Goedeltje op reis

VLD dreigt recordhouder “Onder de kiesdrempel duiken” te worden.

Goedeltje, het ex-poepertje van Steve Gratis, je weet wel, die met heel veel noten op haar Liekens, zat de afgelopen coronatijd in Marbella/Spanje.

Ik wou eerst schrijven:”Goedeltje het poedeltje van …. , maar sinds S(i)hame id die avatar al ingenomen ūüėõ

Tja, als Goedeltje anderen Driesje noemt, dan mag ik haar analoog ook wat verkleinen; toch?

De coronawetten en meer in het bijzonder het verbod op niet essenti√ęle reizen, gelden die niet voor haar Herbertje, Bartje, en Alexandertje? Oh, ze is haar huidkanker probleem aan het behandelen in het zonnetje? Ik dacht dat dit een medische contraindicatie was? Niet iets wat een normale zieke alleenstaande vrouw met twee kinderen en een uitkering van 1200‚ā¨ zou (kunnen) kiezen. Maar voor een VLD poitica/cus gelden natuurlijk nooit de weten die ze voorzagen voor het plebs.

Bovendien laat haar doorlopend staatssalaris van 6000‚ā¨ per maand dat toe, alsook haar zeer waarschijnlijke starterspremie bij de VLD, zoals ook S(i)hame die kreeg om bij de VLD op de kiestlijst te staan. Van SP-a( nu Voorruit ūüėČ ) naar VLD is slechts een kleine ethisch-morele stap als echte ethiek en moraal ontbreken. Bij de Open VLD hebben de tongen altijd al wat anders uitgebraakt dan de echte motieven die spinnen in hun brein.

Daarin hebben ze dezelfde geestelijke modus operandi als quasi alle aan macht en geld verslaafde regimepolitici. Zij zijn de leiders, en dank zij hun domme kiezers: jullie de lemmingen.

Gaat dit het kiesgedrag veranderen. Ik hoop het!

Heil en glorie aan ‘tscheldt, een internetkrant die uw geld waard is.

Is dit Goedele Liekens in Marbella of een andere sjoemelende Open-Vldster?

 13 april 2021 De Ziel

Omdat we van¬†Egbert Lachaert¬†geleerd hebben dat iedereen schuldig is tot het tegendeel bewezen wordt vragen wij U of U niet gewoon samen met¬†Goedele Liekens¬†aan het pintelieren bent in¬†Marbella. We weten ondertussen dat de jongens en meisjes van de Open Vld wetten uitvaardigen die alleen gelden voor het volk en niet voor henzelf, dus het zou kunnen dat het Goedele Liekens is die op deze foto vierkant haar frak veegt aan het begrip essenti√ęle verplaatsing en reisrestricties. Maar we spreken met 2 woorden. Egbert indachtig willen we gewoon Goedele kunnen vrijspreken.

Is dit Goedele Liekens in Marbella of een andere sjoemelende Open-Vldster?

TSCHELDT.BE
Magalie Alpaerts nog steeds verwond en geterroriseerd (2)

Ik sta voor 100 % achter Magalie Alpaerts en hoop dat de krijsende moslimfeeksen streng  veroordeeld zullen worden voor laster en eerroof. Crowd-funding ten gunste van Magalie vind ik een prachtig burgerinitiatief waar ik zal toe bijdragen.blokkendoos2

En ik begrijp ook de verontwaardiging van A. Griffon en sommige Nageltjes-lezers over het ontstaan van de situatie waarin Magalie Alpaerts nog altijd weerloos is tegen islamitische smeerlapperij. De objectiviteit dwingt mij echter te erkennen dat Magalie door een rechter in eerste aanleg een eerste keer buiten vervolging werd gesteld. Hetzelfde gebeurde nadien nog eens in een kamer van inbeschuldigingstelling door drie rechters. Het is dus voorlopig althans onfair en dus onbillijk eender welke rechter in deze zaak van partijdigheid te beschuldigen.

Ook de parketmagistraten van het openbaar ministerie valt in deze zaak tot nu toe weinig of niets te verwijten. Want, voor zover ik weet, vroegen en verkregen zij tot tweemaal toe de buitenvervolgingstelling van Magalie A.

Maar …

Het enige schandalige in deze zaak is tot nu toe de tergende traagheid waarmee een manifest lasterlijke klacht behandeld werd. In deze zijn de parketten van het ministerie van justitie misschien wel schuldig aan het nodeloos en lang gerekt lijden van het slachtoffer, in dit geval Magalie. Het openbaar ministerie en haar parketten werken weliswaar nauw samen met de rechterlijke macht maar maken er geen deel van uit. Het zijn daar allemaal ambtenaren die vallen onder de bevoegdheid van de minister van justitie en zijn dus afhankelijk van de uitvoerende macht (regering) en maken geen deel uit van de rechterlijke macht. Als U wil is hun taakomschrijving het best geformuleerd door te stellen dat alle parketmagistraten gewoon advocaat van ‘het volk’ zijn, en niet meer dan dat.

Ik schrijf¬† ‘misschien schuldig’ omdat we de details in deze zaak niet kennen en we niet mogen vergeten dat het hier een door moslima’s geformuleerde klacht betrof, en geen door daartoe bevoegde overheden -zoals politie en het parket van een procureur des konings- vastgestelde feiten. Wie weet welke onvoorstelbare sharia-achtige en leugenachtige malversaties de moslimfeeksen uit puur fanatisme hebben bekokstoofd of laten bekokstoven door hun moslim-advocaat. Wij weten dat niet.

De enige die dat wel zou moeten weten is de advocate van Magalie Alpaerts zelf. Maar zij sprak voor haar beurt door te verklaren dat het openbaar ministerie geen vervolging zou instellen wegens laster en eerroof ten nadele van haar cli√ęnte. Over de motieven van deze dame tasten wij ook in het duister want het is duidelijk dat laster en eerroof een klachtmisdrijf is (wat niet het geval is voor pedofilie of ongeoorloofde sexuele handelingen met minderjarigen) en volgens een zeer logische traditie alleen maar vervolgd wordt door het parket van de procureur des konings als het slachtoffer klacht neerlegt. Magalie dus. En dit kan niet gebeuren alvorens in de voor√†fgaande zaak van de lasterlijke aangifte met klacht en burgerlijke partijstelling door de moslima’s alle rechtsmiddelen uitgeput zijn, zowel de gewone als de buitengewone. En met dit laatste wordt een voorziening in cassatie bedoeld.

Er zijn dus ingevolge het fanatieke gedrag van de moslimfeeksen en hun moslimadvocaat nog altijd twee voorwaarden niet vervuld die het O.M moet toelaten de betrokken moslima’s te vervolgen want zij gingen niet alleen in beroep tegen de buitenvervolgingstelling, ze voorzagen zich na bevestiging nu ook in cassatie wat spotgoedkoop is in strafzaken omdat zelfs een psychopaat met een tulband zo een voorziening kan neerleggen op de griffie. Tot dat het hof van cassatie de voorziening tegen een beslissing van een kamer van inbeschuldigingstelling definitief heeft afgewezen als ongegrond, blijft dit voorlopig zo en gaat de lijdensweg van Magalie verder. Tengevolge van het gedrag van lasterende moslima’s en h√Ļn advocaat en niet van dat van de rechters.

Normaal gezien bestaat er weinig kans dat het tot een verbreking komt, omdat Cassatie zich alleen mag uitspreken over de toepassing van het recht en niet over de feiten. In het slechtste geval gaat de zaak nog een keer naar een andere kamer van inbeschuldigingstelling die er zich wel voor zal hoeden nog eens dezelfde vormfout te maken als die er ooit al geweest zou zijn, wat ik in deze zaak sterk durf te betwijfelen, juist omdat de afhandeling ervan zo tergend traag verliep.

Dit alles wil natuurlijk niet zeggen dat alles koek en ei zou zijn in justitie. Het tegendeel is waar! Justitie is in het land.be niet alleen een regelrechte ramp maar een onvoorstelbaar groot schandaal. De rechtsstaat werd decennia geleden deskundig ontmanteld en bestaat vandaag in feite niet meer. De hoofdzakelijke om niet te zeggen uitsluitende reden hievoor is cultus van politieke benoemingen  zowel van leden van het parket als van rechters.

Zelfs een kleuter kan de logische gevolgtrekking formuleren dat als het enige doorslaggevende criterium voor een benoeming het bezit is van een lidkaart van een of andere politieke partij, het fataal wordt dat alles verkeerd gaat lopen en zelfs de beste bedoelingen van parketambtenaren (die graag zichzelf magistraat noemen) en ook van rechters die wel bekwaam zijn en nog willen werken, botst op een cultuur van onbekwaamheid, luiheid, profitariaat en uiteindelijk uitmondt in structureel onrecht.

Dit verklaart de weigering van totaal onbekwame en politiek correcte parketambtenaren om moslims en ander allochtoon gespuis te vervolgen, maar rechtvaardigt die weigering niet. Dit verklaart zelfs gerechtelijke uitspraken waarbij moslimgebroed en ander allochtoon gespuis vrijgesproken wordt voor verkrachting, maar rechtvaardigt zo’n schandalig vonnis in geen enkel geval. En het is in feite allemaal nog erger.

Ook bij de balies van advocaten is de ethiek volledig zoek. Advocaten zoals Sven Mary, die tot niets anders in staat bleken dan hun brood te verdienen met het verdedigen van zware misdadigers,¬† worden door de regimemedia maar al te graag aan het woord gelaten om nonsens te formuleren. Zoals Sven Mary bij voorbeeld die het verstaat de actuele minister van justitie te beschuldigen -meer bepaald inzake het straffeloos laten van een verkrachter- “de scheiding der machten te hebben geschonden”.

Voor alle duidelijk: wij verafschuwen deze minister die ooit advocaat was van de oplichters van Arcopar en waarvan het ministerschap als prijs voor regeringsdeelname aan de NVA werd opgedrongen om deze tjeef toe te laten deze oplichtingszaak ten voordele van zijn voormalige cli√ęnten opzettelijk te laten “verjaren” als opperbaas van het parket-generaal. U ziet, wij blijven dus kritisch maar objectief.

Maar inzake het schandalige vonnis dat verkrachting van een autochtone vrouw straffeloos laat deed Koen Geens alleen maar wat een minister van justitie moet doen. Hij schond de scheiding der machten helemaal niet. Allicht had Sven Mary wel een opstapje nodig om zijn kandidatuur te stellen als verdediger (sic) van een hele generatie islamitische verkrachters die er staat aan te stormen. Daar wrijft men zich bij de pseudo-intellectuelen van linkse ‘De Standaard’ graag in de handen van de islamofiele pret. Vervalsing en leugen is immers de¬† specialiteit van hun dagblad geworden sinds de ‘Volksgazet’ verdween of moeten we zeggen, plaatsvervangend werd afgeschaft?
Uitspraken van Raad van State zijn niet bindend, ze zijn politiek en moreel tendentieus, autoritair-despotisch, en dus ondemocratisch

De Raad van State oordeelde dat leerlingen uiterlijke kenmerken van hun religie op school mogen dragen : een tulband voor een Sikh en een hoofddoek voor twee moslima’s.

dscf3479En daarmee is het hek weer van de dam. Met alle gevolgen, kosten, ergernissen, provocaties en misbruiken van dien. Al is Sikhisme een eerder vredelievende godsdienst, het blijft een godsdienst. Sikhs dragen bovendien altijd een mes met zich. Dat staat in hun religieus ‘boek’. Als ze zo vredelievend zijn, dan ¬†hebben ze dat mes niet nodig, zouden wij westerlingen denken. Alleen wij blijken daarvoor effectief en zwaarder ¬†gestraft te worden.

Wat men er nergens in de berichtgeving bij vermeld is dat de uitspraken van de Raad van State NIET BINDEND zijn. Het is nogal duidelijk dat die Raad van State volgestouwd zit met lui die bepaalde partijen aanhangen dewelke ook dwepen met de ons verstikkende mensenrechten. Mensenrechten dat in onze plaats wil denken, en allemaal komende uit dezelfde links ideologische hoek, die de immigratie en multicul bejubelen, die onze mensenrechten en cultuur en welvaart, welzijn en vooruitgang ondergraven en die tot onze uitroeiing zullen leiden.

De arrogante zich moreel superieur vindende lui van de Raad van State vertegenwoordigen helemaal niet de bevolking, want ze zijn nooit verkozen, noch is geweten op welke grond en idee√ęn zij verkozen zouden worden, noch over welke andere competenties ze beschikken en welke criteria er zijn, andere dan een partijpolitieke, om hen status en gezag te geven. Het is, in het geval men dit orgaan niet kan afschaffen, dan urgent de samenstelling ervan te wijzigen naar het beeld van de zittende regering of de laatste verkiezingsresultaten. Wees gerust dat dan de uitkomst anders zou zijn. Dit orgaan hoort zoals het nu bestaat helemaal niet in een echte democratie.

Het zou de nieuwe regering, de inrichtende machten en justitie sieren dit advies/oordeel niet te volgen. Met de wereldgebeurtenissen en de islamterreur hebben de niet ertegen protesterende moslims elke respect en goede wil verspeeld. Dhimmitude is gevaarlijk zoals uit de feiten en toestanden mag blijken.

http://www.standaard.be/cnt/dmf20141015_01322801

Twee moslimmeisjes die op school een hoofddoek willen dragen, hebben gelijk gekregen van de Raad van State. Die rechtbank heeft het verbod in het betreffende schoolreglement vernietigd. Hetzelfde is gebeurd in een school in Sint-Truiden. Daar wou een jongen een tulband kunnen dragen. Volgens het gemeenschapsonderwijs blijft het verbod op het dragen van levensbeschouwelijke tekens in andere scholen wel van kracht.
JIHAD of heilige oorlog van de islam.

Jihad is een onderdeel van de sharia.
UIT DE SHARIA:

090jihad Jihad betekent oorlog tegen de kafirs (niet moslims en dus ongelovigen) om de shariawetgeving van de islam te vestigen.
Koran 2:216 U wordt bevolen om te vechten, hoewel U er een hekel aan hebt. Misschien haat je iets dat goed voor je is, en houdt van iets dat slecht voor je is. Allah weet het en jij weet het niet.
Koran 4:89 Ze (de kafirs) zouden wensen dat gij ongelovig wordt zoals zij ongelovig zijn zo dat gij allemaal gelijk zoudt zijn. Daarom neem geen van hen als vrienden totdat ze hun huizen hebben verlaten om te vechten voor de zaak van Allah [jihad]. Maar indien zij zich afwenden, grijp hen dan en doodt hen waar ze zijn. …
Koran 5:33 Doch de vergelding van hen die God en Zijn boodschapper bestrijden … is dat zij (de kafirs) TER DOOD¬† gebracht worden of gekruisigd of dat hun handen en voeten worden afgekapt van weerszijden…

De hele wereld moet zich onderwerpen aan de islam, Kafirs zijn de vijand, gewoon omdat ze geen moslim zijn. Geweld en terreur zijn heilig gemaakt door de Koran.
Vrede komt alleen met de onderwerping aan de islam. Politieke islam, jihad, is universeel en eeuwig.

[ Muslim 001,0031 ] Mohammed : “Ik heb de opdracht gekregen om oorlog te voeren tegen de mensheid totdat ze accepteren dat er geen (andere) god is dan Allah en dat ze geloven dat ik Zijn profeet ben en alle openbaringen accepteren die door mij werden gesproken. Als zij dit doen zal ik hun levens en eigendommen beschermen, tenzij anders is gerechtvaardigd door de sharia, in welk geval hun lot ligt in de handen van Allah.”

[ Bukhari 4,52,142 ] Mohammed : . . ” Om Kafirs in jihad te bestrijden gedurende zelfs maar een dag is, groter dan de hele aarde en alles erop. Een plaats in het Paradijs kleiner dan je rijzweep, is groter dan de hele aarde en alles erop.‚ÄĚ

09.1
HET VERPLICHTEND KARAKTER VAN JIHAD

Jihad is een gemeenschappelijke verplichting. Als genoeg mensen het uitoefenen, is het niet langer verplicht voor anderen.

Koran 4:95 Gelovigen die thuis blijven in veiligheid, met uitzondering van mensen die gehandicapt zijn, zijn niet gelijk aan degenen die strijden met hun bezit en hun persoon voor de zaak van Allah [jihad].

[ Bukhari 4,52,96 ] Mohammed : “Iedereen die een jihadist bewapent wordt beloond net als een vechter, iedereen die de juiste zorg geeft aan nabestaanden een heilige strijder wordt beloond net alsof een vechter zou zijn.”

WIE IS VERPLICHT OM TE VECHTEN IN JIHAD

09.4 Alle valide mannen die de puberteit hebben bereikt.

DE DOELSTELLINGEN VAN DE JIHAD

09.8 De kalief (opperste heerser die zowel een koning is als vergelijkbaar met een paus) voert oorlog tegen de Joden en Christenen. Nodig hen eerst uit tot de islam, vraag hen dan de jizya (belasting op Kafirs) te betalen. Als ze de bekering en de jizya weigeren, val hen dan aan.
Koran 09:29 Voer oorlog tegen degenen die de Schrift [ joden en christenen ] hebben ontvangen, maar niet in Allah of de Laatste Dag geloven. Zij verbieden niet wat Allah en Zijn Boodschapper verboden hebben. De christenen en joden volgen de religie van de waarheid niet tot ze zich onderwerpen, de hoofdelijke belasting [jizya] betalen en worden vernederd.
09.9 De kalief bestrijdt alle andere volkeren [Kafirs] totdat ze moslim worden.

OORLOGSBUIT

 010.2 Iedereen die een Kafir doodt of onbekwaam maakt, kan nemen wat hij kan.
[ Bukhari 4,53,351 ] Mohammed : ” Allah heeft het legaal gemaakt voor mij om oorlogsbuit te nemen.”
Koran 08:41 Weet dat een vijfde van al uw oorlogsbuit [ het traditionele deel voor de leider was een vierde ] aan Allah toebehoort, aan Zijn boodschapper, aan de familie van de boodschapper, de wezen en behoeftige reizigers.

Omdat jihad kan worden gevoerd door moslims tegen eender welke Kafir, is diefstal ten nadele van een Kafir met de juiste motivatie, jihad.

STERVEN IN JIHAD- MARTELAARSCHAP

Een moslim martelaar is iemand die doodt voor Allah en de Islam. Maar zijn doden moet zuiver zijn en alleen gewijd aan Allah. Als zijn motivatie zuiver is, dan zal de jihadist het Paradijs bereiken of in staat zijn om de rijkdom van de Kafir nemen.

[ Bukhari 1,2,35 ] Mohammed zei: “De man die de jihad vervoegt, door niets gedwongen behalve zijn oprecht geloof in Allah en Zijn profeten, en overleeft, zal beloond worden door Allah ofwel in het hiernamaals of met de oorlogsbuit. Als hij is gedood in de strijd en sterft als martelaar, zal hij worden toegelaten tot het Paradijs …. “

Koran 61:10 Gelovigen ! Moet ik u een winstgevende ruil tonen die u zal behoeden voor ernstige kwelling? Geloof in Allah en Zijn boodschapper en vecht dapper voor de zaak van Allah [jihad] met zowel uw bezit als uw persoon. Het zou beter voor je zijn, als je het maar wist!

DE EFFECTIVITEIT VAN DE JIHAD

In Mekka was Mohammed een religieuze prediker, die ongeveer 10 mensen per jaar tot de islam bekeert. In Medina was Mohammed een krijger en politicus die ongeveer 10.000 mensen per jaar tot de islam bekeert. Politiek en jihad waren duizend keer effectiever dan religie om de Arabieren tot de islam te bekeren.

Als Mohammed geen gebruik zou hebben gemaakt van politiek en jihad, zouden er slechts een paar honderd moslims geweest zijn toen hij stierf en de islam zou gefaald hebben. De religie van de islam was een mislukking, maar de politiek in combinatie met religie was een groot succes.groei van de islam

DE STATISTIEKEN VAN DE JIHAD

Jihad beslaat een groot deel van de trilogie. Jihad verzen omvatten 24 % van de latere politieke Koran, en gemiddeld 9 % van het totaal van de hele Koran. Jihad beslaat 21 % van het materiaal van de Bukhari Hadith en de Sira besteedt 67 % van zijn tekst aan jihad (1).

Merk op hoe het dualisme van de Koran wordt aangetoond door de inhoud van Mekka- en Medina-gedeelte over jihad. De Koran van Mekka vertoont geen enkele jihad en het is die Mekkaanse Koran waar naar wordt verwezen door moslims en hun apologeten.hoeveelheid Jihad

DE TRANEN VAN DE JIHAD

Hier zijn de doden als gevolg van de jihad in de afgelopen 1400 jaar (2) :
Christenen       60 miljoen
Hindoes           80 miljoen
Boeddhisten    10 miljoen
Afrikanen      120 miljoen

Totaal            270 miljoen
Deze doden worden de Tranen van de Jihad genoemd. (3) Hierna een kaart van de islamitische jihad vanaf het jaar 720 ( 88 jaar na de dood van Mohammed) the destruction of classical civilisationDe Tranen van de jihad van Europa tot Perzi√ę

Deze kaart is een enkel beeld uit een 2 minuten durende videofilm over historische feiten die U inzicht verschaffen over de schaal waarop Jihad actief is geweest: The destruction of Classical civilisation (2:16) Als men de vergelijking wil maken met de westerse verdedigingsoorlogen is er een andere video waarin gebruik wordt gemaakt van deze dezelfde methode: De kruisvaarten (0:19) Dit zijn slechts twee stukjes uit een 45 minuten durende video die kan gebruikt worden voor voor academische en pedagogische doeleinden: 1400 jaar van angst, een historisch wetenschappelijke samenvatting.

jihad-hub-south-indiaDe tranen van de Jihad in Indiaislamitische veroveringenDe grenzen van het islamitisch imperialisme in Europa

TERRITORIALE AANSPRAKEN VAN DE ISLAM

De aan de islamitische sharia onderworpen gebieden worden binnen de moslimgemeenschap wereldwijd ‚ÄúDar al-Islam‚ÄĚ genoemd: ‘het huis van de vrede’.islam vandaagDe aan sharia onderworpen territoria anno 2014: de islam vandaag.

De nog niet aan de islamitische sharia onderworpen gebieden worden binnen de moslimgemeenschap wereldwijd de ‚ÄúDar al-Harb‚ÄĚ genoemd: ‘het huis van de oorlog’. Kan het duidelijker? Jihad is gelijk aan de heilige oorlog op het grondgebied van Kafirs!

De Shariawetgeving en de islamitische trilogie (Koran, Sira en de Hadiths) tonen haarscherp aan dat de islam een zieke ideologie is. Een ideologie van de haat, die niets anders kan dan de dood (4) brengen en die uit is op absolute overheersing. Bovendien bewijzen 1400 jaar ononderbroken geschiedenis dat en dit feit werd onomstootbaar op wetenschappelijk wijze vastgesteld en bewezen. Wie het tegengestelde beweert of suggereert liegt of pleegt heilige misleiding, bedrog aanbevolen door de sharia, (taqiyya).voor de jihad

De religies voor het jaar 600

***

Kopieer en bewaar deze bijdragen voor uw nageslacht. Niemand garandeert immers het voortbestaan van vrije sites en blogs. Uit het Engels vertaald en in het Nederlands aangevuld door Lucky9

Met dank aan Bill Warner.

1 http://cspipublishing.com/statistical/TrilogyStats/Percentage_of_Trilogy_Text_Devoted_to_Jihad.html
2 The submission of women and slaves, CSPI Publishing, pagina 181
3 http://cspipublishing.com/statistical/TrilogyStats/Hadith/Jihad_Hadith.pdf
4¬† Koran 5.33 ‚Äúmuharaba‚ÄĚ of vijandigheid tegen Allah en zijn profeet wordt gestraft met de dood
Meer uitleg en video’s
The third Jihad (volledige film 60′)
1400 jaar van angst, een historisch wetenschappelijke samenvatting (45′)
Volledig video kanaal
The destruction of Classical civilisation (2:16)
De kruisvaarten (0:19)
Een rationele studie van radicale islam (23′)
Noodzaak en verplichting (4:20)
Gesprek: Politieke islam (33′)Eisen van de Islam

Moslim-leiders eisen:
Om onze godsdienst uit te oefenen, moet u aan ons op school tijd voor gebed geven, tijd voor gebed op de werkplek, aparte werkplekken en kamers in scholen gereserveerd voor gebed, speciale voeding (halal), vrije dagen voor islamitische feestdagen; hoofddoeken op het werk en op school en het volledige lichaam bedekkende boerka’s toelaten op sportactiviteiten en ook apartheid in openbare zwembaden.
Kafirs mogen nooit kritiek uiten op eender welk aspect van de islam, zoals polygamie, heilige oorlog of het slaan van vrouwen. Kafirs moeten welzijnsondersteuning voor onze vele vrouwen leveren, een speciale behandeling geven aan moslimvrouwen in hospitalen, en zo verder en zo meer.moslem-raus-hier-gros

DE SHARIA

De sharia ontvouwt het hele proces en de strategie van de immigratie in de natie van Kafirs en het plan om deze maatschappij te islamiseren. Wil u de toekomst van de islam zien in Europa, lees dan de Sira (biografie van Mohammed) van 1400 jaar geleden.

Wanneer de eerste moslims aankomen, aanvaarden ze hun nieuwe thuis. Hun eerste stap is om aan te kondigen dat de islam een broederreligie van het christendom en van het jodendom is. Dialogen en “bruggenbouw”-sessies worden gehouden voor de media en de Kafir gemeenschap. Zij beweren ook dat de westerse beschaving eigenlijk gebaseerd is op de ‚Äúgouden eeuw‚ÄĚ van de islam.

Nadat deze beweringen geformuleerd en geaccepteerd zijn, komen de eisen voor veranderingen in de Kafir natie. Degenen die deze veranderingen weerstaan worden dwepers genoemd, islamofoben en racisten, hoewel er nooit duidelijk wordt gemaakt waarom verzet tegen de politieke islam iets te maken heeft met een ras.

DE KAFIR LEIDERS

Kafir leiders weten niets over de islam en de shariawetgeving. Zij hebben allemaal vriendelijke moslims ontmoet, zodat ze denken dat de islam goed moet zijn en de onruststokers extremisten moeten zijn.

Kafir leiders weten niets over dualistische ethiek of politieke onderwerping. De belangrijkste motivatie van Kafir leiders is aardig te zijn en de rol van tolerante gastheer te spelen voor deze nieuwe gasten. Een tweede motivatie is niets te zeggen of te doen dat ervoor zou zorgen dat ze als onverdraagzaam zouden worden ge√ętiketteerd.

Het meesterplan van de nomenclatuur van de Kaffers (Kafirs/Kufars) is dat als ze aardig zijn, moslims zullen zien hoe goed ze wel zijn, en de islam zullen hervormen. Maar, als je doel is om de sharia te implementeren en het proces van het toepassen van de sharia zonder onderbreking gedurende 1400 jaar heeft gewerkt, waarom iets hervormen wat niet kapot lijkt te gaan?

Sharia kan niet worden hervormd. Het is Allah’s wet, en het is perfect, universeel, compleet √©n perfect.

HEILIGE LIEFDE EN HEILIGE HAAT

De emotionele motivatie achter de eisen van de islam is “heilige haat”, al Walaa wa al Baraa (zie elders): haat de Kafirs, hun cultuur en politiek. Daarom moet iedereen die van Allah houdt haten wat Allah haat, en dan ook een afkeer hebben van onze wetten en grondwetten. Daarom moet de islam voortdurend eisen stellen die Kafirs onderwerpen aan de sharia.

VRIJHEID VAN GODSDIENST

De islam is een religie en moslims beschikken over de vrijheid van godsdienst onder de meeste Europese grondwetten en het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet. Een van de religieuze eisen van de islam ontkennen is ongrondwettelijk, dus moeten we doen wat ze vragen, als het religieus is, zou men geneigd zijn te denken.

Maar elke “religieuze” vraag van de islam heeft een politieke bestanddeel. Hier hebben we speciale geschenken van Allah aan Mohammed:

[ Bukhari 1,7,331 ] Mohammed: ik heb vijf dingen gekregen die niet werden gegeven aan iemand anders voor mij:
1 Allah heeft mij zegevierend gemaakt door ontzag, door Zijn angstaanjagendheid jegens mijn vijanden over een tijdsduur van een maand.
2 De aarde is gemaakt voor mij en mijn volgelingen, een plaats voor gebed en een plek om rituelen uit te voeren, daarom kan ieder van mijn volgelingen bidden waar de tijd van een gebed verschuldigd is.
3 De oorlogsbuit is wettig voor mij hoewel ze niet toegestaan was voor iemand anders voor mij.
4 Ik heb het recht van voorspraak op de Dag der Opstanding.
5 Elke profeet werd gebruikelijk gezonden naar zijn eigen land, maar ik ben gestuurd naar de hele mensheid.

De rol van het islamitische gebed is een politieke eis, samen met de jihad en de sharia. De islam eist dat de staat elke van haar behoeften voldoet. Deze eis is de eis naar politieke onderwerping en overgave door Kafir overheden.

Kafirs moet het verschil leren tussen religie en politiek. De jihad aanslag op het World Trade Center was een politieke daad met een religieuze motivatie.
De onschuldige slachtoffers in de torens die naar hun dood sprongen in plaats van levend verbrand te worden namen niet deel aan een religieuze ceremonie.

Wanneer moslims de openbare weg opvorderen om te bidden, kan het gebed religieus zijn, maar de overname van de straat is puur politiek.
De eis naar de sharia in alle vormen, met inbegrip van islamitische gebed op school bijvoorbeeld, vraagt ons om politieke actie, om richtlijnen en bevelen aan schoolbesturen, om belastinggeld te besteden aan vergaderingen, enz.

De handeling van islamitisch gebed mag dan wel een religieuze motivering hebben maar het vereist wel een politieke actie en de steun van de overheden om te gebeuren.
Islamitisch gebed heeft een religieuze motivatie en een politiek resultaat. Het is een eis voor onderwerping van het het politieke lichaam aan een ideologie die fundamenteel in strijd is met de Europese en Amerikaanse wet, cultuur en traditie.
We moeten reageren op alle politieke eisen van de islam met een politieke reactie.

VERLICHTING VAN DE LAST EN NOODZAAK

Kafirs hoeven niet aan de eisen van de islam tegemoet te komen. De sharia heeft twee principes die begeleiding bieden in de situatie waar moslims hun zuivere islam onder de sharia niet kunnen uitoefenen. De technische naam is ‘tayseer’, wat “iemands last verlichten” of ” het iemand gemakkelijk maken” betekent.

Koran 04:28 Allah wil uw last verlichten, want de mens is zwak geschapen.

Wanneer de omstandigheden moeilijk zijn en de sharia niet van kracht is, wordt de last van een moslim verlicht. Zij zijn verplicht om te bidden en geen varkensvlees aan te raken bij voorbeeld, maar als de omstandigheden moeilijk zijn, dan worden de eisen verlicht.

Dit leidt tot het concept van ‘darura’, noodzaak.

Als het nodig is, wordt wat verboden is toegestaan. Als een moslim honger heeft en er is geen halal voedsel (conform de sharia), dan kan hij elk voedsel eten. Als moslims vertoeven waar ze niet kunnen bidden, dan kan het gebed later worden gedaan. Als de sharia niet van toepassing is, dan kan een moslim bijvoorbeeld varkensvlees verwerken zonder gevolgen. Hier is een voorbeeld van het principe van darura :

fl5.17 Het is een noodzakelijke voorwaarde voor de toelaatbaarheid van de toetreding tot gebeden ( het inhalen van gemiste gebeden ) dat de persoon :
[ … ] ( 5 ) Iemand die nadeel vreest bij het verdienen van zijn levensbehoeften.

Kortom, als een moslim op het werk of op school niet kan bidden, kan dat later ingehaald worden. Islamitische eisen handelen over “wensen” niet over noodzakelijkheden. Als hun eisen niet worden ingewilligd, er is geen schade aan hun religie toegebracht.

Een ander voorbeeld van darura is te vinden in het afsluiten van verzekeringen. Verzekering is verboden in de sharia, maar als een autoverzekering vereist wordt door de Kafir wetgeving, dan laat de noodzaak een moslim toe om de verboden verzekering toch af te sluiten en de premie te betalen.
Door een verbod op de sharia, worden er geen behoeften van moslims geschonden. We beperken dan de politieke islam, niet de religieuze islam.

Als we nee zeggen tegen sharia gebed op school, beperken we geen enkele van de religieuze vrijheden, we beschermen Kafir burgers tegen de politieke eisen van de islam. Als een moslim niet op de afgesproken tijdstippen kan bidden, dan laat de sharia wet toe het gebed later te compenseren. Er is geen kwaad in het uitstellen van het gebed. Mohammed stelde gebeden uit, dus kunnen alle moslims gebeden uitstellen.

Als islamitisch gebed is toegestaan op school, hoe ver gaat dan de accommodatie voor het gebed? Er zijn veel elementen: voorbereiding, een speciale ruimte, rituele baden en speciale dagen die verschillende gebeden en langere tijden te eisen. In de definitieve vorm van de islamitische gebed, moet de ruimte uitsluitend worden gebruikt voor dat gebed en speciale sanitair zal moeten worden ge√Įnstalleerd voor het juiste voetbad voor het islamitische gebed te kunnen nemen.

Wat doet de leraar ondertussen als de leerlingen weg zijn gegaan om te bidden? Als de leraar enige informatie geeft die voor de volgende test nodig is, discrimineert dat de islam? Waarom zou de staat moeten betalen voor de kamer en voetbaden voor de islam?
Voor de Sharia is het gebed geen priv√©aangelegenheid. Islamitische organisaties zullen moeten komen en de islam ‘verklaren’ aan de studenten.

Zodra islamitische gebed op zijn plaats is, wat zal de eis stoppen dat de keuken op de school halal moet worden (conform met de sharia)? Waarom zouden de Kafir studenten eten als het vasten tijdens de Ramadan gaande is? Vermits vasten lichaam en geest verzwakt, moeten moslims wel examens afleggen tijdens de ramadan? Moeten vrouwelijke moslimatleten sharia conforme kleding (boerka, hoofddoek, … ) dragen in plaats van de kledij van het schoolteam? Denk niet dat dit een denkbeeldig scenario is. Onderwerping aan dit proces is vandaag al aan de gang in heel West Europa.

Dan komt de vraag naar sharia familierecht. Daarna komt de eis dat moslims zouden worden erkend als een ” minderheid ” en een speciale behandeling krijgen bij afspraken, jobs en burgerrechten.
Het gebeurt vandaag, hier en nu en deze eisen worden zelfs geformuleerd door vrouwelijke moslima’s die geen hoofddoek of jilbab dragen. Zo bij voorbeeld de Belgische politica Nahima Lanjri die het begin 2014 aandurft van werkgevers minimum quota te eisen voor het aanwerven Marokkaanse allochtonen die een job zoeken. Dat zij daarbij autochtonen en ook christelijke jongeren discrimineert raakt deze moslima niet. Haar christelijke politieke partij staat er bij en kijkt er naar. Het formuleren van onrechtvaardige eisen en het opleggen van discriminerende maatregelen aan kafirs zit ook bij moslima’s in het bloed.
De lef waarmee schaamteloos en zonder schroom privileges worden ge√ęist die kafirs discrimineren is typisch voor de politiek islam.

Uiteindelijk komen de sharia-rechtbanken in de islamitische enclaves. Zodra het dunne uiteinde van de sharia wig op zijn plaats is, zal er geen einde komen totdat er volledige naleving is van sharia voor de hele natie en zal er helemaal geen grondwet meer zijn.

DE GRONDWET VAN DE RECHTSSTAAT

Artikel 6 van de Amerikaanse grondwet stelt dat de grondwet de hoogste wet van het land is en niet kan worden onderworpen aan enige andere wettelijke code. Deze hi√ęrarchie is zo evident en logisch in elke rechtsstaat dat het geen uitleg behoeft. Elke grondwet is de fundering van alle wetgeving die er nadien op wordt gebouwd. Behalve misschien voor het land Belgi√ę waar de grondwet een vodje papier is.

De fundamentele bewering van de sharia is dat het zelf de hoogste wet in de wereld is, en dat alle andere juridische codes zich moeten onderwerpen aan de islamitische wet. Er ontstaat dus een enorme contradictie die wordt genegeerd als de shariawetgeving wordt ge√Įmplementeerd onder het mom van vrijheid van godsdienst.

De religie van de islam heeft altijd een politieke component die moet worden gesitueerd. Als contrasterend voorbeeld: er zijn even veel boeddhisten die naar Amerika zijn gemigreerd als er moslims zijn die dat hebben gedaan. Kunt u een enkele politieke eis noemen die boeddhisten in de scholen of op enig ander gebied hebben gesteld?
Kent u een geval waar boeddhisten eisen stelden om naar school te komen, eisen formuleerden inzake bedrijven, wetshandhaving of ziekenhuizen en eisen dat we het boeddhisme zouden bestuderen en in de huisvesting van boeddhistische praktijken voorzien?

Nee, want het boeddhisme is een religie, geen politieke/religieuze ideologie.
De religie van de islam daarentegen eist dat we politieke accommodaties verlenen, want de islam is zowel een politieke ideologie als een religie. Laat ons duidelijk zijn: de islam is een politieke ideologie vermomd als religie. Zoals een dief in de nacht, zoals een moordenaar met een glimlach.

De sharia aanval op de westerse grondwetten is niet direct, maar het is een aanval in de flank. Neem het voorbeeld van de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid. Wanneer de Deense Mohammed-cartoons werden gepubliceerd, waren er geen belangrijke kranten in het Westen die ze durfden publiceren, omdat moslims beweerden dat de cartoons godslastering waren en de islam beledigden. Het resultaat was dat de pers de sharia volgde en de cartoons niet afdrukte. Welke politicus protesteerde ertegen dat de sharia werd toegepast en onze grondwetten werd verzwakt door deze laffe onderwerping?

De vrijheid van meningsuiting wordt geweigerd als iemand die de islam bekritiseert een onverdraagzame en een islamofoob wordt genoemd. Momenteel worden hypocriete en onwettige argumenten gebruikt om de rechtsstaat te vernietigen. Islamitische politieke doctrine wordt in Europa en de VS gelegitimeerd onder het mom van religie.

Bij wijze van grondwettelijke bepaling zou geen enkel aspect van de sharia mogen worden toegestaan.

***

Kopieer en bewaar deze bijdragen voor uw nageslacht. Niemand garandeert immers het voortbestaan van vrije sites en blogs.

Uit het Engels vertaald en in het Nederlands aangevuld door lucky9
Met dank aan Bill Warner.
Bom onder BHV akkoord

Het spook van ‚ÄėBHV‚Äô is nog niet verjaagd. Vlamingen en Franstaligen moeten hun wankele akkoord over de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde heronderhandelen.
In juli vorig jaar verzamelden de partijvoorzitters bij koning Albert om de historische BHV-wetten plechtig te ondertekenen.
Al in oktober 2011 doken de eerste onheilsberichten op dat het akkoord over de splitsing van het gerechtelijk arrondissement BHV‚Äągebaseerd was op foute statistieken.
Een historische mislukking” zo bericht ‘De Tijd’

Lees verder >>>
De ongrondwettelijkheid van Cathy Berx.

Ik weet niet wie ik nu het meest moet verachten. Het Antwerps stadsbestuur dat 24 gasboetes in plaats van één enkele heeft uitgeschreven om een politieke opponent Filip De Winter te pesten, of de Antwerpse gouverneur Cathy Berx die met aan juridische waanzin grenzende tjevengotspe een fundamenteel verantwoorde beslissing daterend van 25 februari jongstleden van datzelfde Antwerpse stadsbestuur opschort op aanstoken van twee allochtone merries van Troje .

http://assets.rug.be/img_art/site/images/83DFF519-E0AC-42CF-8356-CAD72BE29661.pdf

In een 14 pagina’s tellend juridisch gezwets tracht de gouverneur het gelijk van de van oorsprong allochtone Kherbache en Alma√ßi aan te tonen. Haar motivering staat zo bol van poco rechtspraak, juridische vooringenomenheid en allochtone lefgozerij dat ‚Äúhet met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid‚ÄĚ geschreven werd door de Franstalige socialiste, gewezen kabinetschef van Di Rupo en juriste Kherbache, en niet door de Vlaamse provinciegouverneur. De staf van deze laatste zorgde eventueel wel voor de vertaling naar het Nederlands zodat de oorsprong en datering ervan nog moeilijk of niet te achterhalen valt..

Desalniettemin zette zij er haar handtekening onder. Wat een verschil met de vroegere gouverneurs Kinsbergen en Paulus die tenminste nog de schijn van onafhankelijkheid en onkreukbaarheid wisten hoog te houden.

Volgens Berx is het reglement in strijd met de Grondwet en het Europees recht en daarom beschouwt ze het besluit als zijnde nietig en schorst het derhalve.

Als veeg uit de pan aarzelt ze niet om in een en dezelfde moeite en rasechte maffia-stijl dreigend talloze vorderingen tot terugbetaling te voorspellen. Dat die vorderingen feitelijk ongegrond zijn vermeldt ze er natuurlijk niet bij.

Laat ons duidelijk zijn. Het betreft een eenvoudig belangenconflict tussen gezonde openbare financi√ęn plus een daad van goed bestuur, en anderzijds de private belangen van enkele islamofiele politici. Die willen hun macht, invloed en eventuele bronnen van inkomsten beschermen of uitbreiden ten nadele van de zwijgende belasting betalende meerderheid. Die wordt met opzet van uit het Zuiden des lands en op aanstoken van alle Franstalige politieke fracties geteisterd door een allochtone islamitische invasie

Uiteraard is het zo dat een retributie op de eerste inschrijving van nieuwkomers van vreemde origine economisch wel hoger moet zijn dan de eerste inschrijving van nieuwkomers van autochtone origine. De werklast voor de controle op echtheid en het gebrek aan valse verklaringen en of valsheid in geschriften is voor autochtonen immers beperkt tot de controle op de echtheid van de identiteitskaart en raadpleging van het centraal strafregister en in het geval van allochtonen onloochenbaar veel langduriger, complexer, kostelijker en arbeidsintensiever.

De autochtone belastingbetaler hiervoor onrechtstreeks laten opdraaien schendt het gelijkheidsbeginsel en is dus zelf ongrondwettelijk.

Berx (alias Kherbache en Alma√ßi) plegen hier dus een banale inversie. De onschuldige wordt schuldig verklaard en omgekeerd. Bovendien is de toetsing aan de grondwet na het knoeiwerk van de jaren ’60 door het Hof van Cassatie afgevoerd werd wegens onmogelijk geworden. Inderdaad is het zo dat bijna elke nieuwe wet, Koninklijk of Ministerieel Besluit ongrondwettelijk is omdat ze elk apart de Vlaamse meerderheid van de bevolking discrimineert, strijdig is met het gelijkheidsbeginsel en derhalve ongrondwettelijk. Dat men deze ongrondwettigheid vertaalt als solidariteit is eerder een bewust gepleegd misdrijf zoals diefstal of oplichting, dan wel iets anders.

Deze toetsing is in hoofde van de provinciegouverneur een aantasting van de gemeentelijke autonomie en een bevoegdheidsoverschrijding omdat het tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechterlijke macht behoort om te oordelen over de al dan niet vermeende onwettelijkheid.

De toetsing aan het Europees recht is al helemaal een lachertje. Ten eerste omdat een ambtenaar zoals een provinciegouverneur niet over zulke bevoegdheid beschikt en ten tweede omdat elke Europese rechtsregel per definitie ongrondwettelijk is en bovendien gespeend van elke democratische legitimiteit omdat ze tot stand kwamen zonder de goedkeuring van de bevolking en dus rechtsonderhorigen.

Terugkomend op de gasboetes ligt het voor de hand dat De Winter slechts één actie ondernam en één enkele wilsuiting ten uitvoer bracht. De vermenigvuldiging voor een enkele politicus is dan ook puur rechtsmisbruik en getuigt van puberale kinderachtigheid in hoofde van de Antwerpse meerderheid. Als dit ook gesteund werd door burgemeester De Wever bezit Antwerpen intra muros een enge pestkop die de sjerp draagt. Arm Vlaanderen.

Of het stadsbestuur en dus inclusief de NvA en Bart De Wever een stukje komedie speelden inzake de retributie van 250 ‚ā¨ door het al dan niet opzettelijk slecht formuleren van een besluit weten wij niet. Het zou wel eens kunnen zoals sommigen denken dat deze heisa opzettelijk in het getouw werd gezet om de kiezer een vals beeld over de intenties en het achter de schermen daadwerkelijk gevoerd beleid voor te spiegelen. Aan het stadsbestuur om tijdig het tegendeel te bewijzen.

h/t Gaius
Georganiseerde armoede is het grote gevaar !!

Georganiseerde armoede is het grote gevaar voor de toekomst van vele landen !!

Feitelijk komt het er steeds op neer dat het de beroepspolitiekers zijn die alles kapot maken. Als men even nadenkt is het niet moeilijk om te begrijpen waarom de geschiedenis zich steeds herhaalt.

Beroepspolitiekers willen hun macht nooit meer afgeven nadat ze hebben geproefd van de talrijke voordelen van het beroep van politieker. In geen enkel ander beroep kan men zo veel verdienen door alleen maar steeds te babbelen en te beloven. Het probleem zit hem in dit laatste namelijk: het beloven !

De kiezers horen liever goed nieuws dan slecht nieuws. Nadenken doen ze meestal niet en bijgevolg willen ze steeds maar opnieuw de zinloze beloften van de beroepspolitiekers blijven geloven. Om de kiezers in hun macht te krijgen wil men hen maar steeds duidelijk maken dat de overheid steeds meer taken op zich moet nemen omdat de kiezers het zogezegd zelf allemaal niet meer kunnen bolwerken. De best renderende investering blijkt nu te zijn om te trachten arm te worden. Eens dat men zogezegd arm geworden is hoeft U niet meer bij te dragen tot de gemeenschapskosten en betaalt de overheid alles voor U. Zonder √©√©n frank of Euro te investeren krijgt U van alles toegeschoven. Het is deze evolutie die onze westerse landen snel aan het kapotmaken is. Het beste voorbeeld is de sterke achteruitgang van de USA gedurende de laatste jaren. De barometer is het aantal “armen”.

Onder president Reagan betaalden 19% van de Amerikanen geen cent aan de federale overheid. Inmiddels zorgden duizenden beroepspolitiekers in de USA ervoor dat allerlei initiatieven werden genomen om de bevolking duidelijk te maken dat ze dankzij de overheid van alles konden “krijgen” zoals het populaire food stamp programma. Het volstond te verklaren dat men niet m√©√©r verdiende dan een bepaald maximum. Onder president Clinton steeg het aantal zogenaamde “armen” tot 25%. Onder het beleid van zijn opvolger Bush zwol dit aantal aan tot 30%. Maar de absolute koning van de beloften is namelijk president OBAMA. De mond van die man is getraind om allerlei beloften te maken. Sinds jaren beloofde hij m√©√©r food stamps; meer gratis ziekteverzorging; m√©√©r uitkeringen voor Jan en klein Pietje. Resultaat: VANDAAG betaalt er in de USA 47% van de amerikaantjes geen cent federale belastingen meer !! De tekorten op de staatsbudgetten worden ondraaglijk. Men is dus in een situatie gekomen dat men ofwel een ander laat werken voor U ofwel dat men zelf moet gaan werken om een andere amerikaan te laten profiteren van uw arbeid.

Iedereen weet nu dat die trein nog moeilijk kan gestopt worden en men over afzienbare tijd méér dan 50% van de bevolking gaat hebben die NIET meer deelnemen aan de algemene gemeenschappelijke uitgaven. Wij zijn geen specialist in de materie maar het blijkt dat onder president OBAMA zoveel idiote beslissingen werden genomen dat de USA in de zeer nabije toekomst haar titel van sterkste wereldland zal moeten inleveren en dat men daar als gevolg van het permanent gepamper door de beroepspolitiekers nog véél zwarte sneeuw zal gaan zien.

Men zegge het voort,
4 maanden cel voor verscheuren religieus leugenboek: de koran, in Blankenberge !

Ik schreef hier al op 6  februari: Een leugenboek verscheuren of verbranden, zelfs zijn eigen exemplaar, is strafbaar  http://nageltjes.be/wp/?p=588

Welnu de rechter volgde de eis van het openbaar ministerie en veroordeelde conform de man.   Hallucinant, ongehoord, en ontspoord is deze uitspraak. De sharia bestaat dus ook al bij ons.     Door deze juridische collaboratie en gebaseerd op deze uitspraak zullen moslims hun verdere aanspraken en hogere eisen baseren, en steeds verder oprukken met de instrumenten die nooit bedoeld waren om het eigen volk, de autochtonen, in de vernietiging te helpen.

De Brugse strafrechter heeft een man veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van vier maanden. Begin juni 2012 scheurde de Blankenbergenaar in Oostende een koran stuk voor de ogen van een groepje moslims.

Enkel in De Tijd kon ik een korte melding van dit op 6 maart verwachte vonnis lezen. Er werd geen ruchtbaarheid aan gegeven in de regime-media, en nochtans is dit een uitermate belangrijk vonnis dat bepalend is voor onze toekomst en die van onze nakomelingen. Dit vonnis heeft een verstrekkend gevolg en draagwijdte.

4 maanden cel voor het verscheuren van een leugen- en haatboek geschreven in de vroege middeleeuwen in de woestijn tussen de geiten toen de dieren nog konden spreken en mirakels een dagelijkse gebeurtenis waren?! Een boek dat vol staat van wrede opdrachten en gedragingen en richtlijnen die geen enkel beschaafd en modern mens hier wil tolereren en toegepast zien. Wat zou dan de straf zijn voor het verscheuren van een boek vol waarheid en kennis over fysica, wiskunde of  de evolutie?

Echt waar, ik ben niet boos, ik ben woest. ¬†Op de politici die wetten stemden die dit soort uitspraken mogelijk maken? Op de magistraten en de procureur die niets beter te doen vonden in een land dat bulkt van de criminelen en waar alle dagen ontelbare zaken worden geseponeerd die echte misdrijven zijn. Een land dat slecht een fractie van de misdrijven oplost en veroordeeld. Een land waar het aantal verkrachtingen, mishandelingen, berovingen en drugshandel elk jaar sterk toenemen. Ik ben boos op een¬†justitie die in staat is slachtoffers als misdadigers te behandelen, en heuse misdadigers ingevolge procedurefouten of lachwekkende vonnissen naar huis te sturen. Ondertussen moet de burger lijdzaam toeziet hoe het veel te dure, ondoorzichtige, politiek benoemde en¬†archa√Įsche¬† justitieapparaat de redenen negeert waarom het door de brave burgers werd opgericht. Wie benoemd al die lui op die hoge posten om te mogen oordelen over andere mensen. Is het genoeg een incestueus diploma te hebben gehaald gebaseerd op cursussen van professoren die zelf via een incestueus proces werden benoemd. Is het genoeg zijn kandidatuur te stellen en een examen af te leggen waar men moet weten welke antwoorden verwacht worden op welke vragen, men daarbij de juiste partijkaart op zak heeft en men via de juiste vrienden wordt voorgedragen. Maakt hun dit bekwaam? Beantwoorden ze daarmee aan de verzuchtingen van de burgers, die de kloof tussen hen en justitie dag na dag ziet verbreden? Is dit voldoende om ze een onbekritiseerbare, onkwetsbare en superieure positie te geven die nauwelijks of niet ?

Geef mij dan maar een echte volksjury!

Ik wil nu wel eens weten op grond van welke wetten en argumenten deze man werd veroordeeld voor een feit dat eerder een opiniemisdrijf is als het uitlachen, verscheuren of verbranden van een wreed leugen- sprookjesboek wel kan gekwalificeerd worden als een opiniemisdrijf. Ik wist niet dat iemand die met nonsens en sprookjes lacht, met de fabels van Lafontaine, de verhalen van de Rode Ridder, of  het Spaghettimonster kon gestraft worden, zelfs niet wanneer er gelachen wordt met de mensen die ze als religie beschouwen en ook echt geloven wat er in staat. Een straf voor het verscheuren van fictie? Dan ook een straf voor het verscheuren van romans van Hugo Claus, of  Das Kapital, of Mein Kampf, toch ook door menig mens aanbeden auteurs of als heilige boeken aanzien?                          Ja, ik herhaal: welke straf zou er dan moeten voorzien worden voor diegenen die de exacte wetenschappelijke boeken en hun auteurs verscheuren, beledigen of ontkennen, ook al zijn ze nu, dan wel lang geleden geschreven en de auteurs dood?  Dood, al heel lang dood, zoals de eigenlijk onbekende auteurs van de koran, de bijbel, de gilgamesj, de oddysee, de tora of de edda? Waarom zouden sommige werken meer respect verdienen dan andere, sommige goddelijk en andere niet?

Ik wil de veroordeelde man steunen, ergens 10 of meer korans in brand steken of verscheuren. Ik wil geld inzamelen om een batterij advocaten in te huren (helaas het kan geweldloos niet anders) die de man verdedigen en deze uitspraak aanvechten en aanklagen op alle mogelijk niveau’s Ik wil gaan betogen. Ik wil dit wereldkundig maken van de Noordpool tot de Zuidpool, van hier tot de wereld rond. ¬†ik wil dat de wetgevende macht meteen ingrijpt door politieke druk uit te oefenen, ik wil andere rechters, andere justitie, andere wetten. Wetten die onze burgers, onze verworvenheden, ¬†welvaart en welzijn beschermen en dit soort¬†schertsprocessen¬†onmogelijk maakt en de betreffende rechter verwijst naar een baan waar hij lege zakken mag rechtzetten.

Niet zonder reden denk ik dat deze uitspraak werd gedaan, na consultatie met de autoriteiten, en die evengoed collusie mag worden genoemd. Dat ze haar oorsprong vindt in de latente morele chantage en dreiging die uitgaat moslims hier en elders, en de apeasementpolitiek waarbij men zwicht voor mogelijke agressie en geweld die zo kenmerkend zijn voor de zich zo snel en vaak beledigd voelende moslims.

Ik moet even wat onderzoek doen, wat mensen spreken en raadplegen, in de eerste plaats mijn vrienden en natuurlijk ook het slachtoffer van deze rechterlijke dwaling dat een misdrijf is tegen de vrije mening en de ongeschreven wetten, rechten, verworvenheden en verwachtingen van ons volk. Iedereen die wilt meewerken mag zich hier aanmelden.

Hierna een filmpje dat ik onlangs terugvond en dat nu hier als bij wonder ( ;-D zijn terechte en toepasselijke plaats krijgt

Ik ben niet beledigd, ik ben ge√ęrgerd en boos op de domoren die denken dat wanneer ze de realiteit verbannen uit hun leef- en denkwereld en die van hun kinderen, die nare realiteit en die monsters zullen verdwijnen. In plaats van te vluchten voor de realiteit zouden ze er in tegendeel flagrant mee geconfronteerd moeten worden, en in plaats toe te kijken zouden ze moeten ingrijpen. Appeasement is altijd fataal gebleken voor hen die ze toepaste.

Antoine Griffon

Antoine Griffon
Tussen de lijntjes

Het is interessant altijd de etiketten op de voedingsproducten zorgvuldig te lezen, wat het etiket op de voorzijde of in het winkelrek ook aangeeft.                                                                           Liefst, en in de eerste plaats koop ik producten van het eigen volk eerst. Dat doet men elders ook. Elders noemt men dat patriottisme,  maar hier fascisme. Ik laat het aan de lezer om hierover na te denken, maar ook over het volgende:Barcode

Met alle voedingsproducten komende van over de hele wereld, en uit landen waar met hygi√ęnische en sanitaire regels een loopje wordt genomen. Waar kinderen worden uitgebuit, en regels op het houden en doden van dieren met de voeten wordt getreden en ze zelfs onbestaande zijn, is het nodig dat wij weten waar de producten die wij kopen vandaan komen.

Het is niet omdat er in veel landen wetgeving bestaat dat die wordt nageleefd en er voldoende controle bestaat.

Veel producten dragen niet of nauwelijks de vermelding van het land van productie, van oorsprong. De etiketten en de winkelaanduidingen geven vaak enkel de herkomst, dus waar de verdeler of de importeur zijn gevestigd.

Rekent u op de controle door het voedselagentschap om te verhinderen dat u ongezonde producten koopt en eet?                                                                                                                                 Realiseer u dan dat er elk jaar miljoenen containers en miljoenen tonnen voedingsproducten ons land binnenkomen, niet alleen via onze havens maar ook via havens elders in Europa. Onmogelijk voor het Voedselagentschap, de douane en de kwaliteitscontroles van supermarkten om al die producten te testen.

De laatste controleur bent u, de consument, die het uiteindelijk moet opeten of drinken en het geeft aan je kinderen.

Hier werden de kweek plofkippen, de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen, legbatterijen, hormonen en stero√Įden in de veeteelt, het gebruik van bepaalde herbiciden, pesticiden enz‚Ķ. verboden, maar niet de producten hiermee vervaardigd in de onzichtbare productieketens elders. Men noemt die goederen: ‚Äúblack hearted goods‚ÄĚ

Denken we ook aan de nietsontziende ongereglementeerde visvangst die vaak even veel dolfijnen het leven kost als het aantal zeldzame blauwvin-tonijnen, de soja- en palmplantages waarvoor de habitat van de laatste Orang Oetans, dwergolifanten en tijgers worden vernield.

Zelfs in Europa zijn er nog verschillen wat het gebruik van pesticiden en herbiciden betreft. Middelen die hier al lang verboden zijn kan men nu nog altijd net over de grens kopen. Wat dan niet in de verdere Oostbloklanden?

Om ons een idee te vormen hoe het in de voedseltrafiek aan toe gaat moeten we maar even kijken naar het recente paardenvlees-schandaal. Dit werd pas ontdekt, alhoewel al lang aan de gang, en dan nog niet eens door de overheid. Gelukkig is paardenvlees niet ongezond.

Maar ik denk ook aan het dioxineschandaal eerder bij ons, en stel mij terecht dan de vraag: wat moet het dan allemaal niet zijn in die verre achterlopende landen waar gemakkelijk door met een bankbiljet zwaaien een certificaat kan worden gekocht, een controleur zijn twee ogen dichtknijpt?

Het is ons recht te weten waar ons voedsel vandaan komt, en nochtans hebben de overheid noch het voedselagentschap zich ooit ingespannen om de bevolking te informeren, en ze is in het vervullen van haar plichten zeer nalatig geweest                                                                                                         Daarom is het belangrijk dat men ook de Barcode kan lezen en interpreteren.                                         Als de drie eerste cijfers van de Barcode (onder de streepjes) 690, 691 or 692 is, dan is het product Made in China. 471 is Made in Taiwan… (zie het lijstje hieronder)

890…… Made in India
690, 691, 692 … made in China
00 – 09 … USA en Canada
30 – 37 … Frankrijk
40 – 44 … Duitsland
471 …….. Taiwan
49 ………. Japan
50 ………. Groot Brittanni√ę
Het lijstje is helaas niet volledig, maar al een begin voor onze bewustwording.  

Een volledigere lijst vindt u hier:  http://www.thebestplaceto.be/one/landen_codes_streepjescodes.htm     Laat ons eisen dat wij voortaan duidelijk en volledig worden ingelicht, en dat allerhande codes niet enkel door een groepje ingewijden kan worden ontcijferd.

Antoine Griffon

Antoine Griffon