Durven jullie straffen, beste kiezers?

Als jullie voor dit massale bedrog, de CD&V oplichters niet de rekening durven te presenteren in het stemhokje, niet eisen dat het ACW het uit eigen zak betaalt en niet de belastingbetaler, dan verdienen jullie sufferds niet beter dan het geld kwijt te zijn.
Is het god en de heilige kerk, de wolligheid, de angst die u wordt ingeboezemd voor fundamentele veranderingen in het bestuur van dit land, de greep die CD&V en haar acolieten op de sociale sector hebben en die ui mogelijk kunnen treffen?

Kunt u echt niet zonder het door hen verkrachte middenveld waartoe u zich (misschien verplicht) rekent?
Alsof een vereniging van vrouwen, jeugd, landbouwers, gepensioneerden en andere organisaties niet kunnen bestaan en voorspoedig zijn zonder horig te zijn aan deze kliek ACW dieven en hun advocaten ? !!
Geloof hen, de tsjeven, niet. Geef niet op. Wraak kan zoet zijn.
NVa-anse kracht van verandering …

De “Kracht van verandering” aan het werk?

Op meer dan 500 miljoen Europeanen betaalde in 2015 niemand meer dan de Vlaming aan de Europese Unie !

De top 10 :

1 . Vlaanderen : 338,80 euro per inwoner ;

2 . Nederland : 336,46 euro per inwoner
3 . Zweden : 265,32 euro per        ” “
4 . U.K. : 217,33 euro per             ” ”
5 . Duitsland : 213,30 euro per      ” ”
6 . Denemarken: 184,84 euro per  ” ”
7 . Luxemburg : 174,92 euro per   ” ”
8 . WALLONIË : 171,65 euro per ” ”
9 . Oostenrijk : 112,15 euro per     ” ”
10 . Finland : 101,31 euro per        ” ”

Bron van deze objectieve cijfers: Gerolf Annemans die deze schande naar boven heeft gespit. De “zelfbenoemde zogezegd politieke correcten” gaan de Walen zeker en vast niet op kosten jagen.
De oorzaak van deze schande heet de gefaalde staat België, omdat er reeds decennia, jaarlijks (!) meer dan 7 miljard euro aan Vlaams Belastinggeld verdwijnt naar het zuiden, zo maar en voor niks ! Het zinkgat in Sint Joost is er in vergelijking niets bij!

Voeg daarbij de vele miljarden leefloon, steun- en kindergeld die onbelast jaarlijks naar Noord-Afrika worden versast door nieuwe Belgen en je begint te begrijpen waarom de Belgische regering haar financieel huishouden reeds heel lang niet meer op een normale manier kan beheren.

De meeste Vlamingen werken als een paard maar worden behandeld als een slaaf. Tegelijkertijd woekeren misbruiken zoals bij voorbeeld die bij Samusocial, Arcopar en de massa nutteloze intercommunales onverminderd verder en graaien de kleptocraten onder de politieke mandatarissen (en dat zijn er véél) overal alle overschotten weg.

Verkrachting, genitale verminking, sadisme, hersenspoeling van kinderen én geweld blijven intussen allemaal wel toegelaten en onbestraft zo lang de daders maar Mohammedanen zijn en worden de Vlamingen ook gediscrimineerd te voordele van deze invallers.
Intellectueel terrorisme …

Mensen maken fouten. De meeste van hun fouten zijn het gevolg van een gebrek aan inzicht en informatie. Als men met de neus op de feiten gedrukt wordt, is het moeilijk om objectief en rationeel te blijven. Als men dom gehouden wordt of gehersenspoeld werd, is dat onmogelijk.

In de meeste omstandigheden is het verstandig een paar stappen terug te zetten en afstand te nemen om de waargenomen realiteit van uit een ander perspectief te bekijken. En pas als men ver genoeg teruggaat ziet men het bos, en niet meer de takken en de bomen. De samenhang van gebeurtenissen begrijpt men dikwijls pas veel later en bijna steeds te laat als men door ervaring en een nooit stoppende zoektocht naar de objectieve waarheid vaststelt dat men bedrogen werd.

In veel gevallen, schrijft de Franse auteur Jean Sévillia, is dit te wijten aan “Het intellectueel terrorisme” en “woorden die doden”. Het is een vaststaand feit dat zonder intellectueel terrorisme politieke correctheid niet zou kunnen bestaan noch zou kunnen overleven. De gebruiker van intellectueel terrorisme is vandaag een politiek correcte kaste die louter bestaat uit criminelen. Want ook intellectueel terrorisme is een misdaad.

“Het duurt al vijftig jaar. In Parijs zetten een paar dozijn mannen de toon. Ze houden redevoeringen op radio en televisie. Zij publiceren artikels. Ze schrijven boeken. Ze prediken van op hun hoge kansel. Ze zijn betrokken bij seminaries. Zij ondertekenen petities. Ze lunchen samen. Het is niet zoals in het liedje van Brel: onder deze mensen, meneer, wordt er nagedacht. Er wordt gedacht ‘voor’ de anderen.

Ze zouden met alle ideologieën huwen. In 1945, orakelden ze dat de Sovjet-Unie een paradijs was, en schreven gedichten ter ere van Stalin. In 1960, beweerden ze dat de dekolonisatie op wonderbaarlijke wijze de problemen van de volkeren van de overzeese gebiedsdelen zou oplossen. In 1965 begroeten ze de ‘rechtvaardige’ strijd van Fidel Castro, Ho Chi Minh en Mao. In 1968 verklaarden ze dat het geluk zou voortkomen uit de afschaffing van elke dwang. In 1975 verblijdden ze zich over de machtsovername door Pol Pot in Cambodja. In 1981 dachten ze dat ze de nacht verlieten om in het licht te gaan vertrekken. In 1985 voerden zij aan dat Frankrijk zijn grenzen moest afschaffen om al de ongelukkigen van de hele wereld te verwelkomen. In 1992 zweerden ze dat de natiestaat voorbij was, en dat Europa met het Verdrag van Maastricht een nieuw tijdperk in de geschiedenis van de mensheid opende. In 1999 bevestigden ze dat de familie en de moraal verouderde concepten waren.

Andere geesten wisten op hetzelfde moment dat Stalin, Mao en Pol Pot aan het hoofd stonden van misdadige regimes. Deze geesten benadrukten dat de mythe van de revolutionaire breuk nooit iets anders dan rampen had veroorzaakt. Zij herinnerden er aan dat naties, tradities, culturen en religies niet met een pennentrek kunnen gewist worden. Maar tegen de weerspannigen, zette de Parijse microkosmos vijftig jaar lang een mechanisme in beweging. Dit mechanisme is het intellectueel terrorisme.

Het is een totalitair systeem. Maar een schijnheilig, verraderlijk totalitarisme. Het doel is om het woord af te nemen van de tegenstander, die herleid wordt tot een beest om te slachten. Om te slachten zonder dat er bloed vloeit: uitsluitend om woorden te laten samensmelten. De woorden van het goede geweten. De woorden van het grote bewustzijn. De woorden die doden. De omstandigheden variëren, maar het proces blijft hetzelfde. Dit bestaat er in als eerste om in de verbeelding van het land een archetype van het kwade in te prenten. Sinds de oorlog wordt deze verderfelijke figuur belichaamd door de fascist, kapitalist, imperialist, kolonialist, xenofoob, racist, de voorstander van morele orde.

Deze labels vervormen op zijn minst de werkelijkheid; in het slechtste geval liegen ze. Gelijmd door deskundige handen, omkleden ze een onbepaalde betekenis, waarvan de elasticiteit toelaat alles te omhullen wat de ideologen besteden aan publieke smaad. Vervolgens is de gebruikelijke techniek de tegenstander te assimileren met het archetype van het kwade. Het effect van dit amalgaam is een radicaal afschrikmiddel: wie zou het risico lopen om bijvoorbeeld behandeld te worden als een fascist of racist?

De beschuldiging kan expliciet zijn, of gebeuren met insinuaties, die de deur openen naar het de intentie van het proces: elke tegenstander kan worden aangevallen niet omwille van wat hij denkt, maar omwille van de gedachten die aan hem worden toegeschreven. Manicheïsme is veeleisend maar een andere logica koppelt zich in laatste instantie: demonisering. Geen sprake van te discuteren om te overtuigen: het gaat over intimideren, beschuldigen, en diskwalificeren.

Het intellectueel terrorisme, zo hebben we gezegd is een systeem. Maar een verward systeem, veelzijdig en ongrijpbaar. Het heeft geen zin er een complot achter te zoeken noch een clandestiene dirigent. Bovendien verdedigt het geen enkelvoudig thema, en behartigt niet noodzakelijkerwijze gemeenschappelijke of samenlopende belangen. Het is een machine steunend op leerstellingen en medeplichtigheid van een generatie, maar een blinde machine.

Vandaag de dag wordt de enkelvoudige gedachte of  ‘de politieke correctheid laken’ steeds gemeengoed: iedereen verstaat wat hij wil onder deze uitdrukkingen. Om klaar te zien, moest je toevlucht nemen tot het onderzoek van de feiten, van de reacties die ze hebben uitgelokt. Ziehier deze kroniek.

Tussen feitelijke geschiedenis en de geschiedenis van ideeën, zal dit boek het pad van het intellectueel terrorisme sinds 1945 opsporen en in zijn context plaatsen. Er werd voorrang gegeven aan de politiek – in de zin klassieke zin van het woord- het is te zeggen omtrent de inzet en debatten betreffende de mens als sociaal dier. Dit betekent niet dat de politieke geschiedenis van Frankrijk van de laatste vijftig jaar, in zijn geheel het gevolg is van het intellectuele terrorisme: het doel is om te laten zien welke vragen van vitaal belang voor de samenleving werden of nog steeds geblokkeerd zijn door dit fenomeen.

Uitputtend volledig zijn was onmogelijk. Periode per periode werden de essentiële momenten, acute fases waar de Franse passies botsen weerhouden. De geschiedenis, kunst, literatuur, wetenschap of ecologie vormen de jachtgebieden voor het intellectueel terrorisme, maar ze zouden op zichzelf staande studieobjecten kunnen vormen. Dit werk is gebaseerd op citaten waar wordt naar verwezen: een gekozen functionaris, een schrijver of een journalist moet de verantwoordelijkheid voor hun verklaringen openbaar maken. Maar mensen doen er niet toe.

Waar het om gaat zijn de ideeën, want zij zijn het die de wereld leiden. Bovendien is in dit gebied, de timing cruciaal: veel figuren opgedoken in dit verhaal zijn tien of twintig jaar later van mening veranderd. In de mate dat deze beweging doorloopt, is het waarschijnlijk dat een aantal onder hen, rond 2010 of 2020 een deel van hun verklaringen uit de jaren 1990 zullen betreuren. Omdat ze de intellectuele kracht overheerst heeft de linkerzijde meestal boter op het hoofd. Maar in deze, zullen we zien, is rechts niet onschuldig.”

Voor Nageltjes uit het Frans vertaald door Lucky9.

Originele tekst ontleend aan “Le terrorisme intellectuel de 1945 à nos jours” van Jean Sévillia. Editions Perrin 2004 ISBN 978-2-262-02149-8

https://www.youtube.com/watch?v=tERg-W6KLC8

Het laatste zinnetje geldt in geen enkel geval voor het Front National. Op 4/08/2017 laat Emmanuelle MÉNARD (FN) de meerderheid (met vele lege zetels in de Franse praatbarak) schreeuwen door de waarheid over de criminalisering van de vrijheid van meningsuiting scherp te formuleren. De waarheid mocht eens te meer niet geformuleerd worden. Een beter voorbeeld van intellectueel terrorisme dan het betrokken wetsvoorstel kon op 4 augustus 2017 niet gegeven worden. Uit respect voor de originele tekst werden de woorden Parijs en Frankrijk in de vertaling behouden maar ze zouden even goed kunnen vervangen zijn door Brussel en België, Den Haag en Nederland, of Berlijn en Duitsland.

Het intellectueel terrorisme was en is een historisch (cfr. de inquisitie) en een pan-Europees fenomeen dat zelfs tentakels heeft tot in de VS en Canada. De mainstreammedia hebben zich in heel Europa ontpopt tot megafoons van een corrupte politieke elite om de massa een schuldgevoel aan te praten ingevolge de kritische bedenkingen die de modale medeburger logischerwijze massaal  en spontaan heeft bij de onbekwame haast imbeciele aanpak van het zogenaamde “vluchtelingen”-vraagstuk.

De oplossing ervan is voor de hand liggend. Wie geen echte vluchteling is krijgt nooit toegang. Wie geen gedetailleerde eed van trouw aan onze democratische normen en waarden wil zweren krijgt geen vrijgeleide, en wie deze eed breekt wordt de verblijfsvergunning of het paspoort afgenomen en uitgezet buiten onze streng bewaakte veilige grenzen. Eenvoudig, logisch en efficiënt. En ook zeer gemakkelijk te realiseren.
De Brusselse identiteit anno 2017 …

Wie eens goed wil lachen op 21 juli 2017 en vandaag ’t Pallieterke niet gekocht heeft mag de boodschap van koning ‘Philippe’ niet missen. Hilarisch en echt de moeite waard om een waterval van spontane lachbuien uit te lokken. Best rechtstreeks te bekijken, want op Canvas en één moet men zich, zoals in elke dictatoriale bananenrepubliek, voorwaar registreren bij een ‘openbare’ omroep om die islamofiele houten klaas in ‘vol ornaat’ en ‘volle werking’ te zien!

Maar misschien ook eens naar het leugenweekblad Knack surfen. De idiote oelewapper van dienst is daar vandaag ene Christophe Janssens, politiek secretaris bij het Liberaal Vlaams Studentenverbond Brussel.

Karel De Gucht uit Berlare (gewezen commissaris van de EUSSR) werd er in de jaren 70 van vorige eeuw ooit tijdens een vergadering van de ‘studiekring vrij onderzoek’ (cercle de libre pensée) aan de VUB op betrapt doodleuk te verklaren dat “het Vlaams nationalisme strijdig was met de principes van het ‘vrij onderzoek’“. Een nog flagrantere leugen kan moeilijk bedacht worden want Vlaams nationalisme is nu net bij uitstek het overigens uitstekend resultaat van ‘vrij onderzoek’. Stamboekpolitiekers hebben nu eenmaal reptielhersenen die er voor gemaakt zijn om te fantaseren, te bedriegen en te liegen.

Dat de hoernalist deze week van dienst bij Knack politiek secretaris is bij het Liberaal Vlaams Studentenverbond in Brussel zal niet verbazen. Jong geleerd is oud gedaan zullen we maar zeggen. Afgaand op de inhoud van zijn zielenroerselen meen ik dat het ‘Vlaams’ in zijn titel niet ideologisch maar geografisch te duiden is. Alhoewel … door zijn visie op Brussel is Vlaams en Brussel hier een eveneens enorme contradictie. Geniet mee van zijn hersenspinsels.

Ik denk dat die melkmuil de verkeerde paddestoelen gegeten heeft want zijn uitspraken zijn zowel grotesk als hallucinant:

‘Brussel is geen mengelmoes van Vlamingen en Walen, maar van van onbekrompen wereldburgers die wars van een communautaire agenda met elkaar samenleven.’

“Brussel is geen mengelmoes van Vlamingen en Walen, het vormt daarentegen een holistisch geheel van Brusselaars. Een bevolkingsgroep die zich verbonden voelt door een gemeenschappelijke liefde voor een grootstad die haar gebreken kent, een bourgondische levensstijl en een dialect waar beide talen elkaar ontmoeten. Brussel is een mengelmoes van onbekrompen wereldburgers die wars van een communautaire agenda met elkaar samenleven.”

Nou moe, onbekrompen wereldburgers, holistisch geheel, wars van elke communautaire agenda, enz….. Alleen een straalbezopen of gedrogeerde student die nog nooit een stap buiten de de universitaire campus van Etterbeek heeft gezet kan zulke idiote nonsens formuleren.

Als hij de moeite zou hebben gedaan om Brussel te bezoeken met de metro dan zou hij weten dat Brussel een lappendeken is van islamitische enclaves, no-go areas waar sharia de seculiere wet heeft vervangen, afgewisseld met wijken en buurten waar de politie zich wel nog durft vertonen zoals de wetstraat, de toeristische trekpleisters en de buurten waar de internationale instellingen en multinationals zich genesteld hebben.

De meerderheid van de bevolking die in Brussel woont spreekt Lingala, Kikongo, Swahili, Tshiluba, Darija (Arabisch) of een of ander Berbers dialect zoals Tarifit, Senhaja, Tashelhiyt of Tamazight. Brussel is inderdaad zoals president Trump verklaarde een heus Hellegat waar je, als je niet oppast en in overlevingsmodus leeft, veel kans hebt om beroofd, in elkaar geslagen, gemolesteerd, neergestoken of verkracht te worden.

De hartenkreet van de liberale melkmuil “Hoog tijd dat politici aan weerszijden van de taalgrens de Brusselse identiteit aanvaarden” gaat dus in realiteit over een in hoofdzaak Marokkaanse en zwart-Afrikaanse bantoe-identiteit, aangevuld met die van een wereldvreemde kaste politieke satrapen en oligarchen die onderling een soort ‘koeter-english’ praten en een handvol Franstaligen die voor Défi stemmen. Dat zijn allemaal samen “de gewone Brusselaars”. Ze worden in tegenstelling tot wat de liberale melkmuil beweert helemaal niet gegijzeld maar parasiteren op Vlaams belastinggeld.

Dat Brussel al lang geen mengelmoes van Vlamingen en Franstalige imperialisten meer is (Walen, waar haalt hij het?) weten we al heel lang. Maar dat Brussel een mengelmoes zou zijn van “onbekrompen wereldburgers die wars van een communautaire agenda met elkaar samenleven.” is negationistisch, tart de realiteit en is een groteske leugen.

Vlamingen zijn in Brussel al lang uitgestorven of er vertrokken. De weinigen die er wel nog wonen leven in armoede en kunnen zich niet veroorloven nog te verhuizen of hokken samen achter gepantserde deuren in peperdure appartementen in bepaalde buurten en straten zoals de Dansaertstraat.

Daar spreken ze elkaar moed in en houden zichzelf recht door elke dag opnieuw de realiteit te negeren en de leugenpers na te praten. Ze zijn helemaal niet het slachtoffer van een doorzichtige verdeel-en-heerstactiek, maar politiek correcte snobs die proberen vanop hun hoge morele kansel de Waalse en Vlaamse bevolking te bedriegen en arm te roven. Dat ze zichzelf geen Waal of Vlaming maar Brusselaar noemen is niet verwonderlijk. Ze hebben helemaal geen identiteit en ontkennen de realiteit van hun eigen stad. Zelfs hulp voor daklozen wordt daar door Franstalige politiekers geroofd.

Verder rest er ons niets anders dan u allen een deugddoende 21 juli toe te wensen. Laat jullie maar eens lekker uitslapen en hopen op een betere toekomst voor Vlaanderen. Een toekomst zonder arrogante liberale melkmuilen. En, om te eindigen in het sfeerbeeld waarmee we begonnen zijn:

Lang leve Vlaanderen, Vive de Geus! En een Vlaamse republiek!

En dan nu: lachen geblazen!

Vergeet vooral de laatste 20 kopvod-seconden niet te bekijken!

Wij begrijpen heus wel dat de 0000 deze schandalige productie ten koste van alles onder de mat wil vegen. Maar helaas voor hen, Nageltjes en vele, vele, andere “vrije” media waren “hen” voor. Dit filmpje, gemaakt in opdracht van een stompzinnige parasiet, is opgeslagen op het diepe internet voor alle eeuwen en tijden.
MSM/CNN

Het wordt steeds duidelijker dat CNN het publiek bedriegt en beliegt.

Kende U CNN al? Het is een soort Amerikaanse VRT maar dan niet openbaar en gesponsord met geld van de belastingbetaler. Kijk hierboven hoe deze zender islamofiel nepnieuws (vals mohammedaans protest zogezegd tegen de mohammedaanse terreur in Londen) op de plaats van terroristische aanval organiseert. En luister dan naar de ontzettend arrogante leugenachtigheid als iemand hun linkse laster en leugens ontmaskert.

https://www.youtube.com/watch?v=6LAqBkRZpow

En dit is wat CNN maakt van haar geënsceneerde vervalsing: vervalst nieuws en islamofiele propaganda/indoctrinatie!

https://www.youtube.com/watch?v=bhFyN-Y0Is0
Nepnieuws en gehoofddoekte politieagentes

Er is heel wat te doen over het zogenaamde ‘fake news’ (nepnieuws) dat door de reguliere media gedrukt en door hen ook verspreid wordt via de sociale media. Maar deze reguliere politiek correcte linkse door de staat in leven gehouden media creëren in feite zelf het meeste nepnieuws. Een mooi voorbeeld hiervan is dit nepnieuws artikel van Knack.

De VS-minister van buitenlandse zaken stelt dat de problematiek van de drugbendes en –trafiek in Mexico onder meer een gevolg is van de vraag naar drugs in de VS. Hij wilt dus vanzelfsprekend de vraag naar drugs terugdringen.

Daaruit besluit het snertblad: De uitspraken zijn een breuk met eerdere uitspraken van onder andere de president dat Mexico de schuld draagt voor drugsproblematiek in de VS. In zijn toespraak waarin hij zichzelf kandidaat stelde zij Trump bijvoorbeeld dat ‘als Mexico z’n mensen stuurt, stuurt het niet z’n beste mensen. Het stuurt drugsdealers … .’ “

Het ene sluit natuurlijk het andere niet uit. De correspondent van het extreem linkse Knack stelt een voorbarige conclusie die nergens op steunt maar louter een samenraapsel van losse uitspraken voor als een feit. Eva Schram fantaseert dus een koerswending als nepnieuws. Ze is meer dan waarschijnlijk ook een nepfeministe.

In dit filmfragment fileert Derk-Jan Eppink de linkse hetze en Trump-bashing geformuleerd door de onvoorstelbaar arrogante extreem linkse feministische toverkol Kristien Hemmerechts die lik op stuk kreeg van de Nederlander. Zoiets zien op de 0000 doet deugd.

Maar niet alles boven de moerdijk is koek en ei. Zo heeft de politieoverheid in Rotterdam de uitslag van examens vervalst ten voordele van allochtonen en vrouwen door ze extra punten te geven. Je moet er maar opkomen!

Naar het schijnt wil de politie in Amsterdam mohammedaanse politieagentes zelfs toelaten een kopvod te dragen onder hun kepie. Dat is vanzelfsprekend in strijd met de fundamentele rechtsregels van elke seculiere westerse rechtsstaat en een aanval op onze vrijheid en veiligheid.

Zoals in veel gevallen komt het beste antwoord van een échte vluchteling, de auteur en schrijver  Afshin Ellian die de hamvraag over zoveel onnozelheid, arrogantie en provocatie kernachtig formuleert met een vraag: “Gehoorzamen (politie)agenten aan allah of aan de rechtsstaat?”

“De Amsterdamse politiechef kon gratis en voor niks hoogleraar Paul Cliteur (auteur van tientallen boeken en artikelen) advies vragen. Cliteur heeft in zijn oeuvre alle argumenten voor en tegen in deze kwestie op een evenwichtige wijze geanalyseerd.” Lees verder op Elsevier

Hans Bonte de socialistische burgemeester van Vilvoorde heeft vooralsnog geen bezwaar tegen het laten dragen van de hijab door mohammedaanse politieagentes in zijn gemeente. Bonte wil dus een vijfde colonne installeren binnen zijn politiekorps. Zou hij beseffen dat hij zich daarmee medeplichtig maakt aan een oorlogsdaad? Als vrouw de orde handhaven met de swastika van de islam op uw hoofd is niet alleen belachelijk omdat je dan minder goed hoort en dus per definitie niet zo alert kan zijn, maar ook een bewijs van onderwerping ja zelfs een knieval door de seculiere politieke autoriteiten voor de islam en een daad van laffe verraderlijke collaboratie met de jihadisten.

De onnozele Bonte kreeg al meteen lik op stuk van de bevoegde staatssecretaris Francken. Raak!

 
Wie was in het bezit van gifgas?

Nadat de politiek correcte leugenpers onder leiding van DS, DM, VRT en Knack roeptoeterden dat het “regime” van Assad in Syrië gifgas gebruikt tegen de burgerbevolking komt de waarheid steeds meer aan het licht.

Dat onze leugenpers en corrupte media geen journalisten ter plaatse op het terrein in het oorlogsgebied hebben, waar de rebellen waaronder IS en Al Qaida het voor het zeggen hebben, is niet meer als normaal. Het tegenovergestelde zou getuigen van waanzin en een totaal gebrek aan verantwoordelijkheid. Ze weten dus van toeten noch blazen maar blijven wel propaganda als gratis lasterpraatjes de wereld insturen om onze eigen bevolking te bedriegen en te beliegen.

Langzaam maar zeker sijpelt er echte informatie over de ware toedracht van de feiten door.

De Syrische luchtmacht heeft volgens het Russische ministerie van defensie een fabricatie- opslagplaats voor chemische wapens vernietigd in de provincie Idlib alvorens ze konden getransporteerd worden naar Irak

Het munitie depot bevond zich ten oosten van de  stad Khan Sheikhoun, verklaarde de woordvoerder van de Russische minister van defensie General-majoor Igor Konashenkov.Het depot werd gebruikt zowel voor het produceren als voor het stockeren van granaten met toxisch gas zei Konashenkov. Ze werden geleverd aan Irak en daar herhaaldelijk gebruikt voegde hij er aan toe, er een punt van makend dat zowel Irak als internationale organisaties het gebruik van zulke wapen door militanten bevestigd hebben.

Het scheermes van Ockham heeft dus weer eens uitgehaald. De eenvoudigste hypothese is ook de meest waarschijnlijke. Het betrof dus gas geproduceerd en in handen van IS en Al Qaida.

Opmerkelijk was dat de EU bazin voor buitenlandse zaken, de crypto-communiste Federica Mogherini, bliksemsnel met de vinger wees naar de Syrische regering als zondebok voor de “verschrikkelijke” aanval. Alles wat uit de beerpunt van de EU komt stinkt en de meeste verklaringen van hun totaal onbekwame islamofiele oligarchen ook.

Dat deed ze ook al bij de bevrijding van Aleppo uit de klauwen van IS. Toen luidde het dat de troepen van Assad ziekenhuizen hadden vernield. Wat ze er wel niet bij vertelde was dat de moordenaars van Islamitische Staat zich in die ziekenhuizen hadden verschanst en er zelfs hun operationele hoofdkwartier had gevestigd. Wat moesten de militairen van Assad dan doen? Zich laten neerschieten uit de ramen van ziekenhuizen en niet terug schieten?

Als politiekers zich bemoeien met iets waar ze geen verstand van hebben … nou ja de EU-oligarchen hebben van niets verstand behalve dan hun zakken vullen, liegen en bedriegen.

Ook de onbeschaamdheid van de leugenpers (zie foto uit Knack van vandaag hierboven ) tart elke verbeelding. Alle bewijsmateriaal suggereert … Hoe durven ze dit schrijven? Als je zelf voor deze rotzooi betaalt dan is hersenspoeling je verdiende loon. Maar laat ons niet vergeten dat dit indoctrinerend pulp-weekblad overal in Vlaanderen voor de minder goed bedeelde en arme Vlamingen gratis ter inzage ligt in alle “openbare” bibliotheken !

 
Rutte II werd door de kiezer gedecimeerd.

Rutte II werd door de kiezer gedecimeerd en toch kraaien de schijnheilige Rutte en zijn VVD victorie! Hierin gevolgd door een meute leugenachtig journaille dat blijkbaar niet wil of niet meer kan tellen. Rutte kreeg zelfs felicitaties van François Hollande, Angela Merkel en Martin Schulz!

De betrouwbare prognose van de echte uitslag vindt men hier en hier.

De door de leugenpers (inclusief  ‘De Tijd’, “NRC” en ‘HBVL’) tot winnaar uitgeroepen partij van Rutte verliest bijna 20% van haar zetels (8 stuks). Wat voor een winnaar is dat!

De partij van Wilders die haar aantal zetels ziet stijgen met 33% (van 15 naar 20) heeft volgens de leugenpers en de corrupte media de verkiezingen verloren. Wat voor een verliezer is dat?

De coalitiepartner van de partij van Rutte (de socialistische PVDA) verliest maar liefst 76 procent van haar zetels en tuimelt van 38 naar 9 zetels.

De regering Rutte verliest dus zo maar eventjes 37 (of 47 procent) van haar zetels!
Maar toch roeptoeteren de leugenpers en de corrupte media dat Rutte gewonnen heeft! Hoe kan dat?

Welnu omdat ze van liegen en bedriegen hun ‘core business’ hebben laten maken; Als men dit journaille wil geloven gaat de regeringsvorming zeer moeilijk worden. Dat zal wel als men 47 procent van zijn zetels heeft verloren!

Dankzij Rutte verloor zijn regering en werden de verkiezingen niet thematisch maar versplinterend. Zijn perfide achterbakse spelletje met de Turkse dictator Erdogan inzake het uitwijzen van een vrouwelijke Turkse minister die even goed de Nederturken vanop een laptop in Ankara had kunnen toespreken op een reuzenscherm in Rotterdam, werd door de kiezer blijkbaar niet gesmaakt.

Het gebeurt wel vaker dat een regering in Nederland afgestraft wordt. Het overkwam ook de partij CDA van Balkenende. Maar nu zijn er andere dingen nieuw. De PVV, groenlinks en de centrumpartijen waaronder helaas ook het islamofiele D66 hebben gewonnen. De liberale VVD blijft de grootste partij maar weigert haar verlies te erkennen en spreekt van een overwinning. Je moet maar durven!

Wat ook opvalt is de totale versplintering van het Nederlandse politieke landschap en het feit dat een islamofascistische partij voor het eerst 3 zetels verwerft met maar liefst 2,1 procent van de stemmen.  Eén zetel meer dan het “Forum voor democratie”  dat door de leugenmedia werd dood gezwegen. Ongetwijfeld een cadeau van de Turkse dictator Erdogân. Bij het invoeren van een kiesdrempel van 5% zouden er 6 van de 13 partijen verdwijnen en zouden de islamofascisten van DENK uit de tweede kamer geweerd kunnen worden.

Een meerderheid moet over 76 zetels beschikken. Mijn favoriete rechtse coalitie zou er 84 hebben met 6 partijen en 82 met vijf partijen, maar ik vrees dat Rutte voor “paarsgroen” zal gaan. Dan heeft hij 85 zetels met 4 partijen waaronder die van het islamofiele kereltje Pechtold. Misschien verhuist hij wel naar Brussel om aldaar de EUSSR-kleptocratie te gaan versterken. Wie leeft zal zien.
De leugenpers publiceert …

Fake News (vervalst nieuws!)

Wij bekijken het zeer kritisch want argwanend is voltooid verleden tijd. Het resultaat is altijd hetzelfde: wij walgen bij het bekijken en lezen van vervalst en voorgekauwd nepnieuws.

Vroeger was het vooral het dagblad “De Morgen” dat er in uitblonk. Vandaag is het vooral het dagblad “De Standaard” en het weekblad “Knack” die zich laten opvallen met bewust opzettelijk gepleegd bedrog. Bij de 0000 is er helemaal niets veranderd. Eén en Canvas tonen bijna uitsluitend hersenspoelde filmpjes en indoctrinerende fake-gesprekken tussen linkse opinie-makers en weerloze figuranten van wie de realistische tussenkomsten brutaal gecensureerd worden.

De overbodige onvlaamse openbare omroep durft gewoon al lang geen rechtstreekse uitzendingen meer aan, en de Vlaamse TelevisieMaatschappij is al niet veel beter! Alles maar dan ook werkelijk alles wat ze uitzenden is nooit meer “rechtstreeks” maar in “uitgesteld relais” om de schaar van de fascistische en doorgaans linkse censor haar knip- en plakwerk te laten doen.

Het fascistische dictatoriale recept  is overduidelijk: beliegen en bedriegen. De nationaal socialist en dus nazi oorlogsmisdadiger Joseph Goebbels had het niet beter kunnen regisseren.

  1. Eerst wordt er een slogan gelanceerd alsof die waar zou zijn. (Voorstel Smeyers is er zwaar over.)
  2. Vervolgens wordt een leugen geroeptoeterd (Syrië is folterkamer geworden.)
  3. Tenslotte wordt een hersenspoelende quote geciteerd die nergens op slaat, maar uitsluitend de bedoeling heeft de aandacht af te leiden van wat er werkelijk toe doet en mis gaat. (Nederlander in Turkije: ‘zeg dat ik Belg ben’.)

Als je de leugenpers en de staatsmedia gelooft ben je ofwel zo naïef als een kind van 12 maanden ofwel zo alert als een dromedaris met een enkelband aan zijn poot of een breedsmoelkikker die net in een openstaand vat 12 jaar oude bourbon gevallen is.

Er is maar één manier om aan het gevolg van de leugens en hersenspoeling te ontsnappen, en dat is wat wordt voorgelogen gewoon omdraaien. In de meeste gevallen kom je dan uit bij de waarheid.

Juist daarom regisseren de leugenpers en de staatsmedia hun huisregel #3: telkens een hersenspoelende quote citeren die nergens op slaat maar uitsluitend de bedoeling heeft de aandacht af te leiden van wat er werkelijk toe doet en mis gaat.

De Belgische en Vlaamse regering houdt ons arm, de corrupte Belgische media en de Vlaamse leugenpers houden ons Vlamingen dom. De geschiedenis herhaalt zich. Wat hebben we geleerd vandaag?

Gepikt van Lieve

Mensen, het is vijf voor twaalf, niet in Nederland, maar in Europa… We hebben hier gewoon een vijfde colonne… In een land van mensen die dit land naar de verdoemenis willen helpen… En ik moet dan horen: Ik ben een vies varken, u bent een christenhond… Dat zeggen zij… En u laat over zich lopen… Godverdomme in mijn stad, Marokkaanse en Turkse jongeren beroven u en mij en ouwe vrouwtjes, en wat doet de politie? Godverdomme niks. Als je d’r iets van zegt, discrimineer je…

U hoort het goed: “Turkse jongeren”. Pim Fortuyn is vermoord.
Zijn moordenaar daarentegen loopt nu vrij rond! Gelukkig leeft Geert Wilders nog!
En dàt is géén fake-news!
België: doofpot voor particratie en graaicultuur.

België is een totaal gefaalde staat en een doofpot voor de particratie en een graaicultuur op kosten van de hardwerkende burgers die in feite behandeld worden als slaven.
Dexia, Arcopar, Optima, Publifin, Publipart, Publilec, Cevi, Digipolis, Intermixt, 5 regeringen, 48 ministers en staatssecretarissen, 5 parlementen, 450 parlementsleden, 1 senaat, 60 senatoren, 10 provincieraden, 574 provincieraadsleden, 10 gouverneurs, 428 intercommunales, 3.653 zitjes in die intercommunales, 595 burgemeesters, de hoogste belastingdruk in West-Europa en dan doen ze nog altijd alsof het normaal is dat “ze” cumuleren en graaien.
En werken dat ze doen! En bekwaam dat ze zijn!

En dan zijn er ook nog de Euro-politici. Europarlementslid Louis Michel (MR) zegt dat 4.800 euro netto per maand een ‘salaire de misère’ is. Eurocommissaris Karel De Gucht (Open VLD) is bestuurder bij Proximus en ArcelorMittal. Gewezen Europees president Herman Van Rompuy krijgt een Europese afscheidspremie van meer dan 500.000 euro en een pensioentje van 65.500 euro. “Zijn ook dat normale inkomens voor de hardwerkende Vlamingen?”, aldus Vuye.

De Belgische ziekte, ze is gekend. Particratie en graaicultuur dat is één geheel, één grote doofpot. Er moet opnieuw geloofwaardigheid komen en transparantie. “Het is nu paniekvoetbal bij de vier traditionele partijen: N-VA, sp.a, Open Vld en CD&V. De bevolking ziet waar u mee bezig bent, namelijk met uzelf.”

Lees verder en bekijk het filmpje !  >>>