De “heilige” Koran Zegt. Deel 4 mét video.

Schakel de ondertiteling Vertalen in op Afrikaans en dan Nederlands + OK !

Goede humor. Maar wat te denken over een God die zich vergist heeft en dat niet wil toegeven? Lachwekkend? Zeer zeker, maar helaas de realiteit van de hele islam.

De grote verdwijntruc zijnde afschaffing (of abrogatie) van een vroegere openbaring van Allah die vervangen wordt door een nieuwere, maakt elk debat of dialoog met een moslim onmogelijk. Een moslim ken geen schaamte en liegt alsof het gedrukt staat. In het geval van teksten uit de koran is dit letterlijk te nemen.

Koran 2:107 zegt hierover: Welk teken Wij ook afschaffen of doen vergeten, Wij komen met iets beters of iets gelijkwaardigs

Vermits het bij geen enkele niet onderontwikkelde mens ingaat dat een God zich vergist en toch niet wil toegeven dat hij zich vergist heeft, wat een logische gevolg zou zijn van contradicties in wat men heeft beweerd of geopenbaard, hebben de islamitische “geleerden” een vernuftig argumentorisch systeem verzonnen om dit gebrek aan logica en deze contradicties te verbergen:

Taqiyya of het heilig bedrog, Tawriya het creatief liegen, Kitman of het vertellen van een halve waarheden bij voorbeeld door alleen vredelievende koranverzen te citeren, en Muruna of flexibiliteit. Samengevat : liegen en bedriegen in naam van Allah.

Taqiyya is gedefinieerd als het verbergen van iemands moslim zijn.
De oorsprong komt uit Koran 3:28Laat de gelovigen de ongelovigen niet tot verbondenen nemen met uitsluiting van de gelovigen en wie dat doet behoort in niets tot Allah, tenzij dat gij vrees koester voor hen. En Allah doet U op uw hoede zijn voor Hemzelf en tot Allah is de gang.” Deze “zelfverdediging” (illaa an-tattaqu minhum tuqah) rechtvaardigt bedrog tegenover ongelovigen. Dit bedrog heet Tawriya en is gedefinieerd als creatief liegen.

Tot hier geen probleem in gevaarlijke of levensbedreigende situaties. Maar het EGO (Ghira of gevoel van eigenwaarde) van een rechtgeaarde moslim of moslima is dermate groot en enorm opgeblazen dat zelfs bij de geringste intellectuele weerstand ze zich bedreigd voelen en de wet van jungle laten primeren op de logica en het gezond verstand. Ze zijn net als gehersenspoelde dieren die voorgeprogrammeerd ontstelling en het zich beledigd voelen veinzen, reageren met creatieve leugens en daarna automatisch in overdrive schakelen naar de jihad-modus. Oog op oog tand om tand en liefst nog veel erger. Zij bezitten immers de goddelijke volmacht om te doden en te folteren in naam van hun religieuze ideologie.

De islamitische shariawetgeving schrijft ‘Tawriya‘ voor als doelgericht handelen:
Vertrouwen van de Reizigger (Reliance of the Traveller 14° eeuw), r8.2 :
Wanneer het mogelijk is om een doel te bereiken door te liegen maar niet door de waarheid te zeggen, is het toegelaten om te liegen als het doel ervan toelaatbaar is, en liegen is verplicht als het doel verplicht is.

In elk debat of dialoog met moslims stuit men dus altijd op hetzelfde fenomeen. Steeds zal de Tawriya of creatief liegen hem of haar inspireren om – bij wijze van kitman, het vertellen van halve waarheden – een afgeschaft koranvers te citeren, in tegenspraak met een later en dus niet afgeschaft of definitief vers dat de historisch feitelijk bewezen immoraliteit van de islam onomstootbaar bewijst. Het geheel is zowat het toppunt van muruna of flexibiliteit en taqiyya of heilig bedrog. (1)

Omdat bijna de hele inhoud van de Koran bol staat van flagrante overtredingen op de mensenrechten, van onrechtvaardigheid naar normale ethische normen, van wreedheden, van discriminatie en, jawel, van racisme is het niet meer als normaal dat dezelfde techniek toegepast wordt op alle verzen van de koran zonder onderscheid. Liegen en bedriegen is de islamitische norm bij uitstek.

Ook hier weer geen probleem tussen twee moslims. Ze weten van elkaar dat ze liegen en bedriegen, en zo houdt de ene leugen de andere in evenwicht. Zo komt het dat moslims en hun apologeten durven spreken over de religie van de vrede in plaats van over de ideologie van de oorlog.  Als moslims spreken in het westen of tegen westerlingen vertellen zij immers  een totaal ander verhaal dat dat wat ze in hun thuislanden onderling durven formuleren. Zij leiden westerlingen om de tuin door middel van leugen en bedrog. Als men in hun thuislanden een hogere in de islamitische rangorde ontmoet en zou blijven  tegenspreken wordt men geëlimineerd uit de theocratische moslim-samenleving. Oppositie wordt er niet geduld. De islamitische clerus heeft er altijd het laatste woord.

Maar dit wordt manifest een onmogelijk te overwinnen handicap als één van de twee gesprekspartners in een dialoog geen moslim is en bovendien een minimum aan geschiedenisles heeft genoten.

Om je door een moslim te laten informeren over de islam is net hetzelfde als aan een drugsdealer vragen of hij zijn heroïne zou aanbevelen. Je mag er 100% van overtuigd zijn dat hij of zij liegt.
Dit werpt vanzelfsprekend een objectief en realistisch licht op de volgende kenmerken van de islam, voor eeuwig en altijd onveranderlijk definitief vastgelegd in de zogezegd “heilige” koran.
Diegene die schrijft, zegt of beweert dat dit alles niet waar is, liegt. Zelfs al heeft hij of zij een master van de faculteit godsdienstwetenschappen van de KUL specialisatie islam op zak.

Dictatoriaal beheer van huwelijk, familie en nageslacht

Koran 24-32: En huwt uw weduwen en de deugdzamen onder uw mannelijke of vrouwelijke slaven. Indien zij arm zijn, zal Allah hen uit Zijn overvloed verrijken, want Allah is milddadig, Alwetend.”

Koran 24-59: En wanneer de kinderen onder u geslachtsrijpheid bereiken, moeten ook zij verlof vragen evenals ouderen dan zij om toestemming vragen. Zo maakt Allah u Zijn geboden duidelijk; Allah is Alwetend, Alwijs.”

Koran 33-36: En het betaamt de gelovige man of vrouw niet, wanneer Allah en Zijn boodschapper over een zaak hebben beslist, dat er voor hen een keuze zou zijn in die zaak. En wie Allah en Zijn boodschapper niet gehoorzaamt, is zeker klaarblijkelijk afgedwaald.”

De legitimering van gedwongen huwelijken staat dus al helemaal aan het begin van de islam: Koran 2-221: En huw geen afgodendienaressen voordat zij geloven; waarlijk een gelovige slavin is beter, dan een afgodendienares, ofschoon zij je mag behagen. En huw haar (gelovige vrouwen) niet aan afgodendienaren uit, voordat zij geloven; waarlijk een gelovige slaaf is beter, dan een afgodendienaar, ofschoon hij je mag behagen.”

Eenzijdige scheiding alleen door de man: Koran 2-229: Is de echtscheiding twee keer geschied, behoud haar dan op behoorlijke wijze of zend haar met vriendelijkheid weg.”

Devaluatie van het gezin: Koran 8-28: En weet, dat uw bezittingen en uw kinderen slechts een beproeving zijn en dat voorzeker bij Allah een grote beloning is.”

Ideologische splijting van het gezin, net zoals in het communisme en nationaalsocialisme: Koran 9-23: O jij, die gelooft, neemt uw vaders en uw broeders niet tot vrienden als zij ongeloof boven geloof verkiezen. En wie onder u met hen bevriend is behoort tot de overtreders.”

Koran 64-14: O, gij gelovigen, er zijn onder uw echtgenoten en kinderen die uw vijanden zijn, neemt u dus voor hen in acht.”

Het verhaal van de vermoorde jongeling spreekt voor zich: Koran 18-74+80: Zij reisden dus verder tot dat zij een knaap ontmoetten en hij deze doodsloeg. En wat de jongeling betreft, zijn ouders waren gelovigen en wij vreesden dat hij schande over hen zou brengen door zijn opstandigheid en ongeloof.” Eremoorden en ongehoorzame zoons en dochters zijn daarom geen bedrijfsongeval van de islam, maar zijn volledig in overeenstemming met de theologie en pedagogiek van Mohammed.

Afwijzing van de privésfeer en van het brief-, post- en telefoongeheim

Koran 58-8+10: Hebt gij degenen niet waargenomen, wie de geheime samenzwering was verboden maar die daarna terugkeerden naar hetgeen hun verboden was en heimelijk beraadslagen in zonde, overtreding en ongehoorzaamheid jegens de boodschapper? Geheime samenzwering gaat alleen uit van Satan, opdat hij verdriet moge veroorzaken aan de gelovigen maar het kan hun niet schaden dan met Allahs toelating. Laat dus de gelovigen in Allah hun vertrouwen stellen.”

Afwijzing van de principes van een moderne economie door de islam

Koran 2-275: Degenen, die woekerwinst maken, verrijzen zoals iemand, die door Satan met krankzinnigheid is geslagen. Dat komt, omdat zij zeggen: ´Handel is gelijk aan rente´, terwijl Allah de handel wettig en de rente onwettig heeft verklaard. Die daarom een vermaning van zijn Heer krijgt en er mee ophoudt, hem zal toebehoren, hetgeen hij vroeger heeft ontvangen en zijn zaak is bij Allah. En zij, die terugvallen, zij zijn de mensen van het Vuur, daarin zullen zij vertoeven.”

Koran 6-141: “…Voorzeker, Allah heeft de verkwisters niet lief.”

Kwetsbaarheid van de woning in de islam

Koran 59-2: Hij is het Die de ongelovigen onder de mensen van het Boek, uit hun huizen zette bij de eerste verbanning. Gij dacht niet dat zij zouden weggaan en zij dachten dat hun vestingen hen zouden beschermen tegen Allah. Maar Allah kwam tot hen, vanwaar zij Hem niet verwachtten, en wierp schrik in hun hart, zodat zij hun huizen met hun eigen handen en met die van de gelovigen vernielden. Trekt er daarom een lering uit, o gij die ogen hebt.”

Koran 4-89: “…grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden.”

Communistische afschaffing van het eigendom in de islam om de jihad te financieren

Eigendom verplicht tot de jihad: Koran 9-34: En degenen, die goud en zilver ophopen en het niet voor de zaak van Allah besteden, deel hun het nieuws van een pijnlijke straf mee.”

Geen bescherming van eigendom in de islam: rooftochten, buit en onbegrensde herverdeling

Koran 8-1: Zij vragen u over de oorlogsbuit. Antwoord: ´De oorlogsbuit behoort aan Allah en de boodschapper´.”

Koran 9-29: Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.”

Koran 2-254: O, jij die gelooft, geef van hetgeen Wij (Allah) je hebben geschonken, voordat de dag komt, waarop noch handel, noch vriendschap, noch voorspraak zal zijn; en de ongelovigen zijn de onrechtvaardigen.”

Koran 57-10: Waarom geeft gij niet terwille van Allah, terwijl aan Allah de erfenis van de hemelen en de aarde behoort? Degenen onder u die (geld) besteedden en streden vóór de overwinning zijn niet gelijk maar hoger in rang dan degenen die nadien (geld) besteedden en streden…”

Geen asiel voor geloofsvluchtelingen in de islam

Geen veiligheid voor christelijke vluchtelingen uit islamitische landen: Koran 2-191: En doodt hen, waar je hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. (…) zo is de vergelding voor de ongelovigen.”

Koran 4-89: En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden.”

Koran 42-8: Doch de onrechtvaardigen zullen geen beschermer of helper hebben.”

Onverenigbaarheid van de islam met een laïcistische staat en de afwijzing van de democratie

Koran 29-45: “…En Allah gedachtig te zijn is inderdaad het hoogste…”

Koran 2-20: “…Allah heeft macht over alle dingen.”

Koran 4-59: O, gij die gelooft, gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper en degenen, die onder u gezag hebben. En indien gij over iets twist, verwijst het naar Allah en Zijn boodschapper, als gij gelooft in Allah en de laatste Dag. Dit is beter en uiteindelijk het beste.”

De islamitische regeringsvorm is de theocratie. Eerst moet Allah gehoorzaamd worden, daarna de profeet en dan de autoriteit: Koran 7-54: Voorzeker, uw Heer is Allah, Die de hemelen en de aarde in zes dagen schiep;…”

Koran 2-115: En aan Allah behoort het Oosten en het Westen; waarheen je je ook wendt, daar zal het Aangezicht van Allah zijn. Zeker, Allah is Alomvattend, Alwetend.”

Koran 73-9: “Hij (Allah) is de Heer van het Oosten en het Westen, er is geen andere God naast Hem; neem Hem daarom tot uw Beschermer.”

Koran 3-189: En aan Allah behoort het koninkrijk der hemelen en der aarde en Allah heeft macht over alle dingen.”

Koran 7-61: Hij zeide: “O, mijn volk, er is in mij geen dwaling, doch ik ben een boodschapper van de Heer der Werelden.”

Koran 114-1: Zeg: ´Ik zoek mijn toevlucht bij de Heer der mensen´.”

Koran 2-229: “…wie de door Allah voorgeschreven grenzen overschrijden, zijn overtreders.”

(1) Zie http://www.islam-watch.org/authors/139-louis-palme/

***
Wordt vervolgd.
Kopieer en bewaar deze bijdragen voor uw nageslacht. Niemand garandeert immers het voortbestaan van vrije sites en blogs.

image_pdfimage_print
Share

Reacties

De “heilige” Koran Zegt. Deel 4 mét video. — 1 reactie

  1. Pingback: Hij liegt als een islamiet | De Vrije Chroniqueurs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *