Onderwerping en dualisme in de islam.

In mijn uiteenzetting over het Arabisch taal-imperialisme (zie http://nageltjes.be/wp/?p=2558) trachtte ik reeds een belangrijk begrip in de islam uit te leggen. Zonder te weten wat het begrip “kafir” betekent, tast je volledig in het duister over de hele islam en de hele sharia.
Voor moslims is het allemaal zeer eenvoudig. Er zijn moslims, zij zelf dus en er zijn kafirs, wat niet-moslim en dus ongelovige betekent. Kafir, dat zijn wij dus, ik en U en iedereen die geen moslim is en dus uiteraard niet gelooft en ook niet kan of wil geloven dat Mohammed rechtstreeks openbaringen kreeg van God wiens laatste profeet hij zou zijn. Omdat zulks manifest onwaar en lachwekkend is natuurlijk. Maar moslims geloven dat nu juist wel.

Wikipedia geeft als vertaling voor Kafir “iemand die niet in God gelooft”. Islamofiel en bedrieglijk natuurlijk. Straks blijkt waarom. Want het woord Kafir is in het Arabisch een scheldwoord geworden waaruit alleen afgrijzen, misprijzen en haat blijkt.

Kafir zijn voor de moslims geen echte mensen ze zijn inferieur. Als U hieraan nog zou twijfelen weet dan dat het woord van Allah in de Koran 2:65, 5:60, 7:166, 62:5 de joden apen zwijnen en ezels noemt. Elders gaat de Koran nog verder. Volgens de Koran 8:55 zijn alle ongelovigen beesten. Alle niet moslims zijn dus beesten, althans zo heeft Allah geopenbaard aan zijn analfabete profeet. Realiseer U ook dat in Koran 5:72 christenen heel nadrukkelijk ongelovigen worden genoemd. (1) Welke christenhond zou dus het woord van Allah durven tegenspreken?

ONDERWERPING

Aangezien de sharia gebaseerd is op de koran en de soenna van Mohammed, is het onvermijdelijk dat de sharia dezelfde basisprincipes zou bevatten. Het eerste principe van de Islam is dat de hele wereld zich moet onderwerpen aan Allah en de Soenna (het voorbeeld) van Mohammed volgen.

Dit houdt in dat niet alleen moslims maar iedereen zich moeten onderwerpen aan het islamitisch recht, de sharia. De Kafir (ongelovige of niet-moslim) is onderworpen bij elke vermelding in de sharia. Er is geen gelijkheid tussen een moslim en een Kafir. De Kafir is politiek een inferieur wezen.

Sharia eist dat onze instellingen zich onderwerpen aan de islam. Onze scholen moeten zich schikken in de manier waarop ze over de islam onderwijzen. Onze media moet de islam in een gunstig licht voorstellen. Elk facet van onze beschaving moeten zich onderwerpen. Wat dit betekent op een dagelijkse basis is dat als de islam een eis heeft, zoals gebed op school, moeten we doen wat ze vragen.

Jihad is een eis tot totale onderwerping en als de Kafir niet dit niet gewillig doen, dan mag geweld gebruikt worden. De dhimmi moet zich op een formele manier aan de politieke islam onderwerpen.

DUALISME

De Kafir en de jihad zijn onderdeel van de sharia. Sharia heeft twee soorten wetten: een voor moslims en een voor Kafirs. Kafirs worden niet behandeld als gelijken, maar als ondergeschikten. Dit is juridisch dualisme.

Islam houdt er twee opvattingen op na over bijna elk onderwerp met betrekking tot Kafirs.
Hier is een tolerant voorbeeld uit de Koran: Koran 73:10 Luister naar wat ze [ de Kaffirs ] zeggen met geduld, en laat ze met waardigheid.

Van tolerantie gaan we naar intolerantie: Koran 8:12 Toen sprak uw Heer tot Zijn engelen en zei: “Ik zal met u zijn. Geef kracht aan de gelovigen. Ik zal angst in de harten van de ongelovigen zenden, hun hoofd afsnijden en zelfs de toppen van hun vingers !”

De Koran is zo gevuld met tegenstellingen als deze, dat het zelfs een methode om het probleem op te lossen verschaft, de zogenaamde abrogatie, afschaffing  of intrekking.

Intrekking betekent dat het latere vers sterker is dan het eerdere vers. Echter, beide verzen zijn nog steeds waar, want de Koran is het exacte, nauwkeurige woord van Allah. In de twee bovenstaande verzen, was het eerste vers er eerder dan het tweede vers, en is dus zwakker. Het is altijd zo. Het vroegere, zwakkere “goede” vers wordt ingetrokken door het latere, sterkere “slechte” vers.

Koran 2:106Welk Vers Wij ook afschaffen [nansakh] of doen vergeten: Wij brengen er iets beters voor in de plaats, of iets wat daaraan gelijk is. Weet jij niet dat Allah macht heeft over alle dingen?

Dat Allah zich vergist heeft dat kan en mag dus niet zijn. Zich verontschuldigen voor zijn eerdere vergissingen doet Allah niet. Hij snijdt liever iets af, zoals hoofden of vingertoppen.

De ‘waarheid’ van de vroegere Mekkaanse verzen wordt aangetoond door het feit dat het de Mekkaanse Koran is die wordt geciteerd door moslims en verontschuldigende apologeten. Het kan worden ingetrokken, maar het wordt nog steeds gebruikt als de heilige waarheid van de Koran.

Praktisch gezien betekent dit dat de eerste verzen gebruikt worden wanneer islam zwak is en de latere verzen worden gebruikt wanneer islam sterk is. Dit loopt parallel met het leven van Mohammed.

De carrière Mohammed had twee duidelijk verschillende fasen – een vroege en een late. In Mekka was Mohammed een religieuze prediker. Later, in Medina werd hij een politicus, krijgsheer en zeer machtig. De vroege Mekkaanse Koran geeft het advies van Allah als de islam nog zwak is en de latere Koran uit Medina zegt wat te doen als de islam sterk is. Hoe sterker Mohammed werd, hoe harder hij oorlog voerde tegen de Kafirs. De Koran geeft de juiste adviezen aan iedere moslim voor elke fase.

Effectief, er zijn twee Mohammeds en twee korans die elkaar tegenspreken. De vroege religieuze vreedzame Koran van Mekka wordt tegengesproken door de latere, politieke, jihad-Koran van Medina. Maar het is nog steeds waar en kan worden gebruikt. Deze vroege verzen zijn degenen die we horen van de supporters van de islam.

Vermits de acties Mohammed het perfecte gedragspatroon zijn, stellen zijn acties de dualistische ethiek van de islam daar. Dualisme geeft de islam een ongelooflijke flexibiliteit en aanpasbaarheid.

DUALISTISCHE ETHIEK

De islam heeft geen gouden regel: “Doe niet aan een ander wat je niet wenst dat men U aandoet”. Het bestaan van het woord ” kafir ” in een heilige tekst zelf betekent dat er geen gouden regel is, omdat niemand wil worden behandeld als Kafirs werden behandeld door Mohammed. Kafirs werden vermoord, gemarteld, tot slaaf gemaakt, verkracht, beroofd, bedrogen, bespot en belachelijk gemaakt.

[ Bukhari 9,85,83 ] Mohammed: ”Een moslim is een broeder van andere moslims. Hij zou ze nooit verdrukken noch zou hij hun onderdrukking vergemakkelijken. Allah zal de behoeften voldoen van degenen die voldoen aan de behoeften van hun broeders. . .

De islam heeft geen gemeenschappelijke ethiek voor de mensheid, in plaats daarvan heeft het een dualistische ethiek. Er zijn twee regelingen: een moslim is een broeder van een andere moslim. Een moslim kan een Kafir behandelen als een broer of als een vijand.

Ook is in de islam, iets dat niet waar is, niet altijd een leugen.

[ Bukhari 3,49,857 ] Mohammed: “Een man die vrede brengt aan de mensen door het maken van goede woorden of door aardige alhoewel onware dingen te zeggen, liegt niet.

Een eed van een moslim is flexibel.

[ Bukhari 8,78,618 ] Abu Bakr hield zich trouw aan zijn eden tot Allah aan Mohammed de boetedoening voor het breken ervan openbaarde. Daarna zei hij: ”Als ik een belofte doe en later een meer waardige belofte ontdek, dan zal ik de betere actie ondernemen en veranderingen maken aan mijn eerdere belofte.

Mohammed vertelt herhaaldelijk aan moslims om Kafirs te misleiden, wanneer het de islam zou doen vooruitgaan.

[ Bukhari 5,59,369 ] Mohammed vroeg, “Wie zal Ka’b, de vijand van Allah en Mohammed doden?” Bin Maslama stond op en antwoordde: ” O Mohammed ! Zou je het U plezieren als ik hem vermoord? “  Mohammed antwoordde: “Ja.” Bin Maslama zei toen: “Geef mij toestemming om hem te bedriegen met leugens zodat mijn plot zal slagen. ” Mohammed antwoordde: “je mag valselijk met hem praten.”

[ Bukhari 4 , 52268 ] Mohammed zei: ” Jihad is bedrog .

De islam heeft een woord voor misleiding die haar doelen doet vooruitgaan: taqiyya. Taqiyya is heilig bedrog. Maar een moslim mag nooit liegen tegen een andere moslim. Een leugen mag nooit worden verteld, tenzij er geen andere manier om de taak te volbrengen.

A1 Tabarani, in Al Awsa, zei: “Leugens zijn zonden behalve wanneer ze worden verteld voor het welzijn van een moslim of voor hem te redden van een ramp. (2)

VRIENDEN

De dualistische islamitische ethiek omvat de leer van vrienden. Er zijn 12 verzen in de Koran waarin staat dat een moslim niet de vriend van een Kafir is. Hier zijn twee voorbeelden:

Koran 4:144 Gelovigen ! Neem geen Kafirs als vrienden boven geloofsgenoten. Zou U Allah een duidelijke reden geven om U te straffen?

Koran 03:28 Gelovigen moeten geen Kafirs als vrienden verkiezen boven andere gelovigen. Degenen die dit doen zullen geen bescherming van Allah hebben en zullen alleen zichzelf hebben als bewakers. Allah waarschuwt u om Hem te vrezen omdat alles naar Hem terugkeert.

KNECHTING (het tot slaaf maken)

Dualisme dicteert dat een Kafir kan worden geknecht, maar het is verboden om een moslim tot slaaf te maken. Als een slaaf zich tot de islam bekeert, dan is er een voordeel in hem te bevrijden, maar er is geen voordeel in een ongelovige slaaf vrij te laten

[ Bukhari 3,46,693 ] Mohammed zei: “Als een man een moslim slaaf vrijlaat, zal Allah hem bevrijden van de vuren van de hel op dezelfde manier dat hij de slaaf bevrijdt.” Bin Marjana zei dat, nadat hij die openbaring vertelde aan Ali, de man een slaaf vrijliet voor wie Abdullah hem duizend dinars had aangeboden.”

AL WALAA WA AL BARAA – HEILIGE LIEFDE EN HEILIGE HAAT

De sharia leert de dualistische ethisch principe van “liefhebben waarvan Allah houdt en haten wat Allah haat” ( zie het hoofdstuk over de Kafir).

Dit omvat ook een afkeer tegenover politieke systemen van Kafir, zoals constitutioneel recht, en liefdevolle sharia. Dit principe schuilt achter de islamitische eisen voor de uitvoering van de sharia in Europa en Amerika zoals in de rest van de wereld.

Ongeacht wat de manier van de Kafir is, het mag niet geïmiteerd worden, want Allah haat alle uitingen van Kafirs.

***
Kopieer en bewaar deze bijdragen voor het nageslacht. Niemand garandeert immers het voortbestaan van vrije sites en blogs.

Uit het Engels vertaald en in het Nederlands aangevuld door Lucky9
Met dank aan Bill Warner.

(1) Hans Jansen, “Islam voor varkens, apen ezels en andere beesten” Uitgeverij Van Praag 2008,129.
(2) Bat Ye’or, “The Dhimmi” (Cranbury, N.J.: Associated University Presses, 2003), 392.