Racisme en discriminatie zijn blijkbaar van allochtone origine

Leugenachtigheid en écht racisme ter discriminatie van autochtonen is blijkbaar onuitroeibaar bij Spa-ers van allochtone origine.
De islamofiele gratis bijlage bij MO-Magazine Knack genaamd doet het weer! Om toch maar islamofiele kopij te kunnen publiceren laat het de SP.A-senator Fatma Pehlivan aan het woord die de politici oproept om over een lasterlijke leugen openlijk hun verontwaardiging te uiten.

Ik zou zeggen doe maar politici en geef dit liegebeest een koekje van eigen deeg!

fatmapehlivanBijna nergens anders dan in ons land worden schoolresultaten zo sterk gedetermineerd door de sociale, economische en culturele achtergrond van leerlingen van allochtone herkomst. … Discriminatie van landgenoten met een vreemd klinkende naam of donkere huidskleur, is zonder meer een schandvlek voor onze open, democratische samenleving met vrijheid, gelijkheid en solidariteit als inspirerende waarden. Waarden voor wie dan wel, denk ik dan. Racisme en, in het verlengde daarvan, discriminatie zijn blijkbaar erfelijk en onuitroeibaar. De maatschappelijke prijs die daarvoor betaald wordt is niet te overschatten en loopt trouwens steeds maar verder op. Talenten in spe worden over boord gekieperd – talenten die we nochtans hard nodig hebben om de toekomst van Vlaanderen zeker te stellen.aldus Fatma Pehlivan!!

Verder broddelt de gratis bijlage nog wat bij elkaar over ‘het’ minderhedenforum dat deze week pleitte voor een diversiteitsbeleid in Vlaanderen dat veel verder gaat dan nu het geval is. Een terechte eis vindt de gratis bijlage bij het communistisch magazine.

Maar dat er vanuit de Vlaamse overheid totaal niets zou gebeuren, klopt ook weer niet want een belangrijke stap in de bestrijding van discriminatie zou bijvoorbeeld de oprichting van een ‘Interfederaal Centrum voor Gelijke kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme’ zijn.
Een soort van interfederale gedapo met stasi-volmachten, quoi? De natte droom van elke stamboomsocialist!

Hierover zou vorig jaar een akkoord bereikt zijn tussen de verschillende regeringen in ons land. Het doel is dat mensen die gediscrimineerd worden, om wat voor reden dan ook en waar dan ook in dit land, aan een centraal loket terechtkunnen met hun klachten. Vlamingen die zich gediscrimineerd voelen door roofbouw op hun welvaart en transfers van hun geld zijn er allicht niet welkom. Geen wonder dat de EUSSR achter de oprichting van dit gedrocht zit.

Fatma orakelt nog verder. “Het is alsof het spreken van Turks en Marokkaans thuis en in de vriendenkring gelijk staat met een lagere IQ. Dit terwijl leerkrachten, jong en oud, geen flauw benul hebben van de potentiële rijkdom van culturele diversiteit of, in het ergste geval, de etnisch-culturele diversiteit als een bedreiging zien voor het Vlaamse karakter van de samenleving.

Ook het onderwijzend personeel krijgt een nog smeriger sneer met de turkse pan:

Het lijkt alsof de onderwijswereld de innovatieve krachten ontbreekt om mee te gaan met de tijd. Het is alsof de maatschappelijke dynamiek van de voorbije decennia, de transitie van een monoculturele naar een multiculturele samenleving, aan de onderwijswereld in globo is voorbijgegaan. Onze samenleving is superdivers. Het onderwijs is dat in pedagogische omkadering, noch in lesprogramma’s, noch in het lerarenkorps. Hoogtijd dat de verschillende netten hun verantwoordelijk opnemen. aldus Pehlivan die nog verder gaat:

Dat geldt trouwens ook voor de bedrijven, het middenveld, de cultuurhuizen, finaal de brede samenleving. En ja, ook wij politici moeten de ‘politieke wiskunde’ maar eens wat meer laten voor wat het is, om eerlijk en openlijk onze verontwaardiging te uiten over dit soort misstanden.

De conclusie is duidelijk: Fatma Pehlivan is een moslima die hier chefke-mie komt spelen op andermans kosten en voor geen leugen meer of minder verlegen is.
De verontwaardiging over haar discriminerend, vals en lasterlijk discours zou de nutteloze Belgische senaat moeten doen daveren op zijn grondvesten. Maar dat zal wel niet gebeuren.

Toch zijn er lichtpuntjes te vinden in de reacties. Tot ze door de politiek correcte censoren verwijderd worden natuurlijk. Daarom hernemen we er hieronder veiligheidshalve de eerste:

 • “Aangezien het racismegehalte van het artikel van Pehlivan tegenover de Vlaamse samenleving die haar onderhoudt en tegenover het onderwijs dat haar kansen bood vrij groot is, vrees ik dat men dan toch ook het artikel zelf zal moeten verwijderen. Geen twee maten en twee gewichten aub.”
 • “Ik ken verschillende moslims die zich al gediscrimineerd voelen als ze niet worden bevoordeeld.”
 • “Weeral een artikel waarin beweerd wordt dat slechte schoolresultaten bij allochtonen de fout is van de leerkrachten en bij autochtonen ligt de fout bij henzelf. Men vergeet graag dat goede schoolresultaten vooral behaald worden door motivatie en inzet en natuurlijk ook door de vereiste intelligentie en de juiste studiekeuze.”
 • Wat verwacht mevrouw eigenlijk van het onderwijs en de Vlaamse samenleving, dat ze langzaamaan islamiseert misschien? De aanwezigheid van moslimallochtonen in ons land is gekleurd door een blijvende inspanning van zeer veel actoren in de samenleving om hen te integreren, hen tot aanpassing aan te moedigen en hen kansen te bieden : in het onderwijs, in bedrijven, bij overheidsinstellingen. Dit heeft helaas tot relatief weinig resultaten geleid. Wat er hier dan ook bedoeld wordt met ‘diversiteit’ is niet helemaal duidelijk, dat onze geschiedenis en cultuur en onze eigen waarden en normen geleidelijk transformeren tot islamnormen, hetgeen duidelijk de bedoeling van o zoveel moslimallochtone actoren in onze samenleving is? Zou het heel misschien ook niet komen door koppigheid en de weigering van zich aan te passen aan maatschappelijke en onderwijskundige verworvenheden van de betrokkenen in kwestie, dat ze ondervertegenwoordigd zijn in sterkere studierichtingen en het universitair onderwijs? Ik heb ook vaak al te trotse moslimallochtone ouders en zichzelf overschattende moslimjongeren ontmoet, die -hoewel ze in het zesde leerjaar amper konden lezen en schrijven- toch meenden dat ze ‘te goed’ waren voor het BSO. Ook gedragsstoornissen zoals het voortdurend schreeuwen van koranleuzen etc. kan er moeilijk anders toe leiden dan dat men naar bijzondere opvang wordt verwezen. En zo kan ik nog even doorgaan. Spijtig voor de getalenteerden die echt gediscrimineerd worden, deze laatsten hebben recht op correctie, de anderen moeten lessen in aanpassing nemen. Overigens zijn er nog vormen van discriminatie, van mensen met een beperking bijv. en van mensen die buiten de ‘normale’ intelligentiecurven vallen. Moslimallochtonen discrimineren zichzelf al te vaak, o.m. door vestimentair en ander opvallend gedrag.
 • Gelukkig zijn ze bij de Europese Investeringsbank niet racistisch noch discriminerend, toen in 2012 uw PS collega Kitir stond te bleiten in het federaal parlement, keurde de EIB een lening van 100 miljoen euros goed voor de Ford fabriek in Turkije. Toen heb ik niet veel gehoord uit uw hoek.

Er is dus nog hoop. Blijkbaar zijn sommige Vlaamse kiezers nog zo dom niet.

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Racisme en discriminatie zijn blijkbaar van allochtone origine — 7 reacties

 1. We horen hier niet Pehlivan de immigrante aan het woord, maar wel de bezetter in het overwonnen gebied, die decreteert : “ik ben hier nu de baas….”. Het enige verschil met andere bezetters van de Zuidelijke Nederlanden in het verleden, is dat zij hier gekomen is op “uitnodiging” met behulp van schurftige verraders en collaborateurs die voor haar soort de “rode loper” hebben uitgerold, en deze soort vervolgens op een voetstuk geplaatst hebben, om het te aanbidden als “het gouden kalf”, en dit alles als wapen tegen de autochtone Vlaamse middenklasse. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor deze nieuwe bezetting ligt dus enkel en alleen bij de voormelde verraders. Als men het dan in het kader van deze problematiek heeft over “racisme” dan gaat het hier in feite over een gerechtvaardigd verzet van de autochtonen. Het overgrote deel van de autochtonen heeft ten andere niet het minste benul van wat racisme juist is. Door deze zeer beladen term “racisme” te gebruiken wordt het gerechtvaardigde verzet gecriminaliseerd. (cfr de principes van Sun Tzu). Het komt er dan ook op aan, om niet, zoals men in het frans zegt, “d’entrer dans leur jeu….” door systematische deze “racisme” over te nemen. Men dient enerzijds steeds te verwijzen naar het gerechtvaardigde verzet van een onderdrukte autochtone bevolking, en anderzijds naar de collaborateurs die mee heulen met deze bezetters. Gezien er de laatste weken in een Vlaams tijdschrift een polemiek is ontstaan over de collaboratie tijdens WOII, is het dan ook nuttig te verwijzen naar de WOII, en hierbij de aandacht trekkende op het feit dat de zo gezegde collaborateurs van toen nu in het verzet staan, en het zo gezegde verzet van toen, nu volop collaboreert, en dat dit laatste verzet, op basis van de huidige maatstaven, dan ook blijk gaf van onverdraagzaamheid en een anti-Duits racisme!!
  Het komt er dus steeds op aan de juiste termen te gebruiken, en de actuele verraders te confronteren met hun verleden. Inzake Mw. Pehlivan dient daarenboven steeds verwezen te worden naar 500 jaar Ottomaanse bloedige terreur in de Balkan, tot in Oostenrijk toe, de genocide op de Armeniërs, de verdrijving van de Grieken, en de bezetting van Noord-Cyprus.(=beperkte opsomming). Uiteindelijk dient dan vastgesteld te worden dat Mw. Pehlivan zich overgeeft aan een diepgeworteld anti-Vlaams racisme, dat, een geluk voor haar, niet strafbaar is, en beloond wordt met decoraties en adellijke titels.

 2. Het gezever komt van een Turkse en dat zegt alles, het fijt dat een Turkse hier van haar tamtam kan maken is er al voor 100% over.
  Dat het steeds van dat rood en groen zootje betreft maakt het alleen maar duidelijker waar dat rood en groen profitariaat voor staat.
  Een mens moet al zwaar dementerend zijn of…..lid van het parasitisme om aan dergelijke bende één stem te verknoeien.
  De nepotistische creatuur uit Leuven heeft het moeilijk met NVa!!! Men zou voor minder zenuwachtig worden als men ziet dat er straks niets meer overblijft van het corrupt links zootje, gelukkig krijgen de overgrote meerderheid van de Vlamingen het zuur van die linkse paria’s.
  Die van Laken hebben goed geholpen de ogen te openen van de Vlamingen.
  25 mei 2014 is het kiezen voor vrijheid of regelrechte dictatuur.

 3. Mevrouw Pehlivan zou zich eerst en vooral véél beter moeten informeren. Hier zo bvb.

  In de concentratieschool voor geniale islamitische jongeren van allochtone origine, Ibn Ghaldoun, werden de voorbije zomer 27 eindexamens uit de kluiskamer gestolen. Er zijn 11 verdachten voor de diefstal waarvan 8 eindexamenkandidaten van de school zelf. Het Openbaar Ministerie heeft ondertussen 100 mensen gehoord op verdenking van heling of het bezit van de examens, of het gebruik of de verspreiding ervan. Of ze al veroordeeld zijn is niet geweten.

  Nog liever frauderen en een handeltje drijven in gestolen examenvragen dan een klein beetje moeite te doen. Dat zijn de lieverdjes van mevrouw Pehlivan ten voete uit!

  Over de straffen moeten we ons geen illusie maken. Vijfenveertig minuten afgevallen bladeren rijven als taakstraf is op zich al een uiterst zware discriminatie voor moslimjongeren. De meeste autochtone jongeren krijgen immers een diploma zonder discriminerende racistische taakstraffen opgelegd te krijgen.

 4. Dat al deze zever weer uit rode hoek komt is niet verwonderlijk. Het is hun visvijvertje bij de verkiezingen. Te ondernemen acties. Eerste stap, vreemdelingenstemrecht afschaffen. Tweede stap, iedereen terug van waar hij/zij gekomen is. Derde stap, heel het EU gedrocht oprollen.

  • Ik zou voorstellen de derde stap als eerste te eisen want dan pas kunnen we zelf beslissen over de eerste en tweede stap, maar aangezien de NVA zo pro Europa is, zal het moeilijk worden

 5. Aan madam Pehlivan.
  Het verwondert me echt niet dat U weer van jetje geeft t.o.v. de autochtone of zegge rasechte inboorling van dit onland.
  Elke aboriginal die niet in ijltempo de wens(en) van een al dan niet op correcte wijze aangespoelde allochtoon vervult is een racist!
  Uw volksgenoten zijn hier de onderdrukten, uitgestotenen en hulpeloze speelballen van de ongelovigen. Elke vorm van integratie of participatie in ons bestel wordt U en de uwen worden dan ook met de grootste hardnekkigheid geweigerd. Scholing om te leren en arbeid om te leven worden jullie niet gegund. Kortom, voor jullie een hel in ons paradijs. Zo begrijp ik uw religie althans.
  Gelukkig voor jullie is er de linkse kerk die er voor zorgt dat er geen totale uithongering is van uw mede gelovigen. Madam Pehlivan, ik word er meer en meer kotsmisselijk van als ik verklaringen vanuit de moslim hoek onder ogen kreeg waarin het onbegrip van de ongelovigen jegens uw vredelievende medestanders
  steeds dik in de verf gezet wordt. Hebt soms u voor het uitkramen van deze klinkklare onzin hulp gekregen van de imam van de CGKR moskee of de zwerfkater Anciaux?..het zou me niet verbazen.
  Weet u madam Pehlivan wat ik zéér recentelijk gelezen heb over de maatregelen die Saoedi-Arabië per direct gaat nemen tegen hun “migranten” plaag?.. Wel,ze gaan ze zonder pardon allemaal buiten zwieren naar hun homelanden ergens in Afrika met de duidelijke boodschap nooit meer één voet in S.Arabië te zetten. Uw geloofsgenoten in dit verre moslimland zijn die tafelschuimers en dat achterlijke rimboe volk beu..kotsbeu! Geloof me, de uitzettingen zijn al volop bezig..geen enkele linkse haan in onze contreien die hierover kraait. Geen enkele bonobo uit het euro apenkot die piept. Het is nu te hopen dat ze de weg naar dit onland niet inslaan of wij zitten opgescheept met half Afrika.
  Wat een verademing zou het voor ons, aboriginals, niet zijn moest er ook eens een operatie “grove borstel” opgestart worden en we eveneens al die (vooral!) moslim afval hier konden buiten keren.
  Helaas, hier laat men maar betijen tegen beter weten in.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *