift: de islamitische Koran. Dat daarvoor de individuele vrijheid van gedachte en meningsuiting van de hele autochtone Europese bevolking spel het spel staat, kan hen blijkbaar geen eurocent schelen.

Deze tekst beschermt en privilegieert antisemieten en is daarom volgens de regels van de formele logica automatisch antisemitisch. De perversiteit van dit officiële document bereikt daarom een toppunt waar het er aan herinnert dat de enige resterende vreedzame oplossing nadat alle andere middelen zouden gefaald hebben een schending van de mensenrechten zou zijn. Citaat: “collective expulsion of aliens is prohibited.” (pagina 7 onder Explanatory notes (ii) )

Antisemitischer dan deze officiële eu-tekst is nauwelijks denkbaar. Ondemocratischer dan deze officiële eu-tekst is onmogelijk denkbaar. Fascistischer er meer totalitair dan deze officiële eu-tekst is eveneens nauwelijks denkbaar. Voor wie het nu nog niet zou begrepen hebben: de EU voert een heilige oorlog tegen haar eigen autochtone bevolkingen en rekent daarvoor op de slaafse nationale regeringen van elke lidstaat apart. Geen enkel middel wordt geschuwd: chantage, rechtsmisbruik, onrechtvaardigheid enz.
Democraten aller Europese landen verenig U en vaag dit gespuis weg voor het te laat is. De eerstkomende gelegenheid is mei 2014.

Lucky9

h/t http://deutschelobby.com/2013/10/12/eu-umerziehungslager-fur-andersdenkende/
(*) Zie “Le terrorisme intellectuel” van Jean Sevilla, éditions Perrin 2004 Fr.